LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTRAS

 

 

 

ĮSAKYMAS

 

DĖL REIKALAVIMŲ PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS IR NACIONALINĖMS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS IR NACIONALINIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ VERTINIMO, AKREDITAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2023 m. sausio 3 d. Nr. V-3

 

Vilnius

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 23 straipsnio 6, 7 dalimis,

t v i r t i n u Reikalavimus pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašą (pridedama).

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministrė                                                                    Jurgita Šiugždinienė

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir

sporto ministro 2023 m. sausio 3 d. įsakymu Nr. V-3

 

REIKALAVIMAI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS IR NACIONALINĖMS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS IR NACIONALINIŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMŲ VERTINIMO, AKREDITAVIMO IR REGISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reikalavimai pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinių kvalifikacijos tobulinimo programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja reikalavimus pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) (toliau – pedagoginiai darbuotojai) kvalifikacijos tobulinimo programoms ir nacionalinėms pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programoms (toliau – nacionalinė programa) (toliau kartu – programos) ir nacionalinių programų vertinimo, akreditavimo ir registravimo tvarką.

2. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose švietimo sritį reglamentuojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROGRAMOMS

 

3. Programose nurodomas programos teikėjas, programos pavadinimas, programos rengėjas (-ai), programos bendraautoris (-iai) (jeigu yra), programos anotacija, programos tikslas, programos uždaviniai, programos turinys, programos rezultatai, įgyjamos (plėtojamos) kompetencijos, jų į(si)vertinimo būdai, programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės, programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas, lektorių darbo patirtis ir kompetencijos, kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti), programos dalyviai. Programos rengiamos pagal programų struktūros formą, pateiktą Aprašo 1 priede.

4. Programos turi atitikti temų aktualumo, išsamumo, įgyvendinimo nuoseklumo, mokymosi metodų ir veiklų bei jų trukmės dermės su kitomis programų dalimis ir laukiamais rezultatais reikalavimus, pateiktus Aprašo 2 priede.

5. Programos rengiamos valstybine kalba ir turi atitikti dokumentų rengimo reikalavimus.

6. Nacionalinė programa papildomai turi atitikti šiuos reikalavimus:

6.1. nacionalinės programos trukmė ne mažesnė kaip 135 ir ne didesnė kaip 270 valandų, iš kurių ne mažiau kaip 30 ir ne daugiau kaip 50 procentų skiriama praktikai;

6.2. nacionalinė programa rengiama pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas pedagoginių darbuotojų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis.

7. Pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa papildomai turi atitikti šiuos reikalavimus:

7.1. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programos trukmė ne mažesnė kaip 40 valandų;

7.2. pedagoginių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo programa rengiama pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintas pedagoginių darbuotojų prioritetines kvalifikacijos tobulinimo sritis arba specifines, švietimo įstaigos ar pedagoginio darbuotojo profesinių kompetencijų tobulinimo poreikius atitinkančias, sritis. 

 

III SKYRIUS

NACIONALINĖS PROGRAMOS VERTINIMAS IR AKREDITAVIMAS

 

8. Pedagogų rengimo centras, kita aukštoji mokykla ar akredituota kvalifikacijos tobulinimo įstaiga (toliau – nacionalinės programos teikėjas) elektroninėmis ryšio priemonėmis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijai (toliau – ministerija) teikia:

8.1. pasirašytą prašymą vertinti nacionalinę programą, kuriame nurodomas nacionalinės programos teikėjo pavadinimas, adresas, telefono numeris, elektroninio pašto adresas, nacionalinės programos pavadinimas, institucijos, kuri įgyvendins nacionalinę programą, pavadinimas;

8.2. institucijos, kuri įgyvendins nacionalinę programą, laisvos formos sutikimą ją įgyvendinti (jeigu įgyvendins ne teikėjas);

8.3. nacionalinę programą, parengtą pagal programų struktūros formą, pateiktą Aprašo 1 priede.

9. Nacionalinę programą pagal Aprašo 3–6 punktuose nurodytus reikalavimus vertina švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaryta vertinimo komisija, kurią sudaro ne mažiau kaip septyni nariai (komisijos pirmininkas ir ne mažiau kaip 6 nariai).

10. Vertinimo komisijos nariais gali būti ministerijos, jai pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojai ir (ar) darbuotojai, mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojai, dėstytojai, kiti tyrėjai, mokytojai, turintys mokytojo eksperto kvalifikacinę kategoriją, ekspertai iš užsienio valstybių, švietimo konsultantai pagal konsultuojamos veiklos sritį, pagalbos mokiniui specialistai, turintys pagalbos mokiniui specialisto eksperto kvalifikacinę kategoriją.

