NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2018 m. gegužės 16 d. įsakymo Nr. 1P-238-(1.3 E.)

„DĖL SUTIKIMŲ STATYTI NESUDĖTINGUS STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gegužės 15 d. Nr. 1P-131-(1.3 E.)

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2018 m. gegužės 16 d. įsakymą Nr. 1P-238-(1.3 E.) „Dėl Sutikimų statyti nesudėtingus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

 

„NACIONALINĖS ŽEMĖS TARNYBOS

PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius ir NESUDĖTINGUosius STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 27 straipsnio 5 dalies 6 punktu, Lietuvos Respublikos medžioklės įstatymu, Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. D1-878 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ patvirtinimo“, 50 punktu, Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. 3D-160 „Dėl Paramos kaimo bendruomenių ir jų asociacijų veiklai teikimo taisyklių patvirtinimo“, 12.5 papunkčiu, 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 29 punktu ir 49.3 papunkčiu,

t v i r t i n u Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisykles (pridedama).“

2. N u s t a t a u, kad jeigu iki šio įsakymo įsigaliojimo:

2.1. laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių – kioskų, paviljonų, lauko kavinių, išdėstymo schemos yra patvirtintos, šios schemos su Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniu skyriumi (toliau – Teritorinis skyrius) nederinamos;

2.2. savivaldybės organizuojamas konkursas ar aukcionas statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius yra paskelbtas, šios konkurso ar aukciono sąlygos su Teritoriniu skyriumi nederinamos.

 

 

 

Direktorius                                                                                                                  Laimonas Čiakas

 

PATVIRTINTA

Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2018 m. gegužės 16 d.

įsakymu Nr. 1P-238-(1.3 E.)

(Nacionalinės žemės tarnybos prie

Žemės ūkio ministerijos direktoriaus

2019 m. gegužės 15 d.

įsakymo Nr. 1P-131-(1.3 E.) redakcija)

 

 

SUTIKIMŲ STATYTI laikinuosius ir nesudėtinguosius STATINIUS VALSTYBINĖJE ŽEMĖJE, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, IŠDAVIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai, išdavimo taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – Nacionalinė žemės tarnyba) išduodamų sutikimų statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai (toliau – Sutikimas), išdavimo atvejus ir tvarką.

2. Sutikimus išduoda Nacionalinės žemės tarnybos teritorinis skyrius (toliau – Teritorinis skyrius) pagal valstybinės žemės, kurioje planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, buvimo vietą.

3. Taisyklės netaikomos išduodant sutikimus statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose, kurių išdavimo tvarką reglamentuoja Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklės, patvirtintos Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos direktoriaus 2012 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 1P-(1.3.)-146 „Dėl Sutikimų statyti ir naudoti valstybiniuose vidaus vandens telkiniuose laikinus nesudėtingus statinius išdavimo taisyklių patvirtinimo“.

 

II SKYRIUS

SUTIKIMŲ IŠDAVIMO TVARKA

 

4. Sutikimas suteikia teisę:

4.1. statyti reklaminius įrenginius (reklaminius stendus, skydus, stulpus ir pan.), gyventojų bendriems viešiesiems poreikiams ir interesams tenkinti skirtus nesudėtinguosius poilsio ir sporto paskirties inžinerinius statinius, kurių parametrai atitinka Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. D1-713 „Dėl Statybos techninio reglamento STR 1.01.03:2017 „Statinių klasifikavimas“ patvirtinimo“, 3 lentelės reikalavimus;

4.2. įgyvendinant valstybės, savivaldybės ar Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamus projektus (toliau – Projektas), kuriuos įgyvendinant valstybinėje žemėje statomi laikinieji ir nesudėtingieji statiniai:

4.2.1. statyti ir naudoti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius sutvarkant bei prižiūrint kaimo ir miesto vietovėje esančias viešąsias erdves, pritaikant jas vietos gyventojų poreikiams;

4.2.2. įrengti / rekonstruoti konteinerių aikšteles, kaip tai nurodyta 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. D1-281 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.2.1-APVA-R-008 priemonės „Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtra“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“, 4.3 papunktyje;

4.3. įrengti ir naudoti laikinuosius prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinius (kioskus, paviljonus, lauko kavines). Įrengiamo laikinojo statinio užimamas plotas negali būti didesnis kaip 25 kv. m.

Prie stacionariosios viešojo maitinimo įstaigos lauke statomai įrangai (staliukams, kėdėms, skėčiams, ir pan.), kuri yra skirta viešojo maitinimo paslaugoms teikti, Taisyklių nuostatos netaikomos;

4.4. statyti ir eksploatuoti medžioklės bokštelius.

