LIETUVOS RESPUBLIKOS

ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSO 28, 393, 595, 602, 681, 683 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m. liepos 16 d. Nr. XIII-2374

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 28 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimas yra administracinio poveikio priemonė, kurią kartu su administracine nuobauda skiria teismas ar ne teismo tvarka administracinio nusižengimo bylą nagrinėjanti institucija (pareigūnas), jeigu naudodamasis šia teise asmuo padarė administracinį nusižengimą. Specialiosios teisės atėmimo terminas skaičiuojamas metais ir mėnesiais. Surašant administracinį nurodymą, siūlomas specialiosios teisės atėmimo terminas gali būti skaičiuojamas dienomis.“

 

2 straipsnis. 393 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 393 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Įrašų, žinant, kad jie melagingi, įrašymas orlaivio techninės priežiūros ir skrydžio dokumentuose arba reikiamų įrašų neįrašymas, Reglamente (ES) Nr. 965/2012 nurodytų privalomų dokumentų nebuvimas orlaivyje skrydžio metu

užtraukia baudą nuo keturiasdešimt iki devyniasdešimt eurų.“

2. Pakeisti 393 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Teisės aktuose oro vežėjams ir orlaivių naudotojams nustatytų reikalavimų apdrausti civilinę atsakomybę už keleiviams, bagažui, kroviniams ir tretiesiems asmenims padarytą žalą, antžeminių paslaugų teikėjams ir antžeminių paslaugų savateikiams nustatytų reikalavimų apdrausti savo civilinę atsakomybę už žalą, padarytą vykdant visų rūšių veiklą tarptautiniame oro uoste, nesilaikymas

užtraukia baudą asmenims nuo vieno šimto penkiasdešimt iki trijų šimtų eurų ir juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims – nuo trijų šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.“

3. Pakeisti 393 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Eksperimentinės kategorijos lėktuvų ir sraigtasparnių naudojimo skrydžiams reikalavimų pažeidimas

užtraukia baudą nuo trijų šimtų iki penkių šimtų eurų.“

4. Pakeisti 393 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas, arba pavojingą incidentą sukėlęs skrydžių saugos taisyklių pažeidimas

užtraukia baudą nuo šešių šimtų iki aštuonių šimtų penkiasdešimt eurų.

5. Pakeisti 393 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Pakartotinis Reglamente (ES) Nr. 1178/2011, Reglamente (ES) Nr. 1321/2014, Reglamente (ES) 2015/340 ir Reglamente (ES) 2018/1139 nurodytų civilinės aviacijos specialistų tiesioginių pareigų atlikimas, kai tai daro neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų civilinės aviacijos specialistas,

užtraukia baudą nuo aštuonių šimtų penkiasdešimt iki vieno tūkstančio dviejų šimtų eurų.“

6. Pripažinti netekusia galios 393 straipsnio 12 dalį.

 

3 straipsnis. 595 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 595 straipsnio 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimą;“.

 

4 straipsnis. 602 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 602 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

602 straipsnis. Teisę vairuoti vidaus vandenų transporto priemonę patvirtinančio dokumento paėmimas, taip pat specialiąją teisę patvirtinančio dokumento paėmimas, teisės vairuoti transporto priemones sustabdymas, kai administracinį nusižengimą padarė neblaivus ar apsvaigęs nuo narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų ar vengiantis pasitikrinti dėl neblaivumo ar apsvaigimo asmuo“.

2. Pripažinti netekusia galios 602 straipsnio 2 dalį.

 

5 straipsnis. 681 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 681 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

681 straipsnis. Administracinio poveikio priemonės – asmeniui suteiktos specialiosios teisės atėmimo vykdymas

Asmeniui suteiktos specialiosios teisės (teisės vairuoti transporto priemones, teisės medžioti, teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones, teisės naudoti elektroninių ryšių išteklius, teisės užsiimti radijo mėgėjų ir kitų radijo stočių naudotojų veikla) atėmimą vykdo specialiąją teisę suteikianti institucija.“

 

6 straipsnis. 683 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 683 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

683 straipsnis. Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimo vykdymo tvarka

1. Teisės vairuoti vidaus vandenų transporto priemones atėmimas vykdomas paimant vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomą arba kvalifikacijos liudijimą, arba laivavedžio pažymėjimą.

2. Vidaus vandenų transporto specialisto laipsnio diplomų, kvalifikacijos liudijimų, laivavedžio pažymėjimų paėmimo ir grąžinimo tvarką nustato Lietuvos Respublikos susisiekimo ministras.“

 

7 straipsnis. Kodekso priedo pakeitimas

1. Papildyti Kodekso priedą 681 punktu:

681. 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1178/2011, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su civilinės aviacijos orlaivių įgula susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2011 L 311, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 27 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1065 (OL 2018 L 192, p. 31).“

2. Papildyti Kodekso priedą 761 punktu:

761. 2012 m. spalio 5 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 965/2012, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su orlaivių naudojimu skrydžiams susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros (OL 2012 L 296, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1042 (OL 2018 L 188, p. 3).“

3. Papildyti Kodekso priedą 931 punktu:

931. 2014 m. lapkričio 26 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 1321/2014 dėl orlaivių nepertraukiamojo tinkamumo skraidyti ir aviacijos produktų, dalių bei prietaisų tinkamumo naudoti ir šias užduotis atliekančių organizacijų bei darbuotojų patvirtinimo (OL 2014 L 362, p. 1) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2018 m. rugpjūčio 14 d. Komisijos reglamentu (ES) 2018/1142 (OL 2018 L 207, p. 2).“

4. Papildyti Kodekso priedą 932 punktu:

932. 2015 m. vasario 20 d. Komisijos reglamentas (ES) 2015/340, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 216/2008 nustatomi su skrydžių vadovų licencijomis ir pažymėjimais susiję techniniai reikalavimai ir administracinės procedūros, iš dalies keičiamas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 923/2012 ir panaikinamas Komisijos reglamentas (ES) Nr. 805/2011 (OL 2015 L 63, p. 1).“

5. Papildyti Kodekso priedą 103 punktu:

103. 2018 m. liepos 4 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2018/1139 dėl bendrųjų civilinės aviacijos taisyklių ir kuriuo įsteigiama Europos Sąjungos aviacijos saugos agentūra, iš dalies keičiami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 2111/2005, (EB) Nr. 1008/2008, (ES) Nr. 996/2010, (ES) Nr. 376/2014 ir direktyvos 2014/30/ES ir 2014/53/ES bei panaikinami Europos Parlamento ir Tarybos reglamentai (EB) Nr. 552/2004 ir (EB) Nr. 216/2008 bei Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 3922/91 (OL 2018 L 212, p. 1).“

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 2 d.

2. Iki šio įstatymo įsigaliojimo pradėtos teisės skraidyti orlaivio įgulos nariu, teisės atlikti orlaivių techninę priežiūrą atėmimo procedūros tęsiamos pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusią tvarką.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                          Gitanas Nausėda