Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ, KOORDINAVIMĄ IR TAIKINAMĄJĮ TARPININKAVIMĄ MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIŲ IR MOKĖJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. balandžio 13 d. Nr. 364
Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo taisykles (pridedama).

2. Nustatyti 11,58 euro užmokesčio bazinį dydį, kuris taikomas apskaičiuojant užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą ar taikinamąjį tarpininkavimą šiuo nutarimu patvirtintų taisyklių nustatyta tvarka.

3. Nustatyti, kad:

3.1. Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (toliau – Teisingumo ministerija) kiekvienais metais iki rugsėjo 1 d., atsižvelgdama į praėjusių metų vidutinę metinę infliaciją (skaičiuojant nacionalinį vartotojų kainų indeksą) ir kitų vidutinio darbo užmokesčio viešajame sektoriuje dydžiui ir kitimui poveikį turinčių veiksnių įtaką, peržiūri už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikomąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio (toliau – užmokestis) bazinį dydį ir pateikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei siūlymus dėl jo pakeitimo. Naujas užmokesčio bazinis dydis negali būti mažesnis už esamą bazinį dydį, išskyrus tuos atvejus, kai iš esmės pablogėja valstybės ekonominė ir finansinė būklė. Peržiūrėdama užmokesčio bazinį dydį, Teisingumo ministerija įvertina ir Lietuvos advokatūros nuomonę dėl užmokesčio advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą dydžio.

3.2. Užmokestis už antrinę teisinę pagalbą, pradėtą teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus iki šio nutarimo įsigaliojimo, mokamas vadovaujantis iki šio nutarimo įsigaliojimo galiojusių Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių nuostatomis, išskyrus šio nutarimo 3.3 papunktyje nurodytą atvejį.

3.3. Jeigu antrinė teisinė pagalba, pradėta teikti pagal sprendimus dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, priimtus iki šio nutarimo įsigaliojimo, toliau teikiama po šio nutarimo įsigaliojimo, apskaičiuojant užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą taikomi Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 11 ir 35 punktai.

4. Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 22 d. nutarimą Nr. 69 „Dėl Už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir koordinavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių patvirtinimo“ su visais pakeitimais ir papildymais.

5. Nustatyti, kad 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtintų Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžių ir mokėjimo taisyklių 27 punkto redakcija:

27. Administracinėse ir administracinių nusižengimų bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso 3 dalyje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas bylų teisenas ir procesinius veiksmus:

27.1. administracinės bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, – 34 UBD (34 valandos):

27.1.1. išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 6 UBD (6 valandos);

27.1.2. administracinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 14 UBD (14 valandų):

27.1.2.1. procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 7 UBD (7 valandos);

27.1.2.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

27.1.2.3. apeliacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

27.1.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

27.1.4. atskirojo skundo parengimas – 1 UBD (1 valanda);

27.1.5. proceso atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos);

27.1.6. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2. administracinių nusižengimų bylos – 28 UBD (28 valandos):

27.2.1. administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka ir skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje parengimas – 8 UBD (8 valandos):

27.2.1.1. administracinių nusižengimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 3 UBD (3 valandos);

27.2.1.2. skundo dėl nutarimo administracinio nusižengimo byloje parengimas – 5 UBD (5 valandos);

27.2.2. administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 8 UBD (8 valandos):

27.2.2.1. administracinio nusižengimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos);

27.2.2.2. skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių nusižengimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 3 UBD (3 valandos);

27.2.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

27.2.4. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2.5. proceso atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos).“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras                                                                      Juozas Bernatonis

 


 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2016 m. balandžio 13 d. nutarimu Nr. 364

 

 

 

UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ, KOORDINAVIMĄ IR TAIKINAMĄJĮ TARPININKAVIMĄ MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI IR MOKĖJIMO TAISYKLĖS

 

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Už antrinės teisinės pagalbos teikimą, koordinavimą ir taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydžiai ir mokėjimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą (toliau – advokatai), advokatų padėjėjams, kurie teikia antrinę teisinę pagalbą (toliau – advokatų padėjėjai), koordinatoriams ir taikinimo tarpininkams mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką.

2. Taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai nedidinami pridėtinės vertės mokesčio suma, jeigu advokatai, koordinatoriai ar taikinimo tarpininkai įsiregistruoja pridėtinės vertės mokesčio mokėtojais.

