LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

Dėl žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymo Nr. 3D-274 „dėl ARKLIO paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo

 

2014 m. liepos 18 d. Nr. 3D-428

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2006 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. 3D-274 „Dėl Arklio paso išdavimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Arklio pasas nekopijuojamas ir nekeičiamas, išskyrus atvejus:

16.1. jeigu prarandamas arklio paso originalas arba pasikeičia arklio žymės, tačiau arklio tapatybę galima nustatyti pagal jo mikroschemos numerį arba alternatyviu metodu, kaip nustatyta Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 504/2008, ir savininkas ar laikytojas turi nuosavybės dokumentus, išduodamas 4–9 punktuose nustatyta tvarka arklio paso dublikatas;

16.2. jeigu prarandamas arklio paso originalas, tačiau negalima nustatyti arklio tapatybės pagal jo mikroschemos numerį arba alternatyviu metodu, kaip nustatyta Europos Komisijos reglamente (EB) Nr. 504/2008, išduodamas 4–9 punktuose nustatyta tvarka arklio pasą atstojantis dokumentas.

2. Papildau 16¹ punktu:

„16¹. Arklio pasas laikomas prarastu, kai arklio savininkas ar laikytojas jį pametė, kai savininkas ar laikytojas dėl objektyvių priežasčių negali gauti ar negavo arklio paso originalo iš arklio savininko ar laikytojo, kai arklio paso originalas yra negrįžtamai sugadintas ar pan., kad negalima atkurti jo turinio. Praradęs arklio paso originalą, arklio savininkas ar laikytojas per 7 darbo dienas privalo raštu kreiptis dėl 16.1 ar 16.2 papunkčiuose numatytojo dokumento išdavimo 4–9 punktuose nustatyta tvarka. ŽŪIKVC savo interneto tinklalapyje viešai skelbia informaciją apie prarastus arklio pasus, nurodydamas arklio paso originalo registracijos numerį. Prarastas arklio pasas tampa netinkamu naudoti.

3. Pakeičiu 17 punktą ir jį išdėstau taip:

„17. Tuo atveju, kai išduodamas arklio paso dublikatas, arklio pase rašoma žyma „Dublikatas“ ir skaičius romėniškais skaitmenimis, rodantis, kelintą kartą išduodamas arklio paso dublikatas. Arklio pasą atstojančiame dokumente (arklio pasas) rašoma žyma „Arklio pasą atstojantis dokumentas.“

4. Pakeičiu 18 punktą ir jį išdėstau taip:

„18. Jeigu arklio paso dublikatas ar arklio pasą atstojantis dokumentas išduodamas ne pirmajam arklio savininkui ar laikytojui, tai ankstesniųjų arklio savininkų ar laikytojų duomenys įrašomi pagal informaciją, esančią Ūkinių gyvūnų registro duomenų bazėje. ŽŪIKVC patikslina duomenis Ūkinių gyvūnų registro ir (ar) arklių veislininkystės informacinės sistemos duomenų bazėse pagal reglamento 504/2008 21 straipsnį, pateikdamas nuorodą į arklio individualų numerį.“

 

 

 

Žemės ūkio ministrė                                                                                         Virginija Baltraitienė

 

 

 

 

SUDERINTA

Valstybinės maisto ir veterinarijos

tarnybos 2014-07-04 raštu Nr. B6-(1.19)-1691