herbas

 

JAUNIMO REIKALŲ DEPARTAMENTO

prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO LĖŠOMIS 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ KONKURSO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 4 d. Nr. 2V-03 (1.4)

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. A1-244 „Dėl pavedimo Jaunimo reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos“ priemone 1.2.1. „Suderinus su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, atstovauti jaunimo politiką tarptautinėse darbo grupėse, institucijose bei organizacijose, inicijuoti ir įgyvendinti tarptautinius protokolus, projektus ir renginius jaunimo politikos srityje, inicijuoti ir įgyvendinti tarpžinybinę ir tarpsektorinę veiklą, programas ir priemones“, 1.7.1. punktu „administruoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo veiklą Lietuvoje pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimą dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu
Nr. 704 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir Lenkijos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo patvirtinimo“, Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komiteto 2017 m. gruodžio 14 d. nutarimu Nr. 28 „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso skelbimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. birželio 6 d. įsakymą Nr. A1-155 „Dėl Projektų administravimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Tvirtinu Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatus (pridedama).

2. Pavedu Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyr. specialistei Justinai Lukaševičiūtei skelbti ir organizuoti Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursą.

 

Direktorius                                                                                                               Jonas Laniauskas

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Jaunimo reikalų departamento

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

direktoriaus 2018 m. sausio 4 d.

įsakymu Nr. 2V-03 (1.4)

 

LIETUVOS IR LENKIJOS JAUNIMO MAINŲ FONDO lėšomis
2018 metais finansuojamų projektų konkurso
NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkurso nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja reikalavimus Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų turiniui, pareiškėjams, vykdytojams ir dalyviams, paraiškų teikimą Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų konkursui (toliau – Konkursas), Projektų vertinimą, finansavimą, vykdymą ir kontrolę.

2.    Konkursą organizuoja Jaunimo reikalų departamentas prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas). Informacija apie Konkursą viešai skelbiama Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt.

3.    Konkurso tikslas – paremti projektus, kurie įvairiais būdais ir metodais plėtoja draugišką Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimą bei ugdo jaunimo socialines kompetencijas.

4.    Didžiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 15 000 (penkiolika tūkstančių) Eur teikiant Nuostatų 8.1 papunktyje numatytą projektą ir 5 500 (penki tūkstančiai penki šimtai) Eur teikiant Nuostatų 8.2 papunktyje numatytą projektą. Mažiausia vienam projektui galima skirti lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur. Visa Konkursui skirta Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto suma – 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur.

5.    Projekto vykdymo laikotarpis – nuo Departamento direktoriaus įsakymo dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo priėmimo dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki 2018 m. spalio 31 d.

6.    Nuostatuose vartojamos sąvokos:

6.1. jaunas žmogus – asmuo nuo 14 iki 29 metų;

6.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo komitetas (toliau – Komitetas) – Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondui (toliau – Fondas) vadovaujantis organas;

6.3. nacionalinė valdymo institucija – Fondo administracinį ir organizacinį darbą atliekanti institucija. Lietuvos Respublikoje – Departamentas, Lenkijos Respublikoje – Švietimo sistemos plėtros fondas, esantis Varšuvoje;

6.4. paraiška – pareiškėjo pagal Nuostatų 1 priede arba Nuostatų 2 priede nustatytą formą užpildytas ir pasirašytas pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtintas antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti, dokumentas, kuris kartu su visais jo priedais ir papildomais dokumentais yra pateikiamas Departamentui, siekiant gauti finansavimą Projektui įgyvendinti;

6.5. pareiškėjas viešasis juridinis asmuo, atitinkantis Konkurso nuostatų sąlygas ir teikiantis Konkursui paraišką;

6.6. partneris – juridinis asmuo, su kuriuo pareiškėjas kartu vykdo projektą (turi būti pasirašęs partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 4 priedą ir gali būti sudaręs bendradarbiavimo sutartį). Projekto partneriais nelaikomi asmenys, prisidedantys prie projekto įgyvendinimo finansiškai, ir (ar) paslaugų, prekių, daiktų tiekėjai (pvz., rėmėjai);

6.7. projektas – tikslinės jaunų žmonių grupės, jaunimo ar su jaunimu dirbančios organizacijos veikla, kuri yra apibrėžta pasirengimo ir įgyvendinimo terminais, tikslais, finansavimo šaltiniais, vykdytojais ir dalyviais;

6.8. projekto dalyviai (toliau – dalyviai) – asmenys, kuriems yra skirtas projektas ir kurie jame dalyvauja;

6.9. vykdytojas – fizinis asmuo, tiesiogiai ir nuolat prisidedantis prie projekto įgyvendinimo, konkrečiai atsakingas už projekto ir (ar) tam tikrų jos dalių įgyvendinimą. Vykdytojas nėra asmuo, laikinai prisidedantis prie projekto įgyvendinimo savo žiniomis, įgūdžiais ir veikla (pvz., lektorius, meno kolektyvas);

6.10. kitos Nuostatuose vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme, Lietuvos Respublikos asociacijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos savanoriškos veiklos įstatyme;

6.11. Konkurso nuostatai parengti vadovaujantis 2007 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu Nr. A1-155 patvirtintomis projektų administravimo taisyklėmis (su vėlesniais pakeitimais) (toliau – Projektų administravimo taisyklės), todėl jei šiuose Nuostatuose nėra aptartos tam tikros procedūros, jos atliekamos vadovaujantis Projektų administravimo taisyklėmis.

 

II SKYRIUS

REIKALAVIMAI PROJEKTŲ TURINIui

 

7.    Konkurso būdu finansuotinos viena iš žemiau išvardintų veiklos formų:

7.1. jaunimo mainai (teikiant pildoma Nuostatų 1 priede nustatytos formos paraiška);

7.2. kiti projektai (teikiant pildoma Nuostatų 2 priede nustatytos formos paraiška):

7.2.1.     mokymai;

7.2.2.     seminarai;

7.2.3.     susitikimai;

7.2.4.     konferencijos;

7.2.5.     pažintiniai vizitai;

7.2.6.     informaciniai projektai.