3. Pagrindinės Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1. Faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas – advokato procesiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas konsultacijoms teikti, su bylos medžiaga susipažinti, pasirengti nagrinėti bylą, įrodymams rinkti, procesiniams dokumentams rengti, dalyvauti išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka, jeigu tokią tvarką nustato įstatymai ar teismo sprendimas, institucijų posėdžiuose, dalyvauti teismo posėdžiuose), pagalbiniams veiksmams atlikti skirtas laikas (laikas, skirtas pranešimams apie antrinės teisinės pagalbos teikimo nutraukimą ar pabaigimą rengti, išvadoms dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengti, prašymams apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį rengti, taip pat laikas, skirtas laukti teisminėse ir kitose institucijose, kuriose atliekami procesiniai veiksmai, kai šie veiksmai pradedami vėliau, nei numatyta) ir kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirtas laikas.

3.2. Faktinis taikinamojo tarpininkavimo vykdymo laikas – laikas, skirtas su ginčo medžiaga susipažinti, taikinamajam tarpininkavimui pasirengti, pranešimams ginčo šalims ir Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai rengti, dalyvauti taikinamojo tarpininkavimo susitikimuose ir taikos sutarties projektui parengti.

3.3. Užmokesčio bazinis dydis (toliau – UBD) – Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytas dydis, pagal kurį apskaičiuojamas advokatams už antrinės teisinės pagalbos teikimą ir taikinimo tarpininkams už taikinamąjį tarpininkavimą mokamo užmokesčio dydis.

3.4. Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip apibrėžtos Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatyme.

 

II SKYRIUS

ADVOKATAMS, KURIE NUOLAT TEIKIA ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI

 

4. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kiekvieną mėnesį už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamas 163,6 UBD užmokestis, išskyrus antrinės teisinės pagalbos teikimo sutartyse nustatytus laikotarpius, kuriais antrinė teisinė pagalba nebuvo teikiama. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, už budėjimą ne darbo dienomis užmokestis nemokamas. Jeigu be svarbių (objektyvių ir nuo advokato valios nepriklausiusių) priežasčių (pavyzdžiui, nenugalimos jėgos, nedarbingumo dėl ligos) advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyba (toliau – tarnyba) priima sprendimą sumažinti jam užmokestį nuo 10 iki 30 procentų arba jo nemokėti. Advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, tarnyba apmoka Taisyklių 30 punkte nurodytas išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu.

5. Apskaičiuojant advokatams, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kiekvieną mėnesį už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamą užmokestį ir atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką:

5.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda;

5.2. kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas teisingumo ministro nustatyta tvarka;

5.3. pasirengti nagrinėti bylą gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda prieš kiekvieną teismo posėdį;

5.4. prašymui apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį rengti gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė valandos.

6. Apskaičiuojant antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kai šios išlaidos turi būti grąžinamos ar išieškomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, advokato, kuris nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, vienos profesinio darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1 UBD.

 

III SKYRIUS

ADVOKATAMS, KURIE PRIREIKUS TEIKIA ANTRINĘ TEISINĘ PAGALBĄ, IR ADVOKATŲ PADĖJĖJAMS MOKAMO UŽMOKESČIO DYDŽIAI

 

7. Advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, užmokestis mokamas už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką vienoje bylos stadijoje arba atliekant atskirus procesinius veiksmus, jeigu šie procesiniai veiksmai nurodyti Taisyklėse, ir už išvados dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengimą, neviršijant Taisyklėse nustatytų dydžių.

8. Advokatų padėjėjams mutatis mutandis taikomos Taisyklių nuostatos, nustatančios advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, mokamo užmokesčio dydžius ir mokėjimo tvarką. Antrinę teisinę pagalbą teikiantiems advokatų padėjėjams mokama 80 procentų advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamo užmokesčio.

9. Apskaičiuojant advokatams, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokamą užmokestį ir atsižvelgiant į faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką:

9.1. susipažinti su vieno dokumentų bylos tomo medžiaga gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda;

9.2. kelionei į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal skirto laiko normatyvas apskaičiuojamas teisingumo ministro nustatyta tvarka;

9.3. pasirengti nagrinėti bylą gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda prieš kiekvieną teismo posėdį;

9.4. prašymui apskaičiuoti antrinės teisinės pagalbos išlaidų dydį rengti gali būti skiriama ne daugiau kaip pusė valandos. 

