LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 2012 M. SAUSIO 31 D. ĮSAKYMO NR. 3-83 „DĖL KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m. gegužės 30 d. Nr. 3-283

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2012 m. sausio 31 d. įsakymą Nr. 3-83 „Dėl Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ ir jį išdėstau nauja redakcija:

LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. balandžio 9 d. nutarimo Nr. 341 „Dėl esminių statinio reikalavimų ir statinio techninių parametrų pagal statinių ar statybos produktų charakteristikų lygius ir klases nustatymo kompetencijos priskyrimo valstybės institucijoms“ 2.2 papunkčiu ir siekdamas užtikrinti eismo saugumą,

tvirtinu Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisykles (pridedama).“

2. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                  Marius Skuodis

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2012 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 3-83

(Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro

2022 m. gegužės 30 d. įsakymo Nr. 3-283

redakcija)

 

 

 

KELIO ŽENKLŲ ĮRENGIMO IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO TAISYKLĖS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato kelio ženklų ir vertikaliojo ženklinimo projektavimo ir įrengimo reikalavimus.

2. Taisyklės taikomos kelio ženklams ir vertikaliajam ženklinimui Lietuvos Respublikos teritorijoje.

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, Kelių eismo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Kelių eismo taisyklės), Kelio ženklų ir signalų konvencija, priimta 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, Europos susitarimu, papildančiu Kelio ženklų ir signalų konvenciją, pateiktą pasirašyti 1968 m. lapkričio 8 d. Vienoje, priimtu 1971 m. gegužės 1 d. Ženevoje, atsižvelgiant į Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3-487 „Dėl Pėsčiųjų perėjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklių patvirtinimo“, Lietuvos standartą LST EN 12899-1:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“, Lietuvos standartą LST EN 12966:2014 „Vertikalieji kelio ženklai. Kintamos informacijos kelio ženklai“, Lietuvos standartą LST EN 12899-3:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“.

4. Kelio ženklų gamybos reikalavimai (reikalavimai ženklų paviršiams ir pagrindams, spalvinėms, šviesos atspindėjimo ir skaisčio savybėms), reikalavimai ženklų įtvirtinimo elementams ir atraminėms dalims pateikti Lietuvos standarte LST EN 12899-1:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 1 dalis. Nuolatiniai ženklai“.

5. Kelių eismo taisyklėse numatyti kintamos informacijos kelio ženklai įrengiami laikantis Taisyklių ir Lietuvos standarto LST EN 12966:2014 „Vertikalieji kelio ženklai. Kintamos informacijos kelio ženklai“.

6. Taisyklėse vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme ir Kelių eismo taisyklėse. Taisyklėse kelio ženklų, vertikaliojo ženklinimo ir horizontaliojo ženklinimo numeriai nurodyti pagal Kelių eismo taisykles. Visuose paveiksluose matmenys nurodyti metrais.

 

II SKYRIUS

KELIO ŽENKLŲ IR VERTIKALIOJO ŽENKLINIMO ĮRENGIMAS

 

7. Organizuodamas eismą kelių (gatvių) ruožuose, sankryžose, įrengdamas kelio ženklus ir vertikalųjį ženklinimą kelio savininkas ir (ar) valdytojas (toliau – kelio valdytojas) privalo:

7.1. užtikrinti, kad būtų laikomasi kelio ženklų įrengimo ir vertikaliojo ženklinimo naudojimo proporcingumo, vengti eismo organizavimo priemonių pertekliaus; eismo organizavimo priemonės turi būti naudojamos pagal paskirtį, kad nedidėtų miesto vizualinė tarša, kuri atitrauktų transporto priemonių vairuotojų dėmesį nuo eismo situacijos stebėjimo ir transporto priemonės valdymo, kas nepriimtina saugaus eismo požiūriu;

7.2. naudoti tokias technines eismo organizavimo priemones, kad eismo organizavimas būtų tinkamas, aiškus, vienodai suprantamas visiems eismo dalyviams ir neklaidintų jų; 

7.3. įvertinti toje eismo situacijoje taikytinas Kelių eismo taisyklių nuostatas, kelio ženklų reikalavimus, galiojimo zoną ir kt.

 

III SKYRIUS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

KELIO ŽENKLŲ DYDŽIAI

 

8. Pagal dydį kelio ženklai (toliau – ženklas), išskyrus individualiai projektuojamus, skirstomi į penkias grupes:

8.1. 0 grupė – labai maži;

8.2. 1 grupė – maži;

8.3. 2 grupė – normalaus dydžio;

8.4. 3 grupė – dideli;

8.5. 4 grupė – labai dideli.

9. Atsižvelgiant į kelią, ženklų dydis parenkamas ne mažesnis, nei nurodyta 1 lentelėje. Ženklų dydis ir kiti parametrai turi atitikti 2, 3, 4, 5 ir 6 lentelėse pateiktas reikšmes, išskyrus ženklų Nr. 507, 513–524, 548 taip pat informacinių ženklų plotį, kai vaizduojamų eismo juostų skaičius yra kitoks, nei pavaizduota Kelių eismo taisyklėse.

 

1 lentelė. Ženklų dydžio parinkimas

Ženklų dydžio grupės

Ženklo naudojimo vieta

ne gyvenvietėse

gyvenvietėse

0

Prireikus keliai su viena ir dviem eismo juostomis

1

Keliai su viena eismo juosta kiekviena kryptimi

Keliai su viena ir dviem eismo juostomis kiekviena kryptimi

2

Keliai su dviem ir daugiau eismo juostų kiekviena kryptimi

Keliai su trimis ir daugiau eismo juostų kiekviena kryptimi

3

Greitkeliai ir automagistralės

4

Darbų vietos automagistralėse, greitkeliuose, ypač pavojingi ruožai kituose keliuose, pagrindus naudojimo tikslingumą

 

2 lentelė. Trikampių ženklų dydžiai

Ženklo forma

Ženklo numeris

Ženklo dydžio grupė

Kraštinės ilgis, mm

Kampo apvalinimo spindulys, mm

(ženklas)

101, 102, 108–110,

113–118, 130

1

700

45

2

900

103–105, 107, 111,

112, 123, 127–129, 132, 151

0

600

30

1

700

45

2

900

124–126

0

600

30

1

700

45

2

900

4

1500

60

131,

133–137, 150

1

700

45

2

900

3

1200

60

106, 119–122

0

600

30

1

700

45

2

900

3

1200

60

4

1500

(ženklas)

203

0

600

30

1

700

45

2

900

 

3 lentelė. Apvalių ženklų dydžiai

Ženklo forma

Ženklo numeris

Ženklo dydžio grupė

Skersmuo, mm

(ženklas)

301–305, 307, 311,

312, 314–319, 338,

339, 401–406

0

400

1

600

2

700

3

900

205, 313, 320, 321, 331

1

600

2

700

329, 407–409

0

400

1

600

2

700

3

900

4

1200

306, 308–310, 322–324, 332–335, 337, 340, 341 410–413

0

400

1

600

2

700

414, 415

1

600

2

700

3

900

325–328, 330, 336

1

600

2

700

3

900

4

1200

 

4 lentelė. Kvadratinių ženklų dydžiai

Ženklo forma

Ženklo numeris

Ženklo dydžio grupė

Kraštinės ilgis, mm

Kampo apvalinimo spindulys, mm

(ženklas)

146, 147

0

350

0

1

500

2

4

700

201, 202

0

350

25

1

600

40

2

700

 

508–512, 533–538

1

600

40

2

700

513–516,

521, 527, 539

0

400

40

1

600

2

700

3

900

206, 503, 504, 525, 526, 528, 611,

804, 842, 843, 856

0

400

40

1

600

2

700

622 ir 623 (dviračių trasos numeris ir kryptis)

0

250

25

1

350

2

609, 635

-

>=1200

40

 

5 lentelė. Stačiakampių ženklų dydžiai

Ženklo forma

Ženklo numeris

Ženklo dydžio grupė

Ženklo plotis, mm

Ženklo aukštis, mm

Kampo apvalinimo spindulys, mm

(ženklas)

140–145

1

300

600

40

2

350

700

149

-

250

1000

0

416

1

600

900

40

2

700

1050

501, 502, 546, 547, 555, 556, 558

1

600

900

40

2

700

1050

3

900

1350

529–532,

540–545, 557, 559, 560

0

400

600

40

1

600

900

2

700

1050

548, 549

0

400

600

40

1

600

900

2

619

1

1000

2250

40

2

3

1200

2700

624, 627

2

1200

1800

40

4

701–736

0

400

600

40

1

600

900

2

700

1050

3

900

1350

806–808

0

200

400

25

1

300

600

40

2

350

700

(ženklas)

146, 147

0

1600

350

0

1

2250

500

2

4

3150

700

148

0

2100

350

0

1

3000

500

2

4

4200

700

505, 506, 554

0

750

250

40

1

900

300

2

1050

350

507, 522

1

1400

700

40

2

3

1800

900

517, 518, 520, 523, 524

0

1100

550

40

1

1400

700

2

519

0

900

600

40

1

1050

700

2

1350

900

552, 553

0

600

400

40

1

900

600

2

1050

700

610

0

750

250

40

1

900

300

2

1050

350

3

1350

450

620

1

300

200

40

2

3

450

300

621

3

450

300

40

622 (kelio numeris)

1

700

350

40

2

3

1050

450

623 (kelio numeris ir kryptis)

1

600

200

40

2

900

300

625, 626

1

1350

350

40

2

513–516, 636

0

600

400

40

1

900

600

2

1050

700

3

1350

900

801–803, 805, 815–818, 820, 822–829, 841, 845, 848

0

400

200

25

1

600

300

40

2

700

350

3

900

450

4

1200

600

809–811, 819, 821, 830–839, 844, 846, 852–855

0

400

200

25

1

600

300

40

2

700

350

812–814, 840, 847, 849–851

0

400

200

25

1

600

300

40

2

700

350

3

900

450

 

6 lentelė. Aštuonkampių ženklų dydžiai

Ženklo forma

Ženklo numeris

Ženklo dydžio grupė

Ženklo skersmuo (atstumas tarp lygiagrečių kraštinių), mm

(ženklas)

204

0

600

1

700

2

900

3

1200

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ PARAMETRŲ REIKŠMĖS

 

10. Ženkluose naudojamų parametrų reikšmės pateiktos 7 lentelėje.

 

7 lentelė. Ženkluose naudojamų parametrų reikšmės

Ženklo numeris

Parametras

Naudojamos parametrų reikšmės

316, 317

Aukštis / plotis

0,1 m kartotinės

318

Ilgis

1 m kartotinės

319

Atstumas

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 m

546

Ilgis

50 m kartotinės

551, 605–608, 613, 618, 628,

Atstumas

Nuo 0 iki 1,0 km – 0,1 km kartotinės, nuo 1,0 km – 1 km kartotinės („km“ nerašoma)

601, 603, 804

Atstumas

50 m kartotinės

620, 621

Atstumas

1 km kartotinės („km“ nerašoma)

627

Atstumas

100, 150, 300, 400, 450, 500 m

701–736

Atstumas

Nurodant atstumą į priekį: iki 2000 m – 100 m kartotinės; daugiau nei 2 km – 1 km kartotinės; nurodant atstumą į šoną: iki 200 m – 50 m kartotinės, nuo 200 m iki 1000 m – 100 m kartotinės, daugiau kaip 1 km – 1 km kartotinės

801–803

Atstumas

10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 500, 600, 700, 800, 900 m, 1 km, 100 m kartotinės, 2 km, 100 m kartotinės, 3 km, 100 m kartotinės, 4 km, 100 m kartotinės, 5 km, 1 km kartotinės

805, 806, 809–811

Ilgis

Nuo 0 iki 50 m – 5 m kartotinės, nuo 50 m – 10 m kartotinės, nuo 100 m – 100 m kartotinės, nuo 1 km – 1 km kartotinės. Išskirtiniais atvejais, pavyzdžiui, kai stovėjimo vietos išdėstytos statmenai ar lygiagrečiai, lentelėse Nr. 805, 809–811 leidžiama naudoti mažesnes kaip 5 m kartotines

329, 330, 414, 415, 520, 521, 539, 542, 545

Greitis

10 km/h – kartotinės („km/h“ nerašoma)

314, 315

Masė

Iki 10 t – 0,1 t kartotinės, nuo 10 t – 1 t kartotinės

529

Laikas

15, 30, 45 min; 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5 h; nuo 4 h – 1 h kartotinės

530, 540–545, 826–829

Laikas

30 min kartotinės, nurodant matavimo vienetą h

117, 118

Nuolydis

1 % kartotinės

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ŽENKLŲ ĮRENGIMO AUKŠTIS

 

11. Ženklo įrengimo aukščiu, priklausomai nuo to, kur ženklas įrengiamas, laikomas atstumas nuo važiuojamosios kelio dalies (toliau – važiuojamoji dalis) krašto arba šaligatvio krašto, arba pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako krašto, arba iškilios saugumo salelės krašto iki ženklo skydo apatinio krašto (neatsižvelgiant į papildomas lenteles). Jeigu ženklai įrengiami vienas virš kito, tuomet atstumas matuojamas iki apatinio ženklo skydo apatinio krašto. Jeigu po ženklu įrengta (-os) papildoma (-os) lentelė (-ės) trukdytų patogiam ir saugiam eismo dalyvių eismui, pavyzdžiui, trukdytų pėsčiųjų eismui šaligatviu arba sumažintų jų matomumą prie pėsčiųjų perėjų, rekomenduojama ženklo įrengimo aukščiu laikyti atstumą iki žemiausiai įrengtos papildomos lentelės skydo apatinio krašto.

12. Ženklo įrengimo aukštis, išskyrus Taisyklių 14 ir 15 punktuose numatytas išimtis, turi būti toks, koks nurodytas 8 lentelėje.

13. Ne gyvenvietėse rekomenduojamas šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų aukštis – 1,7 m, gyvenvietėse – 2,2 m. Rekomenduojamas ženklų Nr. 407–409, įrengiamų važiuojamojoje dalyje, aukštis 1,0–1,5 m, iškiliose saugumo salelėse aukštis – 1,0 m.

 

8 lentelė. Ženklų įrengimo aukštis

Ženklų įrengimo būdas

Ženklų įrengimo aukštis, m

gyvenvietėse

ne gyvenvietėse

Šalia važiuojamosios dalies

2,0–4,0

1,5–2,2

Virš važiuojamosios dalies

5,0–6,0

5,0–6,0

Važiuojamojoje dalyje ar iškilioje saugumo salelėje

0,6–4,0

0,6–4,0

 

14. Ženklai Nr. 146, 147 (ir jų segmentai) ir 148 įrengiami 0,6–1,2 m aukštyje. Rekomenduojamas ženklų įrengimo aukštis – 1 m.

15. Ženklai Nr. 149 statomi 0–0,25 m aukštyje.

16. Papildomas lenteles leidžiama tvirtinti prie pat ženklo taip, kad jos neuždengtų ženklo arba pačios nebūtų juo uždengtos. Atstumas tarp ženklo ir lentelės, taip pat tarp lentelių neturi būti didesnis kaip 0,05 m.

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ŽENKLŲ ĮRENGIMAS KELIO SKERSINIAME PROFILYJE

 

17. Ženklai, išskyrus Taisyklėse nurodytus atvejus, įrengiami dešinėje kelio, pėsčiųjų ir (arba) dviračių tako pusėje arba virš jų.

18. Darbų vietose, taip pat laikinai keičiant eismo tvarką, ženklus leidžiama įrengti važiuojamojoje dalyje ir kelkraštyje.

19. Ženklai galioja tai važiuojamajai daliai, pėsčiųjų ar dviračių takui, šalia kurių, ant kurių arba virš kurių jie yra įrengti.

20. Dešinėje kelio pusėje įrengti ženklai gali būti dubliuojami. Dubliuojantys ženklai gali būti įrengiami kairėje važiuojamosios dalies pusėje esančioje skiriamojoje juostoje ar iškilioje saugumo salelėje, o vienpusio eismo keliuose – kairėje kelio pusėje. Jeigu skiriamosios juostos ar iškilios saugumo salelės nėra, o eismui priešinga kryptimi yra ne daugiau kaip viena eismo juosta, ženklus leidžiama dubliuoti kairėje kelio pusėje.

21. Ženklai turi būti dubliuojami, kai dėl plačios važiuojamosios dalies (dvi ir daugiau eismo juostų viena kryptimi), intensyvaus eismo ar dėl kitų priežasčių pagrindiniai ženklai nepakankamai gerai matomi arba ne laiku pastebimi tų eismo dalyvių, kuriems jie yra skirti, taip pat visais Taisyklėse nurodytais atvejais.

22. Jeigu dubliuoti būtino ženklo įrengti neįmanoma (nėra skiriamosios juostos, iškilios saugumo salelės, eismui priešinga kryptimi yra dvi ir daugiau juostų), pagrindinis ženklas įrengiamas virš važiuojamosios dalies arba virš jos ir dešinėje pusėje.

23. Vienoje kelio vietoje (kelio skerspjūvyje), neįskaitant dubliuojančių ženklų, nurodomųjų ženklų Nr. 508–512 ir papildomų lentelių, įrengiami ne daugiau kaip trys ženklai. Gyvenvietėse vienoje vietoje (kelio skerspjūvyje) prireikus gali būti įrengti ne daugiau kaip keturi ženklai.

24. Įrengiant ženklus šalia kelio, atstumas nuo kelkraščio, o jeigu jo nėra, nuo važiuojamosios dalies krašto iki artimesniojo ženklo skydo krašto turi būti 0,5–4,0 m (ne gyvenvietėse rekomenduojamas atstumas – 1,00 m), tačiau privalu užtikrinti ženklų matomumą vairuotojams. Įrengiant ženklus Nr. 601–608, 612–615, 618, 624, 628, 629 šis atstumas gali būti iki 5,0 m.

25. Atstumas tarp greta vienas kito įrengtų ženklų turi būti ne didesnis kaip 0,20 m.

26. Neleidžiama ženklų įrengti arčiau kaip 1,0 m nuo aukštosios įtampos elektros laidų, taip pat kabinti jų virš važiuojamosios dalies aukštosios įtampos linijos apsaugos zonoje.

27. Šalia važiuojamosios dalies įrengiamų ženklų plokštuma turi būti statmena kelio (juostos) ašiai arba pasukta ne didesniu kaip 15°  kampu į važiuojamąją dalį, kad ženklas būtų geriau matomas vairuotojams. Važiuojamojoje dalyje ženklai įrengiami kiek galima statesniu kelio ašiai kampu. Virš važiuojamosios dalies ženklai įrengiami statmenai važiuojamajai daliai arba palenkti į ją ne didesniu kaip 5° kampu.

28. Šalia kelio įrengiamų ženklų Nr. 148, 528–532, 608, 614, 616, 629 plokštuma gali būti lygiagreti kelio (juostos) ašiai.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ŽENKLŲ ĮRENGIMAS KELIO IŠILGINIAME PROFILYJE

 

29. Atstumas tarp vienas paskui kitą įrengtų ženklų, išskyrus ženklų Nr. 146 ir 147 segmentus ir ženklus Nr. 149, gyvenvietėse rekomenduojamas ne mažesnis kaip 20 m, ne gyvenvietėse – ne mažesnis kaip 35 m, o automagistralėse bei greitkeliuose – ne mažesnis kaip 50 m.

30. Ženklų Nr. 146 ir 147 segmentai, kai jie žymi kelio darbų vietas, pervažiavimo iš vienos važiuojamosios dalies ar eismo juostos į kitą trajektorijas, važiuojamosios dalies susiaurėjimus, įrengiami ne didesniu atstumu kaip kas 10 m, o kai žymi kelio vingio trajektoriją, kas 5–30 m.

31. Ženklai Nr. 149 „Nukreipiamoji gairė“ statomi ne didesniu atstumu kaip kas 50 m priešpriešinio eismo srautams atskirti; statomi ne didesniu atstumu kaip kas 30 m, žymint važiuojamosios dalies kraštą; statomi ne didesniu atstumu kaip kas 10 m, žymint važiuojamosios dalies išplatėjančias vietas.