8.    Konkurso būdu finansuotina viena iš žemiau išvardintų veiklų:

8.1. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo tarpkultūrinio dialogo, bendradarbiavimo, tolerancijos ir atvirumo bendraujant plėtojimas;

8.2. Lietuvos ir Lenkijos jaunimo bendradarbiavimo skatinimas plėtojant verslumą (antreprenerystę), taip pat socialinį verslumą;

8.3. Lietuvos ir Lenkijos bendros kultūros, istorijos ir paveldo pažinimo skatinimas, ypač įgyvendinant veiklas skirtas paminėti Lietuvos ir Lenkijos valstybingumo šimtmečiams paminėti.

9.    Reikalavimai Konkursui teikiamo projekto turiniui:

9.1. projektas turi numatyti vieno iš Nuostatų 8 punkte nurodytų veiklų įgyvendinimą;

9.2. projekto metu turi būti užtikrintas aktyvus jaunų žmonių dalyvavimas visuose projekto etapuose;

9.3. pareiškėjas bei partneris turi aktyviai ir lygiavertiškai prisidėti prie visų projekto etapų įgyvendinimo;

9.4. projekto metu turi būti užtikrintas tarpkultūrinis dalyvių mokymasis;

9.5. projekto metu turi būti taikomi neformaliojo ugdymo metodai, užtikrinantys dalyvių ugdymą(-si);

9.6. projekte turi būti užtikrintas skirtingoms etninėms ir tautinėms grupėms atstovaujančio jaunimo dalyvavimas;

9.7. turi būti užtikrintas projekto metu pasiektų rezultatų viešinimas ir sklaida;

9.8. veiklos turi būti suplanuotos nuosekliai, logiškai, racionaliai;

9.9. veiklos turi būti suplanuotos užtikrinant dalyvių saugumą.

10.  Konkursui teikiamo projekto turinys turi atitikti visas šias sąlygas:

10.1.      dalyviai yra 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių yra jauni žmonės;

10.2.      projekte negali dalyvauti daugiau kaip 70 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 70 proc. vienos lyties dalyvių;

10.3.      Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta veikla:

10.3.1.   trunka nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

10.3.2.   projekte dalyvauja ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys.

10.4.      Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytoje veikloje dalyvauja ne mažiau kaip 10 žmonių, neįskaitant vadovų;

10.5.      projekto veiklos vyksta nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. gegužės 1 d. iki
2018 m. spalio 31 d.

11.  Finansavimo prioritetas, už kurį vertinant projektą skiriami papildomi balai, teikiamas pareiškėjams, kurie projekto veiklomis skatina šiuolaikinių technologijų naudojimą ar plėtojimą.

12.  Pareiškėjai, kurių projektams vykdyti 2018 metais skirtas finansavimas, privalo:

12.1.      užtikrinti, kad dalyviai būtų 13 – 30 metų amžiaus ir ne mažiau kaip 2/3 projekto dalyvių būtų jauni žmonės;

12.2.      Užtikrina, kad tiesiogiai į projekto organizavimą ir įgyvendinimą būtų įtraukti ne mažiau kaip 2 jauni žmonės;

12.3.      užtikrinti, kad projektai būtų grindžiami proporcingo dalyvių iš Lietuvos ir Lenkijos dalyvavimo principais bei lyčių pusiausvyra. Projekte negali dalyvauti daugiau kaip 70 proc. dalyvių iš vienos šalies ir daugiau kaip 70 proc. vienos lyties dalyvių;

12.4.      užtikrinti, kad Nuostatų 7.1 papunktyje nurodyta veikla:

12.4.1.   truktų nuo 4 iki 7 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

12.4.2.   projekte dalyvautų ne mažiau kaip 10, bet ne daugiau kaip 24 dalyviai iš viso, įskaitant grupės vadovus / jaunimo lyderius, kurių, atsižvelgiant į grupės dydį ir specifiką, turi būti ne daugiau kaip 4 asmenys;

12.4.3.   išankstinis parengiamasis vizitas truktų iki 2 dienų, neįskaitant kelionės dienų;

12.4.4.   išankstiniame parengiamajame vizite dalyvautų ne daugiau kaip po 2 dalyvius iš Lietuvos ir Lenkijos pusės, iš kurių turi būti vienas vadovas ir vienas jaunimo atstovas;

12.5.      užtikrinti, kad Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytoje veikloje dalyvautų mažiausiai 10 žmonių, neįskaitant vadovų;

12.6.      dalyvauti visuose Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Ministerija) ir Departamento organizuojamuose su Konkursu susijusiuose renginiuose;

12.7.      viešinti projektą, kad tikslinės grupės ir visuomenė daugiau sužinotų apie projekto tikslus, eigą ir jo rezultatus.

13.  Įgyvendinant Konkursui teikiamus projektus, teorinio mokymo seminarai, sporto varžybos, kultūros ir meno renginiai bei renginiai, skirti akademinėms ir profesinėms žinioms ar patirčiai įgyti, gali būti tik veiklos forma projekto tikslams pasiekti, tačiau ne pagrindinis projekto tikslas, uždavinys ir (ar) rezultatas.

14.  Įgyvendinant projektą, veiklos gali būti vykdomos Lietuvos Respublikoje ir Lenkijos Respublikoje.

