https://www.e-tar.lt/rs/legalact/ce3c48904cce11e693ecd724c0a0a1a6/content_files/image001.jpg

UŽIMTUMO TARNYBOS

prie LIETUVOS RESPUBLIKOS socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m. gruodžio 16 d. Nr. V-490

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ketvirtojo skyriaus nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimo Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“ 5.1, 5.2 ir 5.5 papunkčiais bei šiuo nutarimu patvirtinto Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių aprašo 9–17 punktais:

1.         T v i r t i n u Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašą (pridedama).

2.         Įpareigoju Priemonių ir paslaugų priežiūros skyriaus vedėją Užimtumo tarnyboje prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) bendradarbiauti priežiūros funkcijų optimizavimo klausimais su kitomis institucijomis, ekspertų komisija, kurios personalinę sudėtį tvirtina ekonomikos ir inovacijų ministras, priežiūros funkcijų optimizavimą koordinuojančiomis Lietuvos Respublikos teisingumo ir Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijomis.

3.         Pavedu Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

4.         Šio įsakymo kontrolę vykdo Užimtumo tarnybos direktorius.

5.         Pripažįstu netekusiu galios Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2019 m. spalio 21 d. įsakymą Nr. V-414 „Dėl Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

 

 

Direktorė                                                                                                                Inga Balnanosienė

 

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2020 m. gruodžio 16 d. įsakymu Nr. V-490

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO IR VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.         Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja priežiūros veiklos sritis, priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo matavimo tvarką, nustato priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklius ir jų skaičiavimo metodus.

2.         Priežiūros veiklos tikslas – ūkio subjektų priežiūra, siekiant užtikrinti skaidrų ir tinkamą Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir valstybės biudžeto lėšų panaudojimą.

3.         Ūkio subjektų priežiūra vadovaujasi rizikos vertinimu, kaip tai numatyta Patikrinimų atlikimo tvarkos apraše, patvirtiname Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) direktoriaus įsakymu.

4.         Apraše vartojamos sąvokos atitinka Institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo gairių apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. gegužės 4 d. nutarimu Nr. 511 „Dėl institucijų atliekamų priežiūros funkcijų optimizavimo“, ir Teisės aktų, reguliuojančių Užimtumo tarnybos veiklą, susijusią su ūkio subjektų priežiūra, ir įtvirtinančių atitinkamų priežiūros sričių reikalavimus, sąraše, patvirtintame Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-19, nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

PRIEŽIŪROS VEIKLOS SRITYS

 

5.         Užimtumo tarnyba priežiūrą atlieka ir ūkio subjektų patikrinimus vykdo šiose veiklos srityse:

5.1.      remiamojo įdarbinimo priemonių įgyvendinimo;

5.2.      paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo;

5.3.      paramos mokymuisi priemonių paslaugų teikėjų priežiūra.

 

III SKYRIUS

PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMAS

 

6.         Užimtumo tarnybos priežiūros veiklos efektyvumas ir rezultatyvumas matuojamas ir vertinamas pagal Užimtumo tarnybos vykdomos priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklius.

7.         Aprašo 11–22 punktuose nurodyti rodikliai matuojami kas mėnesį Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje, pildant Aprašo priede nustatytos formos lentelę.

8.         Užimtumo tarnyba matuoja savo vykdomos priežiūros veiklos efektyvumą ir rezultatyvumą ir, mėnesiui pasibaigus, ne vėliau kaip iki 15 mėnesio dienos Užimtumo tarnybos valdomoje informacinėje sistemoje užpildo Aprašo priede nustatytos formos lentelę.

9.         Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui (ketvirčiui, metams), Užimtumo tarnyba atlieka priežiūros veiklos efektyvumo ir rezultatyvumo vertinimo rodiklių reikšmių pokyčio analizę, palyginant ankstesnių ataskaitinių laikotarpių rezultatus, ir ne vėliau kaip per 20 darbo dienų apibendrintus ataskaitinių laikotarpių analizės rezultatus skelbia Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

10.       Tikrintų ūkio subjektų apklausos ir nuomonių tyrimai vykdomi užpildant Aprašo 2 priede nustatytos formos lentelę: po patikrinimo tikrintojas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų išsiunčia ūkio subjektui elektroninį laišką su nuoroda į apklausą (elektroninėje platformoje Microsoft Forms) apie vykusį patikrinimą, gauti atsakymai kaupiami Užimtumo tarnybos duomenų bazėje. Užimtumo tarnyba periodiškai analizuoja tikrintų ūkio subjektų apklausų atsakymus ir reaguoja į pateiktus komentarus.

 

IV SKYRIUS

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO VERTINIMO RODIKLIAI IR JŲ SKAIČIAVIMO METODAI

 

11.       Pagrindinio priežiūros veiklos tikslo pasiekimo lygis:

Rodiklio skaičiavimas:

Patikrinimų, kurių metu nenustatyta pažeidimų, kurių pagrindu būtų galima inicijuoti sutarties su ūkio subjektu nutraukimą ir/ar lėšų grąžinimą, kiekis nuo visų patikrinimų (kiekis išreiškiamas skaičiais ir procentais; siekiama perspektyvinio didėjimo).