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

MAŽIAUSIAS MATOMUMO ATSTUMAS

 

32. Mažiausiu matomumo atstumu laikomas toks atstumas, kai 1 m aukštyje nuo važiuojamosios dalies esanti stebėtojo akis mato taip pat 1 m aukštyje virš važiuojamosios dalies esantį daiktą. Mažiausias matomumo atstumas priklauso nuo važiavimo greičio ir yra parodytas 9 lentelėje. Nustatant mažiausią matomumo atstumą, remiamasi greičiu, kuriuo važiuoja 85 proc. automobilių.

 

9 lentelė. Mažiausias matomumo atstumas

Važiavimo greitis, km/h

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

130

Mažiausias matomumo atstumas, m

50

75

100

120

150

180

200

240

280

310

330

360

 

IV SKYRIUS

ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

33. Įspėjamieji ženklai naudojami siekiant įspėti vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių.

34. Įspėjamieji ženklai, išskyrus ženklus Nr. 138, 139, 146–149, gyvenvietėse įrengiami 50–100 m atstumu, o ne gyvenvietėse – 150–300 m atstumu prieš pavojingo ruožo pradžią. Jeigu ženklus įrengti nurodytu atstumu dėl kokių nors priežasčių sudėtinga, juos leidžiama įrengti ir kitokiu atstumu, tačiau tuo atveju po ženklu turi būti papildoma lentelė Nr. 801, nurodanti atstumą iki pavojingo ruožo pradžios.

35. Jeigu tarp įspėjamojo ženklo ir pavojingo ruožo yra sankryža, rekomenduojama įspėjamąjį ženklą su papildoma lentele Nr. 801 pakartoti už sankryžos. Tuo atveju, kai atstumas tarp sankryžos ir pavojingo ruožo pradžios yra mažesnis nei 50 m, įspėjamasis ženklas su papildoma lentele Nr. 802 arba 803 gali būti įrengiamas kertamajame kelyje 20–50 m atstumu prieš sankryžą.

36. Ne gyvenvietėse ženklai Nr. 101–106 privalo būti pakartoti. Ypač pavojinguose kelių ruožuose leidžiama pakartoti ir kitus įspėjamuosius ženklus. Antrasis ženklas įrengiamas ne arčiau kaip 50 m prieš pavojingo ruožo pradžią. Prireikus ženklai Nr. 101–106 gali būti pakartoti gyvenvietėse.

37. Siekiant nurodyti pavojingo kelio ruožo ilgį, su įspėjamaisiais ženklais naudojama papildoma lentelė Nr. 805. Lentelę Nr. 805 rekomenduojama naudoti, kai pavojingo ruožo ilgis yra 300–3000 m. Jeigu pavojingas ruožas yra ilgesnis nei 3000 m arba jame yra sankryža, įspėjamuosius ženklus už sankryžos arba kas 2–3 km rekomenduojama pakartoti, papildomose lentelėse Nr. 805 nurodant likusį pavojingo ruožo ilgį.

38. Jei įspėjamieji ženklai įrengiami pakartotinai, pavojingo ruožo ilgį nurodanti papildoma lentelė Nr. 805 tvirtinama po antruoju važiavimo kryptimi ženklu.

39. Nurodant papildomoje lentelėje Nr. 805 pavojingo kelio ruožo ilgį, atstumas nuo įspėjamojo ženklo iki pavojingo ruožo pradžios neturi būti įskaitomas į pavojingo ruožo ilgį.

40. Įspėjamųjų ženklų schemos pateiktos 1 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

EISMO SAUGUMO KOEFICIENTAS

 

41. Eismo saugumo koeficientas – tai važiavimo greičio pavojingame ruože ir prieš pavojingo ruožo pradžią santykis. Apskaičiuojant eismo saugumo koeficientą nustatomas greitis, kuriuo važiuoja 85 proc. automobilių. Eismo saugumo koeficientas naudojamas ženklų Nr. 113–116, 146, 147 įrengimo prieš kelio vingį ir kelio vingyje poreikiui nustatyti.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ĮSPĖJAMŲJŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

42. Ženklas Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“ įrengiamas prieš visas geležinkelio pervažas, kuriose yra užtvarų:

42.1. Ne gyvenvietėse ženklai Nr. 101 turi būti dubliuojami kairėje kelio pusėje (skiriamojoje juostoje) prieš visas pervažas, esančias magistraliniuose ir krašto keliuose, taip pat prieš pervažas kituose keliuose, kai jos matomos iš mažesnio nei 300 m atstumo.

42.2. Gyvenvietėse ženklai Nr. 101 dubliuojami kairėje kelio pusėje prieš pervažas, kurios matomos iš mažesnio nei 100 m atstumo.

43. Ženklas Nr. 102 „Pervaža be užtvaro“ įrengiamas prieš visas geležinkelio pervažas be užtvarų. Ženklas įrengiamas ir dubliuojamas taip pat kaip ženklas Nr. 101 „Pervaža su užtvaru“.

44. Ženklas Nr. 103 „Pakeliamasis tiltas“ įrengiamas prieš visus pakeliamuosius tiltus.

45. Ženklas Nr. 104 „Krantinė“ įrengiamas prieš kelių ruožus, kurie veda į krantinę arba vandens telkinio krantą, kai yra pavojus, kad transporto priemonės gali patekti į vandens telkinį. Ženklas naudojamas nepriklausomai nuo to, ar yra įrengti apsauginiai atitvarai.

46. Ženklas Nr. 105 „Vaikai“ įrengiamas prieš tuos kelių ruožus, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir pan.).

47. Ženklas Nr. 106 „Darbai kelyje“ įrengiamas prieš visus kelių ruožus, kuriuose vykdomi kelio darbai:

47.1. Kai darbai yra trumpalaikiai (duobių važiuojamojoje dalyje taisymas, požeminių komunikacijų šulinių apžiūrėjimas ir pan.), leidžiama įrengti vieną ženklą Nr. 106, kuris gali būti įrengiamas 10–15 m atstumu prieš darbų vietą. Jeigu prieš darbų vietą įrengiami ir kiti ženklai, ženklas Nr. 106 įrengiamas pirmas pagal eismo kryptį, išskyrus atvejus ne gyvenvietėse, kai įrengiami ženklai Nr. 624 ar 627.

47.2. Ženklais Nr. 106 leidžiama pažymėti kelyje dirbančias (ženklinančias važiuojamąją dalį, plaunančias ženklus, pjaunančias žolę ir pan.) kelių priežiūros ir remonto mašinas bei mechanizmus. Ženklas gali būti įmontuotas į darbų vietas pažyminčius signalinius skydus.

48. Ženklas Nr. 107 „Lygiareikšmių kelių sankryža“ įrengiamas prieš lygiareikšmių kelių sankryžas.

49. Ženklas Nr. 108 „Sankryža su šalutiniu keliu“ įrengiamas prieš keturšalę sankryžą tame kelyje, kuriame kertamojo kelio atžvilgiu suteikiama teisė važiuoti pirmam. Bendruoju atveju šalutiniuose keliuose įrengiami ženklai Nr. 203 arba Nr. 204. Ženklas Nr. 108 neįrengiamas prieš gyvenvietėse esančias sankryžas, prieš skirtingo lygio sankryžų nuovažas (įvažas), prieš įvažiavimo į kelią iš šalia esančių teritorijų ar išvažiavimo iš kelio į šalia esančias teritorijas vietas, prieš kelių su skiriamąja juosta sankryžas, kuriose yra lėtėjimo ir greitėjimo juostos ir naudojami ženklai Nr. 507:

49.1. Kai sankryžoje pagrindinis kelias keičia kryptį ar jo trajektorija tampa neaiški, vietoj ženklo Nr. 108 pagal Taisyklių 94 punkto reikalavimus įrengiamas ženklas Nr. 201.

49.2. Kai prie pagrindinio kelio iš kairės ir dešinės pusės prisijungiantys keliai sudaro dvi trišales sankryžas, tačiau atstumas tarp jų yra ne didesnis kaip 50 m, naudojamas ženklas Nr. 108 su papildoma lentele Nr. 842, joje nurodant realią pagrindinio ir šalutinių kelių konfigūraciją.

50. Ženklas Nr. 109 „Šalutinis kelias iš dešinės“ įrengiamas prieš trišalę sankryžą tame kelyje, kuriame suteikiama teisė važiuoti pirmam iš dešinės pusės prisijungiančiojo kelio atžvilgiu. Ženklas įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 108.

51. Ženklas Nr. 110 „Šalutinis kelias iš kairės“ įrengiamas prieš trišalę sankryžą tame kelyje, kuriame suteikiama teisė važiuoti pirmam iš kairės pusės prisijungiančiojo kelio atžvilgiu. Ženklas įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 108.

52. Ženklas Nr. 111 „Žiedinė sankryža“ ne gyvenvietėse įrengiamas prieš kiekvieną nukreipiamuoju ženklu Nr. 410 pažymėtą sankryžą, o gyvenvietėse – prieš tas sankryžas, kurios vairuotojams matomos iš mažesnio nei 50 m atstumo arba kai tai gali padidinti eismo saugumą.

53. Ženklas Nr. 112 „Šviesoforas“ ne gyvenvietėse įrengiamas prieš kiekvieną sankryžą, pėsčiųjų perėją ar kelio ruožą, kuriame eismą reguliuoja šviesoforai, o gyvenvietėse – prieš kiekvieną pirmąjį įvažiuojant į gyvenvietę šviesoforą.

54. Ženklas Nr. 113 „Vingis į dešinę“ įrengiamas prieš kelio į dešinę vingį, kuriame eismo saugumo koeficientas yra mažesnis už 0,7, taip pat prieš vingį, kuriame priešais atvažiuojantis automobilis matomas mažesniu atstumu nei mažiausias matomumo atstumas.

55. Ženklas Nr. 114 „Vingis į kairę“ įrengiamas prieš kelio vingį į kairę taip pat kaip ženklas Nr. 113.

56. Ženklas Nr. 115 „Vingiai“ įrengiamas prieš du ir daugiau vienas paskui kitą einančius vingius, kai prieš pirmąjį vingį reikia įrengti ženklą Nr. 113 ir atstumas tarp šių vingių yra ne didesnis kaip 300 m.

57. Ženklas Nr. 116 „Vingiai“ įrengiamas prieš du ir daugiau vienas paskui kitą einančius vingius, kai prieš pirmąjį vingį reikia įrengti ženklą Nr. 114 ir atstumas tarp šių vingių yra ne didesnis kaip 300 m.

58. Ženklas Nr. 117 „Stati nuokalnė“ įrengiamas prieš nuokalnę, kurios nuolydis yra ne mažesnis kaip 6 proc., o ilgis ne mažesnis kaip 100 m.

59. Ženklas Nr. 118 „Stati įkalnė“ įrengiamas prieš įkalnę, kurios nuolydis yra ne mažesnis kaip 6 proc., o ilgis ne mažesnis kaip 100 m.

60. Jeigu įkalnės ar nuokalnės pabaiga yra nematoma arba jos yra ilgesnės kaip 300 m, su ženklais Nr. 117 ir 118 naudojamos lentelės Nr. 805. Tais atvejais, kai nuokalnės ir įkalnės yra viena paskui kitą, ženklus Nr. 117 ir 118 leidžiama įrengti prieš pat nuokalnę ar įkalnę, nenaudojant lentelių Nr. 801.

61. Ženklas Nr. 119 „Slidus kelias“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame drėgnos kelio dangos sukibimo su padangomis koeficientas yra mažesnis nei 0,3. Prieš tuos kelio ruožus, kurių dangai esant sausai pavojus eismo saugumui nekyla, ženklas įrengiamas su papildoma lentele Nr. 845. Prieš tiltus, viadukus, estakadas, kurių danga apledėja greičiau nei kelio, ženklas įrengiamas su papildoma lentele Nr. 848.

62. Ženklas Nr. 120 „Nelygus kelias“ įrengiamas prieš kelio ruožą su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir pan.).

63. Ženklas Nr. 121 „Žvyras“ įrengiamas prieš kelių su asfaltbetonio, cementbetonio ar akmens trinkelių dangomis ruožus, kuriuose galimas žvyro, skaldos išmetimas iš po transporto priemonių ratų.

64. Ženklas Nr. 122 „Pavojingas kelkraštis“ įrengiamas prieš kelio ruožą su netvirtu, nelygiu ar duobėtu kelkraščiu, ant kurio užvažiuoti pavojinga.

65. Ženklas Nr. 123 „Susiaurėjimas“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame važiuojamoji dalis susiaurėja iš abiejų pusių:

65.1. Ne gyvenvietėse ženklas Nr. 123 įrengiamas, kai važiuojamoji dalis susiaurėja daugiau nei 0,5 m, o gyvenvietėse – viena ar daugiau eismo juostų. Ženklas taip pat įrengiamas prieš tiltus, viadukus, estakadas ir kitus statinius, jeigu ne gyvenvietėse važiuojamosios dalies plotis ties statiniu yra ne didesnis nei jo prieigose (išskyrus kelius, kurių važiuojamosios dalies plotis yra didesnis nei 7,5 m), o gyvenvietėse – kai važiuojamosios dalies plotis ties statiniu yra mažesnis nei jo prieigose. Kelio ženklas gali būti įrengiamas laikinai vykdant kelio darbus, kai važiuojamoji dalis susiaurėja iš abiejų pusių.

65.2. Keliuose su skiriamąja juosta ir vienpusio eismo keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 123 dubliuojamas skiriamojoje juostoje ar kairėje kelio pusėje.

66. Ženklas Nr. 124 „Susiaurėjimas iš dešinės“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame važiuojamoji dalis susiaurėja tik iš dešinės pusės. Ženklas naudojamas tais pačiais atvejais kaip ir ženklas Nr. 123. Ženklo Nr. 124 nereikia įrengti prieš greitėjimo juostų ar apvažiavimo juostų (papildomų juostų, skirtų į kairę sukančioms transporto priemonėms apvažiuoti sankryžose) pabaigą, taip pat dubliuoti skiriamojoje juostoje ar kairėje kelio pusėje.

67. Ženklas Nr. 125 „Susiaurėjimas iš kairės“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame važiuojamoji dalis susiaurėja tik iš kairės pusės. Naudojamas tais pačiais atvejais kaip ir ženklas Nr. 123. Keliuose su skiriamąja juosta ir vienpusio eismo keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 125 įrengiamas skiriamojoje juostoje arba kairėje, o prireikus ir dešinėje kelio pusėje. Ženklo nereikia įrengti prieš greitėjimo juostos pabaigą.

68. Ženklas Nr. 126 „Dvipusis eismas“ įrengiamas prieš dvipusio eismo kelio arba važiuojamosios dalies ruožą, jeigu prieš jį esančiame kelio ar važiuojamosios dalies ruože yra vienpusis eismas. Ženklas įrengiamas nepriklausomai nuo to, ar yra ženklas Nr. 504:

68.1. Keliuose, kuriuose važiavimo kryptimi yra dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 126 dubliuojamas.

68.2. Ženklo Nr. 126 nereikia įrengti, jeigu vienpusio eismo kelias, neturėdamas tęsinio, baigiasi „T“ formos sankryžoje arba sankryžoje, kurioje eismas vyksta ratu.

69. Ženklas Nr. 127 „Pėsčiųjų perėja“ gali būti įrengiamas prieš nereguliuojamas pėsčiųjų perėjas, kurios blogai matomos iš mažesnio nei 150 m atstumo.

70. Ženklas Nr. 128 „Pėstieji“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriuo vaikšto pėstieji ir nėra šaligatvio, pėsčiųjų tako ar kelkraščio. Ženklą leidžiama naudoti ir prieš tuos kelio ruožus, kuriuose kelkraščiu vyksta intensyvus pėsčiųjų eismas, arba prieš tas vietas, kuriose pėstieji dažnai eina per kelią, tačiau įrengti pėsčiųjų perėjos nėra tikslinga.

71. Ženklas Nr. 129 „Dviratininkai“ gali būti įrengiamas prieš kelio ruožą, kur važiuojamąja dalimi dažnai važiuoja ar ją kerta dviratininkai.

72. Ženklas Nr. 130 „Gyvulių pergina“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame skersai per kelią genami gyvuliai (prieš bandotakius, prie fermų, ganyklų ir pan.).

73. Ženklas Nr. 131 „Laukiniai gyvūnai“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali eiti laukiniai gyvūnai.

74. Ženklas Nr. 132 „Krintantys akmenys“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys.

75. Ženklas Nr. 133 „Šoninis vėjas“ įrengiamas prieš kelio ruožą (tiltą, aukštą pylimą ir pan.), kuriame galimas stiprus šoninis vėjas.

76. Ženklas Nr. 134 „Lėktuvai“ įrengiamas prieš kelio ruožą, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai.

77. Ženklas Nr. 135 „Transporto grūstis“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti. Ženklas įrengiamas laikinai, susidarius transporto priemonių grūsčiai dėl eismo įvykio, kelio sugadinimo ir pan., arba įrengiamas nuolatos prieš tas vietas, kuriose dažnai susidaro transporto priemonių susigrūdimas dėl didelio eismo intensyvumo. Šiuo atveju ženklas įrengiamas ar atidengiamas tik tuo metu, kai yra transporto priemonių grūstis ir eismą reikia nukreipti kitu maršrutu. Ženklą Nr. 135 leidžiama įrengti prieš pat sankryžas. Tais atvejais, kai grūstys yra kertamajame kelyje, ženklas naudojamas su papildomomis lentelėmis Nr. 812–814.

78. Ženklas Nr. 136 „Daug eismo įvykių“ įrengiamas prieš kelio ruožą, sankryžą, kuriuose įvyksta daug įskaitinių eismo įvykių. Ženklą rekomenduojama naudoti prieš juodąsias dėmes ir prieš avaringas vietas.

79. Ženklas Nr. 137 „Kiti pavojai“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kuriame yra kitokių įspėjamaisiais ženklais nenumatytų pavojų (prie pat važiuojamosios dalies augantys medžiai, blogas matomumas sankryžoje ir pan.).

80. Ženklas Nr. 138 „Vienkelis geležinkelis“ įrengiamas prieš visas geležinkelio pervažas be užtvaro per vienkelį geležinkelį. Jeigu pervažoje yra šviesoforas, ženklas įrengiamas ant to paties stovo kaip ir šviesoforas; jei šviesoforo nėra, ženklas įrengiamas ne arčiau kaip 20 m nuo artimiausio bėgio.

81. Ženklas Nr. 139 „Daugiakelis geležinkelis“ įrengiamas prieš visas geležinkelio pervažas be užtvaro per daugiakelį geležinkelį. Įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 138.

82. Ženklai Nr. 140–145 „Artėjama prie pervažos“ turi būti įrengiami ne gyvenvietėse magistraliniuose ir krašto keliuose prieš visas geležinkelio pervažas, o kituose keliuose – kai pervaža matoma iš mažesnio negu 300 m atstumo. Ženklai Nr. 140–142 įrengiami dešinėje, o ženklai Nr. 143–145 – kairėje kelio pusėje. Ženklai Nr. 140 ir 143 turi būti įrengiami po pirmaisiais (tolimesniais nuo geležinkelio pervažos) pagrindiniu ir dubliuojančiu ženklais Nr. 101 arba 102, o ženklai Nr. 142 ir 145 – po antraisiais. Ženklai Nr. 141 ir 144 įrengiami tarp ženklų Nr. 101 ar 102 vienodu atstumu nuo jų, tokiame pačiame aukštyje kaip ir ženklai Nr. 140, 142, 143 ir 145.

