KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KALĖJIMŲ DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2021 M. GRUODŽIO 22 D. ĮSAKYMO NR. V-400 „DĖL SAVANORIŠKOS VEIKLOS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. balandžio 20 d. Nr. V-108

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašą, patvirtintą Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos direktoriaus 2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-400 „Dėl Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir jį išdėstau nauja redakcija:

2. Pavedu Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Veiklos organizavimo skyriui šį įsakymą paskelbti Kalėjimų departamento internetiniame puslapyje ir Teisės aktų registre.

 

 

Direktoriaus pavaduotojas,

atliekantis direktoriaus funkcijas                                                                                Gintautas Šarauskas

 

PATVIRTINTA

Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus

2021 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-400

(Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos

teisingumo ministerijos direktoriaus

2022 m. balandžio 20 d. įsakymo Nr. V-108

redakcija)

 

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato savanoriškos veiklos Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) pavaldžiose laisvės atėmimo vietų įstaigose (toliau – laisvės atėmimo vietų įstaigos) organizavimo, savanorių pritraukimo, savanoriškos veiklos atlikimo sutarties sudarymo, savanorių mokymų organizavimo tvarką, taip pat savanorių teises ir pareigas.

2. Laisvės atėmimo vietų įstaigos, organizuodamos savanorišką veiklą, vadovaujasi Lietuvos Respublikos bausmių vykdymo kodeksu, Lietuvos Respublikos suėmimo vykdymo įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2011 m. liepos 14 d. įsakymu Nr. A1-330 „Dėl Savanoriškos veiklos išlaidų kompensavimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, kitais teisės aktais ir šiuo Aprašu.

3. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Savanoris – asmuo, kuris savo noru, be jokio finansinio atlygio laisvės atėmimo vietų įstaigose atlieka visuomenei naudingą veiklą;

3.2. Savanoriška veikla – savanorio neatlyginamai laisvės atėmimo vietų įstaigose atliekama visuomenei naudinga veikla, kurios sąlygos nustatomos šiuo aprašu ir savanoriškos veiklos atlikimo sutartimi;

3.3. Trumpalaikė savanoriška veikla – tokia savanoriška veikla, kai savanoris prisideda prie į konkretų rezultatą orientuotos akcijos ar uždavinio, nereikalaujančių ilgalaikio įsipareigojimo, vykdymo;

3.4. Ilgalaikė savanoriška veikla – reguliari savanoriška veikla, paprastai trunkanti virš 3 mėnesių;

3.5. Savanoriškos veiklos kuratorius – laisvės atėmimo vietų įstaigos direktoriaus įgaliotas darbuotojas, tiesiogiai dirbantis su savanoriais ir kuruojantis savanoriškas veiklas laisvės atėmimo vietos įstaigoje;

3.6. Savanoriškos veiklos organizatorius – laisvės atėmimo vietos įstaiga, atstovaujama direktoriaus ar jo įgalioto asmens;

3.7. kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka šio Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

4. Laisvės atėmimo vietų įstaigose gali būti vykdoma tiek trumpalaikė savanoriška veikla, tiek ilgalaikė savanoriška veikla. Ilgalaikės savanoriškos veiklos atveju savanoriškos veiklos organizatorius su savanoriu sudaro rašytinę savanoriškos veiklos atlikimo sutartį (1 priedas). Trumpalaikės savanoriškos veiklos atveju rašytinė savanoriškos veiklos atlikimo sutartis sudaroma, jeigu sutariama kompensuoti su savanoriška veikla susijusias išlaidas ar sudaryti rašytinę savanoriškos veiklos atlikimo sutartį pageidauja bent viena iš šalių.

5. Laisvės atėmimo vietų įstaigose savanoriu gali būti ne jaunesnis kaip 18 metų Lietuvos Respublikos pilietis ar Lietuvos Respublikos teritorijoje teisėtai esantis užsienietis.