12.       Aprašo 5.2 papunktyje nurodyta priežiūros veiklos sritis, kurioje yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (siekiama perspektyvinio gerėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų pasirinktos priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų, kurių metu nenustatyta pažeidimų;

Y – per ataskaitinį periodą atliktų tos priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus).

13.       Rizikingiausių ūkio subjektų (Aprašo 5.2 ir 5.3 papunkčiuose nurodytose priežiūros veiklos srityse) pagal vertinimo kriterijus patekę į didžiausios rizikos grupę, patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų rizikingiausiai grupei priskirtų ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų skaičius;

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus).

14.       Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų (Aprašo 5.1 ir 5.3 papunkčiuose nurodytose priežiūros veiklos srityse) pagal vertinimo kriterijus patekę į vidutinės ir mažos rizikos grupę, patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio mažėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Z x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų vidutinės ir mažos rizikos grupei priskirtų ūkio subjektų (ūkinių veiklų, objektų) patikrinimų skaičius;

Z – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų skaičius (įskaitant neplaninius patikrinimus).

15.       Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų, kurių metu buvo naudojami kontroliniai klausimynai, skaičius;

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius.

16.       Atliktų patikrinimų, įspėjant ūkio subjektą, dalis, palyginti su visais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų planinių ir neplaninių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešta tikrinamam ūkio subjektui, skaičius;

Y – bendras per ataskaitinį periodą atliktų patikrinimų (planinių ir neplaninių) skaičius.

17.       Viešai skelbta informacija apie planinius patikrinimus.

Rodiklio (R) skaičiavimas:

Konstatuotinas faktas, ar priežiūros institucijos interneto svetainėje patalpintas aktualus planinių patikrinimų planas / informacija apie planinius patikrinimus.

18.       Atliktų neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi, dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės, skaičius;

Y – per ataskaitinį periodą atliktų visų neplaninių patikrinimų skaičius.

19.       Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal priežiūros veiklos sritis:

19.1.    žmogiškųjų išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų rizikos vertinimui, planavimui ir analizei (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų rizikingumo vertinimą ir su tuo susijusias planavimo ir analizės veiklas, skaičius;

Y – bendras įstaigos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, skaičius;

19.2.    žmogiškųjų išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų konsultavimui, informavimui ir prevencijai (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų konsultavimo, informavimo funkcijas, skaičius;

Y – bendras įstaigos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, skaičius;

19.3.    žmogiškųjų išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų fiziniams patikrinimams (siekiama perspektyvinio mažėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X/Y x 100, kur:

X – darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų fizinius patikrinimus, skaičius;

Y – bendras įstaigos darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūros funkcijas, skaičius.

20.       Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimo metodas:

R=X, kur:

X – institucijos darbuotojų, vykdančių rizikos vertinimo, planavimo ir analizės, konsultavimo, informavimo ir prevencijos bei fizinių patikrinimų funkcijas, per ataskaitinį periodą dalyvavusių su vykdomų funkcijų atlikimu susijusiuose kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius.

21.       Iniciatyvų siekiant mažinti nepagrįstų, neproporcingų ūkinės veiklos suvaržymų, skaičius (siekiama perspektyvinio didėjimo).

Rodiklio (R) skaičiavimas:

R=X, kur:

X – ūkio subjektams, gaunantiems valstybės ar ES paramą, per ataskaitinį laikotarpį organizuotų seminarų, metodinių užsiėmimų, kitų prevencinių priemonių (renginys darbdaviams, skirtas teikti metodinę pagalbą laiku ir tinkamai vykdyti sutartinius įsipareigojimus, išsiųsti informaciniai pranešimai), skaičius.

22.       Vieno patikrinimo vidutinė trukmė per ataskaitinį laikotarpį (dienomis) (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos minimalios patikrinimo trukmės).

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

23.       Aprašas kiekvienais metais yra peržiūrimas ir, esant poreikiui, gali būti atnaujinamas.

___________________

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo

ir rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo

1 priedas

 

 

 

UŽIMTUMO TARNYBOS _________ M. _____________ MĖN. PRIEŽIŪROS VEIKLOS EFEKTYVUMO IR REZULTATYVUMO MATAVIMO LENTELĖ

 

___ m. ________________ ___ d.

(lentelės užpildymo data)

 

Eil. Nr.

Vertinimo rodikliai

Rodiklių reikšmės

Rodiklių reikšmių pokyti(su praėjusiu laikotarpiu)

Pastabos ir paaiškinimai

sk.

proc.

proc. išraiška

1.

Pagrindinio priežiūros veiklos tikslo pasiekimo lygis:

Patikrinimų, kurių metu nenustatyta pažeidimų (neinicijuotas sutarties nutraukimas ir/ar lėšų grąžinimas), kiekis nuo visų patikrinimų.

 

 

 

___/___

 

 

 

 

(kiekis išreiškiamas skaičiais ir procentais; siekiama perspektyvinio didėjimo)

 

 

 

 

 

 

2.

