LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO SEKTORINIŲ INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ BITININKYSTĖS SEKTORIUJE ĮGYVENDINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2023 m. gegužės 2 d. Nr. 3D-298

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/126, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais,  2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1475, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su BŽŪP strateginių planų vertinimu ir stebėsenai bei vertinimui reikalingos informacijos teikimu, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. spalio 21 d. sprendimu Nr. 2023LT06AFSP001, nuostatomis ir vykdydamas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 14.1 papunktį, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 25 d. nutarimo Nr. 1322 „Dėl pasirengimo administruoti Europos Sąjungos fondų lėšas“ 3 punktą,

t v i r t i n u Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisykles (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                          Kęstutis Navickas


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro

2023 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 3D-298

 

 

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS 2023–2027 M. STRATEGINIO PLANO SEKTORINIŲ INTERVENCINIŲ PRIEMONIŲ BITININKYSTĖS SEKTORIUJE ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.    Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 m. strateginio plano sektorinių intervencinių priemonių bitininkystės sektoriuje įgyvendinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos vadovaujantis 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2021/2115, kuriuo nustatomos valstybių narių pagal bendrą žemės ūkio politiką rengtinų strateginių planų (BŽŪP strateginių planų), finansuotinų iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) ir iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), rėmimo taisyklės ir panaikinami reglamentai (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013, 2021 m. gruodžio 7 d. Komisijos deleguotojo reglamento (ES) 2022/126, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2021/2115 papildomas tam tikroms intervencinių priemonių rūšims, kurias valstybės narės nurodė pagal tą reglamentą parengtuose 2023–2027 m. BŽŪP strateginiuose planuose, taikomais papildomais reikalavimais ir taisyklėmis dėl santykio, susijusio su 1-uoju geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės (GAAB) standartu, 2021 m. gruodžio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2116 dėl bendros žemės ūkio politikos finansavimo, valdymo ir stebėsenos, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 1306/2013, su visais pakeitimais, 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1308/2013, kuriuo nustatomas bendras žemės ūkio produktų rinkų organizavimas ir panaikinami Tarybos reglamentai (EEB) Nr. 922/72, (EEB) Nr. 234/79, (EB) Nr. 1037/2001 ir (EB) Nr. 1234/2007, su visais pakeitimais, 2022 m. rugsėjo 6 d. Komisijos įgyvendinimo reglamento (ES) 2022/1475, kuriuo nustatomos išsamios Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2021/2115 įgyvendinimo taisyklės, susijusios su BŽŪP strateginių planų vertinimu ir stebėsenai bei vertinimui reikalingos informacijos teikimu, Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano, patvirtinto Europos Komisijos 2022 m. lapkričio 21 d. sprendimu Nr.  2023LT06AFSP001 (toliau – Strateginis planas), nuostatomis ir atsižvelgiant į Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 24 d. įsakymu Nr. 3D-102 „Dėl Lietuvos žemės ūkio ir kaimo plėtros 2023–2027 metų strateginio plano administravimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Administravimo taisyklės). Lėšos paramai skiriamos iš EŽŪGF (50 proc.) ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (50 proc.) pagal Strateginiame plane intervencinėms priemonėms bitininkystės sektoriuje patvirtintas sumas.

2.    Taisyklės nustato paramos pagal Strateginio plano sektorines intervencines priemones „Švietimas, mokymas ir techninė parama“, „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“, „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“, „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ (toliau – Priemonės) bitininkystės sektoriuje teikimo ir administravimo tvarką. Taisyklės skirtos pareiškėjams, rengiantiems ir teikiantiems paramos paraiškas, paramos gavėjams, įgyvendinantiems projektus, taip pat institucijoms, atliekančioms paramos paraiškų vertinimą, atranką ir projektų įgyvendinimo priežiūrą pagal intervencinę priemonę. Paramos paraiškos forma pateikiama Taisyklių 2 priede. Paramos teikimo ir administravimo tvarka, kiek to nereglamentuoja Taisyklės, nustatyta Administravimo taisyklėse.

 

II SKYRIUS

SĄVOKOS

 

3.    Taisyklėse vartojamos sąvokos:

3.1.    Bitė – plėviasparnių (Hymenoptera) būrio vabzdys Apis mellifera.

3.2.    Bitininkystė – žemės ūkio mokslo šaka, tirianti bičių laikymą medui, vaškui ir kitiems produktams (bičių duonai, pieneliui, nuodams, pikiui) gauti, žemės ūkio augalams apdulkinti.

3.3.    Bitininkystės metai – dvylikos mėnesių laikotarpis nuo spalio 16 d. iki kitų metų spalio 15 d.

3.4.    Bičių laikytojas – asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą VĮ Žemės ūkio duomenų centre ir užregistravęs laikomas bičių šeimas Ūkinių gyvūnų registre.

3.5.    Bitynasvieta lauke, kuriame laikomi aviliai su bičių šeimomis.

3.6.    Bičių produktaibičių sunešti ir pagaminti produktai: medus, bičių vaškas, bičių pienelis, bičių nuodai, bičių pikis, žiedadulkės, bičių duona.

3.7.    Bičių šeima – bičių visuma, gyvenanti avilyje ir susidedanti iš bičių darbininkių, tranų ir bičių motinėlės.

3.8.    Bitininkavimo inventorius bitėms laikyti, veisti, prižiūrėti ir medui imti ir sukti naudojamas inventorius.

3.9.    Ekologinis bitynas ekologinę gamybą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus atitinkantis bitynas.

3.10Mokslo ir studijų institucija kaip apibrėžta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

3.11Pareiškėjas – bičių laikytojas – fizinis asmuo, įregistravęs žemės ūkio valdą kaip valdytojas VĮ Žemės ūkio duomenų centre ir užregistravęs bei laikantis ne mažiau kaip 10 bičių šeimų Ūkinių gyvūnų registre, arba juridinis asmuo – bitininkų asociacija, bendradarbiavimo sutartis pasirašiusios bitininkų asociacijos, bitininkų kooperatyvai (toliau asociacija), mokslo ir studijų institucija.

3.12Varozė – invazinė bičių liga, kurią sukelia Varroa destructor erkės, pažeidžiančios bites visose jų vystymosi stadijose.

3.13Žemės ūkio valdažemės ūkio veiklos ar alternatyviosios veiklos subjekto plėtojamos žemės ūkio veiklos ir (ar) alternatyviosios veiklos gamybos vienetų visuma, susijusi bendrais teisiniais, technologiniais ir ekonominiais santykiais.

3.14.  Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Strateginiame plane ir Administravimo taisyklėse.

 

III SKYRIUS

TIKSLAI IR Poreikiai

 

4.       Paramos bitininkystei tikslai – gerinti bitininkystės produktų gamybos ir prekybos jais sąlygas, užtikrinti bitininkystės sektoriaus tvarumą ir plėtrą.

5.       Tikslams pasiekti numatytos šios priemonės (visos kartu toliau – priemonės):

5.1.    „Švietimas, mokymas ir techninė parama“ (toliau – 1 priemonė);

5.2.    „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“ (toliau – 2 priemonė);

5.3.    „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ (toliau – 3 priemonė);

5.4.    „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ (toliau – 4 priemonė);

5.5.    „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“ (toliau – 5 priemonė).

6.       Paramos bitininkystei priemonėmis prisidedama prie šių Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau – BŽŪP) tikslų įgyvendinimo:

6.1.    XCO horizontalaus tikslo – modernizuoti sektorių skatinant žemės ūkio ir kaimo vietovių žinias, inovacijas ir skaitmeninimą bei dalijimąsi jomis, taip pat skatinant jų diegimą (prisidedama 1 priemone);

6.2.    SO2 labiau orientuotis į rinką ir didinti ūkių konkurencingumą tiek trumpuoju, tiek ilguoju laikotarpiu, be kita ko, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, technologijoms ir skaitmenizacijai (prisidedama 3 priemone);

6.3.    SO6 Prisidėti prie biologinės įvairovės nykimo sustabdymo, gerinti ekosistemų funkcijas ir išsaugoti buveines bei kraštovaizdžius (prisidedama 2 priemone);

6.4.    SO3 Gerinti ūkininko padėtį vertės grandinėje (prisidedama 4 priemone);

6.5.    SO9 Gerinti Sąjungos žemės ūkio atsaką į visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant aukštos kokybės, saugų ir maistingą maistą, pagamintą tvariu būdu, mažinti maisto atliekų kiekį, gerinti gyvūnų gerovę ir kovoti su atsparumu antimikrobinėms medžiagoms (prisidedama 5 priemone).