6. Rekomenduotina, kad laisvės atėmimo vietų įstaigose savanoriu nebūtų asmuo:

6.1. kuriam bausmės vykdymas buvo atidėtas, – laikotarpiu, kuriam buvo atidėtas bausmės vykdymas;

6.2. kuris yra nuteistas už neatsargų nusikaltimą, – bausmės atlikimo laikotarpiu;

6.3. kuris yra pripažintas kaltu dėl nesunkaus ar apysunkio nusikaltimo padarymo, jeigu po bausmės atlikimo nepraėjo 1 metai, išskyrus trumpalaikės savanoriškos veiklos atveju;

6.4. kuris yra pripažintas kaltu dėl sunkaus arba labai sunkaus nusikaltimo padarymo, jeigu po bausmės atlikimo nepraėjo 3 metai, išskyrus trumpalaikės savanoriškos veiklos atveju;

6.5. kuris yra ar buvo įstatymų nustatyta tvarka uždraustos organizacijos nariu, jeigu nuo narystės pabaigos nepraėjo 3 metai;

6.6. dėl kurio veikos ar veikų atliekamas ikiteisminis tyrimas;

6.7. kurio sutuoktinis, sugyventinis (partneris), artimasis giminaitis (artimaisiais giminaičiais laikomi tiesiosios linijos giminaičiai iki antrojo laipsnio imtinai (tėvai (įtėviai) ir vaikai (įvaikiai), seneliai ir vaikaičiai) ir šoninės linijos antrojo laipsnio giminaičiai (broliai (įbroliai) ir seserys (įseserės)) ar svainystės ryšiais susijęs asmuo (svainystė yra santykis tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių (posūnio, podukros, patėvio, pamotės, uošvės, uošvio, žento, marčios) yra laikomas laisvės atėmimo vietų įstaigoje ir savanoriškos veiklos atlikimo metu būtų galimas tiesioginis šių asmenų kontaktas;

6.8. asmuo, apie kurį yra nustatyta kitų patikrintų kompromituojančių duomenų.

 

 

II SKYRIUS

SAVANORIŲ PRITRAUKIMAS IR ATRANKA

 

7. Laisvės atėmimo vietų įstaigų veikla, susijusi su savanorių pritraukimu ir atranka, grindžiama savanoriškos veiklos principais, įtvirtintais Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme.

8. Laisvės atėmimo vietų įstaigose savanorių kvietimas atlikti savanorišką veiklą turi būti organizuojamas pagal poreikį, bet ne rečiau kaip vieną kartą per metus. Kviečiant savanorius atlikti savanorišką veiklą, informuojama apie laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą ir joje organizuojamos savanoriškos veiklos sritis.

9. Informacija apie savanorišką veiklą laisvės atėmimo vietų įstaigose bei galimybę tapti savanoriu turi būti kuo plačiau prieinama ir kuo aiškiau suprantama visuomenei. Informacija apie savanorišką veiklą laisvės atėmimo vietų įstaigose viešinama skelbiant ją laisvės atėmimo vietų įstaigų interneto svetainėse ar regioninėje spaudoje, teikiant pranešimus socialiniams partneriams, organizuojant renginius, į kuriuos gali būti kviečiamos nevyriausybinės organizacijos, asociacijos bei vietos bendruomenės, taip pat skelbiant ją ir kituose informacijos viešinimo šaltiniuose bei renginiuose.

10. Laisvės atėmimo vietų įstaigos turi siekti, kad į savanorišką veiklą būtų įtraukta kuo daugiau asmenų, turinčių savanoriškos veiklos patirties ar šiai veiklai reikalingų kompetencijų.

11. Asmenys, pageidaujantys savanoriauti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, turi pateikti prašymą dėl savanoriškos veiklos vykdymo, įvardyti asmenis nurodytus šio Aprašo 6.7 papunktyje, kurie yra laikomi laisvės atėmimo vietų įstaigose, bei pateikti Sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (2 priedas).