83. Ženklai Nr. 146 „Posūkio kryptis į dešinę“ ir Nr. 147 „Posūkio kryptis į kairę“ įrengiami ribotai matomo ar mažo spindulio (kai eismo saugumo koeficientas yra mažesnis už 0,6) kelio vingyje, ties važiuojamosios dalies susiaurėjimu, taip pat kelio remonto ar statybos darbų vietoje arba kai tai gali padidinti eismo saugumą:

83.1. Ženklas Nr. 146 taip pat įrengiamas ne gyvenvietėse esančiose sankryžose, kuriose eismas vyksta ratu. Ženklas įrengiamas centrinėje salelėje, įvažiavimo į sankryžą juostos tęsinyje. Prireikus ženklas gali būti įrengiamas ir gyvenvietėse esančiose sankryžose, kuriose eismas vyksta ratu.

83.2. Kelio vingiuose ženklai Nr. 146 ir 147 įrengiami išorinėje vingio pusėje, eismo juostos, kuria vyksta eismas, tęsinyje. Priklausomai nuo vingio ilgumo, spindulio dydžio ir trajektorijos gali būti naudojama keletas ženklų.

83.3. Važiuojamosios dalies susiaurėjimo vietoje ženklus Nr. 146 ar 147 rekomenduojama įrengti, kai važiuojamoji dalis susiaurėja daugiau kaip 0,5 m. Ženklai įrengiami susiaurėjusio ruožo pradžioje, tos eismo juostos dalies, kuri susiaurėja, tęsinyje.

83.4. Kelio remonto ar statybos darbų vietoje ženklai Nr. 146 ar 147 naudojami darbų vietai paženklinti, nurodant jos apvažiavimo kryptį, ir yra įrengiami tų eismo juostų, kuriose dirbama, tęsinyje.

83.5. Pažymint kelio vingių trajektoriją, važiuojamosios dalies susiaurėjimus, kelio darbų vietas, žiedinio tipo sankryžų centrines saleles, pervažiavimo iš vienos važiuojamosios dalies (eismo juostos) į kitą trajektorijas, vietoj ženklų Nr. 146 ar 147 arba kartu su jais gali būti naudojami šių ženklų segmentai.

83.6. Kai ženklų Nr. 146 ir 147 segmentai naudojami kelio vingio trajektorijai pažymėti, leidžiama priešingoms eismo kryptims skirtus ženklų segmentus įrengti ant tos pačios atramos.

84. Ženklas Nr. 148 „Eismo krypčių išsiskyrimas“ įrengiamas kelių atsišakojimo, kelio remonto ar statybos darbų vietoje. Ženklas taip pat įrengiamas, kai tai padidina eismo saugumą „T“ formos sankryžose priešais tęsinio neturintį kelią. Kai leistinas greitis mažesnis kaip 30 km/h (gyvenamoji zona, dviračių gatvė ar pan.), ženklas Nr. 148 gali būti neįrengiamas.

85. Ženklas Nr. 149 „Nukreipiamoji gairė“ statomas kelio darbų vietoje, žymint eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją. Kairėje važiuojamosios dalies pusėje ženklas statomas taip, kad baltos ir raudonos juostos žemėtų iš kairės į dešinę, o dešinėje važiuojamosios dalies pusėje ženklai statomi taip, kad juostos žemėtų iš dešinės į kairę.

86. Ženklas Nr. 150 „Provėžos“ įrengiamas prieš kelio ruožą su provėžomis, kurių dydis viršija leidžiamąjį, atsižvelgiant į nustatytą kelio priežiūros lygį.

87. Ženklas Nr. 151 „Greičio mažinimo priemonė“ įrengiamas kelyje įrengtai iškiliai greičio mažinimo priemonei (kalneliui ir kitai) pažymėti. Ženklo prieš greičio mažinimo priemones leidžiama neįrengti, jei leidžiamas važiavimo greitis yra ne didesnis kaip 30 km/h.

 

V SKYRIUS

PIRMUMO ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

88. Pirmumo ženklai naudojami važiavimo per sankryžas, važiuojamųjų dalių susikirtimus, siaurus kelio ruožus pirmenybei nustatyti.

89. Nustatant važiavimo pirmenybę sankryžose, reikia, kad ji kuo labiau atitiktų natūralų vairuotojų elgesį ir būtų lengvai suvokiama. Suvokimui, kuris kelias yra pagrindinis, kuris šalutinis, didelę įtaką turi sankryžos vaizdas, todėl yra saugiau, kai pagrindinis kelias yra:

89.1. platesnis kelias siauresniojo atžvilgiu;

89.2. kelias su skiriamąja juosta kelio be skiriamosios juostos atžvilgiu;

89.3. tiesiai einantis kelias iš šono prisijungiančiojo kelio atžvilgiu;

89.4. kelias, kuriame eismas intensyvesnis, kelio, kuriame eismas ne toks intensyvus, atžvilgiu.

90. Nustatant važiavimo pirmenybę, reikia siekti nuoseklumo. Jeigu kelias keliose sankryžose yra pagrindinis, nepageidautina, kad jis kokioje nors sankryžoje taptų šalutinis. Jeigu susikerta du keliai, kurie prieš tai buvusiose sankryžose abu buvo pagrindiniai, pagrindiniu keliu geriau laikyti tą kelią, kuris sudaro pagrindinio kelio įspūdį. Eismo intensyvumas, kelio ar maršruto klasifikacija neturi būti svarbiausias veiksnys.

91. Jeigu iš susikertančių dviejų prieš tai buvusių pagrindinių kelių nė vienas nesudaro pagrindinio kelio įspūdžio, reikia siekti jį sukurti statybinėmis priemonėmis, įrengiant iškilias saugumo saleles, mažo spindulio žiedinę sankryžą, koreguojant šalutinio kelio trasą, važiuojamosios dalies plotį ir pan., o jeigu tai neįmanoma – įrengti šviesoforus.

92. Ženklus Nr. 201, 203, 204 prieš reguliuojamas sankryžas rekomenduojama įrengti ant tos pačios atramos kartu su šviesoforu.

93. Pirmumo ženklų schemos pateiktos 2 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PIRMUMO ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

94. Ženklas Nr. 201 „Pagrindinis kelias“ įrengiamas kelyje, kuriame suteikiama pirmenybė važiuoti per nereguliuojamą sankryžą:

94.1. Ženklas Nr. 201 gyvenvietėje įrengiamas prieš pat sankryžą, ne toliau kaip 15 m nuo važiuojamųjų dalių susikirtimo.

94.2. Prieš sankryžą, kurioje pagrindinis kelias keičia kryptį ar jo trajektorija tampa neaiški, ženklas Nr. 201 įrengiamas su papildoma lentele Nr. 842, kurioje turi būti parodyta reali pagrindinio ir šalutinių kelių konfigūracija.

94.3. Ne gyvenvietėje ženklas Nr. 201 naudojamas tik tuo atveju, kai pagrindinis kelias keičia kryptį ar jo trajektorija tampa neaiški. Tokiu atveju ženklas su papildoma lentele Nr. 842 įrengiamas 150–300 m atstumu prieš sankryžą, tai yra įrengiamas vietoj kurio nors iš ženklų Nr. 108–110. Prireikus papildomas ženklas Nr. 201 su papildoma lentele Nr. 842 gali būti įrengiamas prieš pat sankryžą.

94.4. Ženklas Nr. 201 neturi būti įrengiamas prieš įvažiavimo į kelią iš šalia esančių teritorijų ar išvažiavimo iš kelio į šalia esančias teritorijas vietas, taip pat prieš skirtingo lygio sankryžų nuovažas (įvažas).

94.5. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 201 su papildoma lentele Nr. 842 turi būti dubliuojamas.

95. Ženklas Nr. 202 „Pagrindinio kelio pabaiga“ naudojamas pirmenybės važiuoti per nereguliuojamas sankryžas pabaigai pažymėti. Ženklas gali būti įrengiamas, jei prieš tai buvo įrengtas ženklas Nr. 201. Ženklas įrengiamas 20–50 m atstumu prieš sankryžą arba kartu su ženklu Nr. 203 ar 204.

96. Ženklas Nr. 203 „Duoti kelią“ įrengiamas prieš kiekvieną sankryžą su keliu, kuris pažymėtas ženklais Nr. 201, 108–110, išskyrus, kai vietoj ženklo Nr. 203 įrengiamas ženklas Nr. 204:

96.1. Ženklo Nr. 203 leidžiama neįrengti įvažiavimo į kelią iš šalia esančių teritorijų vietose ir keliuose be dangos, kai jie kerta kelią su danga.

96.2. Ženklas Nr. 203 įrengiamas prieš pat sankryžą, ne toliau kaip 15 m nuo važiuojamųjų dalių susikirtimo.

96.3. Jeigu prieš pat sankryžą, prieš kurią reikia įrengti ženklą Nr. 203, yra sankirta su dviračių taku, kai pirmenybė važiuoti per sankirtą suteikiama dviratininkams, ženklas įrengiamas prieš šią sankirtą, ties jos riba.

96.4. Ne gyvenvietėse ženklas Nr. 203 turi būti pakartotas 150–300 m atstumu prieš sankryžą su papildoma lentele Nr. 801 arba su papildoma lentele Nr. 804 prieš sankryžą, prieš kurią yra ženklas Nr. 204. Keliuose, važiavimo kryptimi turinčiuose dvi ar daugiau eismo juostų, ženklai turi būti dubliuojami.

96.5. Sankryžose, kuriose yra greitėjimo juostos, ženklas Nr. 203 gali būti įrengiamas prieš greitėjimo juostos pradžią, tačiau taip, kad ženklo plokštuma nebūtų matoma pagrindiniu keliu važiuojantiems vairuotojams.

96.6. Jeigu sankryžoje naudojami ženklai Nr. 201 su papildomomis lentelėmis Nr. 842, šalutiniame kelyje (keliuose) turi būti įrengiami ženklai Nr. 203 arba 204 su papildomomis lentelėmis Nr. 843, kuriose turi būti pavaizduota reali sankryžos konfigūracija.

97. Ženklas Nr. 204 „Stop“ įrengiamas prieš sankryžą, geležinkelio pervažą, kai sankryžoje arba pervažoje yra blogas matomumas arba kai tai gali padidinti eismo saugumą (įvyksta eismo įvykių, kurių būtų galima išvengti įrengus ženklą Nr. 204):

97.1. Ženklą Nr. 204 prieš sankryžą šalutiniame kelyje rekomenduojama įrengti, jeigu prieš kertamą važiuojamąją dalį 10 m arba mažesniu atstumu esančiam vairuotojui pagrindiniu keliu važiuojanti transporto priemonė gyvenvietėse matoma mažesniu nei 85 m atstumu, o ne gyvenvietėse – mažesniu nei 170 m atstumu. Ženklas įrengiamas prieš pat sankryžą toje vietoje, iš kurios geriausiai matomas kertamasis kelias, tačiau ne toliau nei 15 m nuo važiuojamųjų dalių susikirtimo.

97.2. Jeigu prieš pat sankryžą, prieš kurią reikia įrengti ženklą Nr. 204, yra sankirta su dviračių taku, kai pirmenybė važiuoti per sankirtą suteikiama dviratininkams, ženklą rekomenduojama įrengti prieš šią sankirtą, ties jos riba.

97.3. Ne gyvenvietėse prieš ženklą Nr. 204 150–300 m atstumu prieš sankryžą turi būti įrengtas ženklas Nr. 203 su papildoma lentele Nr. 804. Tais atvejais, kai pagrindinis kelias keičia kryptį, ženklas Nr. 204 įrengiamas su lentele Nr. 843, kurioje nurodoma reali sankryžos konfigūracija.

97.4. Prieš geležinkelio pervažą ženklą Nr. 204 rekomenduojama įrengti, jeigu pervaža yra nesaugoma ir (arba) nereguliuojama šviesoforu ir yra blogas matomumas. Blogu laikomas toks matomumas, kai arčiau kaip 50 m nuo pervažos esančiam vairuotojui artėjantis traukinys matomas tik mažesniu nei 500 m atstumu. Ženklas šiuo atveju įrengiamas 10 m atstumu nuo artimiausio bėgio.

97.5. Prieš geležinkelio pervažą ne gyvenvietėje, kurioje įrengtas ženklas Nr. 204, tačiau nėra naudojami ženklai Nr. 140–145, rekomenduojama įrengti greičio ribojimo ženklus ir (arba) išankstinį ženklą Nr. 203 su papildoma lentele Nr. 804.

97.6. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 204 turi būti dubliuojamas.

97.7. Prireikus ženklas Nr. 204 gali būti naudojamas įvažiavimo į kelią iš šalia esančių teritorijų vietose.

97.8. Draudžiama įrengti ženklą Nr. 204 prieš posūkį į dešinę (įvažiavimą į pagrindinį kelią), kuriame įrengta greitėjimo juosta.

98. Ženklas Nr. 205 „Priešpriešinio eismo pirmenybė“ turi būti įrengiamas dvipusio eismo kelyje prieš pat kelio ruožą, kuriame važiuojamosios dalies plotis yra mažesnis nei 6 m ir transporto priemonėms jame sunku prasilenkti. Ženklas naudojamas, kai vairuotojams yra matomas visas siauras ruožas ir iš kitos pusės prie jo artėjančios transporto priemonės, o eismo intensyvumas yra toks, kad nėra būtina reguliuoti eismą:

98.1. Ne gyvenvietėse ženklas Nr. 205 pakartojamas, įrengiant jį kartu su vienu iš ženklų Nr. 123, 124 ar 125 ir su papildoma lentele Nr. 801.

98.2. Įrengiant ženklą Nr. 205 nuokalnėse, pirmenybę rekomenduojama suteikti transporto priemonėms, važiuojančioms į įkalnę.

99. Ženklas Nr. 206 „Pirmenybė priešpriešinio eismo atžvilgiu“ turi būti naudojamas iš kitos siauro kelio ruožo, prieš kurį yra įrengiamas ženklas Nr. 205, pusės. Įrengiamas prieš pat siauro kelio ruožo pradžią.

 

VI SKYRIUS

DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

100. Draudžiamieji ženklai naudojami eismui uždrausti ir apriboti arba tiems draudimams (apribojimams) panaikinti. Draudžiamieji ženklai gali būti naudojami tik tada, kai jie yra būtini saugiam eismui organizuoti arba aplinkai apsaugoti. Neturi būti naudojami ženklai, kurie nepagrįstai draustų ar apribotų eismą.

101. Draudžiamieji ženklai, išskyrus Taisyklėse nurodytas išimtis, įrengiami prieš pat kelio ruožo, kuriame draudžiamas ar apribojamas eismas, pradžią arba šio ruožo pabaigoje.

102. Tais atvejais, kai draudžiamojo ženklo galiojimo zoną reikia pratęsti už sankryžos ar už gyvenvietės pabaigos, turi būti pakartotinai įrengiamas atitinkamas draudžiamasis ženklas. Draudžiamųjų ženklų galiojimo zona gali būti sumažinta, naudojant po jais papildomas lenteles, nurodančias galiojimo zonos ilgį ir jos kryptį, arba įrengiant ženklus, panaikinančius atitinkamus apribojimus.

103. Draudžiamųjų ženklų schemos pateiktos 3 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DRAUDŽIAMŲJŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

104. Ženklas Nr. 301 „Įvažiuoti draudžiama“ naudojamas vienpusio eismo keliuose, pažymėtuose ženklais Nr. 503 arba 524, siekiant uždrausti transporto priemonėms įvažiuoti į šį kelią iš priešingos, negu vyksta eismas, pusės:

104.1. Ženklą Nr. 301 taip pat leidžiama naudoti: organizuojant įvažiavimą į stovėjimo aikšteles, degalines, kitas šalia kelio esančias teritorijas ir išvažiavimą iš jų skirtingose vietose, skirtingo lygio ir vieno lygio sankryžose ties įvažomis, kuriomis eismas vyksta viena kryptimi, taip pat tose vietose (kelių ruožuose), kuriose būtina apriboti transporto eismą.

104.2. Ženklas Nr. 301 įrengiamas už sankryžos (važiuojamųjų dalių susikirtimo). Jeigu įvažiuoti draudžiama ruože tarp sankryžų, ruožo pradžioje (už artimiausios sankryžos) turi būti įrengiamas papildomas ženklas Nr. 301 su papildoma lentele Nr. 801.

104.3. Prieš ruožo, į kurį draudžiama įvažiuoti, pradžią turi būti naudojami ženklai Nr. 401–406 arba Nr. 507–512. Šoniniuose keliuose, įskaitant išvažiavimus iš šalia kelio esančių teritorijų, prieš įvažiuojant į vienpusio eismo kelią, turi būti įrengti ženklai Nr. 505 arba 506. Apie ruožą, į kurį įvažiuoti draudžia ženklas Nr. 301, vairuotojai turi būti informuojami iš anksto, ženkluose Nr. 601–603, 609 ar 624 naudojant ženklo Nr. 301 atvaizdą. Ženklo Nr. 301 atvaizdą leidžiama naudoti ženkluose Nr. 507–512, 520 ir 521.

104.4. Organizuojant eismą stovėjimo aikštelėse, degalinėse, kitose šalia kelio esančiose teritorijose ir keliuose (gatvėse), kur leistinas važiavimo greitis ne didesnis kaip 30 km/h, gali būti naudojami lanku per vertikaliąją ašį sulenkti ženklai Nr. 301. Įrengiant tokius ženklus prieš ruožo, į kurį draudžiama įvažiuoti, pradžią, leidžiama nenaudoti ženklų Nr. 401–406. Sulenktų ženklų Nr. 301 projektavimo reikalavimai pateikti 3 priedo 2 schemoje.

105. Ženklas Nr. 302 „Eismas draudžiamas“ naudojamas tuose keliuose ar jų ruožuose, kuriuose būtina uždrausti transporto priemonių eismą. Ženklas įrengiamas iš abiejų (visų) pusių prieš pat kelio ruožo, kuriame draudžiamas eismas, pradžią. Apie ruožo, kuriame draudžiamas eismas, pradžią vairuotojai turi būti informuojami iš anksto, įrengiant artimiausioje sankryžoje ženklus Nr. 302 su papildomomis lentelėmis Nr. 801–803 arba Nr. 812–814. Leidžiama naudoti ženklus Nr. 601–603, 609, 624 su ženklo Nr. 302 atvaizdu. Jeigu ženklas Nr. 302 naudojamas eismui tiesiai uždrausti arba naudojamas su lentelėmis Nr. 803, 813 ar 814 keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, jis turi būti dubliuojamas.

106. Ženklas Nr. 303 „Motorinio transporto priemonių eismas draudžiamas“ naudojamas tuose keliuose ar jų ruožuose, kuriuose būtina uždrausti motorinių transporto priemonių eismą. Įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

107. Ženklas Nr. 304 „Krovininių automobilių eismas draudžiamas“ naudojamas krovininių automobilių, transporto priemonių junginių, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 3,5 t arba didesnė už nurodytą ženkle, taip pat traktorių ir savaeigių mašinų, išskyrus aptarnaujantįjį transportą, eismui uždrausti:

107.1. Ženklas Nr. 304 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

107.2. Prieš kelio ruožą, kuriame įrengiamas ženklas Nr. 304, artimiausioje sankryžoje arba sankryžoje, kurioje racionaliausia nukreipti transporto priemones kitais keliais, turi būti įrengtas ženklas Nr. 610.

108. Ženklai Nr. 305 „Motociklų eismas draudžiamas“, Nr. 306 „Traktorių eismas draudžiamas“, Nr. 307 „Važiuoti su priekabomis draudžiama“, Nr. 308 „Vežimų eismas draudžiamas“, Nr. 309 „Dviračių eismas draudžiamas“ naudojami atitinkamų transporto priemonių eismui uždrausti. Ženklai įrengiami ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601 (taikoma ženklams Nr. 305 ir 307), 602, 603, 609, 624 naudojami taip pat kaip ženklas Nr. 302.

109. Ženklas Nr. 310 „Pėsčiųjų eismas draudžiamas“ naudojamas pėsčiųjų eismui uždrausti ir įrengiamas toje kelio pusėje, kurioje draudžiama judėti pėstiesiems.