15.  Konkursui negali būti teikiami projektai, kurie:

15.1.      tikslingai skirti atostogoms ir (ar) turizmui;

15.2.      siekia pelno;

15.3.      kelia grėsmę žmonių sveikatai, garbei ir orumui, viešajai tvarkai, moralei, varžo kitų žmonių teises ir laisves;

15.4.      bet kokiomis formomis, metodais ir būdais kursto tautinę, rasinę, religinę ar socialinę neapykantą, prievartą ir diskriminaciją, išreiškia nepagarbą Lietuvos valstybės simboliams;

15.5.      bet kokiomis formomis, metodais ir būdais išreiškia smurto, prievartos, neapykantos, alkoholio, tabako ir psichotropinių medžiagų populiarinimą;

15.6.      bet kokiomis kitomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

 

III SKYRIUS

REIKALAVIMAI pareišKĖJAMS IR VYKDYTOJAMS

 

16.     Konkursui paraišką gali teikti pareiškėjas, atitinkantis visas toliau išvardytas sąlygas:

16.1.  pareiškėjas yra juridinis asmuo ar jo padalinys, įsteigtas ir veikiantis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.2.  pareiškėjas yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis juridinis asmuo;

16.3pareiškėjas nėra likviduojamas, sudaręs taikos sutarties su kreditoriais, sustabdęs ar apribojęs savo veiklos;

16.4.  pareiškėjo planuojama vykdyti veikla atitinka pareiškėjo įstatuose (nuostatuose ar kt.) aprašytas veiklas ir jų rūšis;

16.5.  pareiškėjas turi bent vieną partnerį, kuris yra jaunimo ar su jaunimu dirbantis ne pelno siekiantis viešas juridinis asmuo, registruotas Lenkijos Respublikoje kaip juridinis asmuo, įsteigtas ir veikiantis pagal Lenkijos Respublikos teisės aktų reikalavimus;

16.6.  pareiškėjas kartu su paraiška pateikia bent vieną partnerių sutikimą dalyvauti pareiškėjo projekte – pasirašytą partnerystės deklaraciją pagal Nuostatų 3 priedą;

16.7. pareiškėjas yra įvykdęs mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimo įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus.

17. Konkursui teikiamų projektų vykdytojams keliama sąlyga – ne mažiau kaip 50 procentų vykdytojų turi būti jauni žmonės.

 

IV SKYRIUS

PAPILDOMAS PROJEKTO FINANSAVIMAS

 

18.       Papildomą projekto finansavimą gali sudaryti iš savivaldybės gautos lėšos, privataus sektoriaus, pareiškėjo skirtos lėšos (pvz., surinktas narystės mokestis, gauta 2 proc. gyventojų pajamų mokesčio parama) ir kt. Pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo taip pat gali prisidėti nepiniginiu nuosavu įnašu – projekto veiklą vykdančių asmenų savanoriška veikla (jei galima įrodyti savanorių dirbtą laiką).

19.       Prisidėjimas savanorišku darbu gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. papildomo projekto finansavimo vertės. Skaičiuojant prisidėjimo savanoriška veikla vertę, remiamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. birželio 22 d. nutarimu Nr. 644 „Dėl minimaliojo darbo užmokesčio“ patvirtintu minimaliojo valandinio atlygio dydžiu.

20.       Pareiškėjas privalo su savanoriu sudaryti savanoriškos veiklos sutartį, tinkamai vesti savanoriškos veiklos apskaitos žurnalą, kuriame būtų nurodyti savanorio vardas ir pavardė, informacija apie atliktos veiklos pobūdį ir rezultatą, veiklos trukmė bei kita aktuali informacija. Savanoriškos veiklos įvykdymas turi būti įforminamas perdavimo– priėmimo aktu. Savanoriška veikla yra pripažįstama kaip papildomas finansavimas, jeigu yra pateikiami Nuostatų 53.2.2. papunktyje nurodyti dokumentai.

 

V SKYRIUS

PARAIŠKŲ TEIKIMAS KONKURSUI

 

21.         Pareiškėjas Konkursui gali pateikti tik vieną paraišką. Pateikus daugiau nei vieną paraišką, vertinama ta paraiška, kurios pateikimo data yra vėliausia. Siekiant užtikrinti projektų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, pateikus paraišką, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjo iniciatyva negalimas.

22. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kuris jau yra arba buvo finansuota dalyvaujant kituose Departamento, Ministerijos, įstaigų prie Ministerijos ar viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ projektų (programų) finansavimo konkursuose.

23. Konkursui negali būti teikiama paraiška finansuoti projektą, kurio pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Ministerijos, biudžetinių įstaigų, kurių savininko teises įgyvendina Ministerija, ir viešosios įstaigos „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ gautų lėšų panaudojimą Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų ir (ar) Europos Sąjungos lėšų naudojimo sutartyje ir taisyklėse nustatyta tvarka.

24. Jei pareiškėjas 2017 m. nesilaikė įsipareigojimų Departamentui ir (arba) Ministerijai, ir (arba) įstaigai prie Ministerijos, ir (arba) viešajai įstaigai „Jaunimo tarptautinio bendradarbiavimo agentūra“ pagal su jais sudarytas sutartis, jo paraiška toliau nevertinama ir programai neskiriamas finansavimas. 

25.  Pareiškėjas vienu elektroniniu laišku užpildytą paraiškos formą (Nuostatų 1 arba
2 priedas) ir Nuostatų 27 punkte nurodytus dokumentus pateikia elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška ir visi kiti kartu su paraiškos forma privalomi pateikti dokumentai privalo būti pateikti viename .pdf faile. Pareiškėjas gali paraišką ir visus kitus kartu su paraiškos forma privalomus pateikti dokumentus pateikti naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete, nuorodą pateikiant elektroniniu paštu projektai@jrd.lt. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu.

26.         Paraiška ir kartu su ja pateikti dokumentai turi būti surašyti lietuvių kalba ir pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas antspaudą privalo turėti.