12. Asmenų, pageidaujančių savanoriauti laisvės atėmimo vietų įstaigoje, patikrinimas dėl atitikimo savanoriams keliamus reikalavimus atliekamas vadovaujantis Kalėjimų departamento direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.

13. Sprendimą leisti  asmeniui vykdyti savanorišką veiklą laisvės atėmimo vietų įstaigose  priima savanoriškos veiklos organizatorius.

 

 

III SKYRIUS

SAVANORIŲ MOKYMŲ ORGANIZAVIMAS

 

14. Prieš pradedant vykdyti savanorišką veiklą laisvės atėmimo vietų įstaigose, savanoriai turi būti instruktuojami bei privalo pasirašyti Pasižadėjimą saugoti asmens duomenis ir neatskleisti informacijos (3 priedas). Pagal poreikį ar savanorių pageidavimą gali būti organizuojami savanorių pasirengimo savanoriškai veiklai mokymai (toliau – mokymai).

15. Savanorių instruktavimas ir mokymai vykdomi šia tvarka:

15.1. savanoriai supažindinami su laisvės atėmimo vietų įstaigos veikla ir vidaus tvarka, saugos darbe reikalavimais, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais, reikalingais savanoriams tinkamai atlikti savanorišką veiklą, detaliai apibūdinama savanoriška veikla, kurią atliks savanoriai;

15.2. jei yra poreikis, mokymus organizuoja savanoriškos veiklos kuratorius (toliau – kuratorius). Mokymus savanoriams gali vesti pats kuratorius, patyrę laisvės atėmimo vietų įstaigų darbuotojai ar savanoriškos veiklos patirtį turintys savanoriai, esant poreikiui gali būti pasitelkiami Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos Mokymo centro specialistai.

 

 

IV SKYRIUS

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS LAISVĖS ATĖMIMO VIETŲ ĮSTAIGOSE

 

16. Savanorišką veiklą organizuoja laisvės atėmimo vietų įstaiga, atstovaujama direktoriaus ar jo įgalioto darbuotojo, kuris:

16.1. nustato konkrečios savanorių veiklos sritis, prioritetus ir tikslus;

16.2. pagal įstaigos galimybes aprūpina savanorius priemonėmis, reikalingomis savanoriškai veiklai atlikti;

16.3. pagal įstaigos galimybes skatina savanorius.

17. Kuratorius įgyvendina šias funkcijas:

17.1. organizuoja savanorių kvietimą;

17.2. organizuoja, vykdo ir prižiūri savanorių mokymus;

17.3. informuoja savanorius apie jų teises ir pareigas;

17.4. supažindina savanorius su laisvės atėmimo vietų įstaigos veikla ir vidaus tvarka, saugos darbe reikalavimais, šiuo Aprašu ir kitais teisės aktais, reikalingais savanoriams tinkamai atlikti savanorišką veiklą;

17.5. prižiūri savanoriškos veiklos atlikimą, teikia siūlymus dėl šios veiklos tobulinimo;

17.6. užtikrina informacijos apie savanorius ir savanorišką veiklą laisvės atėmimo vietų įstaigoje tvarkymą.

 

 

V SKYRIUS

SAVANORIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

 

18. Savanorių teisės:

18.1. gauti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę, techninę pagalbą bei, savanoriškos veiklos atlikimo sutartyje numatytais atvejais, kompensaciją už savanoriškos veiklos metu patirtas išlaidas;

18.2. atlikti tokias savanoriškos veiklos užduotis, kurios atitinka savanorio išsilavinimą, sugebėjimus, įgytas žinias ir įgūdžius;

18.3. gauti pažymą, asmeninę charakteristiką ar kitą dokumentą apie savanoriškos veiklos atlikimą laisvės atėmimo vietų įstaigoje;

18.4. naudotis kitomis savanoriškos veiklos atlikimo sutarties, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 1 dalyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytomis teisėmis.

