LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS srityje“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO NR. 2 PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. V-272

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“, 65 punktu,

t v i r t i n u 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašą Nr. 2 (pridedama).

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                     Jurgita Petrauskienė

 

 

 

SUDERINTA                                                                       SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos                            Lietuvos mokslo tarybos

2018 m. sausio 31 d. raštu                                                     2017 m. rugpjūčio 29 d. raštu Nr. 4S-976

Nr. ((24.37-02)-5K-1800822)-6K-1800772

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro

2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. V-272

 

 

 

2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 1 PRIORITETO „MOKSLINIŲ TYRIMŲ, EKSPERIMENTINĖS PLĖTROS IR INOVACIJŲ SKATINIMAS“ 01.2.2-LMT-K-718 PRIEMONĖS „TIKSLINIAI MOKSLINIAI TYRIMAI SUMANIOS SPECIALIZACIJOS SRITYJE“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS NR. 2

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 1 prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ projektų finansavimo sąlygų aprašas Nr. 2 (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus, kuriais turi vadovautis pareiškėjai, rengdami ir teikdami paraiškas finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – paraiška) pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos, patvirtintos Europos Komisijos 2014 m. rugsėjo 8  d. sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014)6397) (toliau – Veiksmų programa), 1  prioriteto „Mokslinių tyrimų, eksperimentinės plėtros ir inovacijų skatinimas“ 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ (toliau – Priemonė) finansuojamą veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“, iš Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų (toliau – projektai) vykdytojai, įgyvendindami pagal Aprašą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus (toliau – projektas), taip pat institucijos, atliekančios paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą.

2. Aprašas yra parengtas atsižvelgiant į:

2.1. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. V-380 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinio stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Priemonių įgyvendinimo planas);

2.2. Projektų administravimo ir finansavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektų taisyklės);

2.3. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1K-499 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas);

2.4. Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. balandžio 30 d. nutarimu Nr. 411 „Dėl Prioritetinių mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo programos patvirtinimo“ (toliau – Sumanios specializacijos programa);

2.5. 2014 m. birželio 17 d. Komisijos reglamentą (ES) Nr. 651/2014, kuriuo tam tikrų kategorijų pagalba skelbiama suderinama su vidaus rinka taikant Sutarties 107 ir 108 straipsnius (OL 2014 L 187, p. 1–78) (toliau – Reglamentas (ES) Nr. 651/2014);

2.6. 2014 m. birželio 27 d. Komisijos komunikatą Nr. 2014/C198/01 „Valstybės pagalbos moksliniams tyrimams, technologinei plėtrai ir inovacijoms sistema“ (toliau – Komunikatas Nr. 2014/C198/01);

2.7. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) patvirtintus ir 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1(20) patikslintus priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ prioritetinius projektų atrankos kriterijus;

2.8. Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymą;

2.9. Rekomendacijas dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams, patvirtintas Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos, Ekonomikos augimo veiksmų programos, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos ir 20142020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos valdymo komitetų 2014 m. liepos 4 d. protokolu Nr. 34 ir paskelbtas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt (toliau – Rekomendacijos dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams);

2.10. Pavyzdinius mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 31 d. įsakymu Nr. V-217 „Dėl pavyzdinių mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašų patvirtinimo“ (toliau – Pavyzdiniai mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašai);

2.11. Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. gegužės 26 d. nutarimą Nr. VIII-21 „Dėl Lietuvos mokslo tarybos ekspertų skyrimo ir veiklos bendrųjų taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Ekspertų skyrimo taisyklės);

2.12. Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamentą, patvirtintą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. V-747 „Dėl Kasmetinio universitetų ir mokslinių tyrimų institutų mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros ir meno veiklos vertinimo reglamento patvirtinimo“ (toliau – Kasmetinio vertinimo reglamentas).

3. Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Aprašo 2 punkte nurodytuose teisės aktuose, Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą“, ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 3 d. nutarimu Nr. 1090 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos administravimo taisyklių patvirtinimo“.

4. Apraše vartojamos kitos sąvokos:

4.1. Aukšto (tarptautinio) lygio moksliniai tyrimai – pagal Priemonę finansuojami moksliniai tyrimai, kuriuos vykdo mokslinio tyrimo grupė;

4.2. Mokslinio tyrimo grupė – projekto mokslinį tyrimą vykdantys mokslinio tyrimo vadovas, pagrindiniai ir nepagrindiniai mokslinio tyrimo grupės nariai;

4.3. Mokslinio tyrimo vadovas – užsienyje ne trumpiau kaip 5 metus iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis iš užsienio atvykstantis arba atvykęs (Lietuvoje ne ilgiau kaip 12 mėn. iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos nepertraukiamai dirbantis) mokslininkas, kartu su mokslinio tyrimo grupės nariais įgyvendinantis projektą ir vadovaujantis jo įgyvendinimui;

4.4. Nepagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys – asmuo, kuris atlieka jam paskirtą darbą mokslinio tyrimo tikslams pasiekti ir taip prisideda prie projekto įgyvendinimo;

4.5. Pagrindinis mokslinio tyrimo grupės narys – asmuo, kuris atlieka esminius mokslinio tyrimo darbus, paprastai trunkančius visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, ir kurio mokslinė kompetencija svarbi vertinant paraišką;

4.6. Veiksmingas bendradarbiavimas – suprantama taip, kaip apibrėžta Reglamento (ES) Nr. 651/2014 2 straipsnio 90 punkte.

5. Priemonės įgyvendinimą administruoja Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija (toliau – Ministerija) ir Lietuvos mokslo taryba (toliau – įgyvendinančioji institucija arba LMT).

6. Pagal Priemonę teikiamo finansavimo forma – negrąžinamoji subsidija.

7. Projektų atranka pagal Priemonės veiklą bus atliekama projektų konkurso vienu etapu būdu.

8. Pagal Aprašą projektams įgyvendinti numatoma skirti iki 14 481 001, 00 Eur (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro) Europos Sąjungos (toliau – ES) struktūrinių fondų (Europos regioninės plėtros fondo) lėšų.

9. Pagal Aprašą numatoma skelbti 1 kvietimą teikti paraiškas, kuriam numatoma skirti iki 14 481 001,00 Eur (keturiolikos milijonų keturių šimtų aštuoniasdešimt vieno tūkstančio vieno euro) ES struktūrinių fondų lėšų. Priimdama sprendimą dėl projektų finansavimo, įgyvendinančioji institucija, pritarus Ministerijai, turi teisę šiame punkte nurodytą sumą padidinti, neviršydama Priemonių įgyvendinimo plane nurodytos Priemonei skirtos lėšų sumos ir nepažeisdama teisėtų pareiškėjų lūkesčių. Sumanios specializacijos programoje nurodytoms sumanios specializacijos kryptims numatoma skirti po vieną šeštadalį šiame Aprašo punkte nustatytos ES struktūrinių fondų lėšų sumos.

10. Pagal Aprašą remiama veikla – mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami. Pagal Aprašą finansuojami aukšto (tarptautinio) lygio mokslinių tyrimų projektai, kuriems vadovauja iš užsienio atvykę aukšto (tarptautinio) lygio mokslinių tyrimų vadovai. Finansuojamų projektų mokslinių tyrimų grupių nariais gali būti ir iš užsienio atvykę mokslininkai bei kiti tyrėjai, ir Lietuvos mokslininkai bei kiti tyrėjai.

11. Aprašo 10 punkte nurodytos veiklos tikslas – padidinti MTEP rezultatų komercinimo mastą, stiprinant žmogiškuosius MTEP gebėjimus, būtinus MTEPI prioritetams įgyvendinti, pritraukiant mokslininkus ir kitus tyrėjus iš užsienio.