7.    Paramos bitininkystei priemonėmis prisidedama prie šių Strateginiame plane nustatytų nacionalinių poreikių:

7.1.    didinti žinių ir inovacijų sklaidą žemės ūkyje;

7.2.    didinti inovatyvių / pažangių technologijų diegimą ūkiuose;

7.3.    gerinti biologinės įvairovės būklę žemės ūkio naudmenose, taikant tvarias žemės ūkio praktikas;

7.4.    skatinti ūkio subjektus gaminti aukštesnės pridėtinės vertės produkciją;

7.5.    skatinti saugių, ekologiškų, aukštos ir išskirtinės kokybės produktų vartojimą ir sveiką mitybą.

 

IV SKYRIUS

REMIAMA VEIKLA

 

8.       Remiamos veiklos:

8.1.    pagal 1 priemonę remiamos techninės (individualios), mokomosios konsultacijos bičių laikytojams, mokomieji renginiai, lektoriaus paslaugos, konferencijos šalies mastu, mokomosios ir (ar) atstovavimo išvykos;

8.2.    pagal 2 priemonę remiama:

8.2.1. pagal veiklą „Bičių šeimų atnaujinimas“ remiamas bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas (investicijos reikalingos parodomajam bitynui įkurti) ir bičių selekcijai skirtos tarptautinės duomenų bazės (toliau – duomenų bazė) naudojimosi paslauga (duomenų bazės prenumeratos mokestis);

8.2.2. pagal veiklą „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ remiamos investicijos į bitininkavimo inventorių (išskyrus transporto priemones bei visų tipų priekabas);

8.2.3. pagal veiklą „Bičių ligų prevencija“ – konsultavimo bičių ligų gydymo klausimais paslaugos, preparatų, įrangos varozei gydyti pirkimas;

8.3.    pagal 3 priemonę remiami moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje:

8.3.1. varozės erkių biologijos ir kitų bičių ligų, kenkėjų ir kovos su jais priemonių tyrimai;

8.3.2. bičių produktų savybių tyrimai;

8.3.3. bičių biologijos, veislininkystės, ekologijos ir genetiniai tyrimai;

8.3.4. pesticidų ir sunkiųjų metalų likučių bičių produktuose tyrimai;

8.3.5. bičių šeimų priežiūros metodų tobulinimas.

8.4.    pagal 4 priemonę remiama po vieną vienetą per bitininkystės metus:

8.4.1. pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ (bitininkystės sektoriaus pokyčių stebėsena, informacijos apie Lietuvos bitynų raidą, ūkių dydžius, gaminamos produkcijos asortimentą, bičių sveikatingumą, bitynų apsirūpinimą inventoriumi rinkimas);

8.4.2. pagal veiklą „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ (bitininkų leidiniui šalies mastu leidyba, straipsniai, mokomieji ir (ar) informaciniai reportažai, dalyvavimas užsienio tarptautinėse maisto parodose);

8.5.    pagal 5 priemonę remiami – medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai.

 

V SKYRIUS

PARAMOS INTENSYVUMAS

 

9.    Pagal 1, 3, 4 priemones, taip pat pagal 2 priemonės veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ (parodomojo bityno kūrimui, duomenų bazės naudojimosi paslaugai) ir „Bičių ligų prevencija“ kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

10.  Pagal 5 priemonę, taip pat pagal 2 priemonės veiklas „Bičių šeimų atnaujinimas“ (bičių motinų įsigijimui) ir „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ kompensuojama iki 70 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

VI SKYRIUS

GALIMI PAREIŠKĖJAI, NETINKAMI PAREIŠKĖJAI

 

11.     Galimi pareiškėjai: fiziniai, juridiniai asmenys bei mokslo ir studijų institucijos:

11.1.  pagal 1 priemonę – juridiniai asmenys;

11.2.  pagal 2 priemonę:

11.2.1.   veiklą – „Bičių šeimų atnaujinimas“ (bičių motinų įsigijimas, parodomojo bityno kūrimas) – fiziniai asmenys; duomenų bazės naudojimosi paslauga – juridiniai asmenys;

11.2.2.   veiklą – „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ – fiziniai asmenys;

11.2.3.   veiklą – „Bičių ligų prevencija“ – juridiniai asmenys;

11.3.  pagal 3 priemonę – mokslo ir studijų institucijos;

11.4.  pagal 4 priemonę:

11.4.1. veiklą – „Bitininkystės sektoriaus studijos atlikimas“ – mokslo ir studijų institucijos;

11.4.2. veiklą – „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas“ – juridiniai asmenys;

11.5.  pagal 5 priemonę – fiziniai ir  juridiniai asmenys.

12.     Paramos gavėjo įsipareigojimų arba teisių, susijusių su parama, perleidimas ar perėmimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

13.     Netinkami pareiškėjai:

13.1.  neįvardyti Taisyklių 11 punkte;

13.2.  pareiškėjai, dėl kurių priimtas galutinis sprendimas dėl pareiškėjo, ketinusio ir (arba) gavusio paramą iš EŽŪGF, paramos teikimo ar sutarties sąlygų pažeidimo, apie kurį teisės aktų nustatyta tvarka buvo pranešta Europos Komisijai. Tokiu atveju pareiškėjas neturi teisės pretenduoti į paramą vienus metus nuo galutinio sprendimo priėmimo pagal šias taisykles;

13.3.  pareiškėjai, kurie buvo patvirtinti paramos gavėjais pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymą Nr. 3D-5 „Dėl žemės ūkio ministro 2019 m. gruodžio 16 d. įsakymo Nr. 3D-701 „Dėl paramos Lietuvos bitininkystės sektoriui 2020-2022 metų programos įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo“, tačiau iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d. nepateikė mokėjimo prašymo ir apie tai neinformavo Agentūros;

13.4pareiškėjai, kurie iki paraiškos pateikimo dienos pagal šias Taisykles nėra įgyvendinę projektų pagal kitas kaimo plėtros priemones, kai teikiama investicinė parama ekonominei veiklai vykdyti, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Investicijos į materialųjį turtą“ veiklos sritį „Parama investicijoms į žemės ūkio valdas“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra“ veiklos srities „Parama smulkiesiems ūkiams“, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama smulkių ūkio subjektų bendradarbiavimui“;

13.5pareiškėjai, kurie yra / buvo patvirtinti paramos gavėjais / gauna / gavo paramą pagal Kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ arba yra paramos gavėjo pagal vieną iš šių priemonių sutuoktinis.

 

VII SKYRIUs

TINKAMUMO SĄLYGOS ir REIKALAVIMAI PARAMAI GAUTI

 

14.     Bendrosios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai paramai gauti nustatyti Administravimo taisyklių 124.1–124.9, 124.13–124.15, 124.18–124.19 ir 124.21 papunkčiuose ir nepatenka į Administravimo taisyklių 125 punkte nurodytas paramą ribojančias sąlygas.