10. Taisyklėse vienos advokato profesinio darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1 UBD.

11. Jeigu faktinis advokato antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas viršija Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką, advokatas turi teisę kreiptis į tarnybą su prašymu priimti sprendimą dėl papildomo užmokesčio. Tokiu atveju faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas turi būti patvirtintas ikiteisminio tyrimo pareigūno, prokuroro, teisėjo ar antrinę teisinę pagalbą gavusio asmens parašu. Tarnyba, išnagrinėjusi advokato prašymą, priima sprendimą dėl papildomo užmokesčio skyrimo. Už kiekvieną papildomą suteiktos antrinės teisinės pagalbos valandą advokatui skiriamas papildomas 1 UBD užmokestis.

12. Jeigu nustatomi antrinės teisinės pagalbos neteikimo ar nutraukimo pagrindai, advokatui sumokama už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką, neviršijant Taisyklėse nustatytų dydžių.

13. Jeigu be svarbių (objektyvių ir nuo advokato valios nepriklausiusių) priežasčių (pavyzdžiui, nenugalimos jėgos, nedarbingumo dėl ligos) advokatas nevykdo Lietuvos Respublikos valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 23 straipsnio 2 dalyje nustatytos pareigos arba nepateikia teismui duomenų apie apskaičiuotas antrinės teisinės pagalbos išlaidas, jam mokamas 50 procentų Taisyklėse nustatytų dydžių užmokestis arba užmokestis už antrinės teisinės pagalbos teikimą nemokamas.

14. Baudžiamosiose bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos baudžiamajame kodekse nustatytą nusikalstamos veikos pavojingumą ir kaltės formą, taip pat už šiuos procesinius veiksmus:

14.1. tyčiniai labai sunkūs ir tyčiniai sunkūs nusikaltimai – 48 UBD (48 valandos):

14.1.1. ikiteisminis tyrimas – 11 UBD (11 valandų);

14.1.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 21 UBD (21 valanda):

14.1.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 15 UBD (15 valandų);

14.1.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 6 UBD (6 valandos);

14.1.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 8 UBD (8 valandos);

14.1.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 8 UBD (8 valandos):

14.1.4.1. kasacinio skundo parengimas – 5 UBD (5 valandos);

14.1.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

14.2. tyčiniai apysunkiai ir tyčiniai nesunkūs nusikaltimai – 32 UBD (32 valandos):

14.2.1. ikiteisminis tyrimas – 5 UBD (5 valandos);

14.2.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 15 UBD (15 valandų):

14.2.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 10 UBD (10 valandų);

14.2.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 5 UBD (5 valandos);

14.2.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

14.2.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 8 UBD (8 valandos):

14.2.4.1. kasacinio skundo parengimas – 6 UBD (6 valandos);

14.2.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.3. neatsargūs nusikaltimai ir baudžiamieji nusižengimai – 23 UBD (23 valandos):

14.3.1. ikiteisminis tyrimas – 5 UBD (5 valandos);

14.3.2. bylos procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 10 UBD (10 valandų):

14.3.2.1. bylos procesas pirmosios instancijos teisme – 7 UBD (7 valandos);

14.3.2.2. apeliacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.3.3. gynyba apeliacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

14.3.4. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos):

14.3.4.1. kasacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.3.4.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.4. atstovavimas nukentėjusiojo, civilinio ieškovo interesams baudžiamojoje byloje – 31 UBD (31 valanda):

14.4.1. civilinio ieškinio ir kitų procesinių dokumentų baudžiamojoje byloje rengimas – 6 UBD (6 valandos);

14.4.2. atstovavimas ikiteisminiame tyrime – 4 UBD (4 valandos);

14.4.3. atstovavimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 12 UBD (12 valandų):

14.4.3.1. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 7 UBD (7 valandos);

14.4.3.2. apeliacinio skundo parengimas – 5 UBD (5 valandos);

14.4.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

14.4.5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos):

14.4.5.1. kasacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

14.4.5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.5. privataus kaltinimo bylos – 14 UBD (14 valandų):

14.5.1. skundo (pareiškimo) parengimas – 6 UBD (6 valandos);

14.5.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

14.5.3. apeliacinio skundo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

14.5.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

14.6. baudžiamosios bylos atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos);

14.7. sprendžiant su nuosprendžio vykdymu susijusius klausimus, už kiekvieną tokį klausimą – 3 UBD (3 valandos).