27.         Kartu su paraiška privaloma pateikti elektronines dokumentų kopijas:

27.1. pareiškėjo steigimo dokumentus (įstatus, nuostatus ar kt.);

27.2. bendradarbiavimo sutartis (-ys) (jei tokia (-ios) yra);

27.3. dokumentą (-us), įrodantį (-ių) papildomą projekto finansavimą (jei papildomas finansavimas yra);

27.4. partnerio (-ių) užpildytą (-as) partnerystės deklaraciją (-as) (Nuostatų 3 priedas), pasirašytą organizacijos vadovo ar jo įgalioto asmens ir patvirtintas organizacijų antspaudu, jei antspaudą ji privalo turėti;

27.5. teikiamo (-ų) dokumento (-ų) užsienio kalba vertimas (-ai), jeigu toks (-ie) yra, kurie turi būti patvirtinti vertėjo ir pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens;

27.6. jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovas, – dokumentą, patvirtinantį asmens teisę veikti pareiškėjo vardu;

27.7. pagrindinio (-ių) projekto vykdytojo (-ų) kvalifikaciją, patirtį ir gebėjimus įgyvendinti planuojamą projektą patvirtinančius dokumentus.

28. Nuostatų 27.1.-27.6. papunkčiuose nurodytų dokumentų kopijos turi būti patvirtintos laikantis Dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V-117 „Dėl Dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, reikalavimų.

29.  Konkurso paraiška kartu su Nuostatų 27 punkte nurodytais privalomais pateikti dokumentais Departamentui turi būti pateikta ne vėliau kaip per 31 kalendorinę dieną nuo Nuostatų paskelbimo Teisės aktų registre (www.e-tar.lt) dienos.

30. Paraiškos, pateiktos pasibaigus Nuostatų 29 punkte nurodytam terminui, nepriimamos ir nevertinamos.

31. Paraiškų teikimo klausimais darbo dienomis elektroniniu paštu ir telefonu teikia informaciją ir konsultuoja Departamento Informacijos analizės ir tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji specialistė Justina Lukaševičiūtė, elektroninis paštas justina.lukaseviciute@jrd.lt,
tel. (8 5) 2461355, arba kitas Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas.
Informacija pareiškėjams teikiama iki paskutinės projektų pateikimo darbo dienos pabaigos.

 

VI SKYRIUS

PARAIŠKŲ VERTINIMAS

 

32Projekto vertinimas susideda iš šių dalių:

32.1. formaliųjų kriterijų vertinimo;

32.2. projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimo.

33. Pareiškėjo ir paraiškos atitiktį formaliesiems kriterijams vertina SPPD specialistas, užpildydamas projekto formaliųjų kriterijų įvertinimo formą (Nuostatų 4 priedas).

34. SPPD specialistas, atsakingas už konkurso administravimą, patikrinęs paraišką su visais jos priedais, elektroniniu paštu gali paprašyti pareiškėjo per ne trumpesnį kaip 3 darbo dienų terminą nuo šio prašymo gavimo dienos pateikti trūkstamą informaciją. Jeigu pareiškėjas per nustatytą terminą informacijos nepaaiškina ar nepatikslina, SPPD specialistas apie tai informuoja Komisiją ir Komisijos sekretorius teikia siūlymą dėl projekto atmetimo. Komisija, atsižvelgdama į informaciją ir SPPD specialisto argumentus dėl projekto atmetimo pareiškėjui nepaaiškinus ar nepatikslinus informacijos, pritaria arba nepritaria projekto atmetimui.

35. Jei pateikta paraiška neatitinka bent vieno iš Nuostatų 10 ir 16-17 punktuose keliamų reikalavimų, ji toliau nevertinama ir projektui finansavimas neskiriamas.

36. Projektų turinį ir lėšų planavimą vertina ekspertai, kuriuos Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka atrenka SPPD ir kurie vadovaujasi SPPD direktoriaus patvirtintu ekspertų darbo reglamentu (toliau – ekspertai). Vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, projektų turinį ir lėšų planavimą gali vertinti Departamento direktoriaus įsakymu vieneriems metams sudaryta komisija (toliau – komisija), kuri vadovaujasi Departamento direktoriaus patvirtintu darbo reglamentu (toliau – Reglamentas).

37. Ekspertai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus pateikia SPPD užpildydami projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas). Jeigu vertinimus, vadovaujantis Projektų administravimo taisyklių 28 punktu, atlieka komisija, komisijos nariai projekto turinio ir lėšų planavimo vertinimus atlieka užpildydami projekto turinio ir lėšų planavimo įvertinimo formą (Nuostatų 5 priedas).

38. Jei projektui įgyvendinti komisija siūlo skirti lėšų, Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas Komisijos sekretorius nedelsdamas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas elektroniniu paštu informuoja pareiškėją apie komisijos siūlomų skirti lėšų dydį, nurodo, kokios priemonės (veiklos) ir (ar) išlaidos yra siūlomos finansuoti, taip pat nurodo patvirtinti, kad pareiškėjas sutinka su siūloma skirti suma ir kad siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir pagal komisijos priimtą protokolinį sprendimą prašo patikslinti sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus. Kai pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma, jis per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo elektroniniu paštu dienos komisijai patvirtina, kad sutinka su siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose bei projekte numatytus tikslus, ir, atsižvelgdamas į komisijos rašte pateiktus nurodymus, pateikia patikslintą sąmatą ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planą.

Komisijai iš pareiškėjo gavus patvirtinimą, kad pareiškėjas sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant atitinkamo konkurso nuostatuose ir projekte numatytus tikslus, bei patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus, ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos šie dokumentai perduodami įvertinti ekspertams Nuostatuose ir Reglamento nustatyta tvarka. Ekspertai patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus įvertina ir Departamentas ekspertų vertinimo suvestinę parengia bei kartu su ekspertų vertinimo anketomis ją perduoda komisijai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planų gavimo dienos. Gavusi ekspertų vertinimų suvestinę, ekspertų vertinimo anketas bei vadovaudamasi konkurso nuostatuose nustatytais kriterijais, komisija posėdyje svarsto patikslintas sąmatas ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planus ir jiems pritaria arba nepritaria.