19. Savanorių pareigos:

19.1. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, taip pat konfidencialumo, nešališkumo, nepriekaištingos reputacijos ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 4 straipsnyje įtvirtintų principų;

19.2. laikytis teisės aktų, reglamentuojančių laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą, saugos darbe reikalavimų bei kitų teisės aktų, reikalingų savanoriui tinkamai atlikti savanoriškos veiklos užduotis, reikalavimų;

19.3. savanorišką veiklą atlikti sąžiningai, jei sudaryta savanoriškos veiklos atlikimo sutartis, laikytis šios sutarties nuostatų;

19.4. teikti informaciją apie savanorišką veiklą kuratoriui, per protingą laiką informuoti apie pasikeitimus;

19.5. vykdyti kitas savanoriškos veiklos atlikimo sutarties, Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas.

 

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Laisvės atėmimo vietų įstaigos apibendrintą informaciją apie kalendorinių metų savanoriškos veiklos įgyvendinimą, šios veiklos apimtis ir kryptis, iškilusias problemas iki kitų metų sausio 31 d. pateikia Kalėjimų departamento Resocializacijos skyriui.

21. Savanoriui ar laisvės atėmimo vietų įstaigai savanoriškos veiklos metu padaryta žala atlyginama Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

22. Savanoriška veikla gali būti nutraukta savanoriškos veiklos atlikimo sutartyje ir įstatymuose nustatytais pagrindais ir tvarka.

______________

 

Savanoriškos veiklos

laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo

1 priedas

 

(Savanoriškos veiklos atlikimo sutarties forma)

 

_____________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

SAVANORIŠKOS VEIKLOS ATLIKIMO SUTARTIS

 

20      –        –        Nr.

______________

(sudarymo vieta)

 

Savanoriškos veiklos organizatorius – _____________________________________________ ,

(laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas)

juridinio asmens kodas ____________, registruotos buveinės adresas ______________________  (toliau –

laisvės atėmimo vietų įstaiga), atstovaujama direktoriaus ar jo įgalioto asmens ______________________ ,

ir savanorišką darbą atliekantis asmuo ___________________________________________________

(vardas ir pavardė, gim. metai)

____________________________________________________________  (toliau – savanoris) sudarė

(adresas, tel. Nr.)

šią savanoriškos veiklos atlikimo sutartį (toliau – sutartis) dėl savanoriškos veiklos atlikimo

__________________________________, adresu: ___________________________________.

(laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas)

1. ______________________________ įsipareigoja:

(laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas)

1.1. sudaryti sąlygas atlikti sutartyje numatytą savanorišką veiklą;

1.2. supažindinti savanorį su laisvės atėmimo vietų įstaigos veikla ir vidaus tvarka, saugos darbe reikalavimais, Savanoriškos veiklos laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašu (toliau – aprašas) ir kitais teisės aktais, reikalingais savanoriams tinkamai atlikti savanorišką veiklą;

1.3. suteikti savanoriškai veiklai atlikti reikalingas priemones, informaciją, konsultacinę ir techninę pagalbą (pagal laisvės atėmimo vietų įstaigos galimybes);

1.4. savanoriui prašant, išduoti pažymą, asmeninę charakteristiką ar kitą dokumentą dėl savanoriškos veiklos atlikimo laisvės atėmimo vietų įstaigoje;

1.5. kompensuoti dėl atliekamos savanoriškos veiklos patirtas išlaidas

___________________________________________________  pagal jas patvirtinančius dokumentus;

(pildoma, jei atliekamos savanoriškos veiklos patirtų išlaidų kompensavimas yra numatomas)

1.6. ______________________________________________________________________ .

(kiti įsipareigojimai)

2. Savanoris įsipareigoja:

2.1. atlikti šią savanorišką veiklą _________________________________________________ ;

(numatyti savanoriškos veiklos sritį, užduotis, funkcijas ar pan.)