15. Už kriminalinės žvalgybos subjektų veiksmų apskundimą mokama 6 UBD (6 valandos).

16. Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant teismo įpareigojimų pagal Lietuvos Respublikos organizuoto nusikalstamumo užkardymo įstatymą skyrimo klausimą ir sprendimo, kuriuo paskirti teismo įpareigojimai, apskundimą mokama 4 UBD (4 valandos).

17. Už antrinę teisinę pagalbą sprendžiant asmens išdavimo iš Lietuvos Respublikos (ekstradicijos) arba perdavimo Tarptautiniam Baudžiamajam Teismui ar pagal Europos arešto orderį klausimą mokama 6 UBD (6 valandos).

18. Už antrinę teisinę pagalbą vykdant užsienio valstybių įstaigų ir tarptautinių organizacijų prašymus atlikti proceso veiksmus pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo proceso kodekso 67 straipsnį mokama 2 UBD (2 valandos).

19. Už antrinę teisinę pagalbą teisme sprendžiant priverčiamųjų medicinos priemonių taikymo klausimą mokama 3 UBD (3 valandos).

20. Už antrinę teisinę pagalbą baudžiamosiose bylose, nagrinėjamose pagreitinto proceso tvarka, mokama 3 UBD (3 valandos).

21. Jeigu padarytos kelios nusikalstamos veikos, advokatui mokama tik už pavojingiausią nusikalstamą veiką.

22. Jeigu nusikalstama veika perkvalifikuojama, advokatui mokama pagal proceso stadijos pradžioje buvusią nusikalstamos veikos kvalifikaciją, išskyrus Taisyklių 23 punkte nurodytus atvejus. Kitoje proceso stadijoje mokama pagal naują nusikalstamos veikos kvalifikaciją.

23. Jeigu nusikalstamos veikos kvalifikacija labai pasikeičia, tarnyba priima sprendimą, pagal kurią nusikalstamos veikos kvalifikaciją skaičiuojamas advokato užmokesčio dydis. Priimant sprendimą, atsižvelgiama į tai, kaip nusikalstama veika kvalifikuota didesnę proceso stadijos dalį, kokius veiksmus atliko advokatas, ir kitas svarbias aplinkybes. Laikoma, kad nusikalstamos veikos kvalifikacija labai pasikeičia, kai:

23.1. baudžiamasis nusižengimas ar neatsargus nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų, sunkų ar apysunkį nusikaltimą ir atvirkščiai;

23.2. nesunkus nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų ar sunkų nusikaltimą ir atvirkščiai;

23.3. apysunkis nusikaltimas perkvalifikuojamas į labai sunkų nusikaltimą ir atvirkščiai.

24. Civilinėse bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekse nustatytą bylų kategoriją ir teiseną, taip pat už šiuos procesinius veiksmus:

24.1. taikus ginčo išsprendimas nesikreipiant dėl ginčo į teismą – 8 UBD (8 valandos);

24.2. privalomas išankstinis ginčo sprendimas ne teisme – 8 UBD (8 valandos);

24.3. procesas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo (atskirojo skundo) parengimas:

24.3.1. ypatingoji teisena:

24.3.1.1. bylos dėl teismo leidimų išdavimo ar faktų patvirtinimo ir kitos bylos, kurios pagal įstatymus nagrinėjamos supaprastinto proceso tvarka, – 3 UBD (3 valandos);

24.3.1.2. kitos ypatingosios teisenos bylos – 10 UBD (10 valandų);

24.3.2. bylos dėl teismo įsakymų išdavimo – 3 UBD (3 valandos);

24.3.3. dokumentinio proceso bylos – 7 UBD (7 valandos);

24.3.4. santuokos nutraukimo bylos, kuriose nėra ginčo, – 7 UBD (7 valandos);

24.3.5. pareiškimo dėl sprendimo už akių peržiūrėjimo parengimas – 2 UBD (2 valandos);

24.3.6. kitos ginčo teisena nagrinėjamos bylos – 21 UBD (21 valanda):