15.     Specialios tinkamumo sąlygos ir reikalavimai:

15.1.  fiziniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal 2 priemonę:

15.1.1. turi turėti ne mažiau kaip 10 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.), bei turi būti praėję ne mažiau kaip 1 bitininkystės metai;

15.1.2. parodomasis bitynas turi būti įkurtas bitininkui nuosavybės teise priklausančioje žemės ūkio valdoje ir prižiūrimas paties bitininko;

15.2.  juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal 2 priemonės veiklą „Bičių ligų prevencija“, su paraiška turi pridėti bitininkų sąrašą (Taisyklių 1 priedas);

15.3.  juridiniai asmenys, ketinantys teikti paraišką pagal 1 priemonę, 2 priemonės 3 veiklą „Bičių ligų prevencija“, turi vienyti ne mažiau kaip 10 narių – bičių laikytojų, laikančių bendrai ne mažiau kaip 200 bičių šeimų, užregistruotų Ūkinių gyvūnų registre (praeitų bitininkystės metų gruodžio 31 d.);

15.4.  mokslo ir studijų institucijos, ketinančios teikti paraišką pagal 3 priemonę, likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki paramos paraiškų pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijai, patvirtintai Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2008 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 3D-286 „Dėl Paramos bitininkystės sektoriui skyrimo ir probleminių klausimų sprendimo komisijos sudarymo“  (toliau – komisija) mokslinių tyrimų aprašymą (Taisyklių 5 priedas) el. paštu zum@zum.lt. Komisija, įvertinusi 5 priede pateiktą informaciją, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl mokslinių tyrimų vykdymo, vadovaudamasi šiais kriterijais:

15.4.1. mokslinis tyrimas atitinka Taisyklių 8.3 papunktyje nurodytas tyrimų kryptis;

15.4.2. mokslinis tyrimas pateikta tema nebuvo vykdomas pastaruosius 5 metus; 

15.4.3. pateiktas mokslinio tyrimo planas, detaliai aprašyti darbai, numatyti mokslinio tyrimo atlikimo terminai;

15.4.4. numatyti konkretūs mokslinio tyrimo rezultatai ir jų pritaikymas;

15.4.5. įvardytos mokslinio tyrimo įgyvendinimo rizikos ir jų valdymo priemonės;

15.5.  papildomai pagal 4 priemonę:

15.5.1. mokslo ir studijų institucijos, ketinančios  teikti paraišką bitininkystės sektoriaus studijai atlikti, likus ne mažiau kaip 10 d. d. iki paramos paraiškos pateikimo paskutinės dienos, turi pateikti komisijai bitininkystės sektoriaus studijos aprašymą (Taisyklių 6 priedas) el. paštu zum@zum.lt. Komisija, įvertinusi 6 priede pateiktą informaciją, priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl bitininkystės sektoriaus studijos (toliau – studija) atlikimo, vadovaudamasi šiais kriterijais:

15.5.1.1. pateiktas studijos atlikimo planas, detaliai aprašyti darbai, numatyti studijos atlikimo terminai;

15.5.1.2. numatyti konkretūs studijos atlikimo rezultatai ir jų pritaikymas;

15.5.1.3. įvardytos studijos atlikimo įgyvendinimo rizikos ir jų valdymo priemonės.

15.5.2. juridiniai asmenys gali teikti paraišką tik bitininkystės sektoriaus populiarinimo: leidinio (šalies mastu) leidybai, straipsniams, mokomiesiems ir (ar) informaciniams reportažams, dalyvavimui užsienio tarptautinėse maisto parodose;

15.6.  atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, sprendimai dėl 15.4 ir 15.5 papunkčiuose nurodytų veiklų finansavimo įforminami Žemės ūkio ministerijos kanclerio potvarkiu.

 

VIII SKYRIUS

ĮSIPAREIGOJIMAI

 

16.     Bendrieji pareiškėjų įsipareigojimai nustatyti Administravimo taisyklėse.

17.     Specialieji pareiškėjų įsipareigojimai:

17.1.  tuo atveju, jeigu bus skirta parama, pateikti mokėjimo prašymą ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d.;

17.2.  fiziniams asmenims bitininkauti, laikyti registruotas bičių šeimas 5 metus nuo paramos pagal šias Taisykles gavimo dienos. Bičių šeimų žūties atvejais, informuoti raštu Agentūrą ir per 1 metus atkurti bičių šeimų skaičių;

17.3pareiškėjams (pagal 2 priemonės veiklas – „Bičių šeimų atnaujinimas“ ir „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“) per 1 metus nuo paramos pagal šias Taisykles gavimo dienos už paramos lėšas įsigytuose aviliuose apgyvendinti bičių šeimas. Fiziniai asmenys paramos lėšomis gali įsigyti ne daugiau kaip 10 naujų avilių, kurie turi būti sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus);

17.4.  įsipareigojimai parodomajam bitynui:

17.4.1. įkurta arba suremontuota patalpa, pritaikyta ne mažiau kaip 20 žmonių grupei;

17.4.2. patalpoje privalomas sanitarinis mazgas;

17.4.3. patalpoje privalo būti bitininkavimo įranga: medsukis, korių atakiavimo vonelė, atakiavimo įrankiai, rėmeliai, įvielinimo ir įvaškinimo prietaisai bei kiti bitininkavimo įrankiai, bičių gydymo vaistai bei įranga;

17.4.4. bityne privalomi įvairių tipo aviliai: Dadano, daugiaaukščiai, Levickio, kelminiai. Aviliai privalo būti tvarkingi, sunumeruoti (nurodant avilio eilės numerį bei įsigijimo metus);

17.4.5. bityne privalomi kamanių veisimo aviliukai, įranga spiečiams gaudyti;

17.4.6. bityne būtina medicininė vaistinėlė su vaistų ampulėmis, vienkartiniais švirkštais nuo alergijos bičių nuodams;

17.4.7. visi pirkimai vykdomi per banką ir pagrįsti dokumentais;

17.4.8. įkurtas bitynas savo veiklą turi viešinti ir priimti lankytojus ne trumpiau kaip 5 metus. Lankytojai registruojami žurnale ir priimami bityne nemokamai.

17.5.    Pareiškėjas pagal visas priemones įsipareigoja, kad išlaidos, kurioms finansuoti prašoma paramos, nebuvo, nėra ir nebus finansuojamos iš kitų nacionalinių programų ir Europos Sąjungos fondų.

 

IX SKYRIUS

TINKAMOS IR NETINKAMOS FINANSUOTI IŠLAIDOS

 

18.     Paramos paraiškose numatyti veiksmai ir investicijos turi būti įgyvendinamos iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Paramos lėšomis finansuojamos tik tinkamos kompensuoti ir būtinos priemonei įgyvendinti skirtos išlaidos. Tinkamų finansuoti išlaidų, kurioms nėra nustatytos didžiausios kompensuojamos sumos, dydžiai nustatomi pagal viešai Europos struktūrinių ir investicijų fondų Europos regioninės plėtros fondas, Europos socialinis fondas, Sanglaudos fondas, Europos žemės ūkio fondas kaimo plėtrai, administruojančių institucijų interneto svetainėse skelbiamus prekių ir (arba) paslaugų kainų rinkos tyrimuose nustatytus dydžius, kurie taikomi tokioms pat išlaidoms įgyvendinant panašaus pobūdžio projektus paramos gavėjams.

19.     Visoms remiamoms priemonėms, kurioms įgyvendinti skirta parama, numatytos išlaidos turi būti patirtos (išlaidos apmokėtos, prekės / paslaugos įsigytos) nuo paramos paraiškos užregistravimo Agentūroje dienos iki mokėjimo prašymo pateikimo dienos. Išlaidos gali būti apmokėtos tik paties paramos gavėjo. Paramos gavėjų atsiskaitymai su tiekėjais turi vykti tik per finansų įstaigas, įskaitant mokėjimus banko kortelėmis.

20.     Tinkamų finansuoti išlaidų (išskyrus autorinių sutarčių, darbo užmokesčio, kuro, pašto, elektros, šildymo, interneto ir ryšių išlaidų) sumoms pagrįsti Pareiškėjai turi pateikti ne mažiau nei 3 (tris) lygiaverčius (komerciniuose pasiūlymuose nurodyti investicijos techniniai parametrai negali skirtis daugiau kaip 10 proc. nuo mažiausią kainą pasiūliusio tiekėjo komerciniame pasiūlyme nurodytų techninių parametrų) skirtingų tiekėjų komercinius pasiūlymus ir (arba) galimų tiekėjų interneto tinklalapių ekrano nuotraukas su nurodytomis kainomis (angl. „Print Screen“). Jei paslaugas teikia tik vienas teikėjas, užtenka pateikti ir vieną komercinį pasiūlymą.

21.     Komerciniuose pasiūlymuose turi būti nurodyta ir aiškiai matoma, jeigu teikiama tiekėjo interneto tinklalapio ekrano nuotrauka (angl. „Print Screen“):

21.1.    planuojamos įsigyti prekės (-ių) (įrangos, technikos ar kt.) pavadinimas ir techniniai parametrai, paslaugos (-ų) ar darbo (-ų) pavadinimas bei detalizavimas;

21.2.    galutinė siūlomų prekių, paslaugų ar darbų kaina eurais (be PVM ir su PVM);

21.3.    patvirtinimas, kad siūloma įsigyti prekė, technika ir įranga yra nauja ir nenaudota, o technika ir įranga atitinka teisės aktų nustatytus saugos reikalavimus.

22PVM, kurį pareiškėjas pagal Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymą turi ar galėtų turėti galimybę įtraukti į PVM atskaitą (net jei tokio PVM pareiškėjas į atskaitą neįtraukė), yra netinkamas finansuoti iš paramos lėšų. Pareiškėjai, esantys PVM mokėtojais, tačiau paramos paraiškoje prašantys kompensuoti PVM, kartu su paramos paraiška turi pateikti prašymą, kuriame išsamiai pagrįstų, kodėl šio PVM jie negali įtraukti į PVM atskaitą.

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „ŠVIETIMAS, MOKYMAS IR TECHNINĖ PARAMA

 

23.     Pagal 1 priemonę kompensuojamos išlaidos:

23.1iki 15 000 Eur – bičių laikytojams konsultavimo paslaugoms teikti:

23.1.1. vienam bičių laikytojui galima suteikti 1 akademinę valandą (45 min.) konsultacijų per vienus bitininkystės metus;

23.1.2. teikiant konsultavimo paslaugas, vienos akademinės valandos įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis Fiksuotųjų konsultavimo paslaugų teikimo įkainių apskaičiavimo ataskaita, tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, bei Verslo pradžios, plėtros ir eksporto konsultacijų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita ir Konsultacijų ekoinovacijų klausimais fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, tvirtinamomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro. Valandos fiksuotieji įkainiai negali būti didesni kaip 72 Eur;

23.1.3. įvykdytos konsultacijos (skaičius ir laikas) grindžiamos atliktų konsultacijų valandų žiniaraščiu (nurodomas fizinio asmens vardas ir pavardė, pavadinimas (kai taikoma), suteiktos konsultacijos tiksli data ir laikas, trumpas konsultacijos apibūdinimas (esmė);

23.1.4. konsultantas privalo būti įtrauktas į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą pagal Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2023 m. vasario 9 d. įsakymu Nr. 3D-72 „Dėl Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklo veiklos organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir žemės ūkio ministro 2007 m. gegužės 18 d. įsakymo Nr. 3D-242 „Dėl Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklių patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“;

23.2.    iki 20 000 Eur – bitininkystės lektoriaus paslaugoms pirkti. Paramos gavėjas negali pranešimų skaitymo paslaugų pirkti (tiesiogiai arba per subteikėjus) iš asmenų, kurie yra paramos gavėjo darbuotojai ir (arba) valdymo organų nariai:

23.2.1. lektoriais gali būti mokslo institucijų lektoriai ir asmenys, turintys ne mažesnį kaip 5 metų bitininkavimo patirtį (bitininkavimo patirtis tikrinama pagal VĮ Žemės ūkio duomenų centre užregistruotus žemės ūkio valdos duomenis ir 5 metų laikotarpiu registruotus laikomų bičių šeimų skaičius Ūkinių gyvūnų registre);

23.2.2. mokomojo renginio lektoriaus paslaugoms pirkti gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 Eur, kai renginys trunka ne trumpiau kaip 8 akademines val. Mokomojo renginio trukmė negali būti trumpesnė kaip 2 akademinės val. Tais atvejais, kai renginio trukmė trumpesnė nei 8 akademinės valandos, galima didžiausia paramos suma vienam renginiui apskaičiuojama proporcingai, pagal renginio akademinių valandų skaičių (2000/8* x val.);

23.2.3. viename renginyje turi dalyvauti ne mažiau kaip 10 bičių laikytojų;

23.3.    iki 15 000 Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui, 2 konferencijoms organizuoti (bet ne daugiau kaip 7 500 Eur vienai konferencijai suorganizuoti), ir kai numatomas ne mažesnis kaip 200 dalyvių skaičius. Vienas pareiškėjas per kvietimą teikti paraiškas gali kreiptis paramos vienai konferencijai organizuoti;

23.3.1. tinkamos mokymo, konferencijos organizavimo išlaidos:

23.3.1.1. administracinės išlaidos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. visos paramos sumos (darbo užmokestis priemonės administratoriams pagal darbo sutartį; skelbimai spaudoje bei kitose viešojo informavimo priemonėse, stendų parengimas; ryšių (telefono, pašto, interneto).

23.3.1.2. darbo užmokestis arba atlygis lektoriui (-ams) (darbo užmokestis, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius), kuriam negali būti skirta daugiau kaip 72 Eur už akademinę val.;

23.3.1.3. metodinės ir techninės medžiagos įsigijimo (kanceliarinės prekės; kompiuterinės mokymo programos; mokymo baigimo pažymėjimai; kvietimai; programos; lankstinukai; praktinio mokymo priemonės, kurios bus naudojamos mokymų vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis materialusis turtas ar įranga);

23.3.1.4. patalpų, įrangos (mokymo medžiagos demonstravimo technika) nuomos, kurios negali sudaryti daugiau kaip 15 proc. visos paramos sumos;

23.3.1.5. priemonei įgyvendinti reikalingos dalijamosios medžiagos dauginimo, įrišimo (dalijamoji medžiaga – mokymo, konferencijos programa, lektorių pranešimai, jų pagrindu atspausdintos knygos, paskaitų konspektai ir pan.), kurios negali sudaryti daugiau kaip 20 proc. visos mokymo, konferencijos organizavimui skirtos paramos sumos;

23.3.1.6. transporto (lektoriaus (-ų) atvykimo į mokymą, konferenciją ar bitynus supažindinti su naujovėmis);

23.3.1.7. mokymo, konferencijos dalyvių aprūpinimo maitinimu ir (arba) nakvyne;

23.4.    iki 6000 Eur vienų bitininkystės metų laikotarpiui, jaunųjų bitininkų regioninei mokomajai, švietėjiškai bitininkystės veiklai organizuoti. Vienai veiklai gali būti skiriama ne daugiau kaip 1 500 Eur, kai į ją įtraukiama ne mažiau kaip 8 jaunieji bitininkai, kurie bitininkauja iki trejų metų:

23.4.1. tinkamos jaunųjų bitininkų regioninei mokomajai, švietėjiškai bitininkystės veiklai organizuoti išlaidos:

23.4.1.1. kelionės išlaidos (bilietų įsigijimo; transporto nuomos);

23.4.1.2. autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius, už mokomosios išvykos programos parengimą išvykos organizatoriui (ne daugiau kaip 10 proc. visos mokomajai išvykai organizuoti reikalingos sumos;

23.4.1.3. kelionės draudimo išlaidos;

23.5.  iki 30 000 Eur bitininkystės metų laikotarpiui, mokomajai (-ioms) išvykai (-oms) bičių laikytojams (bitininkams) į kitose šalyse organizuojamą bitininkystės renginį (-ius) skirtą mažiau kaip 15 bites laikančių asmenų. Tinkamos finansuoti išlaidos yra:

23.5.1. lėktuvo bilietai (biznio klasė – netinkamos išlaidos);

23.5.2. nakvynės išlaidos (ne aukštesnis nei 3 žvaigždučių viešbutis);

23.5.3. dienpinigiai, pervežimo iš / į oro uostą išlaidos. Dienpinigių išlaidos ir išlaidos gyvenamojo ploto nuomai negali viršyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. 526 „Dėl dienpinigių ir kitų komandiruočių išlaidų apmokėjimo“ patvirtintų dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos išlaidų normų;

23.5.4. komandiruotpinigiai;

23.5.5. su dalyvavimu renginyje užsienyje susijusios išlaidos turi būti patiriamos renginio dienomis. Tinkamomis išlaidomis taip pat gali būti pripažįstamos kelionės išlaidos, patirtos vieną dieną prieš renginį ir kitą dieną po renginio;

23.5.6. komandiruotės ataskaita turi būti parašyta per 5 darbo dienas po išvykos ir publikuojama pareiškėjo tinklalapyje ne trumpiau kaip 3 metus.

24.  Pagal visas priemones negali teikti paslaugų ar įsigyti prekių asmenys, susiję giminystės, artimais ryšiais (sutuoktiniai, tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) su juridiniam asmeniui atstovaujančiu pareiškėju (paramos gavėju). Pagal poreikį (kai tokios informacijos nėra viešuosiuose registruose) Agentūrai turi būti pateikiama santuokos liudijimo, gimimo liudijimo ar kitų prašomų dokumentų kopijos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „BIČIŲ ŠEIMŲ ATNAUJINIMAS, BITININKAVIMO INVENTORIAUS ĮSIGIJIMAS, BIČIŲ LIGŲ PREVENCIJA“

 

25.  Pagal 2 priemonę kompensuojamos išlaidos:

25.1.    pagal 1 veiklą – „Bičių šeimų atnaujinimas“:

25.1.1. bičių motinų įsigijimui kompensuojama iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų, bet ne daugiau kaip:

25.1.1.1. 10 Eur už vieną neapvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;

25.1.1.2. 20 Eur už vieną apvaisintą bičių motiną, pirktą iš Lietuvoje bičių motinas auginančio veislinio bityno;

25.1.1.3. 150 Eur už vieną apvaisintą bičių motiną, pirktą iš užsienio (ES valstybės) bičių motinas auginančio veislinio bityno;

25.1.2. 2 000 Eur tarptautinės, bičių selekcijai skirtos duomenų bazės, prenumerata metams. Su paraiška turi būti pateikiama metinė sutartis su bičių selekcijai skirtos duomenų bazės administravimo įstaiga;

25.1.3. iki 60 000 Eur parodomojo bityno kūrimui. Įsigytas inventorius privalo būti naudojamas parodomajame bityne, aviliai privalo būti apgyvendinti bitėmis ne vėliau kaip per 1 metus po avilių įsigijimo. Paramai skirtomis lėšomis galima įsigyti: rankinį medsukį; elektrinį-rankinį medsukį; elektrinį medsukį; nerūdijantį atakiavimo stalą; nerūdijantį vaško lydytuvą; elektrinį vaško lydytuvą; žiedadulkių džiovyklą; nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą; korių atakiavimo įrangą; bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių; slėginį medaus filtrą; kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško centrifugą; nusodinimo-skaidrinimo talpyklą; medaus ar sirupo siurblį; elektronines svarstykles; ne daugiau kaip 10 naujų išmaniųjų ar kitokio tipo avilių; bityno stebėjimo įrangą (kamerą, -as); refraktometrą; medaus dekristalizatorių, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos fotometrą; oksalo rūgšties garintuvą; mikroskopą; bičių motinų auginimui skirtą inventorių;

25.2.    pagal 2 veiklą – „Bitininkavimo inventoriaus įsigijimas“ – individualaus bitininkavimo inventoriaus įsigijimo išlaidos kompensuojamos iki 70 proc. patirtų tinkamų finansuoti išlaidų bitininkavimo inventoriaus priemonėms įsigyti, tačiau ne daugiau kaip 1 300 Eur vienam pareiškėjui (vienas pareiškėjas gali įsigyti kelis skirtingus inventorius, jei neviršijama bendra paramos suma). Įsigytas inventorius privalo būti naudojamas ūkyje, aviliai privalo būti apgyvendinti bitėmis ne vėliau kaip per 1 metus po avilių įsigijimo. Paramai skirtomis lėšomis galima įsigyti: rankinį medsukį; elektrinį-rankinį medsukį; elektrinį medsukį; nerūdijantį atakiavimo stalą; nerūdijantį vaško lydytuvą; elektrinį vaško lydytuvą; žiedadulkių džiovyklą; nerūdijančio plieno medaus laikymo-nusodinimo talpyklą arba talpyklų komplektą; korių atakiavimo įrangą; bičių duonos pašalinimo iš korių mašiną; bičių duonos džiovyklą ir dekristalizatorių; slėginį medaus filtrą; kaskadinį pašildomo medaus koštuvą; oru kaitinamą medaus-vaško atskirtuvą; elektrinę medaus-vaško centrifugą; nusodinimo-skaidrinimo talpyklą; medaus ar sirupo siurblį; elektronines svarstykles; ne daugiau kaip 10 naujų išmaniųjų ar kitokio tipo avilių; bityno stebėjimo įrangą (kamerą, -as); refraktometrą; medaus dekristalizatorių, medaus refrakto poliarimetrą, medaus spalvos fotometrą; oksalo rūgšties garintuvą; mikroskopą;

25.3.    pagal 3 veiklą – „Bičių ligų prevencija“ – parama:

25.3.1. iki 18 000 Eur bičių ligų konsultavimo paslaugoms teikti. Vienas bičių laikytojas gali gauti 1 konsultaciją (konsultacijos gali būti grupinės arba individualios):

25.3.1.1.   vienoje grupinėje konsultacijoje turi dalyvauti ne mažiau kaip 8 bičių laikytojai, jos trukmė ne trumpesnė kaip 4 akademinės valandos;

25.3.1.2.   viena individuali konsultacija gali trukti ne ilgiau kaip 1 akademinę valandą;

25.3.1.3.   teikiant konsultavimo paslaugas, vienos akademinės valandos įkainis apskaičiuojamas vadovaujantis Fiksuotųjų konsultavimo paslaugų teikimo įkainių apskaičiavimo ataskaita, tvirtinama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, bei Verslo pradžios, plėtros ir eksporto konsultacijų fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita ir Konsultacijų ekoinovacijų klausimais fiksuotųjų įkainių nustatymo tyrimo ataskaita, tvirtinamomis Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro. Vienos akademinės valandos įkainis negali būti didesnis kaip 72 Eur;

25.3.1.4.   įvykdytos konsultacijos (skaičius ir laikas) grindžiamos atliktų konsultacijų valandų žiniaraščiu (nurodomas fizinio asmens vardas ir pavardė, pavadinimas (kai taikoma), suteiktos konsultacijos tiksli data ir laikas, trumpas konsultacijos apibūdinimas (esmė);

25.3.2.   konsultantas bičių ligų gydymo klausimais privalo būti įtrauktas į Nepriklausomų žemės ūkio konsultantų tinklą;

25.3.3.   preparatų, įrangos varozei gydyti įsigijimui ir bitininkų aprūpinimui kompensuojama iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų,  bet ne daugiau kaip 1,50 Eur vienai bičių šeimai.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „MOKSLINIAI TYRIMAI BITININKYSTĖS SEKTORIUJE

 

26.     Pagal 3 priemonę kompensuojamos išlaidos iki 20 000 Eur vienam taikomojo mokslinio tyrimo (toliau – tyrimas) projektui įgyvendinti.

27.       Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ tinkamos kompensuoti išlaidos:

27.1.    atlyginimas asmenims, dirbantiems projekte:

27.1.1.   iki 5 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skiriama projekto administratoriaus, dirbančio pagal darbo sutartį darbo užmokesčiui;

27.1.2.   atlyginimas asmenims, tiesiogiai dirbantiems su moksliniais tyrimais, numatytais atlikti projekte (darbo užmokestis pagal darbo sutartį, įskaitant visus darbdaviui ir jo darbuotojui (-ams) Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius ir kitas su darbo teisiniais santykiais susijusias išmokas, jei dirbama pagal darbo sutartį, arba atlygis pagal paslaugų sutartį (-is), kai paslaugas teikia juridinis (-iai) asmuo (-enys) arba Nuolatinio Lietuvos gyventojo individualios veiklos vykdymo pažymą (-as) turintis (-ys) fizinis (-iai) asmuo (-enys), arba autorinis atlyginimas, įskaitant visus su autorinėmis sutartimis susijusius darbdaviui Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka privalomus mokėti mokesčius);

27.1.3.   vieno, visą darbo dieną dirbančio asmens, nurodyto Taisyklių 26.1.1 ir 26.1.2 papunkčiuose, darbo užmokesčiui arba paslaugoms apmokėti per mėnesį, negali būti skiriama didesnė nei vidutinio mėnesinio einamųjų metų algos dydžio suma. Teikiant paramos paraišką, turi būti nurodyta, ar tyrimo vykdytoją (-us) ketinama samdyti pagal darbo ar pagal paslaugų teikimo sutartį, ar pagal autorinę sutartį;

27.1.4.   tais atvejais, jei su projekte dirba asmuo pagal darbo sutartį, su paramos paraiška turi būti pateikiami numatomų konkrečių darbuotojų darbų grafikai, o su mokėjimo prašymu – darbo laiko apskaitos žiniaraščiai. Tais atvejais, kai numatoma įsigyti paslaugas, su paramos paraiška pateikiamas paslaugų apimčių ir būtinumo pagrindimas;