110. Ženklas Nr. 311 „Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių, kurioms numatytas specialusis ženklinimas, eismas draudžiamas“ naudojamas pavojinguosius krovinius (degiuosius skysčius, dujas, radioaktyviąsias, sprogstamąsias, nuodingąsias medžiagas) vežančių transporto priemonių eismui uždrausti. Ženklas įrengiamas prieš tą kelio ruožą, kuriame pavojingieji kroviniai gali sukelti itin sunkių pasekmių (tunelis, elektrinė, užtvanka ir pan.). Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

111. Ženklai Nr. 312 ir 313 „Nurodyto transporto eismas draudžiamas“ naudojami tų pačių transporto priemonių, kaip ir tų, kurių eismą draudžia ženklai Nr. 303–309, 337–341, eismui uždrausti:

111.1. Ženklai Nr. 312 ir 313 naudojami siekiant išvengti dviejų ar trijų ženklų (iš ženklų Nr. 303–309, 337–341) įrengimo.

111.2. Ženkluose Nr. 312 ir 313 leidžiama pavaizduoti ženklų Nr. 303–309, 337–341 simbolius.

111.3. Ženklas Nr. 313 naudojamas tik gyvenvietėse. Ženkluose Nr. 602–603, 609, 624 ženklo Nr. 313 atvaizdo naudoti nerekomenduojama.

111.4. Ženklai Nr. 312 ir 313 įrengiami ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601 (taikoma ženklui Nr. 312), 602, 603, 609, 624 naudojami taip pat kaip ženklas Nr. 302.

111.5. Jeigu ženkle Nr. 312 ar 313 naudojamas ženklo Nr. 304 simbolis, artimiausioje sankryžoje arba sankryžoje, kurioje racionaliausia transporto priemones nukreipti kitais keliais, turi būti įrengtas ženklas Nr. 610.

112. Ženklas Nr. 314 „Ribota masė“ įrengiamas transporto priemonių ir jų junginių su priekabomis, kurių masė su kroviniu ar be jo yra didesnė už nurodytą ženkle, eismui per ribotos keliamosios galios kelių statinius (tiltus, viadukus ir pan.) uždrausti. Ženkle turi būti nurodyta tokia leidžiamoji transporto priemonių masė, kuri atitiktų tikslią statinio keliamąją galią, nustatytą specialiais apskaičiavimais, tyrimais ir bandymais. Ženklas Nr. 314 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

113. Ženklas Nr. 315 „Ribota ašies apkrova“ įrengiamas prieš kelio ruožą, kurio faktinė laikomoji galia yra mažesnė nei 10 t transporto priemonės ašiai. Ženkle turi būti nurodoma tokia leidžiamoji ašies apkrova, kuri atitiktų faktinę kelio dangos laikomąją galią. Ženklas Nr. 315 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

114. Ženklas Nr. 316 „Ribotas aukštis“ įrengiamas prieš kelio statinius (viadukus, tunelius ir pan.), elektros, telefono linijas ir pan., kurių aukštis nuo kelio dangos paviršiaus iki apatinio kelio statinio krašto (elektros, telefono laidų) yra mažesnis nei 5 m. Ženkle nurodomas aukštis turi būti 0,2 m mažesnis už faktinį aukštį:

114.1. Ženklas Nr. 316 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

114.2. Ženklą Nr. 316 leidžiama pakartoti virš važiuojamosios dalies ant kelio statinio, o kai yra gabarito vartai – ant jų (8 pav.).

115. Ženklas Nr. 317 „Ribotas plotis“ įrengiamas prieš tunelius, viadukus ir pan., kur gali važiuoti tik siauresnės nei 3,5 m pločio transporto priemonės. Ženkle nurodytas plotis turi būti 0,2 m mažesnis už faktinį plotį:

115.1. Ženklas Nr. 317 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

115.2. Ženklą Nr. 317 leidžiama pakartoti ant statinio šalia važiuojamosios dalies.

116. Ženklas Nr. 318 „Ribotas ilgis“ naudojamas ilgesnių nei nurodoma ženkle transporto priemonių eismui prieš kelio ruožą su staigiais vingiais, siaura važiuojamąja dalimi ir pan. uždrausti, kai tokių transporto priemonių eismas sudėtingas, trukdoma eismui arba kyla pavojus eismo saugumui. Ženklas Nr. 318 įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

117. Ženklas Nr. 319 „Ribotas atstumas“ naudojamas prieš tiltus, estakadas, tunelius ir pan., kai dėl kelio statinių ribotos keliamosios galios ar kitų priežasčių reikia, kad transporto priemonės laikytųsi viena nuo kitos ženkle nurodomo atstumo. Ženklas įrengiamas prieš pat ruožo, kuriame nustatomas apribojimas, pradžią.

118. Ženklas Nr. 320 „Muitinė“ naudojamas prie muitinės kontrolės posto tam, kad transporto priemonės nepervažiuotų kontrolės posto nesustojusios. Ženklas įrengiamas prie pat muitinės kontrolės posto ir prireikus iš anksto prieš kontrolės postą su papildoma lentele Nr. 801. Užrašai ženkle rašomi lietuviškai (viršuje) ir tos valstybės, prie kurios sienos yra muitinė, kalba (apačioje).

119. Ženklas Nr. 321 „Kontrolė“ naudojamas prie valstybės įgaliotų institucijų, kurių pareigūnams suteikta teisė stabdyti transporto priemones, kontrolės postų, kai yra būtina, kad transporto priemonės sustotų. Ženklas įrengiamas prie pat kontrolės posto. Prieš tai turi būti įrengiami greičio ribojimo ženklai Nr. 329. Užrašai ženkle rašomi lietuviškai (viršuje) ir angliškai (apačioje).

120. Ženklai Nr. 322 „Sukti į dešinę draudžiama“ ir Nr. 323 „Sukti į kairę draudžiama“ naudojami prieš pat važiuojamųjų dalių susikirtimą posūkiui į dešinę ar į kairę uždrausti. Jei galima, norimą eismo tvarką rekomenduojama nustatyti naudojant ženklus Nr. 401–406 arba Nr. 507–512:

120.1. Kai ribojamas tik tam tikrų (arba tam tikru laiku) transporto priemonių pasukimas, ženklus Nr. 322 ir 323 leidžiama naudoti su papildomomis lentelėmis, tačiau jeigu ribojamas ne pats manevras, o kertamajame kelyje kurių nors transporto priemonių eismas yra draudžiamas ženklais Nr. 302–309, 311–318, 337–339, 340, 341, turi būti įrengiami ne ženklai Nr. 322 ar 323 su papildomomis lentelėmis, o ženklai Nr. 302–309, 311–318, 337–339, 340, 341 su papildomomis lentelėmis Nr. 812–814.

120.2. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 323 įrengiamas skiriamojoje juostoje (vienpusio eismo keliuose – kairėje pusėje) arba iškilioje saugumo salelėje, arba virš kairiosios eismo juostos.

121. Ženklas Nr. 324 „Apsisukti draudžiama“ įrengiamas prieš sankryžas, kuriose sunku apsisukti arba apsisukančios transporto priemonės trukdo eismui ar kelia pavojų. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas kaip ir ženklas Nr. 323. Ženklo nereikia naudoti apsisukimui uždrausti keliuose su skiriamąja juosta ruožuose tarp sankryžų.

122. Ženklas Nr. 325 „Lenkti draudžiama“ naudojamas keliuose, kai dėl didelio eismo intensyvumo, blogo matomumo ar kelio sąlygų, dėl lenkimo kyla transporto priemonių susidūrimo pavojus. Prireikus prieš ruožo, kuriame draudžiama lenkti, pradžią įrengiamas papildomas ženklas su papildoma lentele Nr. 801.

123. Ženklas Nr. 326 „Lenkimo draudimo pabaiga“ naudojamas ženklo Nr. 325 galiojimo zonos pabaigai pažymėti, jeigu tos zonos netikslinga tęsti iki artimiausios sankryžos ar gyvenvietės pabaigos.

124. Ženklas Nr. 327 „Krovininiais automobiliais lenkti draudžiama“ naudojamas ir įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 325, kai lenkti tikslinga uždrausti krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė nei 3,5 t, traktoriams ir savaeigėms mašinoms.

125. Ženklas Nr. 328 „Lenkimo krovininiais automobiliais draudimo pabaiga“ turi būti naudojamas ženklo Nr. 327 galiojimo zonos pabaigai pažymėti, jeigu tą zoną netikslinga tęsti iki artimiausios sankryžos ar gyvenvietės pabaigos.

126. Ženklas Nr. 329 „Ribotas greitis“ naudojamas kitokiam nei prieš tai buvusiame kelio ruože (kitokiam, nei leidžia Kelių eismo taisyklės) didžiausiam leidžiamam važiavimo greičiui nustatyti:

126.1. Jeigu greičio apribojimas skiriasi nuo leidžiamo važiavimo greičio prieš tai esančiame kelio ruože daugiau kaip 30 km/h, greitis turi būti apribojamas laipsniškai, įrengiant keletą ženklų Nr. 329 taip, kad ribojimo žingsnis nebūtų didesnis kaip 30 km/h (pvz., ribojant greitį nuo 100 km/h iki 50 km/h, reikia įrengti mažiausiai du ženklus, kurių viename turi būti nurodyta 70 km/h, o kitame – 50 km/h reikšmės). Jeigu greičio ribojimo žingsnis yra 10 km/h, atstumas tarp ženklų turi būti ne mažesnis nei 50 m, jeigu 20 km/h – ne mažesnis nei 100 m, jeigu 30 km/h – ne mažesnis nei 150 m. 

126.2. Greičio laipsniškas apribojimas nėra būtinas prieš gyvenvietes, pažymėtas ženklais Nr. 550, jeigu šie ženklai matomi iš ne mažesnio kaip 150 m atstumo, taip pat šoniniuose keliuose, kertančiuose kelią ar prisijungiančiuose prie jo, kuriuose yra apribotas greitis. Ženklas Nr. 329, įrengtas prieš gyvenvietę, pažymėtą ženklu Nr. 550, galioja iki šio ženklo.

126.3. Nerekomenduojama naudoti ženklus Nr. 329 su mažesnėmis nei 30 km/h greičio ribojimo reikšmėmis.

126.4. Draudžiama ženklus Nr. 329 naudoti su papildoma lentele Nr. 805.

126.5. Prieš kelių ruožus gyvenvietėse, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir pan.), rekomenduojama įrengti ženklus Nr. 329 su 30 km/h greičio ribojimo reikšme.

127. Ženklas Nr. 330 „Greičio ribojimo pabaiga“ naudojamas ženklo Nr. 329 galiojimo zonos pabaigai pažymėti, jeigu tos zonos netikslinga tęsti iki artimiausios sankryžos, gyvenvietės pradžios ar gyvenvietės pabaigos. Kai važiavimo greitis ribojamas laipsniškai (statomi vienas paskui kitą keletas ženklų Nr. 329) ir reikia panaikinti visų ženklų Nr. 329 galiojimą, vietoj ženklo Nr. 330 turi būti naudojamas ženklas Nr. 336.

128. Ženklas Nr. 331 „Naudoti garso signalą draudžiama“ naudojamas prieš kelio ruožą, netoli kurio yra sanatorijų, ligoninių, poilsio namų ir pan. Ženklas nenaudojamas gyvenvietėse, pažymėtose ženklais Nr. 550.

129. Ženklas Nr. 332 „Sustoti draudžiama“ naudojamas transporto priemonių sustojimui arba stovėjimui uždrausti toje kelio pusėje, kurioje įrengtas. Ženklas įrengiamas tame kelio ruože, kuriame sustojusios arba stovinčios transporto priemonės trukdo eismui ar kelia grėsmę eismo saugumui. Ženklą Nr. 332 galima naudoti kartu su horizontaliojo ženklinimo geltona ištisine linija 1.4:

129.1. Neleidžiama naudoti ženklo Nr. 332 su lentele Nr. 807 ar 808, jeigu prieš tai nėra įrengtas ženklas Nr. 332, nurodantis zonos, kurioje draudžiama sustoti, pradžią.

129.2. Ženklo Nr. 332 nereikia įrengti tose vietose, kuriose sustoti draudžia Kelių eismo taisyklės.

130. Ženklas Nr. 333 „Stovėti draudžiama“ naudojamas tame kelio ruože, kuriame stovinčios transporto priemonės kliudo eismui ar kelia grėsmę eismo saugumui, tačiau galima leisti transporto priemonėms sustoti keleiviams įlipti (išlipti) arba kroviniams pakrauti (iškrauti). Ženklas įrengiamas toje kelio pusėje, kurioje reikia uždrausti stovėjimą. Ženklą rekomenduojama naudoti kartu su horizontaliojo ženklinimo geltona brūkšnine linija 1.9:

130.1. Ženklo Nr. 333 neleidžiama naudoti su lentele Nr. 807 ar 808, jeigu prieš tai nėra įrengtas ženklas Nr. 333, nurodantis zonos, kurioje draudžiama stovėti, pradžią.

130.2. Ženklo Nr. 333 nereikia įrengti tose vietose, kuriose stovėti draudžia Kelių eismo taisyklės.

131. Ženklai Nr. 334 „Stovėti draudžiama nelyginėmis dienomis“ ir Nr. 335 „Stovėti draudžiama lyginėmis dienomis“ naudojami, kai reikia, kad stovinčios transporto priemonės netrukdytų sniegui valyti, keliui šluoti ir pan. Ženklai įrengiami toje kelio pusėje, kurioje reikia uždrausti stovėti. Leidžiama abu ženklus naudoti vienu metu abiejose kelio pusėse.

132. Ženklas Nr. 336 „Apribojimų pabaiga“ naudojamas draudžiamųjų ženklų Nr. 319, 325, 327, 329, 331–335 galiojimo zonos pabaigai pažymėti, kai reikia panaikinti keleto iš šių ženklų galiojimą.

133. Ženklas Nr. 337 „Mopedų eismas draudžiamas“ naudojamas mopedų eismui uždrausti. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 520, 521, 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

134. Ženklas Nr. 338 „Transporto priemonių, vežančių sprogstamųjų ar lengvai užsiliepsnojančių medžiagų daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas“ naudojamas transporto priemonių, vežančių sprogmenis ar lengvai užsiliepsnojančias medžiagas, eismui uždrausti. Ženklas įrengiamas prieš tuos kelių ruožus (tunelius, elektrines, užtvankas ir pan.), kuriuose lengvai užsiliepsnojantis ar sprogusis krovinys gali sukelti itin didelių avarijų. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 520, 521, 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

135. Ženklas Nr. 339 „Transporto priemonių, vežančių medžiagų, galinčių užteršti vandenį, daugiau, negu nustatyta, eismas draudžiamas“ naudojamas transporto priemonių, vežančių medžiagas, galinčias užteršti vandenį, eismui uždrausti. Ženklas įrengiamas prieš tuos kelių ruožus (saugomas ar kt. teritorijas), kuriuose nuodingas krovinys gali stipriai užteršti gamtą ar sukelti pavojų daugelio žmonių sveikatai. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 520, 521, 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

136. Ženklas Nr. 340 „Motorinių dviračių eismas draudžiamas“ naudojamas motorinių dviračių eismui uždrausti. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

137. Ženklas Nr. 341 „Gyvenamųjų transporto priemonių eismas draudžiamas“ naudojamas tuose keliuose ar jų ruožuose, kuriuose būtina uždrausti gyvenamųjų transporto priemonių eismą. Ženklas įrengiamas ir su papildomomis lentelėmis bei ženkluose Nr. 520, 521, 601–603, 609, 624 naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 302.

 

VII SKYRIUS

NUKREIPIAMŲJŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

138. Nukreipiamieji ženklai naudojami tam tikram eismo režimui nustatyti. Jie įrengiami prieš pat kelio ruožą, kuriame nustatomas tam tikras eismo režimas, arba prieš pat važiuojamųjų dalių susikirtimą. Ženklai Nr. 401–406 naudojami su tokia rodyklių konfigūracija, kuri kuo labiau atitiktų realią važiavimo kryptį.

139. Nukreipiamųjų ženklų schemos pateiktos 4 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NUKREIPIAMŲJŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

140. Ženklas Nr. 401 „Važiuoti tiesiai“ naudojamas, kai reikia neleisti transporto priemonėms sukti į kairę, apsisukti arba sankryžose sukti į dešinę. Ženklas, įrengtas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, o įrengtas prieš sankryžą – tik važiuojamųjų dalių susikirtime, prieš kurį jis įrengtas. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 401 turi būti dubliuojamas. Ženklo Nr. 401 nereikia naudoti, jeigu naudojamas ženklas Nr. 508.

141. Ženklai Nr. 402 „Važiuoti į dešinę“ ir Nr. 403 „Važiuoti į kairę“ naudojami, kai transporto priemonių eismą sankryžoje reikia nukreipti į kurią nors pusę. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas turi būti dubliuojamas. Ženklų Nr. 402 ir 403 nereikia naudoti, jeigu naudojami ženklai Nr. 507, 509 ar 510.

142. Ženklai Nr. 404 „Važiuoti tiesiai arba į dešinę“ ir Nr. 405 „Važiuoti tiesiai arba į kairę“ naudojami transporto priemonių eismui nukreipti reikiamomis kryptimis:

142.1. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 404 įrengiamas kairėje, skiriamojoje juostoje, iškilioje saugumo salelėje (vienpusio eismo keliuose – kairėje kelio pusėje) arba įrengiamas virš važiuojamosios dalies, o ženklas Nr. 405  įrengiamas dešinėje kelio pusėje arba virš važiuojamosios dalies. Keliuose su skiriamąja juosta ženklą Nr. 405 rekomenduojama dubliuoti skiriamojoje juostoje.

142.2. Ženklų Nr. 404 ir 405 nereikia naudoti, jeigu naudojami ženklai Nr. 507–512.

142.3. Tais atvejais, kai norimą eismo tvarką galima nustatyti tiek ženklais Nr. 404, 405, tiek ženklais Nr. 322, 323, turi būti naudojami ženklai Nr. 404 ar 405.

143. Ženklas Nr. 406 „Važiuoti į dešinę arba į kairę“ naudojamas transporto priemonių eismui sankryžoje nukreipti į dešinę arba į kairę pusę, kai neleidžiama važiuoti tiesiai:

143.1. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 406 turi būti dubliuojamas.

143.2. Ženklo Nr. 406 nereikia naudoti, jeigu naudojami ženklai Nr. 507, 509 ar 510.

144. Ženklai Nr. 407 „Apvažiuoti iš dešinės“, Nr. 408 „Apvažiuoti iš kairės“ ir Nr. 409 „Apvažiuoti iš dešinės arba kairės“ naudojami iškilių saugumo salelių, kliūčių važiuojamojoje dalyje apvažiavimo krypčiai (kryptims) nurodyti. Jie įrengiami iškilioje saugumo salelėje arba važiuojamojoje dalyje prieš kliūtį. Jei ženklai yra iškilioje saugumo salelėje šalia pėsčiųjų perėjos ir trukdo vairuotojams matyti salelėje laukiančius ar einančius pėsčiuosius, ženklus rekomenduojama įrengti 0 grupės dydžio arba įrengti kitokiame, nei nurodyta 13 punkte, aukštyje pagal 1, 3 ir 8 lentelėse pateiktus reikalavimus.

145. Ženklas Nr. 410 „Eismas ratu“ turi būti įrengtas prieš sankryžas, kuriose eismas organizuojamas ratu. Ženklas įrengiamas visuose į sankryžą vedančiuose keliuose. Ženklas neturi būti naudojamas, jeigu žiedo tipo sankryžoje transporto srautai kerta vienas kitą (yra įrengti tame pačiame aukštyje žiedą kertantys keliai).