11. Vertinimo komisijos pirmininku arba komisijos nariu (-iais) negali būti asmuo (-ys), kurį (-iuos) su nacionalinės programos rengėju (arba bendraautoriu) sieja artimi giminystės, svainystės, partnerystės ryšiai arba jei kuris nors iš nacionalinės programos rengėjų yra tiesiogiai jam (-iems) pavaldus ar (ir) kontroliuojamas.

12. Jei paaiškėja, kad vertinimo komisijos pirmininkas ar komisijos narys (-iai), susijęs su nacionalinės programos rengėju (arba bendraautoriumi) artimais giminystės, svainystės, partnerystės ryšiais arba jei kuris nors iš nacionalinės programos rengėjų yra tiesiogiai jam (-iems) pavaldus ar (ir) kontroliuojamas, vertinimo komisijos pirmininkas ar komisijos narys (-iai) nedelsdamas apie tai praneša vertinimo komisijai ir turi nusišalinti nuo nacionalinės programos vertinimo.

13. Vertinimo komisijos sudėtis prireikus (komisijos pirmininko ir (ar) komisijos nario nusišalinimo atveju, pasikeitus komisijos nario pareigoms ir kt.) atnaujinama švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu.

14. Nacionalinės programos vertinimas vykdomas laikantis atitikties, objektyvumo, skaidrumo, viešumo ir nešališkumo principų.

15. Vertinimo komisija, nustačiusi, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai, pateikti dokumentai netinkamai įforminti, dokumentuose yra klaidingų ir (ar) netikslių duomenų, taip pat jei kyla neaiškumų dėl nacionalinės programos turinio, turi teisę per 10 darbo dienų nuo prašymo vertinti nacionalinę programą registravimo dienos paprašyti nacionalinės programos teikėjo pateikti papildomus (patikslintus) dokumentus ir (ar) informaciją. Papildomi (patikslinti) dokumentai ir (ar) informacija turi būti pateikti per 10 darbo dienų nuo prašymo juos pateikti gavimo dienos.

16. Vertinimo komisija per 20 darbo dienų nuo visų tinkamai įformintų dokumentų ir visos informacijos, reikalingos sprendimui priimti, pateikimo dienos įvertina nacionalinę programą, parengia išvadas ir rekomendacijas bei pateikia jas švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų sprendimas negali būti priimtas, švietimo, mokslo ir sporto ministras šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Nacionalinės programos teikėjui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama elektroninėmis ryšio priemonėmis ir nurodomos pratęsimo priežastys.

17. Vertinimo komisija, atsižvelgdama į nacionalinės programos vertinimo išvadas, teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui vieną iš šių siūlymų:

17.1. nacionalinę programą akredituoti;

17.2. nacionalinės programos neakredituoti.

18. Vertinimo komisijos siūlymas fiksuojamas vertinimo komisijos posėdžio protokole. Vertinimo komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai vertinimo komisijos narių. Vertinimo komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

19. Nacionalinę programą siūloma akredituoti, jei nacionalinė programa atitinka visus Aprašo 3–6 punktuose nurodytus reikalavimus.

20. Nacionalinė programa akredituojama trejiems metams.

21. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, remdamasis vertinimo komisijos siūlymu, per 5 darbo dienas nuo vertinimo komisijos siūlymo gavimo priima sprendimą dėl nacionalinės programos akreditacijos.

22. Ministerija per 3 darbo dienas raštu informuoja nacionalinės programos teikėją apie priimtą sprendimą dėl nacionalinės programos akreditacijos.

23. Informacija apie akredituotas nacionalines programas skelbiama viešai institucijos, įgyvendinančios nacionalinę programą, interneto svetainėje.

 

IV SKYRIUS

APELIACIJŲ TEIKIMAS IR NAGRINĖJIMAS

 

24. Nacionalinės programos teikėjas per 10 darbo dienų nuo pranešimo apie neakredituotą nacionalinę programą gavimo dienos gali pateikti (raštu) apeliaciją ministerijai.

25. Per 5 darbo dienas nuo apeliacijos gavimo dienos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu sudaroma nacionalinės programos akreditacijos apeliacinė komisija (toliau – apeliacinė komisija).

26. Apeliacinės komisijos nariais negali būti asmenys, kurie buvo vertinimo komisijos nariais, vertinusiais nacionalinę programą. Apeliacinės komisijos nariai turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 11 punkte.

27. Apeliacinė komisija nacionalinei programai vertinti gali pasitelkti 1–2 ekspertus, nedalyvavusius pirmą kartą vertinant nacionalinę programą.