Pareiškėjui per šiame punkte nurodytą terminą nepatvirtinus, kad sutinka su komisijos siūloma skirti suma ir (ar) kad komisijos siūlomas priimti sprendimas skirti dalį lėšų neturės neigiamos įtakos įgyvendinant projekte ir atitinkamo konkurso nuostatuose numatytus tikslus, ir (ar) nepatikslinus sąmatos ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų plano, laikoma, kad jis nesutinka su komisijos siūloma skirti suma. Jei pareiškėjas nesutinka su komisijos priimtu sprendimu siūlyti konkurso nuostatuose nurodytam subjektui skirti dalį projektui įgyvendinti prašomų lėšų arba jei komisija nepritaria pareiškėjo patikslintoms sąmatoms ir (ar) priemonių ir (ar) veiklų planams, projektui lėšų neskiriama ir jis įtraukiamas į nefinansuotinų projektų sąrašą.

39. Jei pareiškėjo projektui komisijos siūloma skirti suma yra mažesnė, negu pareiškėjas prašė paraiškoje, jis turi teisę keisti savo projekto veiklos masto įsipareigojimus, bet neturi teisės keisti paraiškoje aprašytos veiklos turinio ir tikslų.

40. Komisijos sekretorius ne vėliau kaip per vieną darbo dieną komisijos nariams ir (ar) ekspertams pateikia svarstyti patikslintas sąmatas ir veiklų planus komisijos darbo reglamente arba ekspertų darbo reglamente nustatyta tvarka. Komisija ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo patikslintų sąmatų ir veiklų planų gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams, kuris yra rekomendacinio pobūdžio, ir ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo pasiūlymų, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos pateikia Departamento direktoriui pasiūlymą dėl finansavimo skyrimo.

41. Pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo komisija pateikia Departamentui per vieną darbo dieną nuo posėdžio, kuriame priimtas sprendimas dėl projektų finansavimo siūlymų Departamentui pateikimo, protokolo pasirašymo ir užregistravimo dienos.

Departamentas komisijos pasiūlymus dėl lėšų paskirstymo pateikia Komitetui per 10 darbo dienų nuo komisijos protokolo pateikimo Departamentui.

42. Departamento direktorius per 5 darbo dienas nuo Komiteto nutarimo gavimo dienos priima sprendimą dėl lėšų skyrimo projektams. Departamento direktoriaus įsakymas dėl Konkurso rezultatų ne vėliau kaip per vieną darbo dieną nuo jo priėmimo dienos yra paskelbiamas Departamento interneto svetainėje www.jrd.lt. Pareiškėjai raštu informuojami apie Departamento direktoriaus įsakymą per 3 darbo dienas nuo šio sprendimo priėmimo dienos, pateikiant sprendimo dėl lėšų skyrimo išrašą. Pareiškėjai, kurių projektai buvo įrašyti į atmestinų, nefinansuotinų ar rezervinių projektų sąrašą, apie sprendimą informuojami raštu, nurodant atmetimo ar lėšų neskyrimo priežastis.

43. Už projekto turinį ir lėšų planavimą vertinamoms paraiškoms daugiausia gali būti skiriama 145 balai. Privaloma surinkti minimali balų suma už projekto turinį ir lėšų planavimą – 40. Projektai, kurie nesurinko nustatytos minimalios balų sumos yra nefinansuojami.

 

VII SKYRIUS

PROJEKTŲ FINANSAVIMAS, VYKDYMAS IR KONTROLĖ

 

44. Departamentas, skelbdamas laimėtojus, paskelbia ir rezervinių projektų sąrašą. Pareiškėjui nesudarius Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties (toliau – Sutartis) per 20 darbo dienų, atsisakius dalies lėšų ar toliau vykdyti finansuojamą projektą, nutraukus sudarytą Sutartį, likusios nepanaudotos lėšos komisijos siūlymu ir Departamento direktoriaus, sprendimu eilės tvarka gali būti skirtos įvertintiems projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše. Finansavimas projektams, esantiems rezervinių projektų sąraše, skiriamas neviršijant nepaskirstytų lėšų sumos. Rezerviniame sąraše esantiems projektams siūlant skirti dalį projekte prašomų lėšų, sąmata ir veiklų planas tikslinami Nuostatų nustatyta tvarka. Departamento direktoriaus sprendimas dėl lėšų skyrimo priimamas per 3 darbo dienas nuo komisijos siūlymo gavimo dienos.

45.         Vykdant Konkursui teikiamus projektus, projektų biudžetui taikomi šie specialieji reikalavimai:

45.1.  Nuostatų 7.1 papunktyje nurodytai Konkurso būdu finansuotinai veiklai:

45.1.1. skiriama iki 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

45.1.2. projektui įgyvendinti skiriama iki 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur Pareiškėjui ir iki 250 (du šimtai penkiasdešimt) Eur Lenkijos partneriui (daugiausiai 500 (penki šimtai) Eur projektui) nacionalinėms veikloms organizuoti;

45.1.3. projekto apgyvendinimo ir maitinimo išlaidoms skiriama po 20 (dvidešimt) Eur vienai dienai vienam žmogui;

45.1.4. projekto įgyvendinimo išlaidoms skiriama po 10 (dešimt) Eur vienai dienai vienam žmogui;

45.1.5. projekto rezultatų viešinimui ir sklaidai skiriama iki 15 proc. nuo Nuostatų 45.1.2.-45.1.3 papunkčiuose nurodytos sumos;

45.1.6. specialiųjų poreikių ir mažiau galimybių turinčio jaunimo dalyvavimui užtikrinti, projektui gali būti skiriama iki 100 (vienas šimtas) Eur specialiųjų lėšų vienam asmeniui. Didžiausia vienam projektui galima skirti specialiųjų lėšų suma – 1 500 (vienas tūkstantis penki šimtai) Eur;

45.1.7. išankstiniam parengiamajam vizitui, apgyvendinimo, maitinimo ir veiklų įgyvendinimo išlaidoms, skiriama po 25 (dvidešimt penki) Eur vienai dienai vienam žmogui.