27.2.    iki 30 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skiriama komandiruotėms, kurios tiesiogiai susijusios su mokslinių tyrimų vykdymu ir pristatomais mokslinio tyrimo rezultatais. Komandiruotės į užsienį gali būti finansuojamos, jei tyrimui atlikti būtina pasinaudoti užsienio archyvais, laboratorine įranga ar kitomis unikaliomis mokslinėmis priemonėmis, kurių nėra Lietuvoje (pateikiami priemonių unikalumą ir jų prieinamumo vietą įrodantys dokumentai ar nuorodos į elektroninėje erdvėje prieinamą informaciją);

27.3.    iki 30 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skiriama prekių, būtinų tyrimui atlikti, įsigijimui ir (arba) nuomai. Prekių įsigijimo išlaidos finansuojamos tik tais atvejais, kai jos sunaudojamos projekto įgyvendinimo metu:

27.3.1.   medžiagų, reagentų, instrumentų, darbo saugos priemonių ar priemonių, kurios sunaudojamos mokslinio tyrimo vykdymo metu ir negali būti įtraukiamos į apskaitą kaip ilgalaikis turtas ar įranga, įsigijimo;

27.3.2.   programinės įrangos ir kitos įrangos, kuri bus naudojama moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, įsigijimo arba nuomos;

27.3.3.   prietaisų, kurie bus naudojami moksliniam tyrimui atlikti bei jo rezultatams pritaikyti ūkinėje veikloje, nuomos;

27.4.    iki 20 proc. kitų tinkamų finansuoti projekto išlaidų gali būti skiriama einamosios ūkinės pareiškėjo veiklos išlaidoms, kai jos tiesiogiai susijusios su vykdomu projektu ir kai jas aiškiai galima atskirti nuo kitų pareiškėjo ūkinės veiklos išlaidų, pvz.: patalpų išlaikymo (patalpų nuoma, šildymas, elektros energija), ryšio (telefonas, paštas, internetas), transporto;

27.5.    iki 15 proc. nuo tinkamų finansuoti projekto išlaidų el. leidinių apie mokslinio tyrimo rezultatus parengimui ir išleidimui, mokslinių straipsnių publikavimui atviros prieigos žurnaluose ar kituose moksliniuose leidiniuose.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „BITININKYSTĖS SEKTORIAUS POPULIARINIMAS IR RINKOS STEBĖSENA

 

28.     Pagal 4 priemonę kompensuojamos išlaidos:

28.1bitininkystės sektoriaus populiarinimui (šalies mastu), mokomiesiems / informaciniams reportažams, informacijos apie bičių produktų naudą sukūrimui ir sklaidai (reportažai per televiziją, radiją, internetą; straipsniai spaudoje, interneto platformose) iki 100 proc. kompensuoti tinkamų išlaidų:

28.1.1.   iki 6 000 Eur bitininkų el. leidiniams parengti ir išleisti. Temos turi atitikti 8.3 papunktyje nurodytoms bitininkystės mokslinių tyrimų kryptis. Vienam el. leidiniui parengti ir išleisti gali būti skiriama ne daugiu kaip 3 000 Eur. Mažiausia privaloma vieno elektroninio leidinio apimtis – ne mažiau kaip 10 000 (dešimt tūkstančių) žodžių. Elektroniniai leidiniai privalo atitikti Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo nuostatas, įskaitant, bet neapsiribojant, prievolę elektroniniam leidiniui suteikti tarptautinį standartinį numerį (ISBN, ISSN, ISMN ar kt.), taip pat ir kitų teisės aktų nuostatas. Kadangi pagal šias Taisykles tinkamomis finansuoti išlaidomis nėra laikomos elektroninio leidinio įrašymo ir pateikimo laikmenoje išlaidos, galima laikyti, jog pagal šias Taisykles remiami elektroniniai leidiniai savo esme yra internetiniai;

28.1.2.   iki 25 000 Eur bitininkų leidiniams parengti ir išleisti. Leidinių temos, turi atitikti 8.3. punkte nurodytas bitininkystės mokslinių tyrimų kryptis. Ne mažiau 4 leidiniai per metus, po 1 000 vnt. tiražu;

28.1.3.   iki 15 000 Eur audiovizualinės produkcijos (pvz., reportažai per televiziją, radiją, internetą, filmukai, laidos, interviu, reportažai) sukūrimui ir sklaidos paslaugoms įsigyti. Vienam reportažui sukurti ir transliuoti, platinti per televiziją, radiją, internetą gali būti skiriama ne daugiau kaip 2 000 Eur. Vienam, ne mažiau kaip 250 spaudos ženklų, straipsniui spaudoje, internete gali būti skiriama ne daugiau kaip 200 Eur. Sukurta audiovizualinė produkcija turi būti prieinama viešai (pvz.: skelbiama pareiškėjo interneto svetainėje, jeigu tokios nėra, partnerių ar savivaldybės svetainėje) visą laikotarpį nuo jos sukūrimo iki projekto pabaigos. Rekomenduojama sukurtą audiovizualinę produkciją laikyti prieinama viešai ir projektui pasibaigus, jeigu manoma, kad sukurta audiovizualinė produkcija turi ilgalaikę išliekamąją vertę ir gali būti naudinga ateityje jos turiniu susidomėjusiems asmenims;

28.1.4.   iki 20 000 Eur dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje, kai jose pristatomi organizacijos narių gaminami produktai. Pareiškėjams, kurie teikia paramos paraiškas dalyvauti tarptautinėse maisto parodose užsienyje, rekomenduojama dalyvauti didžiausią eksporto potencialą turinčiose Lietuvos Respublikos tikslinėse eksporto rinkose organizuojamose maisto parodose. Tinkamos finansuoti išlaidos:

28.1.4.1.   dalyvavimo maisto parodoje užsienyje mokesčiai;

28.1.4.2.   kelionės išlaidos (bilietų įsigijimo; transporto nuomos, transportavimo paslaugos, muitinės paslaugos);

28.1.4.3.   nakvynės išlaidos;

28.1.4.4.   valiutos konvertavimo mokesčiai;

28.1.4.5.   tarptautinio mokėjimo pavedimo mokesčiai;

28.1.4.6.   parodos ploto (stendo, ekspozicijos) nuomos (ne daugiau kaip 20 kv. m. tuščio parodos ploto);

28.1.4.7.   renginio vietos (stendo, ekspozicijos) įrengimo, išlaikymo ir priežiūros (sumontavimo, išmontavimo, būtinos įrangos bei baldų nuomos, apipavidalinimo, eksploatavimo, pervežimo ir pan.), bet ne daugiau kaip 900 Eur už 1 kv. m;

28.1.5.   iki 20 000 Eur komunikacijos paslaugoms (bitininkavimo populiarinimas, komunikacijos projektai, viešinimo ir bitininkų bendruomenės aktyvinimo veiksmai). Komunikacijos specialistas turi turėti bent 1 metų parodų, renginių organizavimo patirtį arba išsilavinimą komunikacijos srityje. Su paramos paraiška turi būti pateikta komunikacijos specialisto gyvenimo aprašymas (CV), darbo ar paslaugos teikimo sutartis, verslo liudijimas arba individualios veiklos pažyma. Vieno asmens darbo užmokesčiui arba paslaugoms apmokėti per mėnesį negali būti skiriama didesnė nei vidutinio mėnesinio einamųjų metų algos dydžio suma;

28.2.    iki 10 000 Eur už bitininkystės rinkos stebėsenos studijos atlikimą. Su paramos paraiška turi būti pateikiama darbo ar paslaugos teikimo sutartis, verslo liudijimas ar individualios veiklos pažyma. Su mokėjimo prašymu pateikiama: sąskaitos faktūros, kvitai, banko išrašai.

29.  Parengtus (sukurtus) mokomuosius / informacinius reportažus kiekviena bitininkų organizacija po mokėjimo prašymo pateikimo, privalo viešinti savo internetiniame puslapyje įkeliant reportažų nuorodas.

30.  Pagal visas priemones negali teikti paslaugų ar įsigyti prekių asmenys, susiję giminystės, artimais ryšiais (sutuoktiniai, tėvai ir vaikai, seneliai ir vaikaičiai, broliai ir seserys) su juridiniam asmeniui atstovaujančiu pareiškėju (paramos gavėju). Pagal poreikį (kai tokios informacijos nėra viešuosiuose registruose) Agentūrai turi būti pateikiama santuokos liudijimo, gimimo liudijimo ar kitų prašomų dokumentų kopijos.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

PRIEMONĖ „MEDAUS IR KITŲ BIČIŲ PRODUKTŲ LABORATORINIAI TYRIMAI 

 

31.     Pagal 5 priemonę kompensuojamos išlaidos:

31.1.    vienam fiziniam asmeniui kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo laboratorijoje išlaidų, bet ne daugiau kaip 500 Eur (vienas pareiškėjas gali ištirti keletą skirtingų mėginių, jei neviršijama bendra paramos suma);

31.2.    juridiniam asmeniui kompensuojama iki 70 proc. bičių produktų kokybę ir natūralumą atspindinčių kriterijų ištyrimo laboratorijoje išlaidų, bet ne daugiau kaip 5 000 Eur (ištiriama ne mažiau nei 10 mėginių).

 

X SKYRIUS

KVIETIMAS TEIKTI PARAMOS PARAIŠKAS, PARAMOS PARAIŠKOS PILDYMAS, TEIKIMAS IR REGISTRAVIMAS

 

32.     Kvietimas teikti paraiškas skelbiamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

33.     Paramos paraiškų pildymas, teikimas ir registravimas atliekamas Administravimo taisyklių 78–85 punktuose nustatyta tvarka.

34.     Vienas pareiškėjas tuo pačiu metu gali teikti kelias paramos paraiškas pagal kelias skirtingas priemones, jei atitinka tai priemonei keliamus reikalavimus, bet tik vieną paramos paraišką pagal tą pačią priemonę.

35.     Pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“, kai pareiškėjas, atitinkantis šiai priemonei keliamus reikalavimus, gali teikti ne daugiau kaip 3 (tris) paramos paraiškas per bitininkystės metus. Kiekvienam tyrimui pildoma atskira paramos paraiška.

 

XI SKYRIUS

PARAMOS PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PARAMOS SKYRIMAS

 

36.  Paramos paraiškų ir dokumentų, teikiamų kartu su paramos paraišką (Taisyklių 3 priedas), vertinimas ir paramos skyrimas atliekamas Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

37Agentūra, įvertinusi paramos paraiškas, parengia nustatytos formos Paramos paraiškų pagal Bitininkystės programos priemones vertinimo rezultatų suvestinę (Taisyklių 7 priedas), įvertina ir teikia Komisijai, kuri per 10 darbo dienų nuo paramos paraiškų vertinimo rezultatų suvestinės gavimo priima rekomendacinio pobūdžio sprendimą dėl paramos skyrimo ar neskyrimo pagal priemones.

38Jei kvietimo teikti paramos paraiškas metu pareiškėjų gautose paraiškose prašoma suma yra ne didesnė nei priemonei (ar jos veiklai) skirta paramos suma, parama suteikiama visiems pareiškėjams, kurie po paramos paraiškų vertinimo pripažįstami tinkamais gauti paramą.

39Jei kvietimo teikti paramos paraiškas metu gautose paraiškose pareiškėjų prašoma suma yra didesnė nei priemonei (ar jos veiklai) skirta paramos suma, Programos valdymo komiteto posėdyje lėšos perskirstomos tarp priemonių.

40Atsižvelgiant į Komisijos rekomendacijas, sprendimas dėl paramos įforminamas ministerijos kanclerio potvarkiu.

 

XII SKYRIUS

PARAIŠKŲ PIRMUMO VERTINIMAS

 

41.  Veikla „Bičių ligų prevencija“ yra prioritetinė veikla; paraiškos įvertinamos pirmiausia ir tenkinamos visa apimtimi.

42Jeigu vertinant paraiškas pagal vieną iš kriterijų biudžeto lėšų likučio nepakanka, pagal tą kriterijų vertintoms paraiškoms Programos valdymo komiteto posėdyje lėšos perskirstomos tarp priemonių. Jei perskirsčius lėšas jų nepakanka, pagal priemones taikomas paraiškų pirmumo vertinimas, kai pagal konkrečią priemonę nepakanka lėšų finansuoti pateiktoms paraiškoms.

43Priemonėse dalyvaujantiems juridiniams asmenims (toliau – organizacijos) taikomi pirmumo kriterijai:

43.1.  organizacija vienija didesnį narių skaičių (organizacijos narių skaičius tikrinamas pagal VĮ Registrų centrui pateiktą ataskaitinių metų veiklos ataskaitą);

43.2.  organizacijos vienijamų narių laikomas bičių šeimų skaičius didesnis (bičių šeimų skaičius tikrinamas pagal praėjusių metų Ūkinių gyvūnų registre esančių registruotų šeimų skaičių).

44.     Priemonėse dalyvaujantiems fiziniams asmenims taikomi pirmumo kriterijai:

44.1.    niekada negavo paramos pagal ankstesnes bitininkystės paramos programas išskyrus bičių ligų gydymą;

44.2.    kuris gavo paramą prieš 2 metus ir daugiau nuo paraiškos paramai gauti pateikimo dienos;

44.3.    yra jaunasis bitininkas, t. y. ne vyresnis kaip 40 metų (paraiškos teikimo dieną nesuėję 41 metai);

44.4.    turintis ekologinio bityno statusą;

44.5.    dalyvaujantis nacionalinėje žemės ūkio ir maisto kokybėsNKP sistemoje su bičių produktais;

44.6.    kurio paraiškos nebuvo įvertintos pagal Taisyklių 44.1–44.5. papunkčių nuostatas.

45.  Pirmumo kriterijai, nurodyti Taisyklių 43 punkte, taikomi juridiniams asmenims,  eilės tvarka, t. y. pirmiausiai įvertinama konkuruojančių paraiškų atitiktis pirmajam (iš eilės) kriterijui, tuomet įvertinama, ar šio kriterijaus pakanka paraiškų pirmumo eilei sudaryti, atsižvelgiant į turimą lėšų biudžetą. Jeigu vieno kriterijaus nepakanka, pirmojo kriterijaus vertinimo metu neatrinktos paraiškos vertinamos pagal antrąjį kriterijų.

46Pirmumo kriterijai nurodyti Taisyklių 44 punkte, taikomi fiziniams asmenims, eilės tvarka, t. y. pirmiausiai įvertinama konkuruojančių paraiškų atitiktis pirmajam (iš eilės) kriterijui, tuomet įvertinama, ar šio kriterijaus pakanka paraiškų pirmumo eilei sudaryti, atsižvelgiant į turimą lėšų biudžetą. Jeigu vieno kriterijaus nepakanka, pirmojo kriterijaus vertinimo metu neatrinktos paraiškos vertinamos pagal antrąjį ir paskesnius kriterijus.

47Tuo atveju, jeigu, perskirsčius lėšas tarp priemonių, vertinant paraiškas pagal vieną iš kriterijų biudžeto lėšų likučio nepakanka pagal tą kriterijų vertintoms paraiškoms – taikomas proporcingas mažinimas.

48.  Jei pritaikius Taisyklių 43 ir 44 punktuose nurodytus pirmumo kriterijus paramos lėšų paraiškoms vis tiek nepakanka, taikomas proporcingas lėšų sumažinimas likusioms paraiškoms. Agentūra siūlymą teikia pareiškėjams, dalyvaujantiems toje pačioje priemonėje, ir siūlo įgyvendinti projektą visa apimtimi su mažesne paramos suma bei skirti didesnę nuosavų lėšų sumą projektui įgyvendinti. Pareiškėjui (-ams) nesutikus įgyvendinti projekto (-ų) su mažesne paramos suma (ar per Agentūros nurodytą laiką nepateikus atsakymo), paraiška (-os) atmetama (-os). Jeigu vienas ar dalis projektų paraiškų atmetama, priemonės biudžeto lėšos perskirstomas likusiems projektams.

49.  Paramos lėšų proporcingas mažinimas, nurodytas Taisyklių 47 punkte, gali būti siūlomas pareiškėjams tik tuo atveju, kai siūloma sumažinta paramos suma kiekvienam projektui nėra mažesnė kaip 50 proc. jo prašytos paramos sumos.