12. Pagal Apraše nurodytą remiamą veiklą kvietimą teikti paraiškas numatoma paskelbti 2018 metų I ketvirtį. Informacija apie planuojamus skelbti kvietimus taip pat pateikiama kvietimų teikti paraiškas skelbimo, projektų sąrašų ir finansavimo sutarčių plane, kuris skelbiamas ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

13. Pagal Aprašą galimi pareiškėjai (projekto vykdytojai) yra į atvirą informavimo, konsultavimo ir orientavimo sistemą (toliau – AIKOS) įtraukti universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, ir universitetų ligoninės. Galimi partneriai yra juridiniai asmenys, veikiantys mokslo ir (ar) studijų srityje (per paskutinius kalendorinius metus iki kvietime nurodyto paraiškų teikimo termino paskutinės dienos vykdę MTEP veiklas (kartu su paraiška partneriai (privatieji juridiniai asmenys) turi pateikti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos patvirtintą mokesčių deklaraciją arba, jei partneriai (privatieji juridiniai asmenys) registruoti kitoje ES valstybėje narėje, tos valstybės įgaliotos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį vykdytą MTEP veiklą paskutiniais kalendoriniais metais).

14. Kai paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais), prie paraiškos turi būti pridedama galiojančios pareiškėjo ir visų partnerių pasirašytos bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopija.

15. Bendradarbiavimo (partnerystės) sutartyje turi būti aiškiai išdėstyti šalių įsipareigojimai ir teisės vykdant projektą (nurodytas kiekvienos šalies finansinis ir dalykinis indėlis į projektą, kokias veiklas vykdys kiekviena šalis, teisės į bendrai sukurtą ar įgytą turtą ir projekto rezultatus, ir kita) ir šalių atsakomybė, taip pat įsipareigojimai laikytis pagrindinių geros partnerystės praktikos taisyklių:

15.1. visi partneriai turi būti perskaitę paraišką ir susipažinę su savo teisėmis ir pareigomis įgyvendinant projektą;

15.2. projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas privalo reguliariai konsultuotis su partneriais ir nuolat juos informuoti apie projekto įgyvendinimo eigą;

15.3. visi projekto pakeitimai, turintys įtakos partnerių įsipareigojimams ir teisėms, prieš kreipiantis į įgyvendinančiąją instituciją pirmiausia turi būti suderinti su partneriais.

16. Pareiškėjas ir partneris (-iai) turi turėti pajėgumų vykdyti projektą:

16.1. turėti infrastruktūrą moksliniams tyrimams vykdyti;

16.2. turėti žmogiškųjų išteklių projektui administruoti.

17. Projekto vykdytojas vienu metu gali vykdyti daugiau nei vieną projektą, jei užtikrina, kad projektams kokybiškai įgyvendinti turi pakankamą infrastruktūrą bei administracinius ir finansinius išteklius.

18. Mokslinio tyrimo vadovas gali vadovauti tik vienam pagal Aprašą finansuojamam projektui.

19. Paraiškos, kuriose nurodyto mokslinio tyrimo vadovo ar kito pagrindinio mokslinio tyrimo grupės nario atžvilgiu yra priimtas sprendimas dėl akademinės etikos pažeidimo, nesvarstomos 5 metus nuo Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus sprendimo įsigaliojimo dienos. Paraiškos, kuriose mokslininkas, anksčiau vadovavęs nutrauktam ar neįgyvendintam LMT finansuotam projektui (finansuotam pagal LMT įgyvendinamas nacionalines ir (ar) tarptautines konkursinio mokslinių tyrimų finansavimo programas), nurodomas kaip būsimo mokslinio tyrimo vadovas, nesvarstomos 3 metus nuo LMT sprendimo įsigaliojimo dienos.

20. Aprašo I ir II skyriuose nustatytus reikalavimus pareiškėjas, mokslinio tyrimo vadovas ir partneris turi atitikti kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinę dieną.

 

III SKYRIUS

PROJEKTAMS TAIKOMI REIKALAVIMAI

 

21. Projektas turi atitikti Projektų taisyklių 10 skirsnyje nustatytus bendruosius reikalavimus.

22. Projektas turi atitikti šiuos specialiuosius projektų atrankos kriterijus, patvirtintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. birželio 16 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-16.1(18) ir patikslintus Veiksmų programos stebėsenos komiteto 2016 m. spalio 13 d. posėdžio nutarimu Nr. 44P-18.1(20):

22.1. projektas atitinka Sumanios specializacijos programos bent vieno šioje programoje nustatyto prioriteto veiksmų planą, kurie patvirtinti: Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. sausio 29 d. įsakymu Nr. V-59/4-48 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Agroinovacijos ir maisto technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. V-133/4-88 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Nauji gamybos procesai, medžiagos ir technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-290/4-175 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Įtrauki ir kūrybinga visuomenė“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. V-291/4-176 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Energetika ir tvari aplinka“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-363/4-239 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Transportas, logistika ir informacinės ir ryšių technologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“; Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. V-422/4-293 „Dėl Prioritetinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros ir inovacijų raidos (sumanios specializacijos) krypties „Sveikatos technologijos ir biotechnologijos“ prioritetų veiksmų planų patvirtinimo“. Vertinama, ar projektas prisideda prie Sumanios specializacijos programos krypčių ir jų prioritetų įgyvendinimo, plėtojant MTEP sritis, kurios atitinka bent vieną prioriteto veiksmų plane nustatytą teminį specifiškumą;

22.2. pareiškėjas turi turėti veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką (vertinama, ar pareiškėjas yra įgyvendinęs Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, patvirtintų 2009 m. gruodžio 1 d. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. ISAK-2462 „Dėl Rekomendacijų Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms dėl teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, tvirtinimo“, 10, 12, 16 ir 17 punktuose nustatytus reikalavimus ir pateikęs įgyvendinančiajai institucijai tai patvirtinančius dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus)“.

23. Projektų atranka vykdoma vadovaujantis prioritetiniais projektų atrankos kriterijais, nurodytais Aprašo 2 priede. Už atitiktį šiems prioritetiniams projektų atrankos kriterijams projektams skiriami balai, maksimalus galimas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede. Pagal Aprašą privaloma surinkti minimali balų suma yra 59, iš jų ne mažiau kaip 15 balų pagal Aprašo 2 priedo 1 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų, ne mažiau kaip 24 balus pagal Aprašo 2 priedo 2 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų ir ne mažiau kaip 20 balų pagal Aprašo 2 priedo 3 punkte nurodytą projektų atrankos kriterijų. Minimalus privalomas balų skaičius pagal kiekvieną kriterijų nurodytas Aprašo 2 priede.

24. Jei projekto naudos ir kokybės vertinimo metu projektui suteikiama mažiau kaip 55 balus arba projektas nesurenka Aprašo 23 punkte nurodytos minimalios balų sumos pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų, paraiška atmetama.

25. Pagal Aprašą nefinansuojami didelės apimties projektai.

26. Teikiamų pagal Aprašą projektų trukmė turi būti ne ilgesnė kaip 48 mėnesiai nuo dotacijos sutarties pasirašymo dienos, tačiau turi nepažeisti Projektų taisyklių 213.1 papunkčio.

27. Tam tikrais atvejais dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projektų veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas Projektų taisyklių nustatyta tvarka, bet ne ilgiau kaip 6 mėn. ir nepažeidžiant Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų.

28. Projekto veiklos turi būti vykdomos Lietuvos Respublikoje. Projekto veiklos gali būti vykdomos kitose ES valstybėse narėse, jeigu jas vykdant sukurti produktai, rezultatai ir nauda (ar jų dalis, proporcinga Lietuvos Respublikos finansiniam įnašui) atitenka Lietuvos Respublikai. Projekto veiklų vykdymo vieta yra laikoma vieta, kurioje projekto veiklą vykdo projektą vykdantis personalas, kaip jis apibrėžtas Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams. Jeigu projektų veiklos vykdomos ne Lietuvos Respublikoje, tokių veiklų išlaidos neturi viršyti 15 procentų projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumos.