Padėties, paramos darbo vietoms steigti priemonių įgyvendinimo priežiūros veiklos srityse, kuriose yra didžiausia reikšmingos žalos ar pavojaus visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimo rizika, pokytis (lyginant su praėjusiu ataskaitiniu laikotarpiu).

 

 

 

 

 

 

__/___

 

 

 

 

 

 

 

(per ataskaitinį periodą atliktų pasirinktos priežiūros srities ūkio subjektų patikrinimų, kurių metu nenustatyta pažeidimų - siekiama perspektyvinio gerėjimo)

 

 

3.

Didelės rizikos ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais

___/___

 

 

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

4.

Vidutinio ar mažo rizikingumo ūkio subjektų patikrinimų dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

___/___

 

 

(siekiama perspektyvinio mažėjimo)

5.

Patikrinimų, atliktų naudojant kontrolinius klausimynus, dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

___/___

 

 

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

6.

Atliktų patikrinimų, įspėjant ūkio subjektą, dalis, palyginti su visais patikrinimais

 

___/___

 

 

(per ataskaitinį periodą atliktų planinių ir neplaninių patikrinimų, apie kuriuos iš anksto pranešta tikrinamam ūkio subjektui - siekiama perspektyvinio didėjimo)

7.

Viešai skelbta informacija apie planinius patikrinimus

 

 

 

___

 

 

 

(Konstatuotinas faktas, ar priežiūros institucijos interneto svetainėje patalpintas aktualus planinių patikrinimų planas/informacija apie planinius patikrinimus)

8.

Atliktų neplaninių patikrinimų, padėjusių užkirsti kelią žalos visuomenei, kitų asmenų interesams ar aplinkai atsiradimui, kai ši žala ar pavojus reikšmingi dalis, palyginti su visais neplaniniais patikrinimais

 

 

___/___

 

 

(per ataskaitinį periodą atliktų neplaninių patikrinimų, kurių metu nustatyti pažeidimai, už kuriuos ūkio subjektams taikytos poveikio priemonės - siekiama perspektyvinio didėjimo)

9.

Žmogiškųjų išteklių pasiskirstymas pagal priežiūros veiklos sritis:

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų rizikos vertinimui, planavimui ir analizei (siekiama perspektyvinio didėjimo);

 

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų konsultavimui, informavimui ir prevencijai (siekiama perspektyvinio didėjimo);

 

- išteklių dalis priežiūros veiklos sričių ūkio subjektų fiziniams patikrinimams (siekiama perspektyvinio mažėjimo)

 

 

 

 

___/___

 

 

 

___/___

 

 

 

___/___

 

 

 

10.

Darbuotojų, atliekančių ūkio subjektų priežiūrą, dalyvavusių kvalifikacijos tobulinimo kursuose ir mokymuose, skaičius

 

___

 

 

 

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

11.

Ūkio subjektams, gaunantiems valstybės paramą, per ataskaitinį laikotarpį organizuotų seminarų, metodinių užsiėmimų, skaičius

 

 

___

 

 

 

(siekiama perspektyvinio didėjimo)

12.

Patikrinimo vidutinė trukmė (dienomis) (siekiama perspektyvinio mažėjimo iki nustatytos minimalios patikrinimo trukmės)

 

___/___

 

 

 

 

 

___________

(pareigos)

___________

(parašas)

_______________

(vardas, pavardė)

 

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

apsaugos ir darbo ministerijos priežiūros veiklos efektyvumo ir

rezultatyvumo matavimo ir vertinimo tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

GRĮŽTAMOJO RYŠIO SISTEMA

 

___ m. ________________ ___ d.

(klausimyno užpildymo data)

 

1.

Regionas

—    Alytaus apskritis

—    Kauno apskritis

—    Klaipėdos apskritis

—    Marijampolės apskritis

—    Panevėžio apskritis

—    Šiaulių apskritis

—    Tauragės apskritis

—    Telšių apskritis

—    Utenos apskritis

—    Vilniaus apskritis

 

2.

Ar tikrintojas patikrinimo metu buvo dėmesingas, mandagus? Kaip vertinate atliktą patikrinimą?

—    Labai gerai

—    Gerai

—    Patenkinamai

—    Blogai

(Pastabos ir komentarai)

3.

Ar Jums buvo atsakyta dalykiškai, paaiškinta išsamiai ir informatyviai?

—    Labai gerai

—    Gerai

—    Patenkinamai

—    Blogai

(Pastabos ir komentarai)

4.

Ar kontrolinis klausimynas padėjo suvokti teisės aktų reikalavimus ir geriau juos įgyvendinti?

—    Taip

—    Ne

(Pastabos ir komentarai)

5.

Ar tikrintojas (-ai) tiesiogiai arba netiesiogiai prašė atlygio?

—    Taip

—    Ne

(Pastabos ir komentarai)

6.

Užrašykite savo komentarus arba pasiūlymus dėl tikrintojo (-ų) darbo ir veiklos patikrinimo.

 

(Pastabos ir komentarai)

 

________________________________________