VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 M. SAUSIO 16 D. VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS CENTRINĖS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪROS DIREKTORIUS ĮSAKYMO NR. 2019/8-13 „DĖL SUPAPRASTINTO IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO, ĮGYVENDINANT 2014–2021 M. EUROPOS EKONOMINĖS ERDVĖS IR NORVEGIJOS FINANSINIŲ MECHANIZMŲ DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO PROJEKTUS, KURIŲ PRIEŽIŪRĄ VYKDO VIEŠOJI ĮSTAIGA CENTRINĖ PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA (KAIP DVIŠALIO BENDRADARBIAVIMO FONDO ADMINISTRATORIUS IR PROGRAMOS OPERATORIUS), TAIKYMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. rugpjūčio 11 d. Nr. 2022/8-330

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros įstatų 40.2 papunkčiu:

1.   Pakeičiu  2019 m. sausio 16 d. viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros direktoriaus įsakymo Nr. 2019/8-13 „Dėl supaprastinto išlaidų apmokėjimo, įgyvendinant 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų dvišalio bendradarbiavimo fondo projektus, kurių priežiūrą vykdo viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra (kaip dvišalio bendradarbiavimo fondo administratorius ir programos operatorius), taikymo“ 1 punktą ir išdėstau jį taip:

1. N u s t a t a u, kad įgyvendinant Dvišalio bendradarbiavimo fondo projektus komandiruočių ir kelionių metu Lietuvos Respublikos teritorijoje patiriamų transporto išlaidų (kuro ar susisiekimo viešuoju transportu) apskaičiavimui taikomi Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Kuro ir viešojo transporto išlaidų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaitoje Nr. FĮ-005 569, skelbiamoje interneto svetainėje www.esinvesticijos.lt (nuorodos „Dokumentai“ skyriaus „Ataskaitos ir tyrimai“ poskyryje „Supaprastinto išlaidų apmokėjimo tyrimai“), nustatyti fiksuotieji įkainiai.“

 

 

 

Direktorė                              (pasirašyta elektroniniu parašu)                           Lidija Kašubienė

part_80dab54f767d46be8345c96c1629281b_end