146. Ženklas Nr. 411 „Dviračių takas“ naudojamas dviračių takui pažymėti. Ženklas įrengiamas tako pradžioje dešinėje pusėje arba virš jo ir pakartojamas už kiekvieno tako susikirtimo su keliu. Išimtiniais atvejais, kai dešinėje dviračių tako pusėje įrengti ženklą Nr. 411 yra sunku, o dviračio tako danga, horizontalusis ženklinimas ir kitos galimos techninės priemonės užtikrina aiškų dviračių tako atskyrimą nuo kitų kelio elementų, ženklas Nr. 411 gali būti įrengiamas kairėje dviračių tako pusėje.

147. Ženklas Nr. 412 „Pėsčiųjų takas“ naudojamas pėsčiųjų takui pažymėti. Ženklas įrengiamas pėsčiųjų tako pradžioje dešinėje pusėje arba virš jo ir pakartojamas už kiekvieno tako susikirtimo su keliu. Ženklinant pėsčiųjų zoną (tik pėstiesiems skirtą kelio ruožą), ženklas Nr. 412 įrengiamas prieš pat šios zonos pradžią ir iš visų jos pusių. Išimtiniais atvejais, kai dešinėje pėsčiųjų tako pusėje įrengti ženklą Nr. 412 yra sunku, o pėsčiųjų tako danga, horizontalusis ženklinimas ir kitos galimos techninės priemonės užtikrina aiškų pėsčiųjų tako atskyrimą nuo kitų kelio elementų, ženklas Nr. 412 gali būti įrengiamas kairėje pėsčiųjų tako pusėje.

148. Ženklas Nr. 413 „Pėsčiųjų ir dviračių takas“ naudojamas pėsčiųjų ir dviračių takui pažymėti. Ženklas įrengiamas tako pradžioje dešinėje pusėje arba virš jo ir pakartojamas už kiekvieno tako susikirtimo su keliu. Esant intensyviam dviračių ir (arba) pėsčiųjų eismui rekomenduojama vengti bendrų pėsčiųjų ir dviračių eismui skirtų takų. Būtina nurodyti, kuri tako pusė skirta dviratininkams, o kuri pėstiesiems, ženklo simbolius reikia išdėstyti vienas šalia kito (atitinkamoje ženklo pusėje), atskiriant juos vertikaliu baltu brūkšniu. Išimtiniais atvejais, kai dešinėje pėsčiųjų ir dviračių tako pusėje įrengti ženklą Nr. 413 yra sunku, o pėsčiųjų ir dviračių tako danga, horizontalusis ženklinimas ir kitos galimos techninės priemonės užtikrina aiškų pėsčiųjų ir dviračių tako atskyrimą nuo kitų kelio elementų, ženklas Nr. 413 gali būti įrengiamas kairėje pėsčiųjų ir dviračių tako pusėje.

149. Ženklas Nr. 414 „Ribotas minimalus greitis“ naudojamas prieš kelio ruožą, kuriame nustatomas mažiausias leidžiamas važiavimo greitis. Tais atvejais, kai kelio ruože, kuriame ribojamas greitis, yra sankryžų, ženklas turi būti pakartotas už kiekvienos sankryžos. Jeigu minimalų važiavimo greitį reikia riboti tik kurioje nors eismo juostoje ar juostose (pvz., ilgoje įkalnėje), leidžiama naudoti ženklus Nr. 520 arba 521 su ženklo Nr. 414 atvaizdu. Ženklo Nr. 414 galiojimo zonos pabaiga turi būti pažymėta ženklu Nr. 415.

150. Ženklas Nr. 415 „Minimalaus greičio apribojimo pabaiga“ turi būti naudojamas ženklo Nr. 414 galiojimo zonos pabaigai pažymėti. Jeigu minimalus greitis nustatomas tik kurioje nors juostoje, ženklą Nr. 415 reikia įrengti virš tos juostos  arba šalia jos.

151. Ženklas Nr. 416 „Pavojinguosius krovinius vežančių transporto priemonių važiavimo kryptis“ naudojamas, kai pavojinguosius krovinius vežančioms transporto priemonėms, kurioms numatytas specialusis ženklinimas oranžinėmis lentelėmis, leidžiama važiuoti tik nurodyta kryptimi. Ženklas, įrengtas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, o įrengtas prieš sankryžą – tik važiuojamųjų dalių susikirtime, prieš kurį jis įrengtas. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 416 dubliuojamas kairėje važiuojamosios dalies pusėje arba virš jos.

 

VIII SKYRIUS

NURODOMŲJŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

152. Nurodomieji ženklai naudojami transporto priemonių tam tikrai eismo arba stovėjimo tvarkai nustatyti ir jai panaikinti.

153. Nurodomieji ženklai Nr. 550 ir 551 yra individualiai projektuojami ženklai. Individualiai projektuojamų ženklų komponavimo reikalavimai pateikti IX skyriuje.

154. Nurodomųjų ženklų schemos pateiktos 5 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

NURODOMŲJŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

155. Ženklas Nr. 501 „Automagistralė“ naudojamas automagistralėse nustatytai eismo tvarkai įvesti. Ženklus Nr. 501 leidžiama naudoti keliuose, pritaikytuose automagistralei numatytam eismo režimui, išskyrus šiame skirsnyje numatytus atvejus:

155.1. Ženklas Nr. 501 įrengiamas ties automagistralės pradžia ir 400 m atstumu prieš ją su papildoma lentele Nr. 801. Ženklai taip pat įrengiami keliuose, vedančiuose į automagistralę, prieš automagistralės greitėjimo juostos pradžią.

155.2. Ženklai Nr. 501 su papildomomis lentelėmis Nr. 801–803 taip pat gali būti įrengiami ir keliuose, vedančiuose į automagistralę, ties artimiausia nuo jos sankryža, išskyrus tuos atvejus, kai sankryžoje apie automagistralę informuoja informaciniai ženklai.

156. Ženklas Nr. 502 „Automagistralės pabaiga“ naudojamas automagistralėse nustatytos eismo tvarkos pabaigai pažymėti. Ženklas įrengiamas automagistralės pabaigoje ir su papildomomis lentelėmis Nr. 801 pakartojamas 400 m ir 800 m atstumu prieš automagistralės pabaigą. Ženklai tokiu atveju turi būti dubliuojami. Ženklai taip pat turi būti įrengiami keliuose, vedančiuose iš automagistralės. Ženklas tokiu atveju įrengiamas ties kelių atsišakojimo horizontaliosios kreivės pabaiga, o jeigu toje kreivėje yra sankryža, tuomet kartu su prieš sankryžą įrengiamu pirmumo ženklu (Nr. 201, 202, 203, 204).

157. Ženklas Nr. 503 „Vienpusis eismas“ naudojamas keliui arba važiuojamajai daliai, kur transporto priemonių eismas visu pločiu vyksta viena kryptimi, pažymėti. Ženklas įrengiamas vienpusio eismo kelio (važiuojamosios dalies) pradžioje. Ženklas Nr. 503 pakartojamas už sankryžų. Iš priešingos kelio, paženklinto ženklu Nr. 503, pusės įrengiamas ženklas Nr. 301, kuris turi būti pakartotas už kiekvienos sankryžos. Ženklo Nr. 503 nereikia įrengti keliuose su skiriamąja juosta bei skirtingų lygių sankryžų įvažose.

158. Ženklas Nr. 504 „Vienpusio eismo pabaiga“ naudojamas kelio (važiuojamosios dalies), paženklinto ženklu Nr. 503, pabaigai pažymėti. Ženklą Nr. 504 leidžiama pakartoti prieš vienpusio kelio pabaigą su papildoma lentele Nr. 801. Ženklo Nr. 504 nereikia įrengti, jeigu vienpusio eismo kelias, neturintis tęsinio, baigiasi „T“ formos sankryžoje arba sankryžoje, kurioje eismas vyksta ratu. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi arba daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 504 turi būti dubliuojamas. Prieš dvipusio eismo kelio pradžią pagal Taisyklių 68 punkto, 68.1 ir 68.2 papunkčių reikalavimus turi būti įrengiamas ženklas Nr. 126.

159. Ženklai Nr. 505 ir 506 „Įvažiavimas į vienpusio eismo kelią“ įrengiami visuose šoniniuose keliuose prieš įvažiavimą į ženklu Nr. 503 pažymėtą vienpusio eismo kelią. Kai eismas vyksta į dešinę, įrengiamas ženklas Nr. 505, kai į kairę – Nr. 506. Jeigu kartu su ženklu Nr. 505 ar 506 ant tos pačios atramos įrengiami ir kitokie ženklai, ženklas Nr. 505 ar 506 turi būti virš kitų ženklų, išskyrus pirmumo ženklus. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklai Nr. 505 ir 506 turi būti dubliuojami.

160. Ženklas Nr. 507 „Eismo kryptys sankryžoje“ naudojamas eismo juostų skaičiui ir kryptims, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena juosta, nurodyti sankryžose arba įvažiavimų į šalia kelio esančias teritorijas vietose. Ženklas įrengiamas ne didesniu kaip 40 m atstumu prieš sankryžą ar įvažiavimo į šalia esančią teritoriją vietą. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi iki dviejų eismo juostų, ženklas įrengiamas virš važiuojamosios dalies arba dešinėje kelio pusėje. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi tris arba daugiau eismo juostų, ženklas įrengiamas virš važiuojamosios dalies. Prireikus ženklas Nr. 507 gali būti pakartojamas ir dubliuojamas:

160.1. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi tris arba daugiau eismo juostų, ženklą Nr. 507 leidžiama įrengti ir dešinėje kelio pusėje, tačiau šiuo atveju jį būtina pakartoti 100–150 m atstumu prieš važiuojamųjų dalių susikirtimą, o ženklą, neleidžiantį sukti į kairę arba važiuoti tiesiai, – dubliuoti.

160.2. Ženklo Nr. 507 rodyklių konfigūracija turi atitikti eismo juostų skaičių ir realią važiavimo trajektoriją. Ženkle leidžiama naudoti ženklų Nr. 301, 303–309, 311, 312, 314–318, 337–341, 539 atvaizdus.

160.3. Ženklo Nr. 507 leidžiama neįrengti, jeigu prieš sankryžą įrengti ženklai Nr. 604 ir jų rodyklės nurodo eismo kryptis sankryžoje.

161. Ženklai Nr. 508 „Eismo kryptis sankryžoje tiesiai“, Nr. 509 „Eismo kryptis sankryžoje į dešinę“, Nr. 510 „Eismo kryptis sankryžoje į kairę“, Nr. 511 „Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į dešinę“, Nr. 512 „Eismo kryptis sankryžoje tiesiai ir į kairę“ naudojami kryptims, kuriomis leidžiama važiuoti kiekviena juosta, nurodyti. Šie ženklai įrengiami atskirai virš tos eismo juostos, kuriai jis skirtas, ne didesniu kaip 40 m atstumu prieš sankryžą. Ženklų Nr. 508–512 rodyklių konfigūracija turi kuo labiau atitikti realią važiavimo trajektoriją.

162. Ženklas Nr. 513 „Eismo juostos pradžia iš dešinės“ naudojamas papildomos eismo juostos, atsirandančios iš dešinės pusės (lėtėjimo juostos, važiuojamosios dalies praplatėjimo), pradžiai pažymėti. Ženklas įrengiamas ties papildomos juostos atlankos pradžia. Jeigu papildomos eismo juostos tame pačiame kelio ruože yra ir iš kairės, ir iš dešinės pusės, leidžiama ženklus Nr. 513 ir 514 sukomponuoti viename ženkle, nurodant abi papildomas eismo juostas. Tais atvejais, kai naudojami ženklai Nr. 507–512, o papildoma juosta prasideda ties šiais ženklais, ženklas Nr. 513 nenaudojamas. Ženkle nurodomų važiavimo kryptimi juostų skaičius turi atitikti realų juostų skaičių.

163. Ženklas Nr. 514 „Eismo juostos pradžia iš kairės“ naudojamas papildomos eismo juostos, atsirandančios iš kairės pusės (važiuojamosios dalies praplatėjimo), pradžiai pažymėti. Ženklas Nr. 514 naudojamas ir įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 513, išskyrus tai, kad keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 514 įrengiamas skiriamojoje juostoje (vienpusio eismo keliuose – kairėje kelio pusėje), o jeigu jos nėra, rekomenduojama ženklą įrengti virš kairiosios eismo juostos. Ženkle Nr. 514 nurodomų važiavimo kryptimi juostų skaičius turi atitikti realų juostų skaičių.

164. Ženklai Nr. 515 „Dešinės eismo juostos pabaiga“ ir Nr. 516 „Kairės eismo juostos pabaiga“ turi būti naudojami greitėjimo juostos ar kitokios eismo juostos pabaigai pažymėti. Įrengiami prieš juostos pabaigą (vietą, kurioje važiuojamoji dalis pradeda siaurėti):

164.1. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 516 įrengiamas skiriamojoje juostoje arba virš tos juostos, kuri baigiasi, o vienpusio eismo keliuose – kairėje kelio pusėje.

164.2. Ženkluose Nr. 515 ir 516 nurodomas eismo juostų skaičius turi atitikti realų juostų skaičių.

164.3. Kartu su ženklais Nr. 515 ir 516 naudojamas horizontalusis ženklinimas Nr. 1.17.

165. Ženklai Nr. 517 ir Nr. 518 „Eismo kryptys eismo juostose“ naudojami eismo kryptims juostose nurodyti. Įrengiami už sankryžos (važiuojamųjų dalių susikirtimo). Ženkluose nurodomų eismo juostų skaičius turi atitikti realų eismo juostų skaičių. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklai turi būti įrengiami virš važiuojamosios dalies.

166. Ženklas Nr. 519 „Eismo kryptys eismo juostose“ naudojamas eismo kryptims juostose ir važiavimo trajektorijai nurodyti. Įrengiamas prieš sankryžą (važiuojamųjų dalių susikirtimą). Ženkle nurodomų eismo juostų skaičius ir važiavimo trajektorija turi atitikti realią situaciją. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas įrengiamas virš važiuojamosios dalies. Ženklo Nr. 519 nerekomenduojama naudoti, jeigu naudojami ženklai Nr. 507–512.

167. Ženklas Nr. 520 „Eismo kryptys ir apribojimai“ naudojamas, kai reikia kurioje nors eismo juostoje apriboti kokių nors transporto priemonių eismą. Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 301–309, 311, 314–319, 337–341, 414 atvaizdai. Ženklas Nr. 520 įrengiamas virš važiuojamosios dalies už sankryžų.

168. Ženklas Nr. 521 „Eismo juostos pradžia ir apribojimai“ naudojamas, kai, atsiradus papildomai eismo juostai, pagrindinėje eismo juostoje nustatomi kokie nors apribojimai ir transporto priemones reikia nukreipti į prasidėjusią eismo juostą. Ženkle gali būti naudojami ženklų Nr. 301–307, 311, 314, 318, 337–341, 414 atvaizdai. Ženkle nurodomų eismo juostų skaičius turi atitikti realų eismo juostų skaičių. Ženklas Nr. 521 įrengiamas ties papildomos eismo juostos atlankos pradžia.

169. Ženklas Nr. 522 „Eismas juostose“ naudojamas, kai reikia nurodyti, kad kraštinė eismo juosta skirta į kelią įvažiuojančioms transporto priemonėms. Ženklas su įstrižomis rodyklėmis naudojamas, kai reikia nurodyti, kad įvažiuojama į greitėjimo ar papildomą eismo juostą. Ženklai įrengiami prasidedant greitėjimo ar papildomai juostai. Ženkle nurodomų juostų skaičius turi atitikti realų juostų skaičių.

170. Ženklas Nr. 523 „Eismo juosta maršrutiniam transportui“ naudojamas, kai važiuojamojoje dalyje yra eismo juosta, skirta maršrutiniam transportui, važiuojančiam ta pačia kryptimi kaip ir visas transporto priemonių srautas. Įrengiamas virš arba šalia važiuojamosios dalies už sankryžų. Ženkle nurodomų eismo juostų skaičius turi atitikti realų eismo juostų skaičių. Kartu su ženklu Nr. 523 turi būti naudojamas horizontalusis ženklinimas – raidė A arba simbolis A+.

171. Ženklas Nr. 524 „Kelias su eismo juosta maršrutiniam transportui“ naudojamas keliui, kuriame maršrutinis transportas važiuoja specialiai skirta eismo juosta prieš transporto priemonių srautą, pažymėti. Įrengiamas už sankryžų. Su horizontaliuoju ženklinimu naudojamas taip pat kaip ženklas Nr. 523. Ženkle nurodomų eismo juostų skaičius turi atitikti realų eismo juostų skaičių. Iš priešingos kelio pusės turi būti įrengiamas ženklas Nr. 301.

172. Ženklai Nr. 525 ir Nr. 526 „Įvažiavimas į kelią su eismo juosta maršrutiniam transportui“ naudojami keliuose, kurie kerta arba prisijungia prie ženklų Nr. 524 pažymėto kelio. Jie įrengiami prieš sankryžą. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklai Nr. 525 ir 526 turi būti dubliuojami.

173. Ženklas Nr. 527 „Apsisukimo vieta“ naudojamas apsisukimo vietai pažymėti. Jis įrengiamas prieš apsisukimo vietą. Keliuose su skiriamąja juosta ženklas įrengiamas skiriamojoje juostoje. Keliuose be skiriamosios juostos, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi arba daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 527 įrengiamas virš kairiosios eismo juostos.

174. Ženklas Nr. 528 „Stovėjimo vieta“ naudojamas transporto priemonėms stovėti skirtai vietai pažymėti. Įrengiamas prie pat stovėjimo aikštelės arba prieš stovėti skirtą kelio ruožą, o su papildomomis lentelėmis Nr. 801–803, 812, 813 – prieš įvažiavimą į aikštelę, prieš sankryžą ar už jos. Kartu su ženklu Nr. 528 leidžiama naudoti ne daugiau kaip keturias papildomas lenteles. Kai yra poreikis paženklinti kairėje kelio pusėje esančią stovėjimo aikštelę arba ženklas naudojamas su papildomomis lentelėmis Nr. 803 ar 813, keliuose, turinčiuose eismui abiem kryptimis ne daugiau kaip dvi eismo juostas, ženklą leidžiama įrengti kairėje kelio pusėje.

175. Ženklas Nr. 529 „Stovėjimo ribotą laiką vieta“ naudojamas stovėjimo vietai, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti ribotą laiką, pažymėti. Jis įrengiamas prie pat stovėjimo aikštelės arba prieš stovėti skirtą kelio ruožą, o su papildomomis lentelėmis Nr. 801–803, 812, 813 – prieš įvažiavimą į aikštelę, prieš sankryžą ar už jos. Kartu su ženklu Nr. 529 leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris papildomas lenteles. Kai yra poreikis paženklinti kairėje kelio pusėje esančią stovėjimo aikštelę arba ženklas naudojamas su papildomomis lentelėmis Nr. 803 ar 813, keliuose, turinčiuose eismui abiem kryptimis ne daugiau kaip dvi eismo juostas, ženklą leidžiama įrengti kairėje kelio pusėje.

176. Ženklas Nr. 530 „Stovėjimo nurodytu laiku vieta“ naudojamas stovėjimo vietai, kurioje transporto priemonėms stovėti leidžiama tik nurodytu laiku, pažymėti. Įrengiamas prie pat stovėjimo aikštelės arba prieš stovėti skirtą kelio ruožą, o su lentelėmis Nr. 801–803, 812, 813 – prieš įvažiavimą į aikštelę, prieš sankryžą ar už jos. Kartu su ženklu Nr. 530 leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris papildomas lenteles. Apatinėje ženklo dalyje gali būti pateikiama papildomų lentelių Nr. 822–829 informacija. Kai yra poreikis paženklinti kairėje kelio pusėje esančią stovėjimo aikštelę arba ženklas naudojamas su papildomomis lentelėmis Nr. 803 ar 813, keliuose, turinčiuose eismui abiem kryptimis ne daugiau kaip dvi eismo juostas, ženklą leidžiama įrengti kairėje kelio pusėje.