29. Pareiškėjas paraiškos 2 priede nurodo, kuriai iš sumanios specializacijos krypčių ir šių krypčių prioritetų, nurodytų Sumanios specializacijos programoje, priskiriamas projektas, taip pat nurodo, kurį prioriteto teminį specifiškumą atitinka projektas. Galutinį priskyrimą arba nepriskyrimą konkrečiai sumanios specializacijos krypčiai, jos prioritetui ir teminiam specifiškumui nustato įgyvendinančioji institucija paraiškos vertinimo metu. Tuo atveju, jeigu įgyvendinančioji institucija nustato, kad projektas priskirtinas kitai sumanios specializacijos krypčiai ir (ar) šios krypties prioritetui, ir (ar) teminiam specifiškumui nei pareiškėjas nurodė paraiškoje, pareiškėjui pasiūloma patikslinti paraiškoje nurodytą informaciją, kuriai iš sumanios specializacijos krypčių ir (ar) šių krypčių prioritetų ir (ar) teminiam specifiškumui priskiriamas projektas.

30. Projektu turi būti siekiama šių Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklių:

30.1. „Įgyvendinti MTEP projektai“ (rodiklio kodas P.S.396), minimali siektina reikšmė – 1 projektas;

30.2. „Investicijas gavusių mokslo ir studijų institucijų pateiktos patentų paraiškos“ (rodiklio kodas P.S.305), minimali siektina reikšmė – 1 patento paraiška arba „Investicijas gavusių universitetų ligoninių pateiktos patentų paraiškos“ (rodiklio kodas P.N.741), minimali siektina reikšmė – 1 patento paraiška.

31. Aprašo 30 punkte nurodytų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašas nustatytas Veiksmų programos stebėsenos rodiklių skaičiavimo apraše. Visų Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašai skelbiami ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt.

32. Jeigu, atsižvelgiant į vykdomo MTEP projekto pobūdį, projektu nėra įmanoma siekti Aprašo 30.2 papunktyje nurodyto Priemonės įgyvendinimo stebėsenos produkto rodiklio, projektu turi būti siekiama bent vieno iš šių rezultatų, kurių pasiekimas įrodomas registracijos pažymėjimais ar kitais patvirtinančiais aktais:

32.1. Europos specializuotuose centruose įvertinta augalų veislė (pateikiami Reports on Technical Examination of the DUS Testing);

32.2. pagal tarptautiniu mastu pripažintą tvarką įregistruota gyvūnų veislė;

32.3. nauja technologija, kuri arba turi įdiegimo aktą, arba yra išbandyta gamyboje;

32.4. veislė ir mikroorganizmų kamienas, įregistruotas ne Lietuvoje;

32.5. mokslinių tyrimų metu gautas atviras naujas skaitmeninis išteklius, duomenų bazė ar atviro kodo programinė įrangą, tinkama panaudoti MTEP;

32.6. kitas MTEP veiklos produktas (moksliniais tyrimais ir praktine patirtimi sukauptu pažinimu pagrįstas procesas, sistema, paslauga, metodas, meno objektas arba kultūros ir visuomenės problemų sprendinys).

33. Negali būti numatyti projekto apribojimai, kurie turėtų neigiamą poveikį moterų ir vyrų lygybės ir nediskriminavimo dėl lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų, amžiaus, negalios, lytinės orientacijos, etninės priklausomybės, religijos principų įgyvendinimui.

34. Neturi būti numatyti projekto veiksmai, kurie turėtų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

35. Tuo atveju, kai pareiškėjas vykdo projektą kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) siekiant projekto rezultatų bus vykdoma ekonominė veikla (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), pagal Aprašą gali būti teikiama valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje. Finansavimas, skiriamas kaip valstybės pagalba projektams, yra teikiamas pagal Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnį, atsižvelgiant į I skyriaus nuostatas bei 1 straipsnio 2-5 dalyse nustatytus apribojimus. Aprašas nustato valstybės pagalbos mokslinių tyrimų plėtrai teikimo sąlygas, kurios atitinka Reglamento (ES) Nr. 651/2014 nuostatas ir yra suderinamos su vidaus rinka. Projektų valstybės pagalbos atitikties Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio nuostatoms vertinimą atlieka įgyvendinančioji institucija pagal Aprašo 3 priede nurodytus vertinimo kriterijus.

36. Pareiškėjas (projekto vykdytojas) pagal Aprašą nelaikomas valstybės pagalbos gavėju, jei jis projekte dalyvauja vykdydamas neekonominę veiklą, kaip tai apibrėžiama Komunikato Nr. 2014/C198/01 19 punkte.

37. Duomenys apie suteiktą valstybės pagalbą teikiami Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registrui Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos registro nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. sausio 19 d. nutarimu Nr. 35 (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 9 d. nutarimo Nr. 592 redakcija), nustatyta tvarka. Teikiant duomenis apie suteiktą valstybės pagalbą taip pat vadovaujamasi Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybos 2015 m. lapkričio 13 d. nutarimu Nr. 1S-120/2015 „Dėl suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos (de minimis) pagalbos duomenų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“, kuriose nustatyta duomenų apie užsienio subjektams suteiktą valstybės pagalbą pateikimo tvarka.

38. Projektas negali būti finansuotas ar finansuojamas iš kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir (arba) savivaldybių biudžetų, kitų piniginių išteklių, kuriais disponuoja valstybė ir (ar) savivaldybės, ES struktūrinių fondų, kitų ES finansinės paramos priemonių ar kitos tarptautinės paramos lėšų, ir kurioms apmokėti skyrus ES struktūrinių fondų lėšų jos būtų pripažintos tinkamomis finansuoti ir (arba) apmokėtos daugiau nei vieną kartą.

39. Projekte suplanuoti fiziniai veiklos įgyvendinimo rodikliai turi atitikti Priemonių įgyvendinimo plano I skyriaus VI skirsnyje nurodytus rodiklius, Aprašo 22.1 papunktyje nurodytų veiksmų planų prioriteto tematinį specifiškumą ir galimą mokslinę produkciją (tačiau ja neapsiribojant), nurodytą Pavyzdiniuose mokslo ir sklaidos projektų galimos mokslinės ir (ar) technologinės produkcijos sąrašuose.

40. Projektui netaikomi investicijų tęstinumo ir ataskaitų po projekto finansavimo pabaigos teikimo reikalavimai. Jei projektams teikiama valstybės pagalba, per valstybės pagalbos taisyklėse nustatytą laikotarpį turi būti užtikrintas investicijų tęstinumas Projektų taisyklių 27 skirsnyje nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

TINKAMŲ FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDŲ IR FINANSAVIMO REIKALAVIMAI

 

41. Projekto išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių VI skyriuje ir Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams išdėstytus projekto išlaidoms taikomus reikalavimus.

42. Didžiausia projektui galima skirti finansavimo lėšų suma yra 1 000 000, 00 Eur (vienas milijonas eurų).

43. Didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis sudaro 100 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

44. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) siekiant projekto rezultatų bus vykdoma ekonominė veikla (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis nurodyta Aprašo 1 lentelėje.

 

1 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Eil.Nr.