5. Sutikimas išduodamas šiems asmenims (toliau – asmuo):

5.1. Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais – statytojui (užsakovui);

5.2. Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytu atveju – kaimo bendruomenei arba savivaldybei;

5.3. Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju – savivaldybei arba regionų atliekų tvarkymo centrui;

5.4. Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytu atveju – medžioklės ploto naudotojui.

6. Asmuo, pageidaujantis gauti Sutikimą, Teritoriniam skyriui turi pateikti:

6.1. prašymą išduoti sutikimą (Taisyklių 1 priedas);

6.2. dokumentus, įrodančius, kad asmuo laimėjo savivaldybės organizuotą konkursą ar aukcioną statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.1 papunktyje, ir laikinuosius statinius, nurodytus Taisyklių 4.3 papunktyje.

Kai konkursas ar aukcionas skelbiamas ilgesniam nei 1 metų laikotarpiui (įskaitant pratęsimo galimybę), savivaldybė konkurso ar aukciono sąlygas prieš jas paskelbiant turi suderinti su Teritoriniu skyriumi. Teritorinis skyrius konkurso ar aukciono sąlygas turi išnagrinėti ir suderinti ar atsisakyti jas derinti per 10 darbo dienų. Jei atsisakoma derinti konkurso ar aukciono sąlygas, nurodomi atsisakymo derinti motyvai;

6.3. Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais savivaldybės,  kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, patvirtintą laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymo schemos kopiją arba kitą savivaldybės patvirtintą dokumentą, kurio planinėje medžiagoje būtų numatytas laikinųjų prekybos, paslaugų ir (ar) maitinimo paskirties statinių (kioskų, paviljonų, lauko kavinių), reklaminių įrenginių, poilsio ar sporto paskirties inžinerinių statinių išdėstymas. Šie dokumentai iki jų patvirtinimo turi būti suderinti su Teritoriniu skyriumi;

6.4. konteinerių aikštelių išdėstymo schemą, parengtą pagal Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 12 d. nutarimu Nr. 519 „Dėl Valstybinio atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano patvirtinimo“, reikalavimus, Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;

6.5. informaciją apie nustatytas sanitarinės apsaugos zonas (jeigu taikoma), Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytu atveju;

6.6. valstybinės žemės, kurioje numatoma statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, planą (toliau – Planas);

6.7. Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytu atveju leidimo naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės plotų vienete kopiją, kartu su medžioklės ploto vieneto (jo dalies) planu.

7. Planas turi būti parengtas masteliu 1:500–1:1000, naudojant ne senesnį kaip 5 metų topografinį planą arba naujausią ortofotografinį žemėlapį, naujausius Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro žemėlapio duomenis. Plane turi būti pažymėtos Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre įregistruotų žemės sklypų ir esamų statinių ribos bei planuojamų statyti  laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių pavadinimas, vieta, pagrindiniai matmenys Plane ir aukščiai, planuojamos naudoti valstybinės žemės plotas ir ribos, kurių posūkio taškų koordinatės nurodytos LKS-94 sistemoje.

Teritoriniam skyriui pateikiami du Plano egzemplioriai.

8. Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo patikrina, ar kartu su prašymu pateikti visi šių Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai, ar planuojamų statyti  laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių statyba neprieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.

Jeigu prašyme išduoti Sutikimą pateikti ne visi šių Taisyklių 6 punkte nurodyti dokumentai ir (ar) planuojamų statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių statyba prieštarauja šiose Taisyklėse ir kituose teisės aktuose nustatytiems reikalavimams, Teritorinis skyrius per 5 darbo dienas nuo prašymo išduoti Sutikimą gavimo dienos apie tai raštu praneša prašymą pateikusiam asmeniui, informuodamas, kad būtina ištaisyti rašte nurodytus trūkumus. Ištaisęs Teritorinio skyriaus nurodytus trūkumus, asmuo gali iš naujo kreiptis į Teritorinį skyrių su prašymu išduoti Sutikimą.

9. Teritorinis skyrius, gavęs visus šių Taisyklių 6 punkte nurodytus dokumentus, sprendimą išduoti Sutikimą (Taisyklių 2 priedas) arba neišduoti Sutikimo priima per 20 darbo dienų nuo prašymo išduoti Sutikimą ir visų reikiamų dokumentų gavimo dienos. Sprendimas neišduoti Sutikimo įforminamas Teritorinio skyriaus vedėjo pasirašytu raštu, kuriame nurodomi motyvai, dėl kurių negali būti išduodamas Sutikimas (Taisyklių 3 priedas).