24.3.6.1. dalyvaujančių byloje asmenų procesinių dokumentų pirmosios instancijos teismui parengimas – 8 UBD (8 valandos);

24.3.6.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 6 UBD (6 valandos);

24.3.6.3. apeliacinio skundo parengimas – 7 UBD (7 valandos);

24.4. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 7 UBD (7 valandos);

24.5. kasacinio skundo parengimas ir atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 10 UBD (10 valandų):

24.5.1. kasacinio skundo parengimas – 8 UBD (8 valandos);

24.5.2. atstovavimas kasacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

24.6. fizinio asmens bankroto bylos – 12 UBD (12 valandų):

24.6.1. pareiškimo iškelti fizinio asmens bankroto bylą parengimas ir atstovavimas teisme – 8 UBD (8 valandos);

24.6.2. fizinio asmens kreditorių reikalavimų tenkinimo ir jo mokumo atkūrimo plano parengimas – 4 UBD (4 valandos);

24.7. proceso atnaujinimas – 6 UBD (6 valandos);

24.8. vykdymo procesas – 7 UBD (7 valandos);

24.9. kiti prašymai (prašymas išaiškinti teismo sprendimą ir panašiai) – 3 UBD (3 valandos).

25. Jeigu civilinėje byloje ginčo teisenoje pirmojoje instancijoje iki teismo sprendimo priėmimo (dokumentiniame procese – iki teismo sprendimo priėmimo po to, kai atsakovas pareiškia prieštaravimus) sudaroma taikos sutartis arba kitais būdais ginčas baigiasi taikiai, Taisyklėse nurodyti užmokesčių už tą bylos stadiją (procesinį veiksmą) dydžiai didinami 20 procentų, išskyrus Taisyklių 26 punkte nurodytą atvejį. Apskaičiuojant antrinės teisinės pagalbos išlaidas, kai šios išlaidos turi būti grąžinamos ar išieškomos į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, šiame punkte nustatytais atvejais grąžinamų ar išieškomų antrinės teisinės pagalbos išlaidų suma nedidinama 20 procentų.

26. Jeigu civilinėje byloje ginčo teisenoje atsakovas pripažįsta ieškovo reikalavimus ir advokatas nepateikia tarnybai įrodymų, kad ėmėsi veiksmų ginčą išspręsti taikiai prieš kreipimąsi į teismą, už tokią bylą užmokestis advokatui nemokamas.

27. Administracinėse bylose už antrinės teisinės pagalbos teikimą mokama atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso IV skyriuje ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatyme nustatytas bylų teisenas ir procesinius veiksmus:

27.1. administracinės bylos dėl ginčų, kylančių iš administracinių teisinių santykių, – 34 UBD (34 valandos):

27.1.1. išankstinis ginčų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 6 UBD (6 valandos);

27.1.2. administracinių bylų nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir apeliacinio skundo parengimas – 14 UBD (14 valandų):

27.1.2.1. procesinių dokumentų parengimas pirmosios instancijos teismui – 7 UBD (7 valandos);

27.1.2.2. atstovavimas pirmosios instancijos teisme – 4 UBD (4 valandos);

27.1.2.3. apeliacinio skundo parengimas – 3 UBD (3 valandos);

27.1.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 3 UBD (3 valandos);

27.1.4. atskirojo skundo parengimas – 1 UBD (1 valanda);

27.1.5. proceso atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos);

27.1.6. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2. administracinių teisės pažeidimų bylos – 28 UBD (28 valandos):

27.2.1. administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka ir skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje parengimas – 8 UBD (8 valandos):

27.2.1.1. administracinių teisės pažeidimų bylų nagrinėjimas ne teismo tvarka – 3 UBD (3 valandos);

27.2.1.2. skundo dėl nutarimo administracinio teisės pažeidimo byloje parengimas – 5 UBD (5 valandos);

27.2.2. administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme ir skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 8 UBD (8 valandos):

27.2.2.1. administracinio teisės pažeidimo bylos nagrinėjimas pirmosios instancijos teisme – 5 UBD (5 valandos);

27.2.2.2. skundo dėl teismų nutarimų (nutarčių), priimtų nagrinėjant administracinių teisės pažeidimų bylas pirmąja instancija, parengimas – 3 UBD (3 valandos);

27.2.3. atstovavimas apeliacinės instancijos teisme – 2 UBD (2 valandos);

27.2.4. vykdymo procesas – 6 UBD (6 valandos);

27.2.5. proceso atnaujinimas – 4 UBD (4 valandos).