28. Į apeliacinės komisijos posėdį gali būti kviečiamas nacionalinės programos teikėjas ir nacionalinę programą vertinę komisijos nariai.

29. Apeliacinė komisija per 20 darbo dienų nuo apeliacijos gavimo dienos išnagrinėja apeliaciją, parengia išvadas ir rekomendacijas bei pateikia jas švietimo, mokslo ir sporto ministrui. Kai dėl objektyvių priežasčių per 20 darbo dienų sprendimas negali būti priimtas, švietimo, mokslo ir sporto ministras šį terminą gali pratęsti ne ilgiau kaip 10 darbo dienų. Nacionalinės programos teikėjui apie tokį termino pratęsimą per 5 darbo dienas nuo sprendimo pratęsti terminą priėmimo dienos pranešama elektroninėmis ryšio priemonėmis ir nurodomos pratęsimo priežastys.

30. Apeliacinė komisija, išnagrinėjusi apeliaciją, teikia švietimo, mokslo ir sporto ministrui vieną iš siūlymų:

30.1. patenkinti apeliaciją ir pakartotinai vertinti nacionalinę programą;

30.2. nepatenkinti apeliacijos ir palikti galioti ankstesnį sprendimą.

31. Apeliacinės komisijos siūlymas fiksuojamas apeliacinės komisijos posėdžio protokole. Apeliacinės komisijos posėdis teisėtas, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai apeliacinės komisijos narių. Apeliacinės komisijos sprendimai priimami paprasta posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma.

32. Švietimo, mokslo ir sporto ministras, remdamasis apeliacinės komisijos siūlymu, per 5 darbo dienas nuo apeliacinės komisijos siūlymo gavimo priima sprendimą dėl apeliacijos.

33. Ministerija per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl apeliacijos priėmimo raštu informuoja nacionalinės programos teikėją apie priimtą sprendimą dėl apeliacijos.

34. Apeliacija dėl konkretaus sprendimo dėl nacionalinės programos akreditavimo gali būti teikiama vieną kartą.

 

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

35. Programos per 10 darbo dienų nuo jų akreditacijos įsigaliojimo dienos registruojamos Neformaliojo švietimo programų registre, patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2019 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-1217 „Dėl Kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registro reorganizavimo ir Neformaliojo švietimo programų registro nuostatų patvirtinimo“. Programas Neformaliojo švietimo programų registre registruoja jos teikėjas.

36. Gali būti vykdoma tik akredituota nacionalinė programa. Nacionalinės programos teikėjas atsako už įgyvendinamų programų kokybę.

 

______________________

 

part_3d5de342af5a44b2b80009c8f8a7978b_end


 

Reikalavimų pedagoginių darbuotojų

(išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus)

kvalifikacijos tobulinimo programoms ir

nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo

programoms ir nacionalinių kvalifikacijos

tobulinimo programų vertinimo,

akreditavimo ir registravimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

 

(Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos ar nacionalinės pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos forma)

 

______________________________________________________________________________

(Nurodoma: ar teikiama programa yra pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programa, ar teikiama programa yra nacionalinė pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programa)

 

1. Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos arba nacionalinės pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos (toliau kartu – Programa) teikėjas

1.1. Programos teikėjo rekvizitai (pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas, pašto indeksas, telefonas, el. paštas)

 

 

2. Programos pavadinimas 

 

 

3. Programos rengėjas (-ai)

 

 

4. Programos bendraautoris (-iai)

 

 

5. Programos anotacija (aktualumas, reikalingumas)

 

 

6. Programos tikslas

 

 

7. Programos uždaviniai

 

 

8. Programos turinys (įgyvendinimo nuoseklumas: temos, užsiėmimų pobūdis (teorija / praktika / savarankiškas darbas), būdai (kontaktinis / nuotolinis / mišrus) ir trukmė)

 

 

9. Programos rezultatai (įgyjama (plėtojama) kompetencija (-os))

 

 

10. Įgyjamos (plėtojamos) kompetencijos (-ų) į(si)vertinimo būdai

 

 

11. Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga ir techninės priemonės:

11.1. Mokomoji medžiaga

 

Eil. Nr.