 

 

Galimas bazinės finansuojamosios dalies padidinimas, bet ne daugiau nei iki 80 procentų tinkamų finansuoti išlaidų

Didžiausia galima finansuojamoji dalis atsižvelgiant į valstybės pagalbos gavėjo statusą

Bazinė finan-suoja-moji dalis

Padidi-nama vidutinėms įmonėms

Padidina-ma labai mažoms ir mažoms įmonėms

Padidinama už veiksmingą bendradar-biavimą, jei tenkinamos Reglamento (ES) Nr. 651/2014 25 straipsnio 6 punkto b papunktyje nurodytos sąlygos

Didelė įmonė

Vidutinė įmonė

Labai maža ir maža įmonė

1.

Moksli-niai tyrimai

50 proc.

+10 procenti-nių punktų

+20 procenti-nių punktų

+15 procentinių punktų

65 proc.

75 proc.

80 proc.

2.

Eksperi-mentinė plėtra

25 proc.

+10 procenti-nių punktų

+20 procenti-nių punktų

+15 procentinių punktų

40 proc.

50 proc.

60 proc.

 

45. Paraiškoje (projekte) turi būti nurodyti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai (eksperimentinės plėtros etapo dalis turi sudaryti daugiau nei 5 proc. didžiausios galimos projekto finansuojamosios dalies). Kiekvienam etapui nustatoma atskira didžiausia galima projekto finansuojamoji dalis. Jeigu projektas yra vykdomas kartu su partneriu privačiuoju juridiniu asmeniu ir (arba) projekto rezultatai bus skirti ekonominei veiklai vykdyti (taip, kaip apibrėžta Komunikate Nr. 2014/C198/01), didžiausia galima kiekvieno etapo finansuojamoji dalis apskaičiuojama vadovaujantis Aprašo 44 punktu.

46. Jeigu paraiškoje (projekte) nenurodomi mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros etapai, projektui nustatoma eksperimentinei plėtrai taikoma projekto finansuojamoji dalis, nustatyta Aprašo 44 punkte.

47. Jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu, projekto finansuojamoji dalis kiekvienam valstybės pagalbos gavėjui nustatoma atskirai. Viena ar kelios projekte bendradarbiaujančios šalys gali prisiimti visas projekto išlaidas ir taip apsaugoti kitas šalis nuo projekto finansų rizikos.

48. Siekiant gauti papildomą 15 proc. finansavimo intensyvumą pagal Aprašo 44 punktą, t. y., veiksmingai bendradarbiaujant privačiam juridiniam asmeniui ir bent vienai mokslo ir studijų institucijai ar universiteto ligoninei, būtina tenkinti bent vieną iš šių sąlygų:

48.1. mokslo ir studijų institucija ar universiteto ligoninė privalo padengti bent 10 proc. tinkamų finansuoti išlaidų ir turi teisę skelbti savo pačios mokslinių tyrimų rezultatus;

48.2. projekto rezultatai turi būti plačiai skelbiami konferencijose, leidiniuose, atviros prieigos saugyklose arba per nemokamą arba atvirą programinę įrangą.

49. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projektui skiriamo finansavimo lėšos, turi būti finansuojama iš projekto vykdytojo ir (ar) partnerio lėšų.

50. Mokslo ir studijų institucijos ar universiteto ligoninės įnašas į projektą gali susidėti iš piniginio įnašo ir (ar) nepiniginio įnašo – savanoriško darbo, kuris apskaičiuojamas Projektų taisyklių 420.2 papunktyje nustatyta tvarka, taikant 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtintoje Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaitoje (2018 m. sausio 3 d.  redakcija) nurodytą darbo užmokesčio fiksuotąjį įkainį mokslinių tyrimų projektuose (tyrimo ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinti-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt). Savanoriškas darbas nėra apmokamas projekto finansavimo lėšomis, tačiau įkainojamas ir nurodomas paraiškoje, siekiant įvertinti mokslo ir studijų institucijos prisidėjimą prie projekto įgyvendinimo.

51. Pareiškėjas ir (arba) partneris savo iniciatyva ir (arba) kitų šaltinių lėšomis gali prisidėti prie projekto įgyvendinimo didesne, nei reikalaujama, lėšų suma.

52. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra tos, kurios patirtos ir apmokėtos nuo projekto veiklų įgyvendinimo pradžios, iki projekto veiklų įgyvendinimo pabaigos, bet ne vėliau kaip Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytais terminais. Jei projekto veiklos pradedamos įgyvendinti iki dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, tokios projekto išlaidos yra netinkamos finansuoti.

53. Tinkamos finansuoti projekto išlaidos apmokamos taikant fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąją normą. Projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma nustatoma kiekvienam projektui individualiai tinkamumo finansuoti vertinimo metu atsižvelgiant į projekto išlaidų pagrįstumą, tačiau neviršijant Aprašo 42 punkte nustatytos didžiausios projektui skiriamos finansavimo lėšų sumos.

54. Projekto vykdytojui gali būti išmokamas avansas. Maksimalus projektui skiriamo avanso dydis yra 30 procentų projektui įgyvendinti skirtos projekto finansavimo sumos, jei dotacijos sutartyje nenustatyta mažesnė maksimali avanso suma. Maksimalus avanso dydis ir avanso išmokėjimo tvarka nustatomi dotacijos sutartyje ir Projektų taisyklių 21 skirsnyje.

55. Pagal Aprašą tinkamos finansuoti projekto išlaidos yra:

 

2 lentelė. Projekto finansuojamoji dalis.

Išlaidų katego-rijos Nr.

Išlaidų kategorijos pavadinimas

Reikalavimai ir paaiškinimai

1.

Žemė

 

Netinkama finansuoti.

2.

Nekilnojamasis turtas

 

Netinkama finansuoti.

3.

Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

 

Netinkama finansuoti.

4.

Įranga, įrenginiai ir kitas turtas

 

Netinkama finansuoti.

5.

Projekto vykdymas

Projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.1 papunktis);

 

Projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius (Aprašo 56.1.2 papunktis). Tinkamos finansuoti tik su pagal Aprašą finansuojamo mokslinio tyrimo turiniu susijusių komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos;

 

Mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės narių persikėlimo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius

(Aprašo 56.1.3 papunktis).

6.

Informavimas apie projektą

Šios kategorijos išlaidos įtrauktos į 7 išlaidų kategoriją „Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą“.

7.

Netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą

Netiesioginės projekto išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.1 papunktis);

 

Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą (Aprašo 56.2.2 papunktis).

 

Pastaba. Paraiškos formos projekto biudžeto lentelė pildoma vadovaujantis instrukcija Projekto biudžeto formos pildymas, pateikta Rekomendacijose dėl projektų išlaidų atitikties Europos Sąjungos struktūrinių fondų reikalavimams.

56. Projekto išlaidos:

56.1. projekto vykdymo išlaidos:

56.1.1. projektą vykdančio personalo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų vykdymo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2011 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. V-213 „Dėl 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ įgyvendinimo priemonės VP1-3.1-ŠMM-07-K „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“ projektų mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos formos ir darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“ patvirtinta Darbo užmokesčio fiksuotųjų įkainių dydžių mokslinių tyrimų projektuose nustatymo tyrimo ataskaita  (ataskaita skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt);

56.1.2. projektą vykdančio personalo komandiruočių, kelionių ar stažuočių išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. V-191 „Dėl mokslinių tyrimų išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ (2017 m. gegužės 24 d. redakcija) patvirtinta Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita. Ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.1.3. mokslinio tyrimo vadovo ir mokslinio tyrimo grupės narių persikėlimo išlaidos kompensuojamos taikant fiksuotuosius įkainius. Fiksuotieji įkainiai nustatomi vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2014 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-199 „Dėl Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta Persikėlimo išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita. Ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt;

56.2. netiesioginės išlaidos ir kitos išlaidos pagal fiksuotąją projekto išlaidų normą:

56.2.1. netiesioginės projekto išlaidos, apmokamos taikant netiesioginių išlaidų fiksuotąsias normas pagal Projekto taisyklių 433.2 papunktį;

56.2.2. mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidos, kompensuojamos taikant fiksuotąją normą nuo darbo užmokesčio ir susijusių darbdavio įsipareigojimų išlaidų (fiksuotoji norma nustatoma vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2016 m. birželio 13 d. įsakymu Nr. V-162 „Dėl Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaitos patvirtinimo“ patvirtinta Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros projektų vykdymo išlaidų fiksuotųjų normų nustatymo tyrimo ataskaita. Ataskaita skelbiama http://www.esinvesticijos.lt/lt/dokumentai/supaprastinto-islaidu-apmokejimo-tyrimai ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt).