28. Už pareiškimų Europos Žmogaus Teisių Teismui arba kitoms tarptautinėms institucijoms, įgaliotoms nagrinėti asmens pareiškimus, parengimą mokama 7 UBD (7 valandos).

29. Už budėjimą ne darbo dieną, jeigu budėdamas advokatas neteikė antrinės teisinės pagalbos, – 1 UBD.

30. Tarnyba apmoka išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, arba advokatams Taisyklėse nurodyti užmokesčio dydžiai gali būti didinami išlaidų, susijusių su antrinės teisinės pagalbos teikimu, suma tik po to, kai pateikiami šias išlaidas patvirtinantys dokumentai. Išlaidas, susijusias su antrinės teisinės pagalbos teikimu, sudaro:

30.1. kelionės į antrinės teisinės pagalbos teikimo ar procesinių veiksmų atlikimo vietą ir atgal visų rūšių transporto priemonėmis, išskyrus taksi, transporto išlaidos, jeigu advokatas turi vykti į kitą Lietuvos Respublikos gyvenamąją vietovę, kurioje atliekamas procesinis veiksmas ar turi būti suteikta antrinė teisinė pagalba; jeigu vykstama taksi, apmokama vidutinė kelionės maršrutiniu autobusu kaina; jeigu buvo važiuojama išsinuomota ar pagal panaudos sutartį perduota transporto priemone arba advokato transporto priemone, apmokama pagal kelionės atstumą ir tarnybos patvirtintas degalų sunaudojimo normas (degalų sunaudojimo normas 100 kilometrų);

30.2. įrodymų rinkimo (dokumentų kopijavimo, įforminimo, vertimo ar ekspertų paslaugų ir panašiai) išlaidos.

31. Už išvados dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo ar neteikimo rengimą mokama 3 UBD (3 valandos).

 

IV SKYRIUS

UŽMOKESČIO UŽ ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMĄ MOKĖJIMAS

 

32. Advokatai, kurie nuolat teikia antrinę teisinę pagalbą, kas mėnesį teikia tarnybai teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos ataskaitas teisingumo ministro nustatyta tvarka. Taisyklių 4 punkte nurodytas užmokestis jiems išmokamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo ataskaitų pateikimo tarnybai. Jeigu advokato pateiktoje ataskaitoje yra trūkumų, tarnyba turi teisę per 5 darbo dienas nuo ataskaitos gavimo prašyti advokato pateikti papildomą informaciją ar dokumentus arba grąžinti ataskaitą, nurodydama trūkumus. Tokiu atveju Taisyklių 4 punkte nurodytas užmokestis advokatui išmokamas ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo papildomos informacijos ar dokumentų arba pataisytos ataskaitos pateikimo tarnybai.

33. Advokatai, kurie prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, pateikia tarnybai, priėmusiai sprendimą dėl antrinės teisinės pagalbos teikimo, prašymą išmokėti užmokestį už suteiktą antrinę teisinę pagalbą (toliau – prašymas), dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą (procesinius dokumentus, teismo sprendimus ir panašiai) ir turėtas Taisyklių 30 punkte nurodytas išlaidas, ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo bylos stadijos (procesinio veiksmo), kurioje suteikta antrinė teisinė pagalba, pabaigos. Jeigu advokatas dėl svarbių (objektyvių ir nuo advokato valios nepriklausiusių) priežasčių (pavyzdžiui, nenugalimos jėgos, nedarbingumo dėl ligos) praleidžia nurodytą 6 mėnesių terminą, jis turi prašyme nurodyti šias priežastis ir prie prašymo pridėti tai patvirtinančius įrodymus. Jeigu advokatas dokumentų, patvirtinančių antrinės teisinės pagalbos suteikimą, pateikti negali, antrinės teisinės pagalbos teikimą gali patvirtinti antrinę teisinę pagalbą gavęs asmuo, ikiteisminio tyrimo pareigūnas, prokuroras ar teisėjas. Prašymo formą tvirtina teisingumo ministras. Prašymas gali būti siunčiamas paštu arba pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti advokato tapatybę. Prašyme turi būti nurodytas sprendimas, kurio pagrindu buvo teikiama antrinė teisinė pagalba, aprašyta advokato suteikta antrinė teisinė pagalba ir nurodytas faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas. Sprendimą dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo tarnyba priima ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo. Jeigu advokato pateiktame prašyme yra trūkumų, tarnyba turi teisę per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo prašyti advokato pateikti papildomą informaciją ar dokumentus arba grąžinti prašymą, nurodydama trūkumus. Tokiu atveju sprendimą dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą išmokėjimo tarnyba priima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo papildomos informacijos ar dokumentų arba pataisyto prašymo gavimo. Apie priimtą sprendimą tarnyba praneša advokatui. Užmokestis išmokamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo.

