LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 METŲ SUSIETOSIOS PARAMOS UŽ PIENINES KARVES DYDŽIO PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugsėjo 25 d. Nr. 3D-602

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1307/2013, kuriuo nustatomos pagal bendros žemės ūkio politikos paramos sistemas ūkininkams skiriamų tiesioginių išmokų taisyklės ir panaikinami Tarybos reglamentas (EB) Nr. 637/2008 ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 73/2009 (OL 2013 L 347, p. 608), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2017 m. vasario 15 d. Komisijos deleguotuoju reglamentu (ES) Nr. 2017/1155 (OL 2017 L 167 p. 1), 52 straipsniu bei atsižvelgdamas į 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2015 m. sausio 7 d. įsakymu  Nr. 3D-9 „Dėl 2015–2020 metų susietosios paramos už pienines karves administravimo taisyklių patvirtinimo“, 9 punktą,

n u s t a t a u, kad 2017 metų susietosios paramos už pienines karves dydis – 101,94 Eur už pieninę karvę.

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Bronius Markauskas