OLE objektas

 

LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2021 M. LIEPOS 29 D.

ĮSAKYMO NR. 5-V-578 „DĖL POLICIJOS RĖMĖJŲ VEIKLOS ORGANIZAVIMO“

PAKEITIMO

 

2022 m. kovo 3 d. Nr. 5-V-243

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos policijos rėmėjų nuostatus, patvirtintus Lietuvos policijos generalinio komisaro 2021 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 5-V-578 „Dėl policijos rėmėjų veiklos organizavimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

1. Policijos rėmėjų nuostatai (toliau – Nuostatai) nustato priėmimo ir atleidimo iš policijos rėmėjų ir garbės policijos rėmėjų tvarką, policijos rėmėjų veiklos organizavimą ir mokymą, specialiųjų priemonių išdavimą ir panaudojimą ir kitas policijos rėmėjų veiklos nuostatas.“

2. Pakeičiu 15 punktą ir jį išdėstau taip:

15. Praėjus 3 metams, jeigu policijos rėmėjas aktyviai ir be pažeidimų vykdė jam keliamas užduotis, baigė kvalifikacijos tobulinimo kursus ir išlaikė policijos rėmėjų kvalifikacijos tobulinimo programos egzaminus, sutarties galiojimas jo rašytiniu prašymu (5 priedas) gali būti pratęsiamas tam pačiam laikotarpiui, vadovaujantis policijos rėmėjo statuso pratęsimo algoritmu (6 priedas).“

3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

17. Jeigu policijos rėmėjas praranda pažymėjimą ir (ar) policijos rėmėjo ženklą arba garbės policijos rėmėjas praranda garbės policijos rėmėjo ženklelį, jis privalo nedelsdamas informuoti BP. BP, gavęs informaciją apie pažymėjimo ir (ar) ženklo praradimą, informuoja policijos generalinio komisaro įgaliotą padalinį. Draudžiama naudoti policijos rėmėjo pažymėjimą ir (ar) policijos rėmėjo ženklą, garbės policijos rėmėjo ženklelį ne su policijos rėmėjo ar ne su garbės policijos rėmėjo veikla susijusiomis aplinkybėmis. Draudžiama ženklą perduoti naudoti, įkeisti, parduoti, skolinti, dovanoti ar kitaip perleisti naudoti kitiems asmenims.

4. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Policijos rėmėjo nedalyvavimas aktyvioje savanoriškoje veikloje ilgiau kaip 6 mėnesius iš eilės, bet ne ilgiau kaip dvejus metus, gali būti pateisinamas liga, vaiko auginimo atostogomis ir privalomąja karo tarnyba, tačiau policijos rėmėjo pažymėjimas, policijos rėmėjo ženklas ir išduoti aprangos elementai šiuo laikotarpiu turi būti grąžinami BP.

5. Pakeičiu 45 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstau taip:

45. Siūlymą suteikti asmeniui garbės policijos rėmėjo statusą ir pretendento sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo (7 priedas) teikia policijos įstaigos vadovas policijos generalinio komisaro įsakymu įgaliotam padaliniui. Siūlyme charakterizuoja kandidatą, išdėsto motyvus ir pagrindžia bent vienu iš šių punktų:“.

6. Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. Garbės policijos rėmėju gali tapti asmuo pagal asmenines ir moralines savybes tinkantis būti garbės policijos rėmėju. Kiekvienu atveju asmens tinkamumas garbės policijos rėmėjo statusui suteikti ar pratęsti vertinamas individualiai, atlikus asmens duomenų patikrinimą viešuose šaltiniuose, valstybės registruose ir kitose informacinėse sistemose. Policijos rėmėjo statusą turinčiam asmeniui tuo pačiu laikotarpiu garbės policijos rėmėjo statusas nesuteikiamas. Patvirtinus garbės policijos rėmėjo statusą, asmeniui negrąžinamai išduodamas garbės policijos rėmėjo ženklelis su jo išdavimą patvirtinančiu liudijimu.“

7. Pakeičiu 48 punktą ir jį išdėstau taip:

48. Garbės policijos rėmėjo statusas galioja 3 metus, o jo galiojimo pratęsimo siūlymas teikiamas remiantis Nuostatų 45 punktu, prie teikimo pridedant garbės policijos rėmėjo laisvos formos praėjusio laikotarpio veiklos ataskaitą ir sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo. Priėmus sprendimą pratęsti garbės policijos rėmėjo statusą, naujas garbės policijos rėmėjo ženklelis neišduodamas.“

8. Pakeičiu 51 punktą ir jį išdėstau taip:

51. Policijos rėmėjas ir garbės policijos rėmėjas laikomas diskreditavusiu policijos rėmėjo vardą arba garbės policijos rėmėjo vardą, kai dėl savo kaltės padaro veiką, akivaizdžiai žeminančią policijos rėmėjo instituto autoritetą, griaunančią pasitikėjimą policijos rėmėjais arba juos kompromituojančią.“

9. Pakeičiu 52 punktą ir jį išdėstau taip:

52. Informacija apie policijos rėmėjus arba garbės policijos rėmėjus, atleistus dėl policijos rėmėjo vardo diskreditavimo, kaupiama Policijos rėmėjų pažymėjimų registre. Informaciją per 5 darbo dienas nuo išbraukimo iš policijos rėmėjų arba garbės policijos rėmėjų sąrašo šiuo pagrindu dienos elektroniniu paštu policijosremejai@policija.lt pateikia už policijos rėmėjų darbo organizavimą atsakingas policijos pareigūnas.“

10. Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

11. Papildau nauju 5 priedu (pridedama).

12. Papildau nauju 6 priedu (pridedama).

13. Papildau nauju 7 priedu (pridedama).

 

 

 

Policijos generalinis komisaras                                                                              Renatas Požėla