LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2004 M. LAPKRIČIO 29 D. ĮSAKYMO NR. D1-605 „DĖL APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMO BLANKO FORMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. vasario 8 d. Nr. D1-34

Vilnius

 

Pakeičiu aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo blanko formą patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-605 „Dėl aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūno pažymėjimo blanko formos patvirtinimo“ ir ją išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                                    Simonas Gentvilas

 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2004 m. lapkričio 29 d.

įsakymu Nr. D1-605

(Lietuvos Respublikos aplinkos

ministro 2022 m. vasario 8 d.

įsakymo Nr. D1-34 redakcija)

 

 

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMO BLANKO FORMA

 

(Pirmoji pažymėjimo pusė)

 

 

 

 

herbas_baltam mazas

 

_________________________________________________________

(institucijos, išdavusios pažymėjimą, pavadinimas lietuvių ir anglų kalbomis)

 

APLINKOS APSAUGOS VALSTYBINĖS KONTROLĖS PAREIGŪNO PAŽYMĖJIMAS

CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL STATE CONTROL OFFICER

 

 

 

_______________ Nr. / No. _______________

(data)

 

_____________________________________________________________ ,

(vardas, pavardė)

dirbantis / working at ____________________________________________

 

_____________________________________________________________

(institucija, padalinys)

_____________________________________________________________ ,

 

yra / is ________________ valstybinis aplinkos apsaugos inspektorius / environmental state inspector.

 

 

 

 

(Nuotraukos

vieta)

 

 

 

 

Galioja iki / Valid till ______________________

 

Išdavė / Issued by _________________________

 

_______________________________________

(pareigos)

_______________________________________

(parašas)

 

______________________________________________

 

 

A. V.             (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

(Antroji pažymėjimo pusė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų

teisės ir pareigos nustatytos Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatyme

 

 

 

Rights and duties of Environmental State Control Officer

are established by the Law on Environmental State Control of the Republic of Lithuania

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Paaiškinimai:

1. Pažymėjimo blanko formatas: aukštis – 108 mm, plotis – 75 mm.

2. Nuotraukos dydis: aukštis – 40 mm, plotis – 30 mm.

3. Skliausteliuose nurodytas tekstas, rengiant pažymėjimo blankus, ištrinamas.