LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL TEISINGUMO MINISTRO 2015 M. BIRŽELIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 1R-148 „DĖL VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS TARNYBOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 28 d. Nr. 1R-285

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2015 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. 1R-148 „Dėl Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.2. koordinuoti ir užtikrinti pirminės teisinės pagalbos teikimą;“.

1.2. Pakeičiu 8.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

8.3. užtikrinti valstybės užtikrinamos neteisminės mediacijos (toliau – mediacija) vykdymą;“.

1.3. Papildau nauju 8.4 papunkčiu:

8.4. koordinuoti ir užtikrinti valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose;“.

1.4. Buvusius 8.4–8.6 papunkčius laikau atitinkamai 8.5–8.7 papunkčiais.

1.5. Papildau 9.1.14 papunkčiu:

9.1.14. kiekvienais metais teikia Teisingumo ministerijai informaciją apie antrinės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą.“

1.6. Pakeičiu 9.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.2. Koordinuodama ir užtikrindama pirminės teisinės pagalbos teikimą:

9.2.1. Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo nustatytais atvejais teikia arba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą ir sudaro sutartis su viešosiomis įstaigomis ir (ar) advokatais dėl pirminės teisinės pagalbos teikimo;

9.2.2. moka užmokestį už suteiktą pirminę teisinę pagalbą viešosioms įstaigoms ir (ar) advokatams, kai įstatymo nustatytais atvejais Tarnyba organizuoja pirminės teisinės pagalbos teikimą;

9.2.3. teikia savivaldybių institucijoms metodinę pagalbą įgyvendinant joms priskirtas funkcijas pirminės teisinės pagalbos srityje;

9.2.4. analizuoja savivaldybių institucijų veiklos organizuojant ir teikiant pirminę teisinę pagalbą ataskaitas, jas apibendrina ir teikia Teisingumo ministerijai informaciją apie pirminės teisinės pagalbos organizavimą ir teikimą; 

9.2.5. teikia pasiūlymus savivaldybių institucijoms dėl pirminės teisinės pagalbos organizavimo ir teikimo tobulinimo.“

1.7. Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.3. Užtikrindama mediacijos vykdymą:

9.3.1. priima sprendimus dėl mediacijos vykdymo;

9.3.2. parenka ir skiria mediatorius iš Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašo;

9.3.3. organizuoja mediatorių kvalifikacinį egzaminą ir Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo bei Lietuvos Respublikos mediacijos įstatymo nustatytais atvejais su mediatoriais teisingumo ministro nustatyta tvarka sudaro sutartis dėl mediacijos paslaugų teikimo ir kontroliuoja, kaip vykdomos šios sutartys;

9.3.4. sudaro ir tvarko Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą;

9.3.5. moka užmokestį už mediaciją;

9.3.6. informuoja gyventojus apie ginčo sprendimo mediacijos būdu galimybes ir sąlygas;

9.3.7. pagal kompetenciją nagrinėja asmenų skundus, pareiškimus dėl mediatorių veiksmų vykdant mediaciją;

9.3.8. statistiniais tikslais kaupia ir apibendrina informaciją apie mediacijos trukmę, mediatorių, įrašytų į Lietuvos Respublikos mediatorių sąrašą, darbo krūvį, įvykdytų mediacijų skaičių, mediacijos paslaugų kainas ir kitą su mediacija susijusią informaciją.“

1.8. Papildau nauju 9.4 papunkčiu:

9.4. Koordinuodama ir užtikrindama valstybės garantuojamos teisinės pagalbos teikimą tarptautiniuose ginčuose:

9.4.1. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme nustatytas institucijos, įgaliotos priimti iš kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingų institucijų prašymus suteikti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą tarptautiniuose ginčuose (toliau – teisinės pagalbos prašymas), ir institucijos, įgaliotos kitų Europos Sąjungos valstybių narių kompetentingoms institucijoms siųsti teisinės pagalbos prašymus, funkcijas;

9.4.2. pagal kompetenciją atlieka Lietuvos Respublikos Europos sutarties dėl teisinės pagalbos prašymų perdavimo ratifikavimo įstatyme nustatytas centrinės teisinės pagalbos prašymus perduodančios ir priimančios institucijos funkcijas.“

1.9. Buvusius 9.4–9.7 papunkčius laikau atitinkamai 9.5–9.8 papunkčiais.

1.10. Pakeičiu 9.7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

9.7.2. laikinai pašalina psichologo duomenis iš psichologų sąrašo ir teikia siūlymus psichologams kelti kvalifikaciją, jeigu per vienų metų laikotarpį iš ikiteisminio tyrimo įstaigos, prokuratūros ir (ar) teismo gauna tris ar daugiau pranešimų apie psichologo nekompetenciją;“.

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 9.7.4 papunktį.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                          Elvinas Jankevičius