177. Ženklas Nr. 531 „Rezervuota stovėjimo vieta“ naudojamas stovėjimo vietai, kurioje transporto priemonėms leidžiama stovėti tik su specialiais leidimais, pažymėti. Įrengiamas prie pat stovėjimo vietos, aikštelės arba prieš stovėti skirtą kelio ruožą. Apatinėje ženklo dalyje gali būti pateikiama papildomos lentelės Nr. 805 informacija. Kartu su ženklu Nr. 531 leidžiama naudoti ne daugiau kaip tris papildomas lenteles.

178. Ženklas Nr. 532 „Stovėjimo vieta ir maršrutinis transportas“ naudojamas stovėjimo vietai, nuo kurios netoli yra maršrutinio transporto stotelė, pažymėti. Įrengiamas taip pat kaip ženklas Nr. 528.

179. Siekiant aiškios ženklų Nr. 528–532 galiojimo zonos, ženklai Nr. 528–532 gali būti naudojami su galiojimo zoną nustatančiomis papildomomis lentelėmis (išskyrus lenteles Nr. 806–808), taip pat rekomenduojama naudoti stovėjimo vietų horizontalųjį ženklinimą arba išskyrimą inžinerinėmis priemonėmis.

180. Ženklai Nr. 533 ir Nr. 534 „Pėsčiųjų perėja“ naudojami pėsčiųjų perėjai pažymėti. Ženklas Nr. 533 įrengiamas kairėje, o ženklas Nr. 534 – dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. Ženklai turi būti įrengti taip, kad pažymėtų pėsčiųjų perėjos plotį: ženklas Nr. 534 – artimesniąją, o ženklas Nr. 533 – tolimesniąją pėsčiųjų perėjos ribą. Ženklus Nr. 533 leidžiama įrengti kitoje ženklų Nr. 534 pusėje (1 pav.):

 

1 pav. Pėsčiųjų perėjos ženklų išdėstymo schema dvipusio eismo keliuose

 

180.1. Kelyje su skiriamąja juosta arba iškilia saugumo salele keturi ženklai Nr. 533 turi būti įrengiami ir skiriamojoje juostoje ar iškilioje saugumo salelėje (2 pav.).

 

2 pav. Pėsčiųjų perėjos ženklų išdėstymo schema keliuose su skiriamąja juosta ar iškilia saugumo salele

 

180.2. Jeigu skiriamosios juostos ar iškilios saugumo salelės plotis per mažas tam, kad jose įrengiami ženklai Nr. 533 neužstotų vienas kito, tuomet jie įrengiami ant dviejų atramų iš abiejų pusių ties salelės ar skiriamosios juostos išilgine ašimi (3 pav.).

 

3 pav. Pėsčiųjų perėjos ženklų išdėstymo schema keliuose su siaura skiriamąja juosta ar iškilia saugumo salele

 

180.3. Vienpusio eismo keliuose, turinčiuose dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas Nr. 533 įrengiamas ir ties artimesniąja perėjos riba. Šiuo atveju ženklai Nr. 533 ir 534 įrengiami ir iš priešingos eismo krypties pusės (nepriklausomai nuo kelio pločio), kad perėja būtų matoma pėstiesiems (4 pav.).

 

4 pav. Pėsčiųjų perėjos ženklų išdėstymo schema vienpusio eismo keliuose, turinčiuose dvi ir daugiau eismo juostų

 

181. Ženklai Nr. 535, Nr. 536 „Požeminė pėsčiųjų perėja“ ir Nr. 537, Nr. 538 „Pėsčiųjų perėja virš kelio“ naudojami atitinkamai požeminei arba virš kelio esančiai pėsčiųjų perėjai pažymėti. Jie įrengiami taip, kad būtų nukreipti į pagrindinius pėsčiųjų srautus ir kad pėsčiojo eismo kryptis atitiktų realią kryptį pėsčiųjų perėjos laiptelių link.

182. Ženklas Nr. 539 „Rekomenduojamas greitis“ naudojamas greičiui, kuriuo rekomenduojama važiuoti tame kelio ruože, nurodyti. Įrengiamas prieš ruožo pradžią ir galioja iki artimiausios sankryžos. Norint pratęsti ženklo galiojimo zoną, jis turi būti pakartotas už kiekvienos sankryžos. Ženklą Nr. 539 galima naudoti kartu su įspėjamaisiais ženklais Nr. 101–137, 150, 151. Šiuo atveju ženklo rekomendacija galioja pavojingame ruože.

183. Ženklas Nr. 540 „Zona, kurioje draudžiama stovėti“ naudojamas, kai reikia uždrausti stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, išskyrus specialiai stovėti skirtas ir atitinkamais ženklais pažymėtas vietas:

183.1. Ženklą Nr. 540 galima naudoti kartu su papildomomis lentelėmis Nr. 822–829, 847, 853, 855, 857 arba jų atvaizdus pavaizduoti apatinėje ženklo dalyje.

183.2. Ženklas įrengiamas prie visų įvažiavimo į teritoriją kelių.

184. Ženklas Nr. 541 „Stovėjimo zona“ naudojamas, kai transporto priemonėms leidžiama stovėti visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo:

184.1. Ženklą Nr. 541 galima naudoti kartu su papildomomis lentelėmis Nr. 822–829, 840, 857 arba jų atvaizdus pavaizduoti apatinėje ženklo dalyje.

184.2. Ženklas įrengiamas prie visų įvažiavimo į teritoriją kelių.

185. Ženklas Nr. 542 „Riboto greičio zona“ naudojamas, kai visuose keliuose, esančiuose teritorijoje už ženklo, reikia apriboti didžiausią leidžiamą važiavimo greitį:

185.1. Ženklą Nr. 542 galima naudoti kartu su papildomomis lentelėmis Nr. 822–829 arba jų atvaizdus pavaizduoti apatinėje ženklo dalyje.

185.2. Ženklas įrengiamas prie visų įvažiavimo į teritoriją kelių.

185.3. Prieš kelių ruožus gyvenvietėse, kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų (prie darželių, mokyklų, žaidimų aikštelių ir pan.), rekomenduojama įrengti ženklus Nr. 542 su 30 km/h greičio ribojimo reikšme.

186. Ženklai Nr. 543 „Zonos, kurioje draudžiama stovėti, pabaiga“, Nr. 544 „Stovėjimo zonos pabaiga“ ir Nr. 545 „Riboto greičio zonos pabaiga“ įrengiami ties visais keliais, vedančiais iš teritorijos, pažymėtos ženklais Nr. 540–542, tose vietose, nuo kurių reikia panaikinti vieno iš ženklų Nr. 540–542 galiojimą.

187. Ženklas Nr. 546 „Tunelis“ įrengiamas prieš tunelius, kuriuose nėra apšvietimo arba jis yra nepakankamas, taip pat kai tunelio ilgis yra toks, kad priverstinai sustojus eismui dėl automobilių išmetamųjų dujų tunelyje gali kilti pavojus žmonių sveikatai. Ženklas įrengiamas prieš tunelio pradžią. Jeigu tunelis yra ilgesnis nei 50 m, apatinėje ženklo dalyje turi būti nurodomas tunelio ilgis.

188. Ženklas Nr. 547 „Tunelio pabaiga“ įrengiamas ties ženklu Nr. 546 pažymėto tunelio pabaiga toje vietoje, nuo kurios tikslinga panaikinti ženklu Nr. 546 nustatytus apribojimus.

189. Ženklas Nr. 548 „Stotelė“ naudojamas maršrutinio transporto stotelėms pažymėti. Kai stotelė yra tik vienoje kelio pusėje, ženklas turi būti dvipusis. Ženklas įrengiamas prie pat maršrutiniam transportui sustoti skirtos vietos (aikštelės ir pan.). Po ženklu tvirtinamoje lentelėje ar įtaise leidžiama nurodyti maršrutinio transporto maršrutus ir važiavimo laiką. Apatinėje ženklo dalyje rekomenduojama nurodyti stotelės pavadinimą.

190. Ženklas Nr. 549 „Taksi stotelė“ naudojamas lengvųjų taksi stovėjimo vietai pažymėti. Rekomenduojama, kad ženklas Nr. 549 būtų dvipusis. Ženklas įrengiamas prie pat taksi stovėti skirtos vietos (aikštelės). Apatinėje ženklo dalyje leidžiama nurodyti stotelės pavadinimą. Kartu su ženklu Nr. 549 leidžiama naudoti papildomas lenteles Nr. 805, 809–811.

191. Ženklas Nr. 550 „Gyvenvietės pradžia“ įrengiamas prieš gyvenvietes, kuriose reikia, kad galiotų Kelių eismo taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse. Ženklas įrengiamas toje vietoje, kurioje prasideda pastatais apstatyta teritorija, ir turi būti įrengtas visuose į teritoriją, kurioje galioja Kelių eismo taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, vedančiuose keliuose.

192. Ženklas Nr. 551 „Gyvenvietės pabaiga“ naudojamas gyvenvietės, prieš kurią yra pastatytas ženklas Nr. 550, pabaigai pažymėti. Įrengiamas visuose iš gyvenvietės vedančiuose keliuose tose vietose, kuriose pasibaigia pastatais apstatyta teritorija. Viršutinėje ženklo Nr. 551 dalyje turi būti nurodytas artimiausios, ženklu Nr. 550 arba 612 pažymėtos, gyvenvietės, per kurią arba netoli kurios tęsiasi kelias, pavadinimas ir atstumas iki jos. Jeigu iš gyvenvietės vedantis kelias yra aklakelis (baigiasi laukuose, miške ir pan.) ir (arba) jame nėra jokių kitų gyvenviečių, ženklas Nr. 551 pagaminamas ir įrengiamas be viršutinės dalies.

193. Keliuose, turinčiuose važiuoti abiem kryptimis ne daugiau kaip dvi eismo juostas, ženklą Nr. 551 leidžiama įrengti kairėje, pritvirtinant jį kitoje ženklo Nr. 550 pusėje.

194. Ženklas Nr. 552 „Gyvenamoji zona“ naudojamas teritorijai, kurioje nustatomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai, skirti gyvenamosioms zonoms, pažymėti. Jis įrengiamas visuose į zoną vedančiuose keliuose.

195. Ženklas Nr. 553 „Gyvenamosios zonos pabaiga“ naudojamas ženklu Nr. 552 pažymėtos teritorijos pabaigai pažymėti ir įrengiamas visuose iš jos vedančiuose keliuose.

196. Ženklas Nr. 554 „Stop“ linija naudojamas vietai, kurioje turi sustoti transporto priemonės, esant draudžiamam šviesoforo (reguliuotojo) signalui, nurodyti. Ženklas Nr. 554 naudojamas, kai kyla pavojus, kad vairuotojai gali nepastebėti horizontaliojo ženklinimo 1.11 („Stop“ linija), kai jis įrengiamas toliau nuo šviesoforo nei įprastai ar kai šviesoforą ir horizontalųjį ženklinimą 1.11 („Stop“ linija) skiria gatvė ar įvažiavimas į šalia kelio esančią teritoriją ir pan. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklas dubliuojamas. Ženklo dubliuoti nėra būtina, jeigu jis naudojamas kartu su horizontaliuoju ženklinimu 1.11 („Stop“ linija). Ženklas Nr. 554 įrengiamas tokioje vietoje, iš kurios gerai matomi šviesoforo signalai. Ženklas Nr. 554 nebūtinas gyvenvietėse, kai naudojamas horizontalusis ženklinimas 1.11 („Stop“ linija). Ženklas Nr. 554 neįrengiamas, kai ženklas Nr. 204 naudojamas su horizontaliuoju ženklinimu 1.11 („Stop“ linija). Ženklo Nr. 554 užrašas rašomas didžiosiomis raidėmis. Jeigu ženklą Nr. 554 reikia atitraukti didesniu atstumu nuo šviesoforo, o tarp šviesoforo ir atitraukto ženklo Nr. 554 yra išvažiavimų iš šalia kelio esančių teritorijų arba šalutinių kelių, rekomenduojama prieš šviesoforą numatyti papildomą ženklą Nr. 554, kuriuo vadovautųsi į kelią įsukantys vairuotojai.

197. Ženklas Nr. 555 „Automobilių kelias“ naudojamas greitkeliuose nustatytai eismo tvarkai įvesti. Ženklus Nr. 555 leidžiama naudoti keliuose, pritaikytuose greitkeliui numatytam eismo režimui, išskyrus šiame skirsnyje numatytus atvejus:

197.1. Ženklas Nr. 555 įrengiamas greitkelio pradžioje, taip pat už paskutinės sankryžos keliuose, vedančiuose į greitkelį, ir prieš greitkelio greitėjimo juostos pradžią.

197.2. Ženklai Nr. 555 su papildomomis lentelėmis Nr. 801–803 taip pat gali būti įrengiami ir keliuose, vedančiuose į greitkelį, ties artimiausia nuo jo sankryža, išskyrus tuos atvejus, kai sankryžose apie greitkelį informuoja informaciniai ženklai.

198. Ženklas Nr. 556 „Automobilių kelio pabaiga“ naudojamas greitkeliuose nustatytos eismo tvarkos pabaigai pažymėti. Ženklas įrengiamas greitkelio pabaigoje ir su papildoma lentele Nr. 801 pakartotas 400 m atstumu prieš greitkelio pabaigą. Ženklai tokiu atveju turi būti dubliuojami. Ženklai taip pat turi būti įrengiami keliuose, vedančiuose iš greitkelio. Ženklas tokiu atveju įrengiamas ties kelių atsišakojimo horizontaliosios kreivės pabaiga, o jeigu toje kreivėje yra sankryža, tuomet su prieš sankryžą įrengiamu pirmumo ženklu (Nr. 201, 202, 203, 204).

199. Ženklas Nr. 557 „Iškili saugumo salelė“ įrengiamas prieš priešingos krypties eismo juostas skiriančią iškilią saugumo salelę. Gyvenvietėje ženklą rekomenduojama įrengti 50–100 m, o ne gyvenvietėje – 150–300 m atstumu prieš iškilią saugumo salelę. Ženklas Nr. 557 neturi būti įrengiamas prieš iškilią saugumo salelę, esančią sankryžos šalutiniame kelyje.

200. Ženklas Nr. 558 „Priverstinio (avarinio) sustojimo vieta“ įrengiamas prieš transporto priemonės priverstinio (avarinio) sustojimo vietą. Gyvenvietėje ženklas įrengiamas 50–100 m, o ne gyvenvietėje – 150–300 m atstumu prieš priverstinio (avarinio) sustojimo vietą.

201. Ženklas Nr. 559 „Dviračių gatvė“ naudojamas teritorijai, kurioje nustatomi Kelių eismo taisyklių reikalavimai, skirti eismui dviračių gatvėje, pažymėti. Jis įrengiamas visuose į šią teritoriją vedančiuose keliuose.

202. Ženklas Nr. 560 „Dviračių gatvės pabaiga“ naudojamas ženklu Nr. 559 pažymėtos teritorijos pabaigai pažymėti ir įrengiamas visuose iš jos vedančiuose keliuose.

 

IX SKYRIUS

INFORMACINIŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

203. Informaciniai ženklai naudojami vairuotojams informuoti apie važiavimo kryptį, maršrutus, gyvenvietes, atstumus iki jų, taip pat kitokiai vairuotojams naudingai informacijai suteikti.

204. Informaciniai ženklai Nr. 601–609, 612–618, 620–624 (625, 626 – kai juose nurodomi gyvenviečių pavadinimai), 628, 629 (550, 551 – nurodomieji ženklai) yra individualiai projektuojami ženklai.

205. Individualiai projektuojamų ženklų (išskyrus ženklą Nr. 609) dydis nustatomas bei užrašai ir simboliai juose komponuojami atsižvelgiant į didžiųjų raidžių aukštį H, kuris priklauso nuo ženklo įrengimo vietos.

206. Raidės aukščiu yra laikomas raidės aukštis be paukščiuko ant „Š“, be taško ant „Ė“, be nosinės ant Ą ir pan.

207. Individualiai projektuojamuose ženkluose naudojamų raidžių aukštis turi atitikti 10 lentelės reikalavimus. Esant poreikiui, ženklų Nr. 616 ir 617 raidžių aukštis gali būti mažinamas.

208. Informacinių ženklų schemos pateiktos 6 priede.

209. Individualiai projektuojamų ženklų šrifto schemos pateiktos 10 priede, o ženklų komponavimo pavyzdžiai – 9 priede.

 

10 lentelė. Individualiai projektuojamuose ženkluose naudojamų raidžių aukštis

Ne gyvenvietėje

Gyvenvietėje

Raidės aukštis H, mm

Europos tinklo keliai

(AM ir I kategorijos)

400 (300 – išimtiniais atvejais)

Europos tinklo keliai

200 (150 – prireikus)

Kiti keliai

150

Greitojo eismo gatvės

200 (150 – prireikus)

Pagrindinės gatvės

150 (100 – prireikus)

Žemesnių kategorijų gatvės

100 (150 – prireikus)

Ženklai Nr. 624, 628, 629

150 (200 – AM ir I kategorijos Europos tinklo keliai)

Ženklai Nr. 624, 628, 629

100

Ženklas Nr. 620

100 (150 – AM ir I kategorijos Europos tinklo keliai)

Ženklas Nr. 621

150

Ženklas Nr. 622

150 (300 – AM ir I kategorijos Europos tinklo keliai)

Ženklas Nr. 622

150

Ženklas Nr. 623

Ženklas Nr. 623

100 – pirmos dydžio grupės ženkluose, 150 – antros dydžio grupės ženkluose

 

210. Visų raidžių, išskyrus Taisyklėse nurodytas išimtis, naudojamų tame pačiame ženkle aukštis turi būti vienodas.

211. Individualiai projektuojamuose ženkluose gyvenviečių ar kitų administracinių vienetų pavadinimai turi būti rašomi didžiosiomis raidėmis, o kiti žodžiai (gatvė, aikštė, rezervatas, muziejus ir t. t.) – mažosiomis.

212. Užrašai ženkluose rašomi ir jų užimamas plotas nustatomas pagal 11 lentelėje pateiktus raidžių (skaitmenų, skyrybos ženklų) užimamus plotelius. Lentelėje pateiktas žalio, mėlyno, rudo ir raudono fono ženklų raidžių (skaitmenų, skyrybos ženklų) plotelio plotis, o balto ir geltono fono ženklų raidžių (skaitmenų, skyrybos ženklų) plotelio plotis turi būti sumažintas atsižvelgiant į raidės aukštį H – 100, 150, 200, 300, 400 mm aukščio raidėms atitinkamai sumažinama 5, 7,5, 10, 15, 20 mm iš kiekvienos plotelio pusės. Leidžiama tiek pat susiaurinti raidžių plotelius ir žalio, mėlyno, rudo ar raudono fono ženkluose, jeigu eilutėje yra daugiau kaip 10 elementų (elementais laikoma: raidė, skaitmuo, skyrybos ženklas, rodyklė, kito ženklo simbolis ar atvaizdas, kitos valstybės skiriamasis ženklas), taip pat prireikus žalio fono ženkluose Nr. 622 ir bet kokio fono ženkluose, nepriklausomai nuo elementų skaičiaus eilutėje, tarp raidžių „A“, „W“, „A“, „V“, „A“.