45.2.  Nuostatų 7.2 papunktyje nurodytai Konkurso būdu finansuotinai veiklai:

45.2.1. Fondo lėšomis gali būti finansuojama iki 80 proc. bendrų projekto išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 500 (penki tūkstančiai penki šimtai) Eur;

45.2.2. dalis projekto išlaidų turi būti skirtos nacionalinėms veikloms ir dalis perduodamos partneriui.

46Įgyvendinant projektus, tinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

46.1.  su projekto įgyvendinimu susijusių asmenų darbo užmokestis, įskaitant valstybinio socialinio draudimo įmokas ir įmokas į Garantinį fondą (ne daugiau kaip 25 proc. projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų);

46.2.  transporto paslaugoms (važiavimo regioniniu, vietiniu transportu bilietai), skiriama iki 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki Projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos.

46.3transporto išlaikymas (degalai, transporto be vairuotojo nuoma), skiriama 0,17 Eur už km, vienam žmogui, kelionės išlaidoms iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos, keliaujant ekonomiškiausiu būdu. Atstumas iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos nustatomas skaičiuojant trumpiausią atstumą nuo atvykstančios organizacijos miesto iki projekto ir (ar) išankstinio pasirengimo vizito vietos;

46.4.  išlaidos projektui įgyvendinti reikalingoms prekėms įsigyti (pvz., kanceliarinės, ūkio prekės, maisto produktai, reprezentacinės prekės, ne daugiau kaip 10 (dešimt) Eur vienai dienai vienam žmogui);

46.5.  nuomos išlaidos, skirtos veiklai vykdyti (pvz., organizacinės technikos, patalpų renginiams nuoma);

46.6ryšio paslaugos (pvz., interneto, fiksuoto ir (ar) mobiliojo telefono ryšio, pašto išlaidos, ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų);

46.7apgyvendinimo paslaugų (ne daugiau kaip 20 (dvidešimt) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 28 (dvidešimt aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Lenkijoje);

46.8.  paslaugoms, teikiamoms pagal autorines, paslaugų sutartis (pvz., lektoriams, mokymų vadovams) (ne daugiau kaip 40 (keturiasdešimt) Eur už vieną valandą ir ne daugiau kaip 20 proc. projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų);

46.9.  maitinimo paslaugoms (paslaugoms (ne daugiau kaip 8 (aštuoni) Eur vienam asmeniui per parą Lietuvoje; ne daugiau kaip 29 (dvidešimt devyni) Eur vienam asmeniui per parą Lenkijoje);

46.10.    išlaidos projekto veikloms viešinti (pvz., straipsnių spaudoje, televizijos, radijo reportažų paslaugų pirkimas, internetas, socialiniai tinklai, lankstinukų gamybos paslaugų pirkimas) (ne daugiau kaip 15 proc. projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų);

46.11.    kitos paslaugos, kurios yra būtinos siekiant įgyvendinti numatytas veiklas, bet nepatenka į Nuostatų 46.1 – 46.10 papunkčiuose nurodytas išlaidų rūšis (ne daugiau kaip 20 proc. nuo projektui įgyvendinti prašomų valstybės biudžeto lėšų).

47Išlaidoms, nurodytoms Nuostatų 46.2–46.10 papunkčiuose, apmokėti negali būti skirta daugiau kaip 90 procentų visos projektui įgyvendinti skirtos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų sumos.

48Netinkamomis finansuoti laikomos šios išlaidos:

48.1ilgalaikio materialiojo turto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme, kurio vertė 500 (penki šimtai) Eur ir didesnė, kaip tai reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. birželio 10 d. nutarimas Nr. 564 „Dėl minimalios ilgalaikio materialiojo turto vertės nustatymo ir Ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) minimalių ir maksimalių ekonominių normatyvų viešojo sektoriaus subjektams patvirtinimo“, įsigijimo išlaidos;

48.2statinių ir (arba) pastatų, patalpų statybos, rekonstrukcijos, kapitalinio ir (arba) einamojo remonto, aplinkos tvarkymo išlaidos;

48.3.  išlaidos susijusios su projekto parengiamajam etapui, t. y. išlaidos, susijusios su veikla, vykdyta iki pateikiant paraišką ir iki pasirašant Sutartį, pvz., paraiškos rengimo, narių sąrašų sudarymo išlaidos;

48.4.  išlaidos, susijusios su projekto dalyvių iš kitų šalių, nei Lietuvos Respublika ir Lenkijos Respublika bet kokiomis išlaidomis;

48.5.  išlaidos projektui įgyvendinti už Lietuvos ir Lenkijos ribų;

48.6.  išlaidos pareiškėjo ir / ar partnerio skoloms padengti;

48.7kitos tiesiogiai su projekto įgyvendinimu nesusijusios išlaidos.

49.  Pareiškėjas, kuriam yra skirtas finansavimas, Sutartį, kurioje aprašomi pareiškėjo įsipareigojimai, nustatomas finansavimo dydis, finansavimo teikimo terminai, lėšų naudojimo, atskaitomybės ir atsakomybės sąlygos, pasirašo su SPPD.