10. Sprendimas neišduoti Sutikimo priimamas, kai yra patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, yra suprojektuoti žemės sklypai, kai yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, projektuojami nauji žemės sklypai ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija yra pasibaigusi arba kai valstybinės žemės plotas, kuriame planuojama statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, yra teisės aktų nustatyta tvarka suteiktas naudotis kitiems asmenims arba jeigu išdavus Sutikimą būtų pažeistos šių Taisyklių ir (ar) kitų teisės aktų nuostatos.

11. Sutikime turi būti nurodyta, kad jis išduodamas Plane nurodytiems laikiniesiems ir nesudėtingiesiems statiniams statyti pagal Plane nurodytus sprendinius.

Plane įrašoma žyma, kurioje turi būti nurodytas Teritorinio skyriaus pavadinimas, Sutikimo išdavimo data ir numeris bei Teritorinio skyriaus vedėjo vardas, pavardė, pareigos ir parašas. Planas, kuriame įrašyta Teritorinio skyriaus žyma, yra neatsiejama Sutikimo dalis.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.1 papunktyje nurodytu atveju, jis išduodamas prašyme nurodytam laikotarpiui, tačiau ne ilgiau nei 3 metams. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 3 metams, jei valstybinės žemės, kurioje yra pastatyti laikinieji ir nesudėtingieji statiniai, nenumatoma naudoti kitoms reikmėms arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.1 papunktyje nurodytiems statiniams ir (ar) įrenginiams statyti ir naudoti, Sutikime turi būti nurodyta, kad pagal Sutikimą leidžiama statyti ir naudoti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius ir (ar) įrenginius 6 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos ir kad tuo atveju, jeigu teritoriją, kurioje išduotas Sutikimas, po Sutikimo galiojimo pabaigos numatoma ir toliau naudoti viešiesiems poreikiams, Sutikimo galiojimo laikotarpiu šioje teritorijoje turi būti suformuotas žemės sklypas.

Kai Sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.2.2 papunktyje nurodytiems statiniams ir (ar) įrenginiams statyti / įrengti, Sutikime turi būti nurodyta, kad teritorijoje leidžiama naudoti įrengtas konteinerių aikšteles 5 metus nuo paramos paraiškos įregistravimo datos.

Kai sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytais atvejais, jis išduodamas 3 metams, bet ne ilgiau nei savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, bet ne ilgiau nei savivaldybės konkurso ar aukciono sąlygose numatytas terminas.

Sutikimas, išduotas Taisyklių 4.1 ir 4.3 papunkčiuose nurodytais atvejais, negali būti pratęsiamas, jeigu savivaldybės organizuoto konkurso ar aukciono sąlygose nebuvo numatyta galimybė pratęsti terminą arba jeigu prašomas pratęsti terminas yra ilgesnis nei numatyta konkurso ar aukciono sąlygose.

Kai sutikimas išduodamas šių Taisyklių 4.4 papunktyje nurodytais atvejais, jis išduodamas 10 metų, bet ne ilgiau nei suteiktas leidimas naudoti medžiojamųjų gyvūnų išteklius medžioklės ploto vienete. Sutikimo galiojimas asmens prašymu gali būti pratęstas Taisyklių nustatyta tvarka prašyme nurodytam laikotarpiui, kiekvieną kartą pratęsiant Sutikimo galiojimą ne ilgiau nei 10 metų, jei valstybinės žemės, kurioje yra pastatytas medžioklės bokštelis, nenumatoma naudoti kitoms reikmėms, arba iki kol valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka bus suformuotas žemės sklypas.

Asmuo pagal išduotą Sutikimą privalo pradėti statyti laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius per 6 mėnesius nuo Sutikimo išdavimo datos. Nepradėjus statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių per 6 mėnesius, Sutikimas nustoja galioti ir šių Taisyklių nustatyta tvarka turi būti gautas naujas Sutikimas.

Kai Sutikimas išduodamas teritorijoje, kurioje yra rengiamas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas, pagal kurį valstybinės žemės plote, kuriame planuojama statyti  laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, projektuojami žemės sklypai, ir šio teritorijų planavimo dokumento viešo svarstymo ar žemės valdos projekto teikimo visuomenei susipažinti stadija nėra pasibaigusi, Sutikimas išduodamas tik iki kol bus patvirtintas teritorijų planavimo dokumentas ar žemės valdos projektas.

12. Sutikimo galiojimo terminas yra nutraukiamas nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui Teritorinio skyriaus vedėjo spendimu esant bent vienai iš šių sąlygų:

12.1. kai valstybinė žemė tampa reikalinga naudoti kitoms reikmėms;

12.2. kai valstybinės žemės plote teisės aktų nustatyta tvarka suformuojamas žemės sklypas;

12.3. kai valstybinė žemė naudojama ne pagal Sutikime nurodytas sąlygas.

