HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 19 D. ĮSAKYMO NR. D1-1050 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. lapkričio 3 d. Nr. D1-730     

Vilnius

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. gruodžio 19 d. įsakymą Nr. D1-1050 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą ir papildau II skyriaus „2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ įgyvendinimo priemonės“ pirmojo skirsnio „Veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonė Nr. 05.3.2-APVA-V-013 „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo ūkio gerinimas“ 6 punkto lentelę 10 punktu:

„10.

P.S.333

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis

kilomet-rai

2

2“

 

2.  Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą:

2.1.  pakeičiu 6.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.1.

R.N. 091

„Teritorijų, kuriose įgyvendin-tos kraštovaiz-džio formavimo priemonės, plotas“

Hek-tarai

Kraštovaizdis – tai žemės paviršiaus gamtinių (paviršinių uolienų ir reljefo, pažemio oro, paviršinių ir gruntinių vandenų, dirvožemio, gyvūnų organizmų) ir/ar antropogeninių (archeologinių liekanų, statinių, inžinerinių įrenginių, žemės naudmenų ir informacinio lauko) komponentų, susijusių medžiaginiais, energetiniais ir informaciniais ryšiais, teritorinis junginys

 

Kraštovaizdžio formavimas – kraštovaizdžio politikos krypčių įgyvendinimo veiksmai, kuriais siekiama išsaugoti, tobulinti, atkurti arba kurti kraštovaizdį ir kurie apima kraštovaizdžio apsaugos, tvarkymo, naudojimo, planavimo priemones

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Sumuojamas (nurodant šimtosiomis hektaro dalimis):

1. bendras teritorijos plotas, kuriame įgyvendintos kraštovaizdžio formavimo priemonės pagal kraštovaizdžio formavimo ir ekologinės būklės gerinimo gamtinio karkaso teritorijose projektą arba kraštovaizdžio formavimo pasienio teritorijose projektą arba atskirųjų ir priklausomųjų želdynų kūrimo ir tvarkymo projektą arba statinio projektą arba pažeistų žemių rekultivavimo projektą, 

2. nugriautų bešeimininkių statinių užimamas plotas, nurodytas griovimo apraše, supaprastintame griovimo apraše, griovimo projekte,

3. likviduotų įrenginių (gręžinių) sutvarkytas plotas, apskaičiuotas pagal vandenvietės apsaugos zonos griežto režimo apsaugos juostą, nurodytą požeminio vandens gavybos gręžinio likvidavimo projekte, kuris rengiamas Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99), patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 417 „Dėl Lietuvos aplinkos apsaugos normatyvinio dokumento „Požeminio vandens gavybos, monitoringo ir žemės gelmių tiriamųjų geologinių gręžinių projektavimo, įrengimo, konservavimo ir likvidavimo tvarkos aprašas“ (LAND 4-99) patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Jei nugriautų bešeimininkių statinių užimamas plotas nėra nurodytas griovimo apraše, supaprastintame griovimo apraše, griovimo projekte ir jo negalima apskaičiuoti iš dokumentuose pateiktų duomenų, jis skaičiuojamas pagal Nekilnojamojo turto kadastre nurodytus duomenis apie statinio užimamą plotą arba, jei statiniai neįtraukti į Nekilnojamojo turto kadastrą – pagal nugriautų bešeimininkių statinių apskaitos aktus, užpildytus ir užregistruotus Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. rugsėjo 16 d. įsakymo Nr. D1-449 „Dėl Statinių, kurie neturi savininkų (ar kurių savininkai nežinomi), sąrašų, apskaitos aktų, jų registrų (registravimo knygų), skelbimų apie siūlymą pripažinti juos bešeimininkiais formų ir jų pildymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

 

Likviduoto  įrenginio (gręžinio) sutvarkytą plotą sudaro vandenvietės apsaugos zonos griežto režimo apsaugos juostos plotas. Jei požeminio vandens gavybos gręžinio likvidavimo projekte vandenvietės apsaugos zona nenurodyta ir jos griežto režimo apsaugos juostos ploto negalima apskaičiuoti iš likvidavimo projekte pateiktų duomenų, likviduoto  įrenginio (gręžinio) sutvarkytas plotas apskaičiuojamas pagal vandenvietės sanitarinę apsaugos zoną, nurodytą Žemės gelmių registre. Jei tokių duomenų nėra,  likviduoto  įrenginio (gręžinio) sutvarkytą plotą sudaro 0,01 (viena šimtoji) hektaro (Tai numatoma pagal vandenvietės apsaugos zonos minimalią griežto režimo apsaugos juostą Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2015 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. D1-912 „Dėl Požeminio vandens vandenviečių apsaugos zonų nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 papunktyje nustatyta tvarka).   

 

Jeigu teritorijoje vykdomi keli projektai, persidengianti teritorija du kartus nesumuojama (didesniosios teritorijos plotas skaičiuojamas atėmus persidengiančios pagal kitą projektą teritorijos plotą).

Pirminiai šaltiniai:

darbų priėmi-mo–perdavi-mo aktai

 

Antriniai šaltiniai: mokėji-mo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendi-nimo pabaigoje pasirašo-mas darbų priėmimo–perdavimo aktas

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas“

 

2.2.  pakeičiu 6.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„6.3.

P.N.093

„Likviduoti kraštovaiz-dį darkantys bešeiminin-kiai apleisti statiniai ir įrenginiai“

Skai-čius

Bešeimininkis daiktas daiktas, kuris neturi savininko arba kurio savininkas nežinomas ir yra pripažintas bešeimininkiu teismo sprendimu, arba turtas, kuris yra perduotas savivaldybei

Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatymo nustatyta tvarka

 

Statinys – pastatas arba inžinerinis statinys, turintis laikančiąsias konstrukcijas, kurios visos (ar jų dalis) sumontuotos statybos vietoje atliekant statybos darbus, ir kuris yra nekilnojamasis daiktas

 

Įrenginys –  požeminio vandens gavybos gręžinys su jam priklausančiais įtaisais

 

Bešeimininkių apleistų statinių ir įrenginių likvidavimas – kraštovaizdį darkančių, apleistų statinių ir įrenginių nugriovimas, likvidavimas ir teritorijos sutvarkymas

Automa-tiškai apskai-čiuoja-mas

Skaičiuojama likviduotų bešeimininkių statinių ir įrenginių suma.

Vienas likviduotas bešeimininkis statinys ar įrenginys lygus 1 vienetui

Pirminiai šaltiniai:

darbų priėmi-mo–perdavi-mo aktai

 

Antriniai šaltiniai: mokėji-mo prašymai

Stebėsenos rodiklis laikomas pasiektu, kai projekto veiklų įgyvendi-nimo pabaigoje pasirašo-mas darbų priėmimo–perdavimo aktas

Už stebėsenos rodiklio pasiekimą ir duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose atsakingas projekto vykdytojas“

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                          Kęstutis Trečiokas