lietuvos respublikos krašto apsaugos
ministras

 

ĮSAKYMAS

DĖL KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO 2011 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. V-614 „DĖL CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. gruodžio 13 d. Nr. V-1190

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Papildau 10.3 papunkčiu:

10.3. rengia, dalyvauja rengiant ir pagal kompetenciją derina teisės aktų projektus;“.

1.2. Buvusį 10.3 papunktį laikau 10.4 papunkčiu.

1.3. Papildau 15.3 papunkčiu:

15.3. teisės aktų nustatyta tvarka savo vardu sudaryti sandorius;“.

1.4. Buvusius 15.3–15.8 papunkčius laikau 15.4–15.9 papunkčiais.

1.5. Papildau 21.2 papunkčiu:

21.2. atstovauja CFTT prie KAM Lietuvos Respublikos valstybės institucijose ir įstaigose;“.

1.6. Papildau 21.3 papunkčiu:

21.3. kontroliuoja, kaip vykdomi Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos Seimo ir Vyriausybės nutarimai, krašto apsaugos ministro įsakymai, pavedimai ir kiti teisės aktai, taip pat kaip CFTT prie KAM įgyvendinami KAM vadovybės pavedimai;“.

1.7. Buvusius 21.2–21.9 papunkčius laikau 21.4–21.11 papunkčiais.

1.8. Papildau 21.12 papunkčiu:

21.12. atsiskaito krašto apsaugos ministrui už CFTT prie KAM veiklą;“.

1.9. Buvusius 21.10–21.16 papunkčius laikau 21.13–21.19 papunkčiais.

1.10. Papildau 22.10 papunkčiu:

22.10. efektyvios vidaus kontrolės, įskaitant finansų kontrolę, sukūrimą, jos veikimą bei tobulinimą.“

2. P a k e i č i u Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos struktūrą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-614 „Dėl Centralizuotos finansų ir turto tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos nuostatų patvirtinimo“, ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                                                    Raimundas Karoblis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d.

įsakymu Nr. V-614

(Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2018 m. gruodžio 13 d. įsakymo

Nr. V-1190 redakcija)

 

 

CENTRALIZUOTOS FINANSŲ IR TURTO TARNYBOS PRIE KRAŠTO APSAUGOS MINISTERIJOS

STRUKTŪRA

 

 

Direktorius,Direktoriaus pavaduotojas ,Vyresnysis patarėjas

,Viešojo administravimo specialistas
Darbo užmokesčio ir atsiskaitymų skyrius Finansų 
skyrius 
Turto apskaitos
skyrius
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


____________________________