STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KAUNO TECHNIKOS KOLEGIJOS AKREDITAVIMO

 

2014 m. kovo 24 d. Nr. SV6-11

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Mokslo ir studijų įstatymo (Žin., 2009, Nr. 54-2140) 44 straipsniu, Aukštųjų mokyklų akreditavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1317 (Žin., 2010, Nr. 113-5760) (toliau – Aprašas), 3, 5 ir 7.1 punktais bei atsižvelgdama į Kauno technikos kolegijos išorinio vertinimo išvadas ir pateiktą prašymą akredituoti Kauno technikos kolegiją

akredituoju Kauno technikos kolegiją 6 metams.  

 

 

 

Institucinio vertinimo skyriaus vedėja,

l. e. direktoriaus pareigas                                                                                         Nora Skaburskienė