 

11 lentelė. Raidžių ir skaitmenų užimamų plotelių dydžiai

Didžiosios raidės ir skaitmenys

Raidžių ir skaitmenų plotelio plotis, mm, atsižvelgiant į didžiosios raidės aukštį H, mm

Mažosios raidės

Raidžių plotelio plotis, mm, atsižvelgiant į didžiosios raidės aukštį H, mm

100

150

200

300

400

100

150

200

300

400

A

113

169

226

339

452

a

86

129

172

258

344

Ą

113

169

226

339

452

ą

86

129

172

258

344

B

102

153

204

306

408

b

94

141

188

282

376

C

103

154

206

309

412

c

88

132

176

264

352

Č

103

154

206

309

412

č

88

132

176

264

352

D

106

159

212

318

424

d

94

141

188

282

376

E

96

144

192

288

384

e

90

135

180

270

360

Ę

96

144

192

288

384

ę

90

135

180

270

360

Ė

96

144

192

288

384

ė

90

135

180

270

360

F

94

141

188

282

376

f

68

102

136

204

272

G

106

159

212

318

424

g

94

141

188

282

376

H

107

160

214

321

428

h

90

135

180

270

360

I

52

78

104

156

208

i

48

72

96

144

192

Į

52

78

104

156

208

į

48

72

96

144

192

Y

106

159

212

318

424

y

84

126

168

252

336

J

75

112

150

225

300

j

49

73

98

147

196

K

105

157

210

315

420

k

86

129

172

258

344

L

90

135

180

270

360

l

57

85

114

171

228

M

129

193

258

387

516

m

128

192

256

384

512

N

109

163

218

327

436

n

90

135

180

270

360

O

109

163

218

327

436

o

90

135

180

270

360

P

96

144

192

288

384

p

94

141

188

282

376

R

105

157

210

315

420

r

74

111

148

222

296

S

102

153

204

306

408

s

85

127

170

255

340

Š

102

153

204

306

408

š

85

127

170

255

340

T

99

148

198

297

396

t

72

108

144

216

288

U

107

160

214

321

428

u

90

135

180

270

360

Ų

107

160

214

321

428

ų

90

135

180

270

360

Ū

107

160

214

321

428

ū

90

135

180

270

360

V

106

159

212

318

424

v

84

126

168

252

336

Z

101

151

202

303

404

z

85

127

170

255

340

Ž

101

151

202

303

404

ž

85

127

170

255

340

W

160

240

320

480

640

-

-

-

-

-

-

Ж (raidė)

162

243

324

486

648

-

-

-

-

-

-

Ы (raidė)

130

195

260

390

520

-

-

-

-

-

-

Я (raidė)

108

162

216

324

432

-

-

-

-

-

-

1

58

87

116

174

232

-

-

-

-

-

-

2

89

133

178

267

356

-

-

-

-

-

-

3

88

132

176

264

352

-

-

-

-

-

-

4

91

136

182

273

364

-

-

-

-

-

-

5

89

133

178

267

356

-

-

-

-

-

-

6

91

136

182

273

364

-

-

-

-

-

-

7

84

126

168

252

336

-

-

-

-

-

-

8

91

136

182

273

364

-

-

-

-

-

-

9

90

135

180

270

360

-

-

-

-

-

-

0

93

139

186

279

372

-

-

-

-

-

-

.

43

64

86

129

172

-

-

-

-

-

-

,

43

64

86

129

172

-

-

-

-

-

-

61

91

122

183

244

-

-

-

-

-

-

-

62

93

124

186

248

-

-

-

-

-

-

/

74

111

148

222

296

-

-

-

-

-

-

!

47

70

94

141

188

-

-

-

-

-

-

(

65

97

130

195

260

-

-

-

-

-

-

)

65

97

130

195

260

-

-

-

-

-

-

73

109

146

219

292

-

-

-

-

-

-

73

109

146

219

292

-

-

-

-

-

-

 

213. Komponuojant individualiai projektuojamus ženklus, horizontalus atstumas tarp ženklo apvado ir užrašo (artimiausios raidės, gramatinio ženklo arba skaitmens), rodyklės, ženklo simbolio ar atvaizdo, kitos valstybės skiriamojo ženklo, kitokios spalvos intarpo turi būti nuo 0,3H iki 1,0H. Atstumas tarp atskirų užrašų, simbolių, rodyklių turi būti ne mažesnis nei 1H, išskyrus atstumą tarp užrašo ir su juo susijusio simbolio ar rodyklės (kelio numerio, valstybės skiriamojo ženklo, oro uosto simbolio ir kt.), tuomet atstumas turi būti nuo 0,3H iki 1,0H.

214. Komponuojant individualiai projektuojamus ženklus vertikalus atstumas tarp elementų turi būti:

214.1. tarp apvado arba ženklo dalis skiriančios linijos ir elementų eilutės (matuojama iki didžiųjų raidžių, o jei yra – iki bet kokio kitokios spalvos intarpo) – nuo 0,3H iki 1,0H;

214.2. tarp elementų eilučių – 0,4H (iki 0,7H – kai rašomos nosinės raidės, ilgosios raidės ar raidės su paukščiukais, naudojamas valstybės skiriamasis ženklas);

214.3. tarp skirtingoms kryptims priskirtų elementų eilučių, ženkluose Nr. 601–603 – ne mažiau kaip 1,8H;

214.4. tarp apvado arba ženklo dalis skiriančios linijos ir rodyklės – nuo 0,3H iki 1,0H.

215. Individualiai projektuojamų ženklų apvado plotis turi būti lygus 0,12H, o vidinis kampo apvalinimo spindulys – 0,3H.

216. Ženklų Nr. 603, 607, 550, 551, 616, 617, 624 išorinio apvado plotis turi būti 0,06H.

217. Ženklų Nr. 620–623 apvado plotis turi būti lygus 0,05H, vidinis kampo apvalinimo spindulys – 0,15H.

218. Kitokios spalvos intarpų apvado plotis turi būti lygus 0,1H, o vidinis kampo apvalinimo spindulys – 0,3H (ženklų Nr. 622 atvaizdų apvado plotis turi būti 0,05H, o vidinis kampo apvalinimo spindulys – 0,15H).

219. Ženkluose Nr. 604, 608, 613 linijų, atskiriančių skirtingas važiavimo kryptis ar ženklo dalis, plotis turi būti 0,1H.

220. Ženklų Nr. 620–622 (623 – kai nurodomas vienas kelias) dydžiai turi būti parenkami iš 5 lentelės, o šrifto aukštis iš 10 lentelės.

221. Ženklo Nr. 622 atvaizdo, naudojamo kituose ženkluose arba intarpuose, skaitmenų ar raidžių aukštis turi būti lygus didžiųjų raidžių, kurios yra tuose ženkluose, aukščiui, o atvaizdas formuojamas remiantis šiame skirsnyje išdėstytomis individualiai projektuojamų ženklų intarpų komponavimo taisyklėmis.

222. Intarpų, naudojamų individualiai projektuojamuose ženkluose, dydis turi būti nustatomas remiantis Taisyklių 213, 214, 218 punktų reikalavimais.

223. Išankstinėse krypčių rodyklėse (ženkluose Nr. 601–604) kelio numeris turi būti prie atitinkamos rodyklės smaigalio ne mažesniu nei 0,3H atstumu nuo jo. Ženkle Nr. 604 kelio numeris gali būti šalia rodyklės ne mažesniu nei 0,3H atstumu nuo jos. Krypčių rodyklėse (ženkluose Nr. 605–608) kelio numeris turi būti kairėje gyvenvietės pavadinimo pusėje.

224. Kelių, kurie kerta valstybinę sieną, informaciniuose ženkluose nurodomas kitos valstybės administracinio vieneto centro pavadinimas rašomas lietuvių kalba, o šalia, atskyrus įžambiuoju brūkšniu, ar kitoje eilutėje – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos suderinta originalia (ar transliteruota) užsienio vietovardžio forma. Taip pat nurodomas ir valstybės, kurioje yra šis administracinis vienetas, skiriamasis ženklas.

225. Valstybių skiriamieji ženklai naudojami kartu su administracinio vieneto centro pavadinimu arba be jo, kai būtina nurodyti valstybės sienos perėją (kontrolės punktą), taip pat ženkluose Nr. 619 („LT“).

226. Informaciniuose ženkluose naudojamų kitų valstybių skiriamųjų ženklų raidžių aukštis turi būti lygus artimiausiam mažesniam už pagrindinių užrašų raidžių aukštį (pvz.: jeigu gyvenviečių pavadinimų raidžių aukštis H = 200 mm, skiriamojo ženklo raidžių aukštis H = 150 mm). Šio ženklo intarpo aukštis turi būti ne mažesnis nei 1,6H, čia H – pagrindinių užrašų raidžių aukštis. Jeigu ženkle naudojamos 100 mm aukščio raidės, valstybės skiriamojo ženklo raidžių aukštis turi būti taip pat 100 mm.

227. Informaciniuose ženkluose prie nurodomų administracinių vienetų pavadinimų leidžiama naudoti kitų ženklų simbolius, žyminčius eismo dalyvių susisiekimui svarbius objektus, esančius tuose administraciniuose vienetuose, arba nurodančius eismo tvarką, galiojančią į nurodytus administracinius vienetus vedančiuose keliuose, pavyzdžiui: oro uosto, geležinkelio stoties, transporto priemonių kelto, automagistralės, greitkelio ir kitokius simbolius. Kitų ženklų simbolių aukštis ties vienos eilutės užrašu turi būti nuo 1,5H iki 2,0H, o ties dviejų eilučių užrašu – nuo 2,0H iki 2,5H. Naudojamų simbolių vaizdas turi atitikti atitinkamuose ženkluose naudojamų simbolių vaizdą.

228. Ženklų simboliai arba kitų valstybių skiriamieji ženklai turi būti kairėje gyvenvietės pavadinimo pusėje. Jeigu šioje ženklo vietoje nurodomas kelio numeris, tai ženklų simboliai ar kitų valstybių skiriamieji ženklai turi būti komponuojami dešinėje gyvenvietės pavadinimo pusėje.

229. Ženkluose Nr. 605–608, 623, 625, 626, 628 rodyklės turi būti toje pavadinimo (ženkle Nr. 623 kelio numerio) pusėje, kokią kryptį jos nurodo (kairėje arba dešinėje). Kai ženkle Nr. 608 rodyklė nurodo kryptį tiesiai, ji turi būti kairėje gyvenvietės pavadinimo pusėje. Rodyklės minėtuose ženkluose turi būti išdėstytos simetriškai viršutinio ir apatinio apvadų arba linijų, atskiriančių ženklo dalis, atžvilgiu.

230. Rodyklės individualiai projektuojamuose ženkluose turi būti pavaizduotos pagal 5 paveiksle pateiktas proporcijas.

 

5 pav. Individualiai projektuojamuose ženkluose naudojamų rodyklių matmenys

 

231. Ženkluose Nr. 604–608, 628 rodyklių ilgis turi būti lygus 2,3H. Vertikalių rodyklių ilgį leidžiama sumažinti iki 2,0H, sutrumpinant jų kotą.

232. Ženkluose Nr. 623 rodyklių ilgis gali būti sumažintas iki 1,7H, išlaikant 5 paveiksle pateiktas proporcijas.

233. Ženkluose Nr. 601–603, 624 rodyklių ilgis priklauso nuo ženklo komponavimo ypatumų. Rodyklių, nurodančių šalutines kryptis, plotį leidžiama sumažinti 30 proc., palyginti su rodykle, nurodančia pagrindinę kryptį.

234. Ženkle Nr. 604 rodyklės ilgis gali būti padidintas, pailginant rodyklės kotą.

235. Ženklų Nr. 601–603 apačioje turi būti nurodytas atstumas nuo ženklo pastatymo vietos iki sankryžos. Šį atstumą nurodančių skaitmenų ir raidžių aukštis turi būti lygus artimiausiam mažesniam už pagrindinį užrašų raidžių aukštį H (pvz., jeigu gyvenviečių pavadinimų raidžių aukštis H = 200 mm, atstumą nurodančių skaitmenų ir raidžių aukštis H = 150 mm), (11 lentelė).

236. Kai ženkluose Nr. 601–604, 608, 613, 618 viena kryptimi nurodoma keletas gyvenviečių, pirmas nuo viršaus rašomas artimiausios nuo ženklo pastatymo vietos gyvenvietės pavadinimas, antras – tolimesnės ir t. t.

237. Ženkluose Nr. 601–604, 608 kiekvienai nurodomai krypčiai leidžiama nurodyti ne daugiau kaip tris gyvenviečių pavadinimus.

238. Ženkle Nr. 608 kryptis tiesiai nurodoma viršuje, į kairę – viduryje, į dešinę – apačioje.

239. Ženkluose Nr. 551, 605–608, 613, 618, 628 atstumas nuo ženklo pastatymo vietos iki nurodomos gyvenvietės turi būti nurodytas dešinėje pavadinimo pusėje.

240. Ženkluose Nr. 551, 613 raudonos juostos plotis turi būti lygus 0,4H. Horizontaliai atstumas nuo šios juostos pradžios ir pabaigos iki ženklo apvado turi būti lygus 1,0H.

241. Ženkluose dažniausiai vartojamus žodžius leidžiama trumpinti. Žodžiai „miestas“, „kaimas“, „gyvenvietė“ ir pan. ir jų sutrumpinimai prie gyvenvietės pavadinimo nerašomi. Sutrumpinimai rašomi mažosiomis raidėmis. Ženkluose dažniausiai vartojami sutrumpinimai ir matavimo vienetų simboliai pateikti 12 lentelėje.

242. Jeigu iš gyvenvietės vedančiame kelyje kitų gyvenviečių nėra, ženklai Nr. 551, 613 gali būti pagaminti be viršutinės atstumą nurodančios dalies.

243. Ženkluose Nr. 604–608 gali būti naudojamas ženklo Nr. 736 simbolis su abreviatūra „LEZ“.   

 

12 lentelė. Dažniausiai vartojamų žodžių ir matavimo vienetų sutrumpinimai ir simboliai

Žodis / matavimo vienetas

Sutrumpinimas / simbolis

Žodis / matavimo vienetas

Sutrumpinimas / simbolis

Aikštė

a.

Paminklas

pmnk.

Alėja

al.

Plentas

pl.

Apskritis

apskr.

Prospektas

pr.

Ežeras

ež.

Rajonas

r.

Gatvė

g.

Savivaldybė

sav.

Gimtinė

gimt.

Skersgatvis

skg.

Kilometras

km

Stotis

st.

Metras

m

Tona

t

Minutė

min

Valanda

h

Muziejus

muz.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

INFORMACINIŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

244. Ženklas Nr. 601 „Išankstinė krypčių rodyklė“ (žaliame fone) naudojamas automagistralėse. Jei į ženkle nurodytą gyvenvietę galima patekti tik gyvenvietės keliu, tai jos pavadinimas rašomas baltos spalvos intarpe, jei kitu keliu ne automagistrale – mėlynos spalvos intarpe. Ženkle nurodant važiavimo kryptis, taip pat turi būti nurodomi magistralinių ir krašto kelių, vedančių jomis, numeriai. Jei ženkle nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

245. Ženklas Nr. 602 „Išankstinė krypčių rodyklė“ (mėlyname fone) naudojamas keliuose ne gyvenvietėse, išskyrus automagistrales. Jei į nurodytas ženkle gyvenvietes galima patekti tik automagistrale arba tik gyvenviečių keliais, nurodytų gyvenviečių pavadinimai rašomi atitinkamai žalios arba baltos spalvos intarpuose. Ženkle nurodant važiavimo kryptis, taip pat turi būti nurodomi magistralinių ir krašto kelių, vedančių jomis, numeriai. Jei ženkle nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

246. Ženklas Nr. 603 „Išankstinė krypčių rodyklė“ (baltame fone) naudojamas gyvenvietėse. Jei į nurodytas ženkle gyvenvietes galima patekti tik automagistrale arba tik kitais ne gyvenviečių keliais, nurodytų gyvenviečių pavadinimai turi būti rašomi atitinkamai žalios arba mėlynos spalvos intarpuose. Jeigu ženkle nurodomi visi administracinių vienetų pavadinimai yra ne toje gyvenvietėje ir į juos reikia važiuoti ne automagistrale, ženklo fonas turi būti mėlynas. Ženkle nurodant važiavimo kryptis, taip pat turi būti nurodomi magistralinių ir krašto kelių, vedančių jomis, numeriai. Jei ženkle nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

247. Ženklas Nr. 604 „Išankstinė krypčių rodyklė“ įrengiamas virš važiuojamosios dalies. Keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi dvi ar daugiau eismo juostų, ženklą Nr. 604 rekomenduojama įrengti atskirai virš kiekvienos skirtinga kryptimi vedančios eismo juostos, nurodant atitinkamą važiavimo ta eismo juosta kryptį ir atitinkamos gyvenvietės (gyvenviečių) pavadinimą:

247.1. Tais atvejais, kai įrengti ženklą Nr. 604 virš važiuojamosios dalies sudėtinga (trukdo troleibusų linijos ir pan.), keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi ne daugiau nei dvi eismo juostas, išskyrus automagistrales ir greitkelius, ženklą leidžiama įrengti šalia važiuojamosios dalies.

247.2. Ženklo Nr. 604 (jo dalies) fonas turi būti žalias, jeigu į gyvenvietę važiuojama automagistrale, baltas – gyvenvietės keliu, mėlynas – kitais keliais.

247.3. Ženkluose Nr. 604 turi būti nurodomi į nurodytas gyvenvietes vedančių magistralinių ar krašto kelių numeriai. Jei ženkle nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

248. Ženkluose Nr. 602–604 gyvenviečių, į kurias reikia važiuoti automagistrale, pavadinimai žalios spalvos intarpuose (ženkle Nr. 604 – žaliame fone) pradedami rodyti artimiausioje nuo automagistralės sankryžoje. Prireikus (pvz., kai į tą pačią gyvenvietę galima važiuoti ir automagistrale, ir kitu keliu) žalios spalvos intarpus šiuose ženkluose leidžiama pradėti naudoti ir tolimesnėse nuo automagistralės pradžios sankryžose.

249. Ženklai Nr. 605–607 „Krypties rodyklė“ naudojami važiavimo kryptims ir atstumams nurodyti. Ženklai turi būti įrengiami taip, kad neribotų matomumo ir būtų gerai matomi:

249.1. Ženklas Nr. 605 naudojamas, kai nurodyta kryptimi važiuojama automagistrale (kai ženkluose Nr. 602–603 gyvenvietės pavadinimas nurodomas žalios spalvos intarpuose, o ženkle Nr. 604 žalios spalvos fone), Nr. 606 – kitu keliu ne gyvenvietėje, Nr. 607 – kai į nurodytą vietą važiuojama gyvenvietės keliu. Prieš sankryžas, turinčias lėtėjimo juostas, ženklai Nr. 605–607 gali būti naudojami kartu su ženklu Nr. 507, taip pat kartu su ženklu Nr. 203.

249.2. Jei ženkluose Nr. 605–607 nurodomi kitose valstybėse esančių gyvenviečių pavadinimai, turi būti nurodomi ir tų valstybių skiriamieji ženklai.

250. Ženklas Nr. 608 „Krypčių rodyklė“ naudojamas važiavimo kryptims ir atstumams nurodyti:

250.1. Ženklo Nr. 608 (jo dalies) fonas, priklausomai nuo to, kokiu keliu važiuojama į gyvenvietę, turi būti toks pats kaip ženklo Nr. 604. Ženklas Nr. 608 (jo dalis) žaliame fone pradedamas naudoti, kai ženkluose Nr. 602, 603 tos gyvenvietės pavadinimas pradedamas rodyti žalios spalvos intarpuose, ženkle Nr. 604 – žalios spalvos fone.

250.2. Jei ženkle Nr. 608 nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

251. Ženklas Nr. 609 „Važiavimo schema“ naudojamas važiavimo maršrutui nurodyti sudėtingoje sankryžoje arba kai joje yra apribotas eismas (draudžiama sukti į kairę, į dešinę, leidžiama važiuoti tik tiesiai ir pan.). Jis įrengiamas prieš sankryžą. Leidžiama ženklą pakartoti su papildoma lentele Nr. 801.

252. Ženklas Nr. 610 „Važiavimo kryptis“ naudojamas rekomenduojamai krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų važiavimo krypčiai nurodyti, kai važiuoti šioms transporto priemonėms kitose sankryžose bus draudžiama atitinkamais draudžiamaisiais ženklais. Ženklai turi būti įrengiami prieš kiekvieną krovininių automobilių, traktorių ir savaeigių mašinų apylankoje esančią sankryžą iki pat šios apylankos pabaigos.

