LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2005 M. SAUSIO 24 D. ĮSAKYMO NR. A1-14 „DĖL VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. birželio 18 d. Nr. A1-578

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005 m. sausio 24 d. įsakymu Nr. A1-14 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatų patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiu 19 punktą ir jį išdėstau taip:

19. Fondo valdybos administracijos struktūrą tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Direktorius, jo pavaduotojai ir kancleris turi pareigas, atsakomybę ir teises, nustatytas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose, Fondo valdybos darbo reglamente ir pareigybių aprašymuose. Fondo valdybos administracijos padalinių funkcijos, pareigos ir teisės nustatomos jų nuostatuose, kuriuos tvirtina Fondo valdybos direktorius.“

1.2. Pakeičiu 23 punktą ir jį išdėstau taip:

23. Fondo valdybos direktorius gali turėti pavaduotoją (-us), kanclerį, kuriuos jis į pareigas priima ir atleidžia iš jų Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) ir kancleris tiesiogiai pavaldūs ir atskaitingi Fondo valdybos direktoriui.“

1.3. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Fondo valdybos direktoriaus pavaduotojas (-ai) ir kancleris:

24.1. koordinuoja ir kontroliuoja Fondo valdybos direktoriaus įsakymu pagal nustatytas administravimo sritis nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir pavestų funkcijų atlikimą;

24.2. padeda Fondo valdybos direktoriui nustatyti ir įgyvendinti Fondo valdybos veiklos tikslus;

24.3. atlieka kitas Fondo valdybos direktoriaus įsakymais ir kitais teisės aktais nustatytas funkcijas.“

1.4. Pakeičiu 25 punktą ir jį išdėstau taip:

25. Laikinai nesant Fondo valdybos direktoriaus (ligos, komandiruotės ir kitais atvejais), jo funkcijas atlieka Fondo valdybos direktoriaus įsakymu paskirtas vienas iš jo pavaduotojų, nesant nė vieno iš jų, – kancleris.

2. Į g a l i o j u Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorių pasirašyti pakeistus Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nuostatus ir atlikti visus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus veiksmus, susijusius su jų užregistravimu Juridinių asmenų registre.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                        Linas Kukuraitis