50.  Pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų tyrimai“ paramos gavėjai vertinami tokia eilės tvarka:

50.1.    pareiškėjas prie projekto prisideda savo lėšomis 30 proc. ir daugiau nuo visos projekto vertės;

50.2.    jeigu vertinant paraiškas pagal vieną iš kriterijų, numatytų Taisyklių 44.1–44.6 papunkčiuose, biudžeto lėšų likučio nepakanka, Programos valdymo komiteto posėdyje lėšos perskirstomos tarp priemonių. Jei perskirsčius lėšas jų nepakanka – taikomas proporcingas mažinimas.

 

XIII SKYRIUS

PARAMOS mokėjimo būdai ir tvarka

 

51.     Mokėjimo prašymų teikimo, tikrinimo ir paramos lėšų išmokėjimo tvarka nustatyta Administravimo taisyklių 172–189 punktuose.

52.       Paramos lėšos paramos gavėjams pagal priemones gali būti išmokėtos šiais būdais:

52.1.    išlaidų kompensavimo;

52.2.    išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos.

53.     Išlaidų deklaravimo, vertinimo ir apmokėjimo pagal pasirinktą mokėjimo būdą tvarka, nustatyta Administravimo taisyklių 199–207 punktuose.

54.     Išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos, būdas gali būti taikomas viešiesiems juridiniams asmenims bei mokslo ir studijų institucijoms, kurių veiklą reglamentuoja Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymas ir Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymas.

55.     Didžiausias Programos priemonei taikomas avanso dydis negali būti didesnis nei 40 procentų patvirtintos paramos sumos.

56.     Paramos gavėjas priemonės įgyvendinimo laikotarpiu pagal vieną paraišką gali pateikti:

56.1.  vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo būdas;

56.2.  avanso mokėjimo prašymą ir vieną mokėjimo prašymą, kai taikomas išlaidų kompensavimo su avanso mokėjimu, kai avansas nėra Europos Komisijai tinkamos deklaruoti išlaidos. Bendra avanso mokėjimo prašyme ir mokėjimo prašyme apskaičiuota kompensuojama paramos suma negali būti didesnė nei paramos gavėjui patvirtinta paramos suma.

57.  Prie mokėjimo prašymo paramos gavėjas papildomai pateikia užpildytus:

57.1.    bičių laikytojų, kurie gavo paramą pagal priemonę „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“, sąrašus (Taisyklių 4 priedas);

57.2.    atlikto taikomojo mokslinio tyrimo ataskaitą (Taisyklių 8 priedas) Agentūrai, o jos kopiją – ministerijai (pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Moksliniai tyrimai bitininkystės sektoriuje“ atliktų taikomųjų mokslinių tyrimų ataskaitos bei rezultatai;

57.3.    atliktos bitininkystės sektoriaus studijos ataskaitą (Taisyklių 9 priedas) Agentūrai, o jos kopiją – ministerijai (reikalavimas taikomas pareiškėjams pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“). Ministerijos interneto svetainėje https://zum.lrv.lt/ skelbiamos pagal priemonę „Bitininkystės sektoriaus populiarinimas ir rinkos stebėsena“ atliktų bitininkystės sektoriaus studijų ataskaitos;

57.4.    kai buvo perkamos lektoriaus paslaugos – kartu su mokėjimo prašymu pateikti vykdytos veiklos aprašymą, pridėti atliktų konsultacijų, paskaitų, kitų darbų įrodymus (dalyvių sąrašas ir kt.) už laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą datos iki mokėjimo prašymo (išskyrus avanso mokėjimo prašymą) pateikimo datos;

57.5.    iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Agentūrai pateikti užbaigto projekto veiklos aprašymą, kuriame pateikiami atliktų konsultacijų, paskaitų ir kitų darbų įrodymai (mokymų grafikai, dalyvių sąrašai, seminarų ar konferencijų ataskaitos).

58.  Teikiantieji mokėjimo prašymus dėl reportažų per televiziją, radiją, informaciją spaudoje, internete turi pateikti informaciją apie reportažų / straipsnių turinį ir reportažų transliavimo laiką / grafiką, informacijos spaudoje spausdinimo, skelbimo interneto platformose grafiką (el. laikmenas, dokumentą iš reportažų transliuotojo, informacijos skelbėjo, spausdintojo ar nuorodas).

59Avanso mokėjimo prašymus ir mokėjimo prašymus paramos gavėjas turi pateikti Agentūrai po pranešimo apie paramos skyrimą gavimo.

60Mokėjimo prašymai turi būti pateikti ne vėliau kaip iki einamųjų metų rugpjūčio 15 d. Paramos gavėjas, pavėlavęs pateikti mokėjimo prašymą dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga), gali jį pateikti iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d. kartu su prašymu jį priimti ir vėlavimo priežasties pagrindimo dokumentais. Agentūra, pripažinusi vėlavimo priežastį pateisinama (t. y., kad pareiškėjas dėl svarbios priežasties (nenugalima jėga, liga) negalėjo pateikti mokėjimo prašymo iki einamųjų metų rugpjūčio 29 d.), priima rašytinį sprendimą dėl pavėluotai pateikto mokėjimo prašymo priėmimo. Mokėjimo prašymai, pateikti po rugpjūčio 29 d., nepriimami.

61.  Fiziniai bei juridiniai asmenys, kurie gavo paramą pagal priemonę „Medaus ir kitų bičių produktų laboratoriniai tyrimai“, kartu su mokėjimo prašymu pateikia kiekvieno tirto bičių produktų mėginio (jei buvo tirtas daugiau nei vienas mėginys) atliktų tyrimų protokolus.

62.  Paramos lėšos paramos gavėjams išmokamos iki einamųjų metų spalio 15 d.

 

XIV SKYRIUS

KONTROLĖ, PATIKRINIMAI IR SANKCIJOS

 

63.     Paramos kontrolė ir patikrinimai vykdomi Administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

64.     Iki einamųjų metų gruodžio 15 d. Agentūra pateikia ministerijai ataskaitą apie Paramos bitininkystei priemonių įgyvendinimą (Taisyklių 10 priedas).

65.     paramos gavėjui, netinkamai įgyvendinančiam (įgyvendinusiam) projektą, taikomos sankcijos, nustatytos Administravimo taisyklių 244–248 punktuose.

66.     Specifinės sankcijos:

66.1.  parama neskiriama arba susigrąžinama:

66.1.1.   jeigu mokėjimo prašymo patikros vietoje metu nustatomas mažesnis laikomų bičių šeimų skaičius nei buvo nurodyta paramos paraiškoje, patvirtintos paramos suma proporcingai mažinama atsižvelgiant į sumažėjusį laikomų bičių šeimų skaičių. Paramos suma nemažinama, jei bičių šeimų skaičius sumažėjo iki 10 proc. nuo paramos paraiškoje nurodyto bičių šeimų skaičiaus. Ši sankcija taikoma pagal priemones „Bičių šeimų atnaujinimas, bitininkavimo inventoriaus įsigijimas, bičių ligų prevencija“;

66.1.2.   jei projekto įgyvendinimo ar kontrolės laikotarpiu nustatoma pažeidimų ir paramos gavėjui taikomos sankcijos, jis neturi teisės vienus bitininkystės metus kreiptis paramos pagal Bitininkystės programą;

66.1.3.   neteisėtai išmokėtos ir (arba) panaudotos paramos lėšos susigrąžinamos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. vasario 13 d. nutarimo Nr. 137 „Dėl Grąžintinų lėšų, susidariusių įgyvendinant Europos Sąjungos žemės ūkio fondų priemones, administravimo taisyklių patvirtinimo“ nustatyta tvarka.

 

XV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

67.     Pasikeitus šiose Taisyklėse nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos šių teisės aktų nuostatos.

68.     Paramos gavėjas privalo saugoti visus su paramos gavimu susijusius dokumentus Administravimo taisyklėse nustatytais terminais ir tvarka.

69.     Pareiškėjas ir (arba) paramos gavėjas, nesutinkantis su Agentūros ar ministerijos sprendimais, veikimu ar neveikimu, turi teisę Administravimo taisyklėse numatyta tvarka juos apskųsti.

____________________

part_89796574631c47a7b7f50d4cccca17c9_end