LIETUVOS RESPUBLIKOS EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EKONOMIKOS IR INOVACIJŲ MINISTRO IR SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2020 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 4-1171/A1-1301 „DĖL KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. 4-188/A1-83

Vilnius

 

P a k e i č i a m e Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2020 m. gruodžio 30 d. įsakymą Nr. 4‑1171/A1‑1301 „Dėl Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Įgyvendindamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. birželio 28 d. nutarimo Nr. 499 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pripažinimo netekusiu galios“ 2.2 papunkčio nuostatas:“.

2. Pakeičiame 3.1 papunktį ir jį išdėstome taip:

3.1. vykdo ūkinę veiklą, ribojamą dėl ekstremaliosios situacijos ir karantino metu Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų ūkinės veiklos apribojimų, nurodytą šiuo įsakymu patvirtinto Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašo 18, 19, 21, 22, 25, 26, 29, 37, 40, 43, 46, 48 ir (ar) 49 punktuose;“.

3. Pakeičiame nurodytu įsakymu patvirtintą Karantino metu ribojamų ir netiesiogiai ribojamų ūkinių veiklų sąrašą ir jį išdėstome nauja redakcija (pridedama).

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministrė                                                                            Aušrinė Armonaitė

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                     Monika Navickienė

 

 

SUDERINTA                                                                            SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2022 m. vasario 1 d. raštu
Nr. ((14.14Mr-03)-5K-2201670)-6K-2200728

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos
2022 m. sausio
31 d. raštu Nr. RM-2951

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2020 m. gruodžio 30 d. įsakymu

Nr. 4-1171/A1-1301

(Lietuvos Respublikos ekonomikos

ir inovacijų ministro ir Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2022 m. vasario 4 d. įsakymo Nr. 4-188/A1-83

redakcija)

 

 

KARANTINO METU RIBOJAMŲ IR NETIESIOGIAI RIBOJAMŲ ŪKINIŲ VEIKLŲ SĄRAŠAS

 

 

 

 

 

Nr.

Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus (EVRK 2 red.), patvirtinto Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2007 m. spalio 31 d. įsakymu

Nr. DĮ-226 „Dėl Ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriaus patvirtinimo“, grupė

Ūkinė veikla

1.  

10

Maisto produktų gamyba

2.  

11

Gėrimų gamyba

3.  

13

Tekstilės gaminių gamyba

4.  

14

Drabužių siuvimas (gamyba)

5.  

15

Odos ir odos dirbinių gamyba

6.  

16

Medienos bei medienos ir kamštienos gaminių, išskyrus baldus, gamyba; gaminių iš šiaudų ir pynimo medžiagų gamyba

7.  

17

Popieriaus ir popieriaus gaminių gamyba

8.  

20

Chemikalų ir chemijos produktų gamyba

9.  

21

Pagrindinių vaistų pramonės gaminių ir farmacinių preparatų gamyba

10.

25

Metalo gaminių, išskyrus mašinas ir įrenginius, gamyba

11.

26

Kompiuterinių, elektroninių ir optinių gaminių gamyba

12.

31

Baldų gamyba

13.

32.12

Papuošalų, juvelyrinių, bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

14.

32.13

Dirbtinės bižuterijos ir panašių dirbinių gamyba

15.

45

Variklinių transporto priemonių ir motociklų didmeninė ir mažmeninė prekyba bei remontas

16.

46

Didmeninė prekyba, išskyrus prekybą variklinėmis transporto priemonėmis ir motociklais

17.

47 (išskyrus 47.91)

Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų prekybą

(išskyrus užsakomąjį pardavimą paštu arba internetu)

18.

49.1

Tarpmiestinis keleivinis geležinkelio transportas

19.

49.3

Kitas keleivinis sausumos transportas

20.

49.42

Perkraustymo veikla

21.

50.1

Jūrų ir pakrančių keleivinis vandens transportas

22.

50.3

Vidaus vandenų keleivinis transportas

23.

51.1

Keleivinis oro transportas

24.

52.23

Oro transportui būdingų paslaugų veikla

25.

55

Apgyvendinimo veikla

26.

56

Maitinimo ir gėrimų teikimo veikla

27.

59

Kino filmų, vaizdo filmų ir televizijos programų gamyba, garso įrašymo ir muzikos įrašų leidybos veikla

28.

68 (išskyrus 68.31)

Nekilnojamojo turto operacijos

29.

74.2

Fotografavimo veikla

30.

74.3

Vertimo raštu ir žodžiu veikla

31.

75

Veterinarinė veikla

32.

77.1

Variklinių transporto priemonių nuoma ir išperkamoji nuoma

33.

77.2

Asmeninių ir namų ūkio prekių nuoma ir išperkamoji nuoma

34.

77.39.20

Motociklų nuoma

35.

77.39.30

Automobilinių namelių nuoma

36.

78 (išskyrus 78.3)

Įdarbinimo veikla

37.

79

Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

38.

82.3

Posėdžių ir verslo renginių organizavimas

39.

85

Švietimas

40.

86

Žmonių sveikatos priežiūros veikla

41.

87

Kita stacionarinė globos veikla

42.

88

Nesusijusio su apgyvendinimu socialinio darbo veikla

43.

90

Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

44.

91

Bibliotekų, archyvų, muziejų ir kita kultūrinė veikla

45.

92

Azartinių žaidimų ir lažybų organizavimo veikla

46.

93

Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

47.

95

Kompiuterių ir asmeninių bei namų ūkio reikmenų taisymas

48.

96 (išskyrus 96.03)

Kita asmenų aptarnavimo veikla

49.

97

Namų ūkių, samdančių namų ūkio personalą, veikla

 

_______________________________