13. Vienas Plano egzempliorius kartu su Sutikimu grąžinamas asmeniui paštu arba jam atvykus į Teritorinį skyrių, kitas – lieka Teritorinio skyriaus archyve.

14. Išdavęs Sutikimą Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytu atveju, Teritorinis skyrius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės reformos įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 10 d. nutarimu Nr. 1387 „Dėl žemės nuomos mokesčio už valstybinės žemės sklypų naudojimą“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka apie išduotą Sutikimą informuoja savivaldybės, kurios teritorijoje yra valstybinė žemė, administraciją dėl žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo.

Taisyklių 4.3 papunktyje nurodytu atveju Sutikimo gavėjas įsipareigoja už naudojimąsi valstybine žeme mokėti žemės nuomos mokestį ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ nustatyta tvarka ir terminais teikti savivaldybės administracijai informaciją apie naudojimąsi valstybine žeme.

 

III SKYRIUS

Baigiamosios NUOSTATOS

 

15. Jeigu pageidaujama keisti Plane pažymėtų planuojamų statyti laikinųjų ir nesudėtingųjų statinių statybos vietą, kitas charakteristikas (rūšį, pagrindinius matmenis Plane ir aukščius ar pan.), asmuo šių Taisyklių nustatyta tvarka privalo kreiptis į Teritorinį skyrių dėl naujo Sutikimo išdavimo.

16. Pasikeitus statytojui (užsakovui), naujasis statytojas (užsakovas) perima su išduotu Sutikimu susijusias teises ir pareigas nekeičiant išduoto Sutikimo.

17. Pagal Sutikimą pastatyti laikinieji ir nesudėtingieji statiniai neregistruojami Nekilnojamojo turto registre. Asmenys, pagal sutikimą pastatę laikinuosius ir nesudėtinguosius statinius, tiek galiojant Sutikimui, tiek jam pasibaigus, neįgyja teisės be aukciono įsigyti ar išsinuomoti valstybinės žemės, kurioje pastatyti pagal Sutikimą nurodyti statiniai.

18. Informacija apie išduotą Sutikimą viešinama Nacionalinės žemės tarnybos interneto svetainėje, vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) nuostatomis.

19. Pasibaigus išduoto Sutikimo terminui, nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo terminui arba pabaigus naudoti valstybinę žemę anksčiau nei baigiasi Sutikimo galiojimas, pagal Sutikimą pastatyti statiniai per 20 darbo dienų turi būti nukelti ir valstybinė žemė sutvarkoma taip, kad ji būtų ne blogesnės nei iki Sutikimo išdavimo dienos buvusios būklės. Apie įvykdytus reikalavimus asmuo privalo raštu informuoti Teritorinį skyrių per 5 darbo dienas nuo valstybinės žemės sutvarkymo.

20. Kai Sutikimo galiojimo terminas nutraukiamas Taisyklių 12 punkte nustatytais atvejais arba suėjus Sutikime nurodytam terminui, apie planuojamą Sutikimo galiojimo nutraukimą arba jo pabaigą asmuo informuojamas Teritorinio skyriaus raštu ne vėliau nei prieš 2 mėnesius iki Sutikimo galiojimo nutraukimo. Apie Sutikimo galiojimo nutraukimą arba jo pabaigą asmuo Teritorinio skyriaus raštu papildomai informuojamas per 5 darbo dienas po Sutikimo galiojimo nutraukimo arba jo pabaigos.

Nacionalinė žemės tarnyba neatsako už asmens patirtus nuostolius pasibaigus Sutikimo galiojimo terminui arba Taisyklių nustatyta tvarka nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus Sutikimo galiojimo terminui.

21. Teritorinis skyrius, gavęs asmens pranešimą apie pagal Sutikimą pastatyto statinio naudojimo pabaigą ir valstybinės žemės sutvarkymą arba pasibaigus išduoto Sutikimo galiojimo terminui (jei nėra gautas naujas Sutikimas) arba nutraukus Sutikimo galiojimą nesibaigus jo galiojimo terminui, vadovaudamasis Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1244 „Dėl Žemės naudojimo valstybinės kontrolės nuostatų patvirtinimo“, per 20 darbo dienų atlieka žemės naudojimo valstybinę kontrolę, kurios metu patikrina, ar valstybinė žemė nėra naudojama ir ar yra sutvarkyta.

22. Teritorinio skyriaus veiksmai (neveikimas) išduodant Sutikimus gali būti skundžiami Lietuvos administracinių ginčų komisijai arba teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įsakymo nustatyta tvarka.

_________________