34. Užmokestis už suteiktą antrinę teisinę pagalbą advokatui nemokamas, jeigu tarnyba ar koordinatorius neturi duomenų apie advokato paskyrimą: advokatas be svarbių (objektyvių ir nuo advokato valios nepriklausiusių) priežasčių (pavyzdžiui, nenugalimos jėgos, nedarbingumo dėl ligos) teisingumo ministro nustatyta tvarka neinformavo tarnybos ar koordinatoriaus apie savo paskyrimą arba nėra kitų aplinkybių, patvirtinančių advokato paskyrimą.

35. Jeigu bylos stadijoje arba procesiniame veiksme faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas viršija Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką ir bylos stadija arba procesinis veiksmas trunka daugiau kaip 2 mėnesius, advokatui, kuris prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, jo prašymu išmokama užmokesčio dalis už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką toje bylos stadijoje arba procesiniame veiksme. Jeigu tęsiant antrinės teisinės pagalbos teikimą faktinis antrinės teisinės pagalbos teikimo laikas vėl viršija Taisyklėse nustatytą bylos stadijai (procesiniam veiksmui) skirtą laiką, advokatui, kuris prireikus teikia antrinę teisinę pagalbą, jo prašymu periodiškai kas 2 mėnesius išmokama užmokesčio dalis už faktinį antrinės teisinės pagalbos teikimo laiką toje bylos stadijoje arba procesiniame veiksme.

36. Užmokestis advokatams už suteiktą antrinę teisinę pagalbą pervedamas į advokatų (advokatų kontoros) sąskaitą banke.

37. Jeigu bylos stadijoje (procesiniame veiksme) tam pačiam asmeniui antrinę teisinę pagalbą teikia ne vienas advokatas, Taisyklėse nustatytą užmokestį kiekvienam advokatui, pasibaigus bylos stadijai, išmoka tarnyba, įvertinusi advokatų pateiktuose prašymuose (teikiamos (suteiktos) antrinės teisinės pagalbos ataskaitoje) pateiktą informaciją ir dokumentus, patvirtinančius antrinės teisinės pagalbos suteikimą. Taisyklėse nustatytas užmokestis išmokamas proporcingai advokatų skirtam laikui antrinei teisinei pagalbai teikti, atsižvelgiant į Taisyklių 11, 14–20, 24, 25, 27, 28 punktuose bylos stadijai (procesiniam veiksmui) nustatytus dydžius.

38. Tarnybos sprendimai dėl užmokesčio už suteiktą antrinę teisinę pagalbą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

V SKYRIUS

UŽMOKESČIO MOKĖJIMAS KOORDINATORIAMS

 

39. Koordinatoriams mokamas teisingumo ministro nustatyta tvarka su tarnyba sudarytoje sutartyje nurodyto dydžio užmokestis.

40. Užmokestis koordinatoriams pervedamas į jų sąskaitą banke.

 

VI SKYRIUS

UŽMOKESČIO UŽ TAIKINAMĄJĮ TARPININKAVIMĄ MOKĖJIMAS

 

41. Apskaičiuojant užmokestį už taikinamąjį tarpininkavimą, vienos taikinimo tarpininko darbo valandos užmokesčio dydis prilyginamas 1 UBD.

42. Už taikinamąjį tarpininkavimą mokama 4 UBD (4 valandos).

43. Apskaičiuojant taikinimo tarpininkams už taikinamąjį tarpininkavimą mokamą užmokestį ir atsižvelgiant į faktinį taikinamojo tarpininkavimo vykdymo laiką, skirtą susipažinti su ginčo medžiaga, taikinamajam tarpininkavimui pasirengti ir pranešimams ginčo šalims ar tarnybai rengti gali būti skiriama ne daugiau kaip viena valanda. 