50.  Departamentas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Departamento direktoriaus sprendimo skirti lėšas projektams priėmimo dienos perduoda SPPD finansuojamų pareiškėjų sąrašą, kuriame nurodomas konkrečiam pareiškėjo projektui skirto finansavimo dydis, ir finansavimą gavusių pareiškėjų paraiškų kopijas.

51.  Pareiškėjui, kuriam yra skirtas finansavimas, nepasirašius Sutarties per 20 darbo dienų nuo Departamento direktoriaus įsakymo „Dėl Lietuvos ir Lenkijos jaunimo mainų fondo lėšomis 2018 metais finansuojamų projektų atrankos konkurso rezultatų patvirtinimo“ priėmimo dienos, SPPD siūlymu Departamento direktoriaus įsakymas dalyje dėl lėšų skyrimo šiam pareiškėjui pripažįstamas netekusiu galios.

52.  Sutartis su finansavimą gavusiu pareiškėju sudaroma 2018 metams. Lėšos gali būti naudojamos pagal Nuostatų 5 punkte nurodytą terminą, projektui įgyvendinti skirtas ir pervestas, tačiau nepanaudotas valstybės biudžeto lėšas pareiškėjas privalo grąžinti į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą iki kitų metų sausio 5 d.

53.  Pareiškėjas, kurio projektui yra skirtas finansavimas ir su kuriuo sudaryta Sutartis, SPPD privalo pateikti:

53.1.  kiekvienam ketvirčiui pasibaigus, iki kito ketvirčio pirmo mėnesio 5 dienos, o pasibaigus metams – iki kitų metų sausio 5 d., teikti ketvirčio / metines veiklų įvykdymo ataskaitas (Nuostatų
6 priedas), SPPD nustatytos formos biudžeto išlaidų sąmatos įvykdymo, finansines ataskaitas;

53.2.  kartu su SPPD metų veiklų įvykdymo ataskaitomis Nuostatų 10 punkte nurodytų įsipareigojimų įgyvendinimą pagrindžiančią informaciją:

53.2.1.   nurodyti į projekto veiklas tiesiogiai įtraukus jaunus žmones, pateikiant dalyvių sąrašus ir interneto nuorodas į paviešintus veiklos rezultatus ir (arba), publikacijų kopijas;

53.2.2.   esant papildomam projekto finansavimui, pateikti dokumentų, įrodančių papildomą projekto finansavimą (banko išrašai, sutarties (-čių) kopiją (-os), taip pat savanoriškos veiklos sutarties (-čių), kurioje (-iose) nurodoma savanorio vardas ir pavardė, informacija apie atliktos veiklos pobūdį ir rezultatą, veiklos trukmė bei kita aktuali informacija, savanoriškos veiklos apskaitos žurnalo ir perdavimo-priėmimo aktai, jei pareiškėjas prie projekto įgyvendinimo prisideda savanoriška veikla), kopijas;

53.3.  teikti kitą Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją.

54.  Departamentas ir SPPD tikrina finansuojamų projektų įgyvendinimą, ar laikomasi ir kaip laikomasi Nuostatuose ir Sutartyje pareiškėjui numatytų reikalavimų, ir atlieka skirtų valstybės biudžeto lėšų panaudojimo bei veiklos vykdymo kontrolę.

55.  Departamentui ar SPPD nustačiusi ar turinti pagrįstų įtarimų, kad pareiškėjas netinkamai vykdo Nuostatų, Sutarties ir (arba) galiojančių teisės aktų, turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, reikalavimus, apie tai raštu informuoja pareiškėją ir sustabdo Sutarties vykdymą. Pareiškėjas, pašalinęs nustatytus veiklos trūkumus, raštu informuoja SPPD apie tolimesnį pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, kartu pateikia tai patvirtinančius įrodymus. Jei pareiškėjas per 2 darbo dienas nuo nustatytų veiklos trūkumų pašalinimo dienos neinformuoja SPPD apie pasirengimą tinkamai vykdyti Nuostatuose, Sutartyje ir (arba) galiojančiuose teisės aktuose, turinčiuose esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, nustatytus reikalavimus, SPPD privalo vienašališkai nutraukti valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, apie tai pareiškėją įspėjusi prieš 10 darbo dienų.

56.  Sutarties vykdymas turi būti nutrauktas, kai:

56.1.  SPPD nustato, kad nesilaikoma esminių taisyklių Nuostatų reikalavimų ir (ar) Sutarties su SPPD įsipareigojimų ir (ar) galiojančių teisės aktų turinčių esminės reikšmės Sutarčiai vykdyti, pažeidimų;

56.2.  paaiškėja, kad deklaracijoje buvo pateikta klaidinga ar melaginga informacija, buvo pateikta klaidinanti informacija ketvirčių, metinėje ir (ar) finansinėse ataskaitose pareiškėjas įgyja likviduojamo juridinio asmens statusą po Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutarties sudarymo arba sudarius nurodytą sutartį įsiteisėja teismo sprendimas, kuriuo konkursą organizuojančiai įstaigai priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos lėšos iš pareiškėjo;

56.3.  vadovaujantis Nuostatų 55 punktu sustabdomas Sutarties vykdymas;

56.4.  nustatoma, kad skirtos valstybės biudžeto lėšos naudojamos ne pagal paskirtį.

57.  Ne pagal paskirtį ar neteisėtai panaudotos valstybės biudžeto lėšos, nustačius neteisėto panaudojimo ar panaudojimo ne pagal paskirtį atvejį, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas turi būti grąžinamos į Sutarties rekvizituose nurodytą SPPD sąskaitą. Negrąžintos lėšos išieškomos Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka.

58.  Pareiškėjai gautas Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšas privalo laikyti specialiai šioms lėšoms atidarytoje sąskaitoje, įvertindami Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų laikymo, naudojimo bei saugojimo rizikos veiksnius, ir naudoti tik Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje ir patvirtintoje sąmatoje nurodytai veiklai vykdyti.