2.2. laikytis Lietuvos Respublikos Konstitucijos, Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų, taip pat konfidencialumo, nešališkumo, nepriekaištingos reputacijos ir kitų principų;

2.3. vykdydamas savanorišką veiklą, laikytis teisės aktų, reglamentuojančių laisvės atėmimo vietų įstaigų veiklą, saugos darbe reikalavimų, aprašo bei kitų teisės aktų, reikalingų savanoriui tinkamai atlikti savanoriškos veiklos užduotis;

2.4. savanorišką veiklą atlikti sąžiningai;

2.5. teikti informaciją apie savanoriškos veiklos atlikimą kuratoriui, informuoti apie galimus pasikeitimus;

2.6. vykdyti Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymo 7 straipsnio 2 dalyje ir kituose Lietuvos Respublikos teisės aktuose nustatytas pareigas;

2.7. informuoti laisvės atėmimo vietų įstaigą apie savo bei artimųjų teistumą;

2.8. informuoti laisvės atėmimo vietų įstaigą apie privalomojo sveikatos draudimo praradimą;

2.9. tausoti ir efektyviai naudoti laisvės atėmimo vietų įstaigos turtą.

3. Ši sutartis įsigalioja nuo _________________ ir galioja iki _________________.

4. Savanorio ar laisvės atėmimo vietų įstaigos patirti nuostoliai savanoriškos veiklos atlikimo metu atlyginami teisės aktų nustatyta tvarka.

5. Ši sutartis gali būti nutraukta šalių susitarimu arba vienai iš šalių nevykdant sutartinių įsipareigojimų.

6. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais tokią pat juridinę galią, po vieną kiekvienai šaliai.

7. Sutarties šalys ir rekvizitai:

 

____________________ direktorius     A. V.

(laisvės atėmimo vietų įstaigos pavadinimas)

________________________

(parašas)

 

________________________________

(parašas)

______________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_________________________________________________

(savanorišką veiklą atliekančio asmens vardas ir pavardė)

 

 

 

 

Sutartis Nr._____ dėl savanoriškos veiklos atlikimo ____________________ (įstaigos pavadinimas) nutraukiama nuo ____________ abiejų Sutarties šalių susitarimu.

 

 

_____________

direktorius            A. V.

__________________________

(parašas)

_________________________

(parašas)

__________________________________________________

(vardas ir pavardė)

_____________________________________________________________

(savanorišką veiklą atliekančio asmens vardas ir pavardė)

______________

 

Savanoriškos veiklos

laisvės atėmimo vietų įstaigose tvarkos aprašo

2 priedas

 

 

SUTIKIMAS DĖL ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

 

20__ m.___________________ __ d.

Nr.

__________________

(vieta)

 

Aš,__________________________________________________________________________,

(asmens vardas, pavardė)

esu informuotas (-a) ir sutinku, kad:

1.   __________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

gautų ir tvarkytų toliau išvardytus mano asmens duomenis:

1.1. Vardą;

1.2. Pavardę;

1.3. Gimimo datą ir/arba asmens kodą;

1.4. Telefono numerį;

1.5. Elektroninio pašto adresą;

1.6. Gyvenamosios vietos adresą;

1.7. Duomenis apie mano išsilavinimą.

2. Išvardyti asmens duomenys būtų tvarkomi šiais tikslais:

Siekiant patikrinti ir įvertinti tinkamumą savanoriauti ________________________________________.

(įstaigos pavadinimas)

3. Su išvardytais asmens duomenimis būtų atliekami šie tvarkymo veiksmai:

3.1. Duomenų rinkimas;

3.2. Duomenų saugojimas;

3.3. Duomenų naudojimas;

3.4. Duomenų atskleidimas persiunčiant;

3.5. Duomenų naikinimas.

4. Asmens duomenys būtų gaunami iš:

manęs, _____________________________________________________________________________.

(asmens vardas, pavardė)

5. Asmens duomenys būtų perduoti ________________________________________________[1]. Duomenų gavėjai tokius asmens duomenis tvarkytų šiame sutikime nurodytais tikslais.

6. ___________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

duomenis tvarkys teisėtai, sąžiningai ir skaidriai, laikydamasi teisės aktų nustatytų reikalavimų, tik šiame sutikime nustatytais tikslais.

_____________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

naudoja įvairias saugumą užtikrinančias technologijas ir procedūras, siekdama apsaugoti asmeninę informaciją nuo neteisėtos prieigos, naudojimo ar atskleidimo.

7. Pasikeitus asmens duomenims, tvarkomiems pagal šį sutikimą, turiu pranešti apie tai duomenų apsaugos pareigūnui 10 punkte nurodytais kontaktais.

8. Sutikimo galiojimo terminas – 1 metai.

9. Duomenų valdytojas – ________________________________________________________.

(įstaigos pavadinimas, adresas, kontaktiniai duomenys)

10. Duomenų apsaugos pareigūno kontaktai – _______________________________________________________________________________.
                                                                                                            (vardas, pavardė, el. pašto adresas)

11. Duomenų tvarkymo teisinis pagrindas – šiame sutikime nurodytų asmens duomenų tvarkymo teisinis pagrindas yra šis sutikimas.

12. Be šio sutikimo 5 punkte nurodytų duomenų gavėjų asmens duomenys, surinkti šio sutikimo pagrindu, gali būti perduoti:

12.1. teismui, teisėsaugos įstaigoms ar valstybės institucijoms tiek, kiek tokį teikimą nustato teisės aktų reikalavimai;

12.2. kitiems asmenims mano sutikimu, jei toks sutikimas gaunamas dėl konkretaus atvejo.

_______________________________________________________ asmens duomenis tvarko tik

(įstaigos pavadinimas)

Europos Sąjungos teritorijoje ir šiuo metu neturi ketinimo perduoti ir neperduoda šiame sutikime įvardintų asmens duomenų tvarkytojams ar gavėjams į trečiąsias valstybes.

13. Žinau, kad turiu šias teises: teisę prašyti, kad būtų leista susipažinti su duomenimis ir juos ištaisyti arba ištrinti, teisę apriboti duomenų tvarkymą, teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Šias teises galiu įgyvendinti Lietuvos Respublikos teisės aktuose ir 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrajame duomenų apsaugos reglamente) nustatyta tvarka.

Prašymai dėl teisių įgyvendinimo __________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

turi būti pateikti raštu (įskaitant teikiamus elektroniniu formatu), taip pat turi būti įmanoma identifikuoti prašymą padavusio asmens bei duomenų subjekto tapatybę. Kai dėl informacijos apie asmenį kreipiasi atstovas, jis turi pateikti atstovavimą patvirtinantį dokumentą ir savo tapatybę patvirtinantį dokumentą. Jei prašymas pateikiamas elektroniniu paštu, jis turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu.

Iškilus klausimams dėl duomenų subjektų teisių įgyvendinimo galima kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną 10 punkte nurodytais kontaktais.

14Žinau, kad turiu teisę bet kada atšaukti šį sutikimą ir reikalauti nutraukti tolimesnį asmens duomenų tvarkymą, kuris yra vykdomas sutikimo pagrindu. Sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto asmens duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

15. Asmens duomenų saugojimo laikotarpis. Šis sutikimas ir jame nurodyti mano asmens duomenys yra saugomi trejus metus nuo sutikimo atšaukimo arba jo galiojimo termino pabaigos arba nuo sprendimo nebetvarkyti asmens duomenų sutikime nustatytais tikslais priėmimo dienos. Sutikimas galioja 1 metus nuo pasirašymo dienos.

Šis terminas gali būti pratęstas, jei asmens duomenys yra naudojami arba gali būti naudojami kaip įrodymai ar informacijos šaltinis ikiteisminiame ar kitokiame tyrime, įskaitant ir Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos vykdomame tyrime, civilinėje, administracinėje ar baudžiamojoje byloje arba kitais įstatymų nustatytais atvejais. Tokiu atveju asmens duomenys gali būti saugomi tiek, kiek reikalinga šiems duomenų tvarkymo tikslams, ir sunaikinami nedelsiant, kai tampa nebereikalingi.

16Automatizuotų sprendimų priėmimai. Duomenys nebus naudojami automatizuotiems sprendimams priimti mano atžvilgiu, įskaitant profiliavimą.

17. Žinau, kad turiu teisę skųsti. Jeigu asmens duomenys yra tvarkomi pažeidžiant duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus, visuomet pirmiausia galima kreiptis tiesiogiai į duomenų valdytoją. Jeigu netenkins duomenų valdytojo siūlomas problemos išsprendimo būdas arba duomenų valdytojas nesiims būtinų veiksmų, turiu teisę pateikti skundą priežiūros institucijai, kuri Lietuvos Respublikoje yra Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius; tel. (8 5) 212 7532; el. paštas: ada@ada.lt).

 

 

(parašas) (vardas, pavardė)

___________________

 

Savanoriškos veiklos

laisvės atėmimo vietų įstaigos tvarkos aprašo

3 priedas

 

 

(Pasižadėjimo saugoti asmens duomenis ir neatskleisti informacijos forma)

 

____________________________________________________

(savanorio vardas ir pavardė)

____________________________________________________

(faktinės gyvenamosios vietos adresas, tel. nr.)

 

PASIŽADĖJIMAS SAUGOTI ASMENS DUOMENIS IR NEATSKLEISTI INFORMACIJOS

 

20___-____-____

____________________

(sudarymo vieta)

 

Aš esu susipažinęs (-usi) su 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (toliau – Reglamentas (ES) 2016/679), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ), Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatymu, Asmens duomenų tvarkymo Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos tvarkos aprašu ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

 

Aš suprantu, kad:

- savanoriškos veiklos atlikimo metu man bus atskleisti asmens duomenys (toliau – duomenys) ir kita informacija, kuri negali būti atskleista ar perduota neįgaliotiems asmenims ar institucijoms;

- draudžiama perduoti neįgaliotiems asmenims įstaigoje ar už jos ribų duomenis, informaciją, dokumentus ir (arba) jų kopijas ar kitaip sudaryti sąlygas susipažinti su minėtais duomenimis, informacija, dokumentais, jų kopijomis.

 

Aš įsipareigoju:

- saugoti duomenų ir informacijos paslaptį;

- tvarkyti asmens duomenis, vadovaudamasis (-i) Reglamentu (ES) 2016/679, ADTAĮ ir kitais teisės aktais, nustatančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą;

- neatskleisti, neperduoti savanoriškos veiklos metu gautų duomenų ir informacijos bei nesudaryti sąlygų įvairiomis priemonėmis su ja susipažinti nei vienam asmeniui, kuris nėra įgaliotas gauti šiuos duomenis ar informaciją teisės aktų nustatyta tvarka tiek įstaigos viduje, tiek už jos ribų;

- pranešti savo savanoriškos veiklos kuratoriui (-ei) ________________________________ apie kiekvieną įtartiną situaciją, kuri gali kelti grėsmę duomenų saugumui.

 

Aš žinau, kad:

- duomenų netinkamas tvarkymas ar kitos informacijos atskleidimas gali užtraukti atsakomybę pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

- asmuo, patyręs žalą dėl neteisėto duomenų tvarkymo arba kitų veiksmų ar neveikimo, turi teisę reikalauti atlyginti jam padarytą turtinę ar neturtinę žalą;

- šis pasižadėjimas galios visą mano savanoriškos veiklos atlikimo laiką šioje įstaigoje ir pasibaigus savanoriškos veiklos atlikimo sutarties terminui.

 

(parašas) (vardas, pavardė)

___________________[1] Šiame punkte įvardijami duomenų gavėjai, kuriems šio sutikimo pagrindu būtų perduodami duomenys.