Temos

Mokomosios medžiagos pavadinimas

 

Mokomosios medžiagos apimtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. Techninės priemonės

 

 

12. Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

 

 

13. Lektorių darbo patirtis ir kompetencijos (pridedamos lektorių darbo patirtį ir kompetenciją patvirtinančių dokumentų kopijos)

 

(pažymėti X)

Programos teikėjo atstovas (-ai)

 

Mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai

 

Švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui ar ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

Mokslo ir studijų institucijų dėstytojai, mokslininkai ar kiti tyrėjai

 

Užsienio valstybių dėstytojai, mokslininkai, kiti tyrėjai ar mokytojai

 

Viešojo administravimo institucijų vadovai, jų pavaduotojai, padalinių vadovai ir specialistai

 

Jungtinė lektorių grupė

 

Kiti (nurodyti)

 

 

14. Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams (jeigu nustatyti)

 

 

15. Dalyviai:

15.1. Pasirengimas programai (praktinės veiklos patirtis ir kompetencija

(-os), kurią (-ias) turi turėti dalyvis)

Kompetencija (-os)

 

Praktinės veiklos patirtis

 

 

15.2. Programos dalyvių tikslinės grupės

 

(Pažymėti X)

Mokytojai, dirbantys pagal bendrojo ugdymo programas (nurodyti dalyką)   

 

Mokytojai, dirbantys pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas

 

Pagalbos mokiniui specialistai

 

Mokytojai, dirbantys pagal profesinio mokymo programas

 

Švietimo įstaigų vadovai, jų pavaduotojai ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjai

 

 

 

Programos

teikėjas

_______________                                ____________________ ________________

(Pareigos)                                                    (Parašas)                                    (Vardas ir pavardė)

 

Programos registracijos numeris ir data (pildoma registravus Programą)

 

 

Programos akreditacijos terminas

(nurodyti datą, iki kada) (pildoma akreditavus Programą)

 

 

 

___________________

 

part_e81fe814c9c14f4f99b9d10e96d33a06_end


 

Reikalavimų pedagoginių darbuotojų

(išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus)

kvalifikacijos tobulinimo programoms ir

nacionalinėms kvalifikacijos tobulinimo

programoms ir nacionalinių kvalifikacijos

tobulinimo programų vertinimo,

akreditavimo ir registravimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

REIKALAVIMAI PEDAGOGINIŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS AUKŠTŲJŲ MOKYKLŲ DARBUOTOJUS) KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS IR NACIONALINĖMS KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO PROGRAMOMS

 

Pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos ir nacionalinės pedagoginių darbuotojų (išskyrus aukštųjų mokyklų darbuotojus) kvalifikacijos tobulinimo programos (toliau kartu – Programa) sudedamosios dalys

Reikalavimai Programos sudedamosioms dalims

Programos anotacija

Programos esmės atskleidimas, teorinis ir praktinis pagrindimas, pabrėžiant esmines struktūrines dalis, ir reikalingumo, aktualumo ir inovatyvumo pasirinktai tikslinei grupei pagrindimas.

Programos tikslas

Formuluotės aiškumas, konkretumas, orientacija į rezultatą, dermė su Programos anotacijoje apibrėžta Programos paskirtimi, ugdomomis kompetencijomis.

Programos uždaviniai

Nuoseklumas, aiškumas, tikslingumas, tikslumas, logiškumas, dermė su Programos tikslu, orientavimas į galutinį rezultatą.

Programos turinys

 

Temų reikalingumas ir aktualumas, įgyvendinimo nuoseklumas, išsamumas, mokymosi metodų ir veiklų bei jų trukmės dermė su kitomis Programos dalimis ir laukiamais rezultatais.

Veiklų atitiktis dalyvių pasirengimui ir patirčiai.

Programos rezultatai (įgyjama (plėtojama) kompetencija (-os))

Konkretumas, aiškumas, loginis ryšys su pagrindine Programos idėja ir turiniu, formuluotės kryptingumas į veiklą, kompetencijų raišką praktikoje.

Programai vykdyti naudojama mokomoji medžiaga

Tikslingumas, pakankamumas, aiškumas, aktualumas, dermė su kitomis Programos dalimis ir laukiamais rezultatais.

Tinkamų užduočių parinkimas dalyvių patobulintoms ar įgytoms kompetencijoms įrodyti.

Programai vykdyti naudojamos techninės priemonės

Tikslingumas, pakankamumas, aiškumas, aktualumas ir inovatyvumas.

Programai rengti naudotos literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas

Pateiktas literatūros ir kitų informacinių šaltinių sąrašas atitinka Programos turinį, naudojami aktualūs šaltiniai.

Kvalifikaciniai reikalavimai lektoriams

Lektorių patirties ir kompetencijų aiškus apibrėžtumas, konkretumas, kompetencijų atitiktis Programos turiniui.

Reikalavimai dalyviams

Dalyvių poreikių atitiktis Programos tikslingumui, paskirčiai, praktinės veiklos ir kompetencijų, kurias turi turėti dalyvis, pagrįstumas.

 

__________________________

part_241befe5449e4a75bc3eae0b9ea9c640_end