LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL MOKSLO IR STUDIJŲ INSTITUCIJOS SKYRIMO ATSTOVAUTI LIETUVAI EUROPOS MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS LABORATORIJOJE IR LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS LABORATORIJOJE PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. rugpjūčio 18 d. Nr. V-1245

Vilnius

 

 

Įgyvendindamas 1973 m. gegužės 10 d. Ženevoje pasirašytą Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo susitarimą, kuris ratifikuotas Lietuvos Respublikos 2019 m. balandžio 26 d. įstatymu Nr. XIII-2076 „Dėl susitarimo dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo ratifikavimo“ ir siekdamas sudaryti sąlygas Lietuvos Respublikai įsijungti į Europos molekulinės biologijos laboratorijos veiklas:

1. T v i r t i n u Lietuvos narystės Europos molekulinės biologijos laboratorijoje planą (pridedama).

2. S k i r i u Vilniaus universitetą Lietuvos atstovaujančiąja institucija tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje – Europos molekulinės biologijos laboratorijoje.

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministras                                                                    Algirdas Monkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo

ir sporto ministro 2020 m. rugpjūčio 18 d.

įsakymu Nr. V-1245

 

 

LIETUVOS NARYSTĖS EUROPOS MOLEKULINĖS BIOLOGIJOS LABORATORIJOJE PLANAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos narystės Europos molekulinės biologijos laboratorijoje (toliau EMBL) planas reglamentuoja išlaidų padengimo tvarką ir finansavimo šaltinius, nustato siektinus rezultatus bei prieigos prie EMBL suteikimo tvarką.

2. Naryste EMBL siekiama užtikrinti Lietuvos biotechnologijos, biomedicinos ir gyvybės mokslų plėtrą, sukuriant tyrėjams galimybę perimti naujausias idėjas bei pažangiausias technologijas, kelti kvalifikaciją ir ugdyti naujus įgūdžius, atlikti reikšmingus mokslinius tyrimus, kurių rezultatai gali būti pritaikyti klinikinėje praktikoje.

3. EMBL naudotojai Lietuvoje – mokslininkai ir kiti tyrėjai ar jų grupės, taip pat – mokslo ir studijų institucijos, vykdančios mokslinius tyrimus atitinkamoje srityje.

4. EMBL narystės išlaidos, išskyrus 5 punkte nurodytus atvejus, finansuojamos valstybės biudžeto lėšomis. Įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba). Susitarimą dėl Europos molekulinės biologijos laboratorijos įkūrimo, pasirašytą 1973 m. gegužės 10 d. Ženevoje (toliau ؘ– Susitarimas), įgyvendinančioji institucija – Lietuvos mokslo taryba. Paskirta atstovaujančioji mokslo ir studijų institucija – Vilniaus universitetas (toliau – VU), vadovaudamasi Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V-769 „Dėl Lietuvos mokslinių tyrimų infrastruktūrų kelrodžio ir dalyvavimo tarptautinėse mokslinių tyrimų infrastruktūrose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Aprašas) įsipareigoja pirmaisiais narystės metais sumokėti 10 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), antraisiais narystės metais sumokėti 20 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį), trečiaisiais ir vėlesniais narystės metais sumokėti 30 procentų visų su naryste tarptautinėje infrastruktūroje susijusių išlaidų (išskyrus narystės mokestį). Vadovaudamasi Aprašu Taryba su VU sudaro sutartį dėl narystės plano įgyvendinimo.

5. EMBL narystės mokestis 2020–2021 metais finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis (projekto vykdytojas – VU) projektu „Kompiuterinės, struktūrinės ir sistemų biologijos centras“, projekto kodas 01.1.1-CPVA-V-701-07-0001 (toliau – Projektas). EMBL narystės mokestį sudaro stojimo į EMBL mokestis, narystės EMBL mokestis bei Europos molekulinės biologijos konferencijos narystės, kuri yra ex ante sąlyga esant EMBL nariu, mokestis.

 

II SKYRIUS

EMBL NARYSTĖS ĮGYVENDINIMAS

 

6. Narystės EMBL išlaidos eurais:

Eil. Nr.

Išlaidų pavadinimas

2020 metai

2021 metai

2022 metai

2023 metai

2024 metai

2025 metai

Visam laikotarpiui

1.

Darbo užmokestis

-

16000

17000

17500

18000

24000

92500

2.

Socialinio draudimo ir kitos teisės aktais numatytos įmokos

-

-

-

-

-

-

-

3.

Išlaidos paslaugoms

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

4.

Išlaidos prekėms

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

 

-

5.

Komandiruočių išlaidos

-

8000

13000

16000

16000

18000

 

71000

6.

Išlaidos rezultatų viešinimui

-

6500

3000

6500

3000

3000

 

22000

7.

Išlaidos ilgalaikiam turtui

-

-

-

-

-

-

-

8.

Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje mokestis

226185

267049

276723

286833

292364

293290

1642444

9.