253. Ženklas Nr. 611 „Aklakelis“ naudojamas keliui, kuriuo ištisai važiuoti neįmanoma (baigiasi aklaviete), pažymėti. Ženklai neturi būti naudojami prieš kelio ruožą, kuriame eismas yra uždraustas draudžiamaisiais ženklais.

254. Ženklas Nr. 612 „Gyvenvietės pradžia“ naudojamas gyvenvietės, kurioje tame kelyje negalioja Kelių eismo taisyklių reikalavimai, nustatantys eismo tvarką gyvenvietėse, pradžiai ir pavadinimui nurodyti. Jis įrengiamas toje vietoje, kurioje prasideda pastatais apstatyta teritorija.

255. Ženklas Nr. 613 „Gyvenvietės pabaiga“ turi būti naudojamas gyvenvietės, pažymėtos ženklu Nr. 612, pabaigai pažymėti. Įrengiamas toje vietoje, kurioje pasibaigia pastatais apstatyta teritorija. Keliuose be skiriamosios juostos ženklą Nr. 613 leidžiama įrengti kairėje, pritvirtinant jį kitoje ženklo Nr. 612 pusėje. Viršutinėje ženklo dalyje turi būti nurodytas artimiausios gyvenvietės pavadinimas ir atstumas iki jos pagal Taisyklių 192.2 papunktyje pateiktus reikalavimus.

256. Ženklas Nr. 614 „Vandens telkinio pavadinimas“ naudojamas upės, ežero ar kokio nors kito vandens telkinio pavadinimui nurodyti. Ženklas įrengiamas prieš pat tiltą per šį vandens telkinį. Jeigu vandens telkinio pavadinimą sudaro tikrinis ir bendrinis daiktavardžiai, pavyzdžiui, „Platelių ežeras“, bendrinis daiktavardis turi būti sutrumpinamas, pavyzdžiui, „Platelių ež.“ Automagistralėse ženklų Nr. 614 fonas turi būti žalias, kituose keliuose, taip pat ir gyvenvietėse, mėlynas.

257. Ženklas Nr. 615 „Objekto pavadinimas“ naudojamas apskrities, rajono ar savivaldybės pavadinimui ir ribai nurodyti. Ženklas įrengiamas ties apskrities, rajono ar savivaldybės administracine riba:

257.1. Ženklu Nr. 615 turi būti pažymėtos visų apskričių ir rajonų ar savivaldybių ribos. Ženkle, įrengiamame ties apskrities riba, nurodomas apskrities (viršuje) ir rajono (apačioje) pavadinimas, o ties kito rajono riba toje pačioje apskrityje – tik rajono pavadinimas.

257.2. Automagistralėse ženklų Nr. 615 fonas turi būti žalias, kituose keliuose, taip pat ir gyvenvietėse, mėlynas.

258. Ženklai Nr. 616 ir Nr. 617 „Gatvės pavadinimas“ naudojami gatvių pavadinimui nurodyti. Ženklas Nr. 616 įrengiamas prieš sankryžą, o ženklas Nr. 617 – už jos. Tais atvejais, kai kertamos gatvės turi skirtingus pavadinimus arba gatvė nuo sankryžos yra tik į vieną pusę, ženkle Nr. 616 rodyklė turi rodyti tik į vieną pusę. Ženklą Nr. 617 leidžiama įrengti lygiagrečiai su gatvės, kurios pavadinimas nurodomas, ašimi (šiuo atveju ženklas įrengiamas 15–30 m atstumu nuo važiuojamųjų dalių susikirtimo).

259. Ženklas Nr. 618 „Atstumų rodyklė“ naudojamas atstumams iki gyvenviečių nurodyti. Ženklas įrengiamas už sankryžos:

259.1. Ženklą Nr. 618 leidžiama pakartoti tuose kelių ruožuose, kuriuose tikslinga priminti eismo dalyviams apie atstumus iki gyvenviečių. Prireikus ženkle prieš gyvenviečių pavadinimus ir virš jų leidžiama pavaizduoti ženklų Nr. 622, nurodančių kelio numerį, atvaizdus.

259.2. Automagistralėse ženklo Nr. 618 fonas turi būti žalias, kituose keliuose – mėlynas.

259.3. Jei ženkle Nr. 618 nurodomas kitoje valstybėje esančios gyvenvietės pavadinimas, turi būti nurodomas ir tos valstybės skiriamasis ženklas.

259.4. Gyvenvietėse ženklo Nr. 618 leidžiama nenaudoti.

260. Ženklas Nr. 619 „Greičio ribojimo ir kitos informacijos rodyklė“ naudojamas didžiausiam Lietuvos keliuose leidžiamam važiavimo greičiui ir kitiems reikalavimams nurodyti:

260.1. Ženklai Nr. 619 turi būti įrengiami visuose keliuose, kuriuose yra įrengti Lietuvos Respublikos sienos pervažiavimo punktai. Ženklus taip pat leidžiama įrengti ir kituose kelių ruožuose, kuriuose vairuotojams gali būti reikalinga informacija apie didžiausią leidžiamą važiavimo greitį.

260.2. Prie sienos pervažiavimo punktų įrengiamuose ženkluose Nr. 619 turi būti nurodomas didžiausias greitis, kuris leidžiamas lengviesiems automobiliams, krovininiams automobiliams ir autobusams.

260.3. Įrengiant tris ženklus Nr. 619, pirmas pagal važiavimo kryptį turi būti įrengiamas ženklas, nurodantis krovininių automobilių, antras – autobusų ir trečias – lengvųjų automobilių greitį. Tarp šių ženklų turi būti 50–100 m atstumas.

260.4. Prie sienos pervažiavimo punktų ženklus Nr. 619 rekomenduojama įrengti tokiu atstumu nuo kontrolės posto ar valstybės sienos, kad jie (arba pirmasis) būtų matomi prie kontrolės posto stovinčių ar per sieną važiuojančių transporto priemonių vairuotojams.

260.5. Ženklai Nr. 619 turi būti keičiami, atsižvelgiant į Kelių eismo taisyklėse nustatytus ir tuo metų laiku galiojančius didžiausius leidžiamus važiavimo greičius.

261. Ženklai Nr. 620 ir Nr. 621 „Kilometrų ženklas“ turi būti įrengiami keliuose kas 1 km (išskyrus miestų gatves) kelio kilometrui nurodyti. Ženklas Nr. 621 įrengiamas automagistralėse, o ženklas Nr. 620 – kituose keliuose. Keliuose su skiriamąja juosta ženklus leidžiama statyti ant tos pačios atramos skiriamojoje juostoje. Keliuose be skiriamosios juostos ženklus Nr. 620 leidžiama statyti vienoje kelio pusėje (dešinėje nuo kelio pradžios), įrengiant juos ant tos pačios atramos. Šiuo atveju ženklai gali būti įrengiami ne statmenai kelio ašiai, o pasukti ne didesniu kaip 45° kampu į važiuojamosios dalies pusę (kampas tarp abiejų ženklų turi būti ne didesnis kaip 90°). Ženkluose Nr. 620 ir 621 turi būti rodomas atstumas nuo kelio pradžios, o važiuojantiems priešinga kryptimi – nuo kelio pabaigos.

262. Ženklas Nr. 622 „Kelio arba dviračių trasos numeris“ naudojamas kelio (maršruto) arba dviračių trasos numeriui nurodyti. Ženklas įrengiamas už sankryžos, jį leidžiama pakartoti ir kituose kelių arba dviračių trasų ruožuose, kuriuose tikslinga eismo dalyviams priminti kelio ar dviračių trasos numerį. Kelių numeriams nurodyti magistraliniuose keliuose naudojami raudonos spalvos fono ženklai su baltos spalvos užrašu bei apvadu; krašto keliuose naudojami geltonos spalvos fono ženklai su juodos spalvos užrašu bei apvadu; rajoniniuose keliuose naudojami mėlynos spalvos fono ženklai su baltos spalvos užrašu bei apvadu. Ženklas Nr. 622 su raide „E“ naudojamas tarptautinėse magistralėse ir turi būti žaliame fone, su baltos spalvos užrašu bei apvadu nepriklausomai nuo pastatymo vietos:

262.1. Nacionalinės dviračių trasos numeris nurodomas raudonos spalvos kelio ženkle, o tarptautinės dviračių trasos numeris – kelio ženkle su Europos Sąjungos vėliavos simboliu.

262.2. Kai tame pačiame maršrute reikia nurodyti ir nacionalinį, ir raide „E“ paženklinto kelio numerį, pirmas rašomas nacionalinis kelio numeris.

262.3. Ženklas su brūkšniniu apvadu turi informuoti vairuotoją, kad važiuojant keliu, kuriame įrengtas toks ženklas, galima patekti į kelią, turintį ženkle pavaizduotą numerį.

262.4. Jei dėl didelio kelių, kurių numerius reikia nurodyti, skaičiaus ženklus komponuoti sudėtinga, leidžiama nenaudoti raide „E“ paženklintų (tarptautinių magistralių) kelių numerių su brūkšniniu apvadu.

263. Ženklas Nr. 623 „Kelio arba dviračių trasos numeris ir kryptis“ naudojamas kelio (maršruto) arba dviračių trasos numeriui ir krypčiai nurodyti. Turi būti įrengiamas prieš sankryžas. Ženklų dalys, nurodančios kelių ar dviračių trasų numerius, priklausomai nuo to, kur yra pastatytos, naudojamos tokios spalvos kaip ir ženkluose Nr. 622. Ženklas su brūkšniniu apvadu turi informuoti vairuotoją, kad važiuojant keliu nurodyta kryptimi galima patekti į kelią, turintį brūkšniniu apvadu pažymėtame ženkle nurodytą numerį.

264. Ženklas Nr. 624 „Apylankos schema“ turi būti naudojamas laikinai uždaryto kelio ruožui ir apylankos maršrutui nurodyti. Ne gyvenvietėse ženklas įrengiamas 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu prieš sankryžą (apylankos pradžią).

265. Ženklai Nr. 625, 626 „Apylankos kryptis“ turi būti naudojami krypčiai, kuria reikia apvažiuoti laikinai uždarytą kelio ruožą, nurodyti. Ženklai įrengiami prieš pat sankryžą:

265.1. Ženklas Nr. 625 (su aklakelio simboliu) turi būti įrengiamas prieš apylankos pradžią (prieš pirmąją sankryžą, nuo kurios dėl uždaryto kelio ruožo keičiasi važiavimo maršrutas).

265.2. Jeigu susidarius sudėtingai situacijai (pvz., susikerta arba vietomis sutampa dviejų apylankų maršrutai) naudojant ženklus Nr. 625, 626 neįmanoma suprantamai nurodyti apylankos maršruto, leidžiama apylanką pažymėti individualiai suprojektuotais ženklais, kuriuose geltoname fone juodomis mažosiomis raidėmis (išskyrus pirmąją raidę) vietoj žodžio „Apylanka“ nurodomi gyvenviečių, į kurias veda apylanka, pavadinimai.

266. Ženklas Nr. 627 „Persirikiavimo rodyklė“ turi būti naudojamas keliuose, kur vykdomi kelio darbai, kai važiuojamoji dalis yra laikinai uždaryta. Ženklas įrengiamas 100–150 m atstumu prieš pervažiavimo į kitą važiuojamąją dalį vietą (pertraukimą skiriamojoje juostoje), o keliuose, turinčiuose važiavimo kryptimi tris ir daugiau eismo juostų, – dubliuojamas ir skiriamojoje juostoje. Ne gyvenvietėse ženklas turi būti pakartotas 300 m, o automagistralėse ir greitkeliuose 400–500 m atstumu prieš pertraukimą skiriamojoje juostoje. Ženklas, esant poreikiui, gali būti naudojamas ir keliuose be skiriamosios juostos, kai eismas laikinai nukreipiamas į priešpriešinio eismo juostas. Ženklo Nr. 627 rodyklių konfigūracija turi atitikti eismo juostų skaičių ir realią važiavimo trajektoriją. Ženkle Nr. 627 leidžiama naudoti ženklų Nr. 301–309, 311, 312, 314–318, 337–341 atvaizdus.

267. Ženklas Nr. 628 „Krypties rodyklė į lankytiną vietą“ naudojamas eismo krypčiai ir atstumui į lankytiną vietą nurodyti.

268. Ženklas Nr. 629 „Lankytinos vietos pavadinimas“ naudojamas lankytinos vietos pavadinimui nurodyti. Ženklas įrengiamas prie lankytinos vietos.

269. Ženklas Nr. 635 „Lietuvos Respublika“ įrengiamas prie pat valstybės sienos perėjimo punktų. Ženklas skirtas vairuotojams informuoti apie įvažiavimą į Lietuvos Respublikos teritoriją.

270. Ženklas Nr. 636 „Automatinė eismo kontrolė“ turi būti įrengiamas kelių ruožuose, kuriuose įrengti stacionarūs (nekilnojami) nustatyto greičio režimo ar kitus pažeidimus fiksuojantys automatiniai prietaisai. Ne gyvenvietėse ženklas įrengiamas 150–300 m, o gyvenvietėse 50–100 m atstumu iki greičio režimo pažeidimus fiksuojančio automatinio prietaiso. Prireikus ženklas gali būti įrengiamas ir kitokiu atstumu, kuris šiuo atveju turi būti nurodomas papildomoje lentelėje Nr. 801. Prieš ruožą, kuriame įrengti vidutinį greitį fiksuojantys automatiniai prietaisai, kartu su ženklu Nr. 636 gali būti naudojama papildoma lentelė Nr. 805, kurioje nurodomas kontroliuojamo kelio ruožo ilgis. Ženklai turi būti įrengiami ir prieš imitacinius prietaisus. Rekomenduojama kartu su ženklu Nr. 636 naudoti greičio ribojimo ženklą Nr. 329. 

 

X SKYRIUS

PASLAUGŲ ŽENKLŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

271. Paslaugų ženklai naudojami informuoti apie šalia kelio esančius paslaugų objektus.

272. Apatinėje ženklų dalyje turi būti nurodytas atstumas iki objekto ir važiavimo kryptis. Leidžiama atstumo ir krypties nenurodyti tuose paslaugų ženkluose, kurie yra įrengiami prie pat objekto, arba leidžiama nurodyti tik kryptį. Išankstinės informacijos ženkluose rodyklė, nurodanti važiavimo kryptį tiesiai, nenaudojama.

273. Paslaugų ženklai, kurie įrengiami prieš kelią, vedantį į objektą, turi būti įrengiami prieš važiuojamųjų dalių susikirtimą (gyvenvietėse ne toliau kaip 100 m, o ne gyvenvietėse ne toliau kaip 150 m prieš važiuojamųjų dalių susikirtimą) arba ties lėtėjimo juostos pradžia. Tokiuose ženkluose atstumas nurodomas nuo posūkio vietos iki objekto. Ženklai Nr. 703–709 dėl galimo per didelio ženklų tankio išilgai ir (arba) skersai kelio gyvenvietėse gali būti neįrengiami.

274. Nurodant paslaugų ženkluose atstumą iki objekto, neleidžiama naudoti kablelių (pvz., vietoj 1,6 km turi būti rašoma 1600 m).

275. Tais atvejais, kai objekte teikiamos ribotos paslaugos ar objektas dirba tik tam tikru laiku, su paslaugų ženklais turi būti naudojamos atitinkamos papildomos lentelės. Šios lentelės nenaudojamos su išankstinės informacijos paslaugų ženklais.

276. Keliuose, turinčiuose eismui abiem kryptimis ne daugiau kaip dvi eismo juostas, paslaugų ženklus prie pat nurodomo objekto, o „T“ formos sankryžose ir prie pat kelio, vedančio į objektą (jei ženklai įrengiami prie pat važiuojamųjų dalių susikirtimo), leidžiama įrengti kairėje kelio pusėje, kitoje ženklų, skirtų priešinga kryptimi važiuojantiems eismo dalyviams, pusėje.

277. Paslaugų ženklų schemos pateiktos 7 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PASLAUGŲ ŽENKLŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

278. Ženklas Nr. 701 „Medicinos pagalba“ naudojamas medicinos įstaigų, kuriose suteikiama pirmoji medicinos pagalba, buvimo vietoms nurodyti.

279. Ženklas Nr. 702 „Ligoninė“ naudojamas ligoninių buvimo vietoms nurodyti.

280. Ženklas Nr. 703 „Degalinė“ naudojamas degalinių buvimo vietoms nurodyti.

281. Ženklas Nr. 704 „Dirbtuvės“ naudojamas transporto priemonių remonto dirbtuvių buvimo vietoms nurodyti.

282. Ženklas Nr. 705 „Plovykla“ naudojamas transporto priemonių plovyklų buvimo vietoms nurodyti.

283. Ženklas Nr. 706 „Telefonas“ naudojamas vietoms, kuriose yra viešųjų telefonų, nurodyti.

284. Ženklas Nr. 707 „Valgykla“ naudojamas valgyklų ir restoranų buvimo vietoms nurodyti.

285. Ženklas Nr. 708 „Kavinė“ naudojamas vietoms, kuriose yra kavinių ar bufetų, nurodyti.

286. Ženklas Nr. 709 „Viešbutis“ naudojamas viešbučių, motelių, svečių namų ar kitų apgyvendinimo paslaugas teikiančių įstaigų, išskyrus jaunimo nakvynės namus, buvimo vietoms nurodyti.

287. Ženklas Nr. 710 „Stovyklavietė“ naudojamas vietoms, pritaikytoms stovyklauti su palapinėmis, nurodyti.

288. Ženklas Nr. 711 „Gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta“ naudojamas vietoms, pritaikytoms stovyklauti su gyvenamosiomis transporto priemonėmis, nurodyti.

289. Ženklas Nr. 712 „Stovyklavietė su gyvenamųjų transporto priemonių stovėjimo vieta“ naudojamas vietoms, pritaikytoms stovyklauti su palapinėmis bei gyvenamosiomis transporto priemonėmis, nurodyti.

290. Ženklas Nr. 713 „Poilsio vieta“ naudojamas poilsio aikštelių buvimo vietoms nurodyti.

291. Ženklas Nr. 714 „Policija“ naudojamas policijos įstaigų buvimo vietoms nurodyti.

292. Ženklas Nr. 715 „Tualetas“ naudojamas viešųjų tualetų buvimo vietoms nurodyti.

293. Ženklas Nr. 716 „Maudymosi vieta“ naudojamas vandens telkinių, pritaikytų maudymuisi, buvimo vietoms nurodyti.

294. Ženklas Nr. 718 „Geriamasis vanduo“ naudojamas vietoms, kuriose yra geriamojo vandens, nurodyti.

295. Ženklas Nr. 719 „Muitinė“ naudojamas ne pasienyje esančių muitinės įstaigų buvimo vietoms nurodyti.

296. Ženklas Nr. 720 „Oro uostas“ naudojamas netoliese esančių oro uostų buvimo vietoms nurodyti.

297. Ženklas Nr. 722 „Informacijos centras“ naudojamas centrų, teikiančių turizmo, kelionių ir kitokią informaciją, buvimo vietoms nurodyti.

298. Ženklas Nr. 723 „Nakvynės namai“ naudojamas jaunimo nakvynės namų buvimo vietoms nurodyti.

299. Ženklas Nr. 724 „Kaimo turizmo sodyba“ naudojamas kaimo turizmo sodybų buvimo vietoms nurodyti.

300. Ženklas Nr. 725 „Lankytina vieta“ naudojamas viešam lankymui parengtų kultūros paveldo ar gamtos objektų buvimo vietoms nurodyti.

301. Ženklas Nr. 726 „Žvejybos vieta“ naudojamas vietoms, kuriose yra pramoginei žvejybai pritaikytų vandens telkinių, nurodyti.

302. Ženklas Nr. 727 „Golfo aikštelė“ naudojamas golfo aikštynų buvimo vietoms nurodyti.

303. Ženklas Nr. 728 „Žirgų sportas“ naudojamas žirgynų, hipodromų ir kitų vietų, kuriