LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

2007 M. SPALIO 4 D. ĮSAKYMO NR. 1V-340 „DĖL LAIKINOJO UŽSIENIEČIŲ APGYVENDINIMO UŽSIENIEČIŲ REGISTRACIJOS CENTRE SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO


2014 m. sausio 31 d. Nr. 1V-42

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lygių galimybių kontrolieriaus tarnybos 2014 m. sausio 6 d. pažymos Nr. (13-SN-260) „Dėl Nadim M. Musa ir kitų Užsieniečių registracijos centro gyventojų skundo tyrimo“ sprendimą,

p a k e i č i u Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2007 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 1V-340 „Dėl Laikinojo užsieniečių apgyvendinimo Užsieniečių registracijos centre sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“, 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Apgyvendinti centre suaugę asmenys 3 kartus, nepilnamečiai 4 kartus per parą nemokamai maitinami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintas fiziologines mitybos normas. Jeigu apgyvendintas centre asmuo dėl savo religinių įsitikinimų atsisako valgyti tam tikrą maisto produktą, šis maisto produktas pakeičiamas kitu (-ais), nepažeidžiant patvirtintų fiziologinių mitybos normų.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                            Dailis Alfonsas Barakauskas