44. Jeigu teisingumo ministro patvirtintose Valstybės užtikrinamo neteisminio taikinamojo tarpininkavimo taisyklėse (toliau – Taikinamojo tarpininkavimo taisyklės) nurodytais atvejais taikinamasis tarpininkavimas pratęsiamas, taikinimo tarpininkas turi teisę kreiptis į tarnybą su prašymu priimti sprendimą dėl papildomo užmokesčio. Tarnyba, išnagrinėjusi šį prašymą, priima sprendimą dėl papildomo užmokesčio skyrimo. Už kiekvieną papildomą taikinamojo tarpininkavimo vykdymo valandą mokamas papildomas 1 UBD užmokestis. Papildomas užmokestis negali viršyti 4 UBD.

45. Jeigu Taikinamojo tarpininkavimo taisyklėse nurodytais atvejais taikinamasis tarpininkavimas nutraukiamas, taikinimo tarpininkui sumokama už faktinį taikinamojo tarpininkavimo vykdymo laiką, neviršijant Taisyklių 42 ir 44 punktuose nustatytų dydžių.

46. Tarnyba apmoka išlaidas, susijusias su taikinamojo tarpininkavimo vykdymu, arba taikinimo tarpininkams Taisyklių 42 ir 44 punktuose nurodyti užmokesčio dydžiai gali būti didinami išlaidų, susijusių su taikinamojo tarpininkavimo vykdymu, suma tik po to, kai pateikiami šias išlaidas patvirtinantys dokumentai. Išlaidas, susijusias su taikinamojo tarpininkavimo vykdymu, sudaro: dokumentų kopijavimo, įforminimo, vertimo ir panašios išlaidos.

47. Taikinimo tarpininkas ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo taikinamojo tarpininkavimo pabaigos pateikia tarnybai prašymą išmokėti užmokestį už taikinamąjį tarpininkavimą, dokumentus, patvirtinančius taikinamojo tarpininkavimo vykdymą ir turėtas Taisyklių 46 punkte nurodytas išlaidas. Jeigu taikinimo tarpininkas dėl svarbių (objektyvių ir nuo jo valios nepriklausiusių) priežasčių (pavyzdžiui, nenugalimos jėgos, nedarbingumo dėl ligos) praleidžia nurodytą 6 mėnesių terminą, jis turi prašyme išmokėti užmokestį už taikinamąjį tarpininkavimą nurodyti šias priežastis ir prie šio prašymo pridėti tai patvirtinančius įrodymus. Prašymo išmokėti užmokestį už taikinamąjį tarpininkavimą formą tvirtina teisingumo ministras. Šis prašymas gali būti siunčiamas paštu arba pateikiamas elektroninėmis ryšių priemonėmis, jeigu yra galimybė nustatyti taikinimo tarpininko tapatybę. Prašyme turi būti nurodytas sprendimas, kurio pagrindu buvo vykdomas taikinamasis tarpininkavimas, aprašyti taikinimo tarpininko veiksmai vykdant taikinamąjį tarpininkavimą ir nurodytas faktinis taikinamojo tarpininkavimo vykdymo laikas. Sprendimą dėl užmokesčio už taikinamąjį tarpininkavimą išmokėjimo tarnyba priima ne vėliau kaip per 15 dienų nuo šiame punkte nurodytų dokumentų gavimo. Jeigu taikinimo tarpininko pateiktame prašyme yra trūkumų, tarnyba turi teisę per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo prašyti taikinimo tarpininko pateikti papildomą informaciją ar dokumentus arba grąžinti prašymą, nurodydama trūkumus. Tokiu atveju sprendimą dėl užmokesčio už taikinamąjį tarpininkavimą išmokėjimo tarnyba priima ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo papildomos informacijos ar pataisyto prašymo gavimo. Apie priimtą sprendimą tarnyba praneša taikinimo tarpininkui. Užmokestis išmokamas ne vėliau kaip per 15 dienų nuo sprendimo priėmimo.

48. Užmokestis taikinimo tarpininkams pervedamas į jų sąskaitą banke.

49. Tarnybos sprendimai dėl užmokesčio už taikinamąjį tarpininkavimą gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

 

 

 

––––––––––––––––––––