Dalyvavimas kursuose

-

2000

3000

5000

5250

5500

20750

 

Iš viso:

226185

299549

312723

331833

334614

343790

1848694

 

7. Narystės tarptautinėje mokslinių tyrimų infrastruktūroje metu siektini rezultatai:

7.1. 2021 metų siektini rezultatai:

7.1.1.             Tyrėjų skaičius (asm.), dalyvaujančių Europos molekulinės biologijos organizacijos (toliau – EMBO) / EMBL veiklose – ne mažiau 8;

7.1.2. Dalyvavimas EMBO / EMBL organizuojamose mokymų programose (asm.) – ne mažiau 15;

7.1.3. Tarptautinių/nacionalinių projektų paraiškos – 1-3;

7.2. 2022 metų siektini rezultatai:

7.2.1.             Tyrėjų skaičius (asm.), dalyvaujančių EMBO / EMBL veiklose – ne mažiau 13;

7.2.2. Dalyvavimas EMBO / EMBL organizuojamose mokymų programose (asm.) – ne mažiau 20;

7.2.3. Tarptautinių/nacionalinių projektų paraiškos – 5-7;

7.3. 2023 metų siektini rezultatai:

7.3.1.             Tyrėjų skaičius (asm.), dalyvaujančių EMBO / EMBL veiklose – ne mažiau 16;

7.3.2. Dalyvavimas EMBO / EMBL organizuojamose mokymų programose (asm.) – ne mažiau 20;

7.3.3. Tarptautinių/nacionalinių projektų paraiškos – 5-7;

7.3.4. Tarptautinės patentinės paraiškos – ne mažiau 1.

7.4. 2024 metų siektini rezultatai:

7.4.1.             Tyrėjų skaičius (asm.), dalyvaujančių EMBO / EMBL veiklose – ne mažiau 16;

7.4.2. Dalyvavimas EMBO / EMBL organizuojamose mokymų programose (asm.) – ne mažiau 20;

7.4.3. Tarptautinių/nacionalinių projektų paraiškos – 5-7;

7.4.4.    Tarptautinės patentinės paraiškos – ne mažiau 2.

7.5. 2025 metų siektini rezultatai:

7.5.1.             Tyrėjų skaičius (asm.), dalyvaujančių EMBO / EMBL veiklose – ne mažiau 20;

7.5.2. Dalyvavimas EMBO / EMBL organizuojamose mokymų programose (asm.) – ne mažiau 25;

7.5.3. Tarptautinių/nacionalinių projektų paraiškos – 5-7;

7.5.4.    Tarptautinės patentinės paraiškos – ne mažiau 2.

 

8. Prieigos prie EMBL suteikimo mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka:

Prieiga prie EMBL kitoms mokslo ir studijų institucijoms ir kitiems subjektams tvarka priklausys nuo sutarčių, kurios bus sudaromos tarp Lietuvos Respublikos ir EMBL sąlygų. Planuojama, kad dėl šios prieigos bus sudaromi atskiri susitarimai su suinteresuotomis institucijomis nepažeidžiant sudarytų susitarimų su EMBL. Prieigai gauti bus reikalinga išankstinė registracija darbui su konkrečia įranga, bus paskirta konkreti darbų data ir jų trukmė; nebus galima gauti prieigos prie įrangos anksčiau numatyto laiko ir viršyti suplanuotą prieigos laiką.

Vadovaujantis 2014 m. spalio 6 d. Vilniaus universiteto, Lietuvos sveikatos mokslų universiteto, Kauno technologijos universiteto ir Vytauto Didžiojo universiteto jungtinės veiklos (partnerystės) sutartimi dėl stojimo ir dalyvavimo Europos molekulinės biologijos organizacijos, Europos molekulinės biologijos konferencijos ir EMBL veiklose, partneriai turės teisę į šių organizacijų skiriamus tyrimų išteklius ir kitą gautiną naudą proporcingai savo įnašams į bendrą veiklą, jei nebus susitarta kitaip.

 

9. Institucijos atstovaujančios Lietuvą rekvizitai

Mokslo ir studijų institucija (EMBL konsorciumui atstovaujanti institucija)

Pavadinimas

Vilniaus universitetas

Teisinis statusas

Viešoji įstaiga

Adresas

Universiteto g. 3, LT-01513 Vilnius

Interneto svetainė

http://www.vu.lt

El. paštas

infor@cr.vu.lt, projektai@cr.vu.lt

Telefonas

8 5 278 6700

Kodas

211950810

 

10. Institucijos atstovaujančios Lietuvą EMBL kontaktiniai asmenys

Eil.
Nr.

Vardas, pavardė

Telefonas, el. paštas

Darbovietės ir pareigos jose

1.

Virginijus Šikšnys

(8 5) 223 4354

virginijus.siksnys@bti.vu.lt

 

VU Gyvybės mokslų centro Biotechnologijos instituto skyriaus vadovas

2.

Rokas Abraitis

(8 5) 223 4424

rokas.abraitis@gmc.vu.lt

VU Gyvybės mokslų centro direktoriaus pavaduotojas bendriesiems reikalams

 

 

________________________