57. Išlaidos, apmokamos taikant Aprašo 56 punkte nurodytus fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias normas, turi atitikti šias nuostatas:

57.1. pagal fiksuotuosius įkainius ir fiksuotąsias normas apmokamos išlaidos turi atitikti Projektų taisyklių 35 skirsnio nuostatas;

57.2. pareiškėjas turi teisę paraiškoje numatyti mažesnius fiksuotuosius įkainius, nei Aprašo 56.1 papunktyje nurodytose tyrimų ataskaitose nustatyti maksimalūs dydžiai.

58. Projektui taikomi fiksuotieji įkainiai bei fiksuotosios normos, galiojantys paskelbto kvietimo teikti paraiškas metu, taikomi visą projekto įgyvendinimo laikotarpį ir projekto įgyvendinimo metu negali būti keičiamos.

59. Netinkamos finansuoti yra išlaidos, nurodytos Projektų taisyklių 34 skirsnyje.

60. Paraiškos parengimo išlaidos ir kryžminio finansavimo išlaidos yra netinkamos finansuoti.

61. Projekto vykdytojo patirtos išlaidos apmokamos išlaidų kompensavimo būdu, atsižvelgiant į dotacijos sutartyje nustatytus taikytinus fiksuotuosius įkainius bei pateiktus dokumentus, kuriais įrodomas pasiektas rezultatas (t. y., suvestinės pažymos dėl Aprašo 2 lentelės 5 eilutėje nurodytų išlaidų apskaičiavimo taikant fiksuotuosius įkainius ir fizinio veiklos įgyvendinimo rodiklio pasiekimą pagrindžiantys dokumentai). Teiktini dokumentai nurodomi dotacijos sutartyje.

62. Jei projekto įgyvendinimo metu buvo gautos pajamos, jos įvertinamos ir susigrąžinamos ne vėliau kaip su galutiniu mokėjimo prašymu Projektų taisyklių 447 ir 448 punktuose nustatyta tvarka.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ RENGIMAS, PAREIŠKĖJŲ INFORMAVIMAS, KONSULTAVIMAS, PARAIŠKŲ TEIKIMAS IR VERTINIMAS

 

63. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas turi užpildyti paraišką, kurios iš dalies užpildyta forma PDF formatu skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Finansavimas“ prie paskelbto kvietimo teikti paraiškas „Susijusių dokumentų“.

64. Pareiškėjas pildo paraišką ir kartu su Aprašo 69 punkte nurodytais priedais iki kvietimo teikti paraiškas skelbime nustatyto termino paskutinės dienos teikia ją per iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamų projektų duomenų mainų svetainę (toliau – DMS), o jei nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – įgyvendinančiajai institucijai raštu Projektų taisyklių 12 skirsnyje nustatyta tvarka.

65. Jeigu vadovaujantis Aprašo 64 punktu paraiška teikiama raštu, ji gali būti teikiama vienu iš šių būdų:

65.1. įgyvendinančiajai institucijai teikiamas pasirašytas popierinis paraiškos ir jos priedų dokumentas (kartu pateikiant į elektroninę laikmeną įrašytą paraišką ir priedus). Paraiškos originalo ir elektroninės versijos turinys turi būti identiškas. Nustačius, kad paraiškos elektroninės versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi paraiškos originale nurodyta informacija. Paraiška gali būti pateikta registruotu laišku, per pašto kurjerį arba įteikta asmeniškai kvietime nurodytu adresu;

65.2. įgyvendinančiajai institucijai kvietime nurodytu elektroninio pašto adresu siunčiamas elektroninis dokumentas, pasirašytas saugiu elektroniniu parašu. Kai paraiška teikiama pastaruoju būdu, kartu teikiami dokumentai ir (ar) skaitmeninės pridedamų dokumentų kopijos elektroniniu parašu gali būti netvirtinami.

66. Jei paraiškos teikiamos per DMS, pareiškėjas prie DMS jungiasi naudodamasis Valstybės informacinių išteklių sąveikumo platforma ir užsiregistravęs tampa DMS naudotoju.

67. Pareiškėjas, iki pateikdamas paraišką, turi būti užpildęs Lietuvos mokslo tarybos Paraiškų ir ataskaitų teikimo informacinėje sistemoje šią informaciją anglų kalba: paraiškos bendrąją informaciją ir projekto aprašymą (projekto poreikis, pasirinkto sprendimo ir numatomo rezultato aprašymas, projekto santrauka, projekto vykdytojo pajėgumas įgyvendinti projektą ir projekto valdymo aprašymas, partnerių pasirinkimo pagrįstumas, projekto įgyvendinimo rizikos ir jų valdymas planuojamas projekto rezultatų naudojimas po projekto pabaigos, projekto loginis pagrindimas). Pareiškėjas prie sistemos jungiasi per tinklalapį www.junkis.lmt.lt ir užsiregistravęs tampa jos naudotoju, arba jungiasi ankstesniais sukurtais naudotojo duomenimis, jei jis šia sistema jau buvo naudojęsis. Į sistemą pareiškėjas turi taip pat įkelti šiuos dokumentus:

67.1. mokslinio tyrimo vadovo gyvenimo aprašymą (lietuvių ir anglų kalbomis);

67.2. mokslinio tyrimo vadovo mokslo publikacijų ir kitos mokslinės produkcijos sąrašą (su išsamia bibliografine informacija, nuorodomis į Clarivate Analytics (buv. Thomson Reuters) Web of Science arba Scopus ar kitą duomenų bazę ar viešai prieinamą šaltinį, kuris leistų patikrinti pateikiamą informaciją) (originalo kalba);

67.3. mokslinio tyrimo vadovo mokslo laipsnį patvirtinančio dokumento kopiją.

68. Jei laikinai nėra užtikrintos DMS funkcinės galimybės ir dėl to pareiškėjai negali pateikti paraiškos ar jos priedo (-ų) paskutinę paraiškų pateikimo termino dieną, įgyvendinančioji institucija paraiškų pateikimo terminą pratęsia 7 dienų laikotarpiui ir (arba) sudaro galimybę paraiškas ar jų priedus pateikti kitu būdu bei apie taip paskelbia Projektų taisyklių 82 punkte nustatyta tvarka.

69. Kartu su paraiška pareiškėjas turi pateikti šiuos priedus:

69.1. pareiškėjo institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl pareiškėjo (projekto vykdytojo) institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančios institucijos svetainėje  www.lmt.lt) (lietuvių kalba);

69.2. darbo sutarties (-ių) su užsienio institucija (-jomis) kopiją (-as) ir (arba) užsienio institucijos (-ų) vadovo (ar jo įgalioto asmens) pasirašytą laisvos formos pažymą dėl turimų / turėtų darbo santykių pažymą (-as) (anglų kalba), siekiant įrodyti ne trumpesnę nei 5 metų darbo užsienyje trukmę;

69.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pažymą dėl sudarytų darbo sutarčių per paskutinius 12 mėn. iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos (taikoma, jei mokslinio tyrimo vadovas per paskutinius 12 mėn. iki kvietime nurodyto paraiškų pateikimo termino pabaigos yra dirbęs Lietuvoje).