59.  Išlaidos laikomos tinkamomis finansuoti, jei jos patirtos ir apmokėtos nuo Departamento direktoriaus sprendimo dėl projekto finansavimo priėmimo dienos iki valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartyje numatytos dienos, bet ne anksčiau kaip nuo 2018 m. gegužės 1 d. ir ne vėliau kaip iki 2018 m. spalio 31 d., bei pagrįstos išlaidų apmokėjimą pagrindžiančiais dokumentų originalais arba oficialiai patvirtintomis jų kopijomis.

60.  Pareiškėjas praranda teisę teikti projektus ir gauti finansavimą iš visų Departamento programų trejus metus nuo teismo sprendimo, kuriuo Departamentui iš pareiškėjo priteisiamos neteisėtai (ne pagal paskirtį) panaudotos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos, įsiteisėjimo dienos.

 

 

VIII SKYRIUS

PROJEKTŲ IŠLAIDŲ SĄMATŲ IR VEIKLŲ PLANO TIKSLINIMAS

 

 

61.       Projekto išlaidų sąmata tikslinama pateikiant prašymą elektroniniu paštu SPPD. Norėdamas patikslinti projekto išlaidų sąmatą, pareiškėjas raštu turi pateikti SPPD pagrįstą prašymą tikslinti projekto išlaidų sąmatą, kartu pateikdamas išlaidų sąmatos lyginamąjį variantą. SPPD, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos priima sprendimą dėl išlaidų sąmatos tikslinimo ir apie tai informuoja pareiškėją. SPPD ir pareiškėjo suderintą patikslintą išlaidų sąmatą pasirašo įgalioti SPPD ir pareiškėjo atstovai.

 

62.       Prašymai tikslinti projektų išlaidų sąmatas SPPD teikiami vieną kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip likus 10 darbo dienų iki kito ketvirčio pradžios ir ne vėliau kaip iki
2018 m. spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar nepatirtų išlaidų tikslinimo, išskyrus tinkamų finansuoti išlaidų sumažėjimo atvejus.

 

63.       Jeigu tikslinama projekto išlaidų sąmata keičia Pareiškėjo projekto veiklų planą (pvz., neįgyvendintų mokymų, renginio lėšų perskirstymas kitoms veikloms), pareiškėjas privalo suderinti veiklos plano keitimą su Departamentu Nuostatų 64–65 punktuose nustatyta tvarka. SPPD gavus prašymą tikslinti Programos išlaidų sąmatą ir nustačius, kad Programos išlaidų pakeitimas pakeis Pareiškėjo programos veiklų planą, SPPD turi informuoti Departamentą bei nukreipti Pareiškėją vykdyti Nuostatų 64-65 punktuose nustatytos tvarkos.

 

64.       Projekto veiklų planas tikslinamas pateikiant prašymą elektroniniu paštu Departamentui. Norėdamas patikslinti projekto veiklų planą, pareiškėjas turi pateikti Departamentui pagrįstą prašymą tikslinti Projekto veiklų planą, kartu pateikdamas veiklų plano lyginamąjį variantą. Departamento direktoriaus įsakymu paskirtas už Konkurso organizavimą atsakingas specialistas, išnagrinėjęs pareiškėjo prašymą, per 5 darbo dienas priima sprendimą dėl veiklų plano tikslinimo ir apie sprendimą informuoja pareiškėją. Departamentui pritarus pareiškėjo pasiūlytiems veiklų plano tikslinimams, Departamento ir pareiškėjo suderinto ir patikslinto veiklų plano kopija elektroniniu paštu išsiunčiama SPPD.

65. Prašymai tikslinti projekto veiklų planą Departamentui gali būti teikiami iki einamųjų metų spalio 17 d. Pareiškėjas gali teikti prašymą tik dėl dar neįvykusių (nepradėtų vykdyti) veiklų tikslinimo.

 


 

IX SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

66.         Departamentas ir SPPD neatsako, jei dėl pareiškėjo klaidingų paraiškoje nurodytų duomenų ryšiams palaikyti (adreso korespondencijai, telefono, fakso numerio, elektroninio pašto adreso ir kt.) pareiškėjo nepasiekia laiškai arba su pareiškėju negalima susisiekti.

67.         Viešindamas projektą, pareiškėjas turi nepažeisti viešosios tvarkos ir laikytis teisės aktų nustatytos tvarkos bei nurodyti, kad projektui lėšų skyrė Departamentas. Viešindamas projektą pareiškėjas privalo tiksliai nurodyti, kokiu tikslu ir kiek lėšų buvo panaudota vykdant projektą.

68.         Pareiškėjui elektroniniu paštu Departamentui siunčiami klausimai, prašymai, susiję su paraiškos teikimu konkursui, laikomi oficialiais.

69.         Teikdamas paraišką Konkursui, pareiškėjas sutinka, kad informacija, pateikta paraiškoje (išskyrus informaciją, kuri negali būti viešinama teisės aktų nustatyta tvarka), gali būti viešinama su konkursu susijusioje informacinėje medžiagoje, renginiuose.

70.         Pareiškėjas, kuris yra perkančioji organizacija, atlikdamas pirkimą, privalo vadovautis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu.

71.         Departamento direktorius gali iš naujo apsvarstyti sprendimą skirti finansavimą
projektui (-ams), atsižvelgdamas į pasikeitusį atitinkamų metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymą ir jo įgyvendinamuosius teisės aktus, pagal kuriuos skiriami valstybės biudžeto asignavimai, bei asignavimų valdytojo sprendimą sumažinti ar panaikinti valstybės biudžeto asignavimus šiai veiklai vykdyti, kartu atsižvelgdamas į pareiškėjo pateiktą veiklų planą.

72.         Sprendimas dėl projekto finansavimo gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

_________________