LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PRANEŠIMŲ APIE ASMENIS, KURIEMS DRAUDŽIAMA DALYVAUTI LOŠIMUOSE PAVYZDINIŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2015 m. spalio 8 d. Nr. DI-605

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos azartinių lošimų įstatymo (2015 m. gegužės 21 d. įstatymo Nr. XII-1734 redakcija) 10 straipsnio 10dalimi ir 102 straipsnio 3 dalimi:

1. Tvirtinu:

1.1. Pranešimo apie asmenį, kuriam draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pavyzdinę formą (pridedama);

1.2. Pranešimo apie asmenį, kuriam draudžiama dalyvauti lažybose ir (ar) totalizatoriuje pavyzdinę formą (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.  

 

 

 

Direktorius                                                                                                             Virginijus Daukšys

 


 

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-605

 

(Pranešimo apie asmenį, kuriam draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose pavyzdinė forma)

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENĮ, KURIAM

DRAUDŽIAMA DALYVAUTI NUOTOLINIUOSE LOŠIMUOSE

____________________________

(data)

 

____________________________

(vieta)

 

________________________________________________________________________________      (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, licencijos išdavimo data ir numeris, leidimo

________________________________________________________________________________

organizuoti nuotolinius lošimus numeris)

 

Pagrindas, kuriuo remiantis asmeniui draudžiama dalyvauti nuotoliniuose lošimuose (pažymėti):

o asmuo (pats, per kitą asmenį arba pagal kito asmens išduotą įgaliojimą) būdamas lošimus organizuojančios bendrovės steigėjas, akcininkas, jį kontroliuojantis asmuo, lošimus organizuojančios bendrovės stebėtojų tarybos, valdybos narys, bendrovės darbuotojas, dalyvavo savo bendrovės organizuojamuose lošimuose;

o asmuo yra valstybės tarnautojas, kuris vykdo lošimų organizavimo priežiūrą ir kontrolę, (jei lošiama ne kontrolės vykdymo metu Priežiūros tarnybos nustatyta tvarka);

o asmeniui nėra sukakę 18 metų;

o asmeniui nėra sukakę 21 metai;

o asmeniui draudžiama dalyvauti lažybose, kuriose atliekami statymai dėl lažybų įvykių, kuriuose dalyvauja jis pats arba jis gali turėti įtakos lažybų baigčiai; taip pat dėl įvykių, kuriuose dalyvauja jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, arba šie asmenys gali turėti įtakos lažybų baigčiai;

o asmeniui draudžiama dalyvauti totalizatoriuje, kuriame jis atlieka statymus dėl sporto varžybų, kuriose dalyvauja jis pats, jo šeimos nariai arba artimieji giminaičiai, rezultato.

 

Asmuo dalyvavo:

 

o lošimuose A kategorijos automatu;

o lošimuose B kategorijos automatu;

o bingo lošime;

o stalo lošimuose;                                                                

o totalizatoriuje;

o lažybose.

 

Žinomi duomenys apie asmenį:                                 

 

________________________________                   

(vardas, pavardė)

 

 

______________________________________                                           

(asmens kodas)                                                                                         

 

______________________________________

(gyvenamoji vieta)

 

_____________________________________

(prisijungimui naudoti asmens duomenys)

 

_____________________________________

 

 

Faktinės aplinkybės:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

PRIDEDAMA: Nuotolinio lošimo sutarties kopija,___lapų(ai).              

 

______________

(atsakingo asmens parašas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Lošimų priežiūros tarnybos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos direktoriaus

2015 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. DI-605

 

(Pranešimo apie asmenį, kuriam draudžiama dalyvauti lažybose ir (ar) totalizatoriuje pavyzdinė forma)

 

Lošimų priežiūros tarnybai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

 

PRANEŠIMAS APIE ASMENĮ, KURIAM

DRAUDŽIAMA DALYVAUTI LAŽYBOSE IR (AR) TOTALIZATORIUJE

 

____________________________

(data)

 

____________________________

(vieta)

________________________________________________________________________________                  (bendrovės pavadinimas, kodas, buveinės adresas, licencijos išdavimo data ir numeris)

________________________________________________________________________________

 

 

Pagrindas, kuriuo remiantis asmeniui draudžiama lošti (pažymėti):

 

o asmeniui draudžiama dalyvauti lažybose, kuriose atliekami statymai dėl lažybų įvykių, kuriuose dalyvauja jis pats arba jis gali turėti įtakos lažybų baigčiai; taip pat dėl įvykių, kuriuose dalyvauja jo artimieji giminaičiai ar šeimos nariai, arba šie asmenys gali turėti įtakos lažybų baigčiai;

o asmeniui draudžiama dalyvauti totalizatoriuje, kuriame jis atlieka statymus dėl sporto varžybų, kuriose dalyvauja jis pats, jo šeimos nariai arba artimieji giminaičiai, rezultato.

 

 

Žinomi duomenys apie asmenį:                                 

 

________________________________                   

(vardas, pavardė)                                                                                                      

 

______________________________________                                           

(asmens kodas)                                                                                         

 

______________________________________

(gyvenamoji vieta)

 

_____________________________________

(lažybų ar totalizatoriaus punktas, kuriame

 

_____________________________________

asmuo atliko statymą)

 

_______________________________

(atlikto statymo duomenys)

Faktinės aplinkybės:

 

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

___________________________

(lažybų/totalizatoriaus tarpininko parašas)