69.4. dokumentų dėl mokslinio tyrimo vadovo nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti iki vaikui sueis 3 metai suteikimo kopijas (taikoma, jei mokslinio tyrimo vadovas siekia pasinaudoti išlyga dėl nėštumo ir gimdymo atostogų, tėvystės atostogų ar atostogų vaikui prižiūrėti neįskaičiavimo į laikotarpius, nurodytus Aprašo 2 priedo 3 punkte);

69.5. klausimyną apie pirkimo ir (arba) importo pridėtinės vertės mokesčio tinkamumo finansuoti Europos Sąjungos fondų ir (arba) Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų (forma skelbiama ES struktūrinių fondų svetainės www.esinvesticijos.lt skiltyje „Dokumentai“, dokumento tipas „paraiškų priedų formos“);

69.6. visų įgaliojimų pasirašyti atitinkamus dokumentus (jei juos pasirašo ne institucijos vadovas) kopijos;

69.7. partnerio (-ių) deklaraciją (-as), jei projektą numatyta įgyvendinti kartu su partneriais (partnerio deklaracijos forma integruota į pildomą paraiškos formą);

69.8. projekto biudžeto paskirstymą pagal pareiškėjus ir partnerius (paraiškos 3 priedas);

69.9. Lietuvos Respublikos statistikos departamento direktoriaus patvirtintą Mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros statistinę ataskaitą (Forma MT-02)  už paskutinius kalendorinius metus iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (taikoma, jei partneris (-iai) yra privatus (-ūs) juridinis (-iai) asmuo (-ys));

69.10. kitos ES valstybės narės įgaliotos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis vykdytą MTEP veiklą paskutiniais kalendoriniais metais iki kvietimo skelbime nustatyto paraiškų pateikimo termino paskutinės dienos (taikoma, jei partneris (-iai) (privatus (-ūs) juridinis (-iai) asmuo (-ys)) registruotas (-i) kitoje ES valstybėje narėje);

69.11. partnerio (-ių) ir (arba) universiteto ligoninės (-ių) institucijos vadovo nustatyta tvarka patvirtintų įstaigos (organizacijos) statuto (įstatų), registracijos pažymėjimų kopijos arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus (reikalavimas netaikomas partneriams, kurie yra universitetai ir mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į AIKOS);

69.12. bendradarbiavimo (partnerystės) sutarties kopiją, jeigu projektas įgyvendinamas su partneriu (-iais);

69.13. pareiškėjo ir (ar) partnerio (-ių) nuosavo įnašo finansavimo šaltinius (pareiškėjo /partnerio įnašą) pagrindžiančius dokumentus;

69.14. dokumentus arba nuorodas į viešai paskelbtus dokumentus, pagrindžiančius, kad pareiškėjas turi Aprašo 22.2 papunktyje nurodytą veikiančią teisių, atsirandančių iš intelektinės veiklos rezultatų, valdymo tvarką;

69.15. užpildytą informacijos, reikalingos projekto atitikčiai projektų atrankos kriterijams įvertinti, formą (paraiškos 2 priedą);

69.16. partnerio (-ių) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaraciją, kurios forma patvirtinta Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2008 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 4-119 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaravimo tvarkos aprašo ir Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos formos patvirtinimo“, parengtą pagal paskutinio ataskaitinio finansinio laikotarpio duomenis (taikoma, jei projektas vykdomas kartu su partneriu (-iais) privačiu (-iais) juridiniu (-iais) asmeniu (-imis));

69.17. dokumentus, kuriuose atskirta pareiškėjo ir partnerio (ių) ekonominė ir neekonominė veikla (pvz., paskutinė patvirtinta ir paskutinė tarpinė finansinė atskaitomybė, detalizuojant finansinės būklės ir veiklos rezultatų ataskaitų straipsnius pagal pajamų finansavimo šaltinius ir sumas, pagrindžiančius ekonominės veiklos pajamas/išlaidas);

69.18. kitos ES valstybės narės įgaliotos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis partnerio (-ių) privataus (-ių) juridinio (-ių) asmens (-ų) Smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto statusą (taikoma, jei partneris (-iai) (privatus (-ūs) juridinis (-iai) asmuo (-ys) registruotas (-i) kitoje ES valstybėje narėje);

69.19. partnerio institucijos vadovo ar jo įgalioto asmens pasirašytą raštą dėl partnerio institucijos pajėgumų įgyvendinti projektą ir projekto vykdymo užtikrinimo (rašto pavyzdinė forma skelbiama ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančios institucijos svetainėje  www.lmt.lt) (lietuvių kalba).

70. Paraiškų pateikimo paskutinė diena nustatoma kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

71. Pareiškėjai informuojami ir konsultuojami Projektų taisyklių 5 skirsnyje nustatyta tvarka. Informacija apie konkrečius įgyvendinančiosios institucijos konsultuojančius asmenis ir jų kontaktus bus nurodyta kvietimo teikti paraiškas skelbime, paskelbtame pagal Aprašą ES struktūrinės paramos svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt.

72. Įgyvendinančioji institucija atlieka projekto tinkamumo finansuoti vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 15 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus, taip pat projekto naudos ir kokybės vertinimą Projektų taisyklių 14 ir 16 skirsniuose nustatyta tvarka pagal Aprašo 2 priede nustatytus reikalavimus. Visų pagal kvietimą teikti paraiškas pateiktų projektų tinkamumo finansuoti vertinimo rezultatai nurodomi projektų tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje.

73. Paraiškų vertinimas vykdomas tokia tvarka:

73.1. pirmiausiai atliekamas projekto tinkamumo finansuoti vertinimas, kurio metu įvertinama projekto atitiktis Apraše nustatytiems reikalavimams (t. y., įvertinama, ar su paraiška pateikti visi paraiškos dokumentai ir informacija) ir bendriesiems reikalavimams, nurodytiems Aprašo 1 priede, ir Aprašo 22 punkte nurodytiems specialiesiems projektų atrankos kriterijams;

73.2. paraiškos, atitikusios tinkamumo finansuoti vertinimo reikalavimus, perduodamos naudos ir kokybės vertinimui.

74. Iki atliekant projektų naudos ir kokybės vertinimą, paraiškos suskirstomos į dvi dalis:

74.1. socialinių mokslo sričių paraiškos,

74.2. fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslo sričių paraiškos.

75. Kiekviena iš Aprašo 74 punkte išvardytų paraiškų dalių suskirstoma į paraiškų grupes, įvertinus paraiškų skaičių, jų skaičių pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. spalio 16 d. įsakymu Nr. V-1457 „Dėl mokslo krypčių patvirtinimo“ patvirtintas mokslo kryptis ir atsižvelgiant į projektų tematikas. Paraiškų skaičius grupėse neturėtų būti mažesnis kaip 15 (išskyrus atvejus, kai Aprašo 74 punkte nurodytose paraiškų dalyse paraiškų skaičius yra mažesnis nei 15) ir didesnis kaip 30. Įgyvendinančiosios institucijos Humanitarinių ir socialinių mokslų bei Gamtos ir technikos mokslų komitetų (toliau – Komitetas) sudarytos paraiškų grupės tvirtinamos įgyvendinančiosios institucijos vadovo įsakymu ir per 5 darbo dienas paskelbiamos įgyvendinančiosios institucijos svetainėje, nurodant paraiškų grupės sąlyginį pavadinimą ir šiai grupei priskirtų paraiškų kodus.

76. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 2 priedo 13 punktuose nustatytus kriterijus atlieka ekspertai, skiriami vadovaujantis įgyvendinančiosios institucijos patvirtintomis Ekspertų skyrimo taisyklėmis bei atsižvelgiant į Projektų taisyklių 1411 punktą, o pagal Aprašo 2 priedo 4 punkte nustatytus kriterijus – įgyvendinančiosios institucijos darbuotojai.

77. Paraiškos vertinimo metu įgyvendinančioji institucija turi paprašyti pareiškėjo pateikti trūkstamą informaciją ir (arba) dokumentus. Pareiškėjas privalo pateikti šią informaciją ir (arba) dokumentus per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą terminą.

78. Paraiškos vertinamos ne ilgiau kaip 90 dienų nuo kvietimo teikti paraiškas skelbime nurodytos paraiškų pateikimo paskutinės dienos.

79. Nepavykus paraiškų įvertinti per nustatytą terminą (kai paraiškų vertinimo metu reikia kreiptis į kitas institucijas, atliekama patikra projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietoje, taip pat kai buvo gauta paraiškų, kurių suma didesnė, nei kvietimui teikti paraiškas skirta lėšų suma), vertinimo terminas gali būti pratęstas įgyvendinančiosios institucijos sprendimu. Apie naują paraiškų vertinimo terminą įgyvendinančioji institucija informuoja pareiškėjus per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, taip pat informuoja Ministeriją ir vadovaujančiąją instituciją per Europos Sąjungos struktūrinės paramos kompiuterinės informacinės valdymo ir priežiūros sistemos 2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemį SFMIS2014, o jeigu nėra įdiegtos funkcinės galimybės – raštu, nurodydama termino pratęsimo priežastis.

80. Paraiška atmetama dėl priežasčių, nustatytų Aprašo 19 ir 24 punktuose arba Projektų taisyklių 14–16 skirsniuose, Projektų taisyklėse nustatyta tvarka. Apie paraiškos atmetimą pareiškėjas informuojamas per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, per 3 darbo dienas nuo sprendimo dėl paraiškos atmetimo priėmimo dienos.

81. Projektų naudos ir kokybės vertinimą pagal Aprašo 76 punktą atlieka atitinkamo Komiteto paskirti užsienio ekspertai, kurių darbą sudaro individualus vertinimas ir vertinimas ekspertų grupėje. Kiekvieną paraišką individualiai įvertinti skiriami 3 ekspertai, motyvuotu atitinkamo Komiteto sprendimu gali būti skiriamas (-i) papildomas (-i) ekspertas (-ai), jeigu paraiškoje numatyti moksliniai tyrimai yra tarpdisciplininio pobūdžio. Iš individualiai vertinti paraiškas paskirtų ekspertų sudaromos kiekvienos Aprašo 75 punkte nustatyta tvarka sudarytos paraiškų grupės ekspertų grupės. Individualų vertinimą ekspertai atlieka vieni, nesitardami su kitais grupės nariais dėl konkrečios paraiškos vertinimo. Vertinimo ekspertų grupėje metu ekspertai aptaria individualaus vertinimo rezultatus ir siekia bendros nuomonės dėl kiekvienos paraiškos įvertinimo. Ekspertų grupės vertinimas, nurodytas ekspertų grupės posėdžio protokole, laikomas galutiniu projekto naudos ir kokybės įvertinimu.

82. Jei keliose tam pačiam konkursui pateiktose projektų paraiškose numatyti moksliniai tyrimai (veiklos) iš esmės sutampa, galimu finansuoti turi būti pripažintas daugiausia balų įvertintas projektas.

83. Pasibaigus projektų naudos ir kokybės vertinimui, parengiamos projektų naudos ir kokybės vertinimo ataskaitos pagal sumanios specializacijos kryptis. Šiose ataskaitose pateikiami įvertintų paraiškų sąrašai, išdėstyti pagal naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio), nurodant pagal kiekvieną prioritetinį projektų atrankos kriterijų paraiškai suteiktą balų skaičių. Jeigu projektai surenka vienodą balų skaičių, projektai išdėstomi Projektų taisyklių 151 punkte nustatyta tvarka.

84. Atlikus naudos ir kokybės vertinimą, dėl finansavimo konkuruoja tik tai pačiai sumaniosios specializacijos krypčiai priskiriami projektai. Nesant konkurencijos konkrečioje sumaniosios specializacijos kryptyje, likusios nepaskirstytos lėšos gali būti paskirstytos kitų sumanios specializacijos krypčių projektams. Jeigu pagal Aprašą skirtų lėšų neužtenka visiems vienos iš arba kelių prioritetinių sumanios specializacijos krypčių projektams finansuoti ir (arba) lieka nepaskirtų lėšų, tai:

84.1. sudaromi likusių teigiamai įvertintų projektų sąrašai pagal sumanios specializacijos kryptis, kuriuose projektai išdėstomi eilėje pirmumo tvarka pagal projektų naudos ir kokybės vertinimo metu paraiškoms suteiktų balų skaičių (nuo didžiausio iki mažiausio);

84.2. nepaskirstytos kvietimo lėšos paskirstomos projektams, laikantis Aprašo 84.1 papunktyje nustatytos pirmumo eilės.

85. Baigus paraiškų vertinimą gali būti sudaromas rezervinių projektų sąrašas Projektų taisyklių 155 punkte nustatyta tvarka.

86. Paraiškų baigiamąjį vertinimo aptarimą organizuoja ir Paraiškų baigiamojo vertinimo aptarimo grupės sudėtį tvirtina įgyvendinančioji institucija Projektų taisyklių 146 punkte nustatyta tvarka. Paraiškų vertinimo aptarimo grupės veiklos principai nustatomi įsakyme, kuriuo tvirtinama grupės sudėtis, arba šios grupės darbo reglamente.

87. Įgyvendinančioji institucija, suderinusi su Ministerija, gali neorganizuoti baigiamojo paraiškų vertinimo rezultatų aptarimo, numatyto Aprašo 86 punkte, jei visoms pagal vieną kvietimą teikti paraiškas naudos ir kokybės vertinimo metu pripažintoms galimomis finansuoti paraiškoms finansuoti užtenka kvietimui teikti paraiškas skirtos lėšų sumos.

88. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, sudaro atrinktų projektų ataskaitą vadovaudamasi Projektų taisyklių 17 skirsnio nuostatomis.

89. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą ir projektų atranką, priima sprendimą dėl projektų finansavimo, kuris tvirtinamas Tarybos pirmininko arba jo įgalioto asmens įsakymu. Informacija apie priimtą sprendimą dėl projektų finansavimo, kiekvienam projektui skirtų finansavimo lėšų sumą ir bendrą pagal kvietimą teikti paraiškas paskirstytų finansavimo lėšų sumą ne vėliau kaip per 7 dienas nuo sprendimo priėmimo dienos skelbiama svetainėje www.esinvesticijos.lt ir įgyvendinančiosios institucijos tinklalapyje www.lmt.lt, ir apie tai per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu, informuojami pareiškėjai (netaikoma, jei paraiškos buvo atmestos paraiškų vertinimo metu).

90. Per 14 dienų nuo paraiškų vertinimo pabaigos įgyvendinančioji institucija svetainėje www.esinvesticijos.lt paskelbia sąrašą pareiškėjų, kurių projektai nebuvo atrinkti finansuoti, ir apie tai pareiškėjai informuojami per DMS, o jeigu nėra įdiegtos DMS funkcinės galimybės – raštu.

91. Pareiškėjas per 5 darbo dienas nuo informacijos apie priimtą sprendimą dėl paraiškos įvertinimo gavimo dienos turi teisę pateikti įgyvendinančiajai institucijai apeliaciją dėl paraiškos naudos ir kokybės vertinimo įgyvendinančiosios institucijos nustatyta tvarka.

92. Pareiškėjas sprendimą dėl paraiškos atmetimo gali apskųsti Projektų taisyklių 43 skirsnyje nustatyta tvarka ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kurią pareiškėjas sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamus įgyvendinančiosios institucijos veiksmus ar neveikimą.

93. Įgyvendinančioji institucija, baigusi paraiškų vertinimą, Projektų taisyklių 18 skirsnyje nustatyta tvarka pagal Aprašo 5 priede nustatytą formą parengia ir pateikia pareiškėjui dotacijos sutarties projektą ir nurodo pasiūlymo pasirašyti dotacijos sutartį galiojimo terminą. Pareiškėjui per įgyvendinančiosios institucijos nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius dotacijos sutarties, pasiūlymas pasirašyti dotacijos sutartį netenka galios. Pareiškėjas turi teisę kreiptis į įgyvendinančiąją instituciją su prašymu dėl objektyvių priežasčių, nepriklausančių nuo pareiškėjo, pakeisti dotacijos sutarties pasirašymo terminą.

94. Dotacijos sutarties originalas gali būti rengiamas ir teikiamas priklausomai nuo to, kokią šio dokumento formą pasirenka projekto vykdytojas:

94.1. kaip pasirašytas popierinis dokumentas;

94.2. kaip elektroninis dokumentas, pasirašytas elektroniniu parašu.

 

VI SKYRIUS

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO REIKALAVIMAI

 

95. Projektas įgyvendinamas pagal dotacijos sutartyje, Apraše ir Projektų taisyklėse nustatytus reikalavimus.

96. Projekto veiklos turi būti pradėtos įgyvendinti nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį ir turi būti baigtos ne vėliau kaip iki Projektų taisyklių 213.1 ir 213.5 papunkčiuose nustatytų terminų. Projekto veiklų pradžia laikoma mokslinio tyrimo vadovo darbo projekte pradžia

97. Jei projekto veikla nepradėta įgyvendinti per 1 mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos, įgyvendinančioji institucija turi teisę vienašališkai nutraukti dotacijos sutartį Projekto taisyklių 192 punkte nustatyta tvarka.

98. Mokslinio tyrimo vadovas turi pradėti dirbti projekte ne vėliau kaip per mėnesį nuo dotacijos sutarties įsigaliojimo dienos ir dirbti projekte visą projekto įgyvendinimo laikotarpį, darbo apimtis projekte turi būti ne mažesnė kaip 840 valandų projekto vykdytojo deklaruotų ir įgyvendinančiosios institucijos patvirtintų fiksuotų įkainių pažymose per 12 mėnesių. Su mokslinio tyrimo vadovu negali būti sudaroma nuotolinio darbo sutartis.

99. Jei įgyvendinant projektą pareiškėjui buvo suteikta valstybės pagalba, kaip ji apibrėžta Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (OL 2010 C 83, p. 47) 107 straipsnyje, pareiškėjas projekto įgyvendinimo metu ir tris metus po projekto finansavimo pabaigos turi teikti dokumentus, įrodančius tinkamą pareiškėjo ir partnerio ekonominės ir neekonominės veiklos rūšių, jų išlaidų, finansavimo ir pajamų atskyrimą (metines finansines ataskaitas).

100. Įgyvendinančioji institucija, vykdydama projekto įgyvendinimo priežiūrą, turi teisę atlikti projekto patikrą įgyvendinimo vietoje. Ministerijos atstovai turi teisę vykti į projekto įgyvendinimo ir (ar) administravimo vietą atskirai arba su įgyvendinančiąja institucija.

101. Projekto įgyvendinimo metu projekto vykdytojas įgyvendinančiai institucijai privalo pateikti mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitą. Mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita teikiama projekto įgyvendinimo laikotarpio viduryje ir su galutiniu mokėjimo prašymu.

102. Jeigu mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimo metu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi, ir yra realu pasiekti Aprašo 30.2 papunktyje nustatytą projekto stebėsenos rodiklį arba bent vieną iš Aprašo 32 punkte nustatytų rezultatų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą tęsti projekto finansavimą.

103. Jeigu mokslinio tyrimo vykdymo ataskaitos vertinimo metu nustatoma, kad projekto vykdytojas projekto veiklas įgyvendino dotacijos sutartyje numatyta apimtimi, mokslinio tyrimo rezultatai ir eiga per atsiskaitymo laikotarpį yra pakankami ir moksliškai vertingi, tačiau dėl objektyvių veiksnių nebus pasiektas Aprašo 30.2 papunktyje nustatytas projekto stebėsenos rodiklis arba bent vienas iš Aprašo 32 punkte nustatytų rezultatų, įgyvendinančioji institucija priima sprendimą nutraukti dotacijos sutartį nesusigrąžinant sumokėtų projekto finansavimo lėšų. Tokiu atveju laikoma, kad projekto vykdytojas pasiekė Aprašo 30.1 papunktyje nustatytą projekto stebėsenos rodiklį.

104. Projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, privalo suderinti su įgyvendinančiąja institucija visus nukrypimus nuo planuoto projekto įgyvendinimo, keičiančius jo apimtį, išlaidas, pratęsiančius projekto įgyvendinimo laikotarpį ar kitaip keičiančius projektą ar dotacijos sutartyje nustatytus projekto vykdytojo įsipareigojimus. Projekto įgyvendinimo ar dotacijos sutarties pakeitimai derinami su įgyvendinančiąja institucija dotacijos sutartyje nustatyta tvarka.

105. Projekto vykdytojas privalo informuoti apie įgyvendinamą ar įgyvendintą projektą Projektų taisyklių 37 skirsnyje nustatyta tvarka pasirinkdamas projekto veiklos apimčiai proporcingus informavimo apie projektą veiksmus, numatytus Projektų taisyklių 450.1, 450.2 ir 450.6 papunkčiuose ir kitas informavimo apie projektą veiklas.

106. Projekto vykdytojas turi sudaryti galimybę Europos Komisijos, Europos Audito Rūmų, audito institucijos ir kitų institucijų atsakingiems pareigūnams susipažinti su visais dokumentais projektų įgyvendinimo metu ir 2 metus nuo tų metų, kuriais priimtas sprendimas dėl sąskaitų Europos Komisijai, į kurias įtraukiamos baigtų finansuoti projektų išlaidos, ir (arba) kai projektų finansavimo pabaigos data sutampa su ataskaitiniais metais, už kuriuos teikiamos sąskaitos Europos Komisijai, patvirtinimo, gruodžio 31 dienos ir saugoti dokumentus numatytus Projektų taisyklių 42 skirsnio 488 punkte nustatyta tvarka, išskyrus dokumentus, kurie rengiami, teikiami ir gaunami per DMS.

107. Jei projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaiko dotacijos sutarties sąlygų ir (arba) pažeidė Lietuvos Respublikos ir (arba) Europos Sąjungos teisės aktus, taip pat jei projekto vykdytojo pateikta baigiamoji mokslinio tyrimo vykdymo ataskaita (teikiama pasibaigus projekto įgyvendinimo laikotarpiui) įvertinta neigiamai, įgyvendinančioji institucija turi teisę inicijuoti įtariamo pažeidimo tyrimą ir pareikalauti grąžinti sumokėtas projekto finansavimo lėšas ar jų dalį vadovaudamasi įgyvendinančiosios institucijos sprendime nurodytais reikalavimais. Sutarties pažeidimai tiriami ir sprendimai dėl nustatytų pažeidimų priimami Projektų taisyklėse nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

APRAŠO KEITIMO TVARKA

 

108. Aprašo keitimo tvarka nustatyta Projektų taisyklių 11 skirsnyje.

109. Jei Aprašas keičiamas jau atrinkus projektus, šie pakeitimai, nepažeidžiant lygiateisiškumo principo, taikomi ir įgyvendinamiems projektams Projektų taisyklių 91 punkte nustatytais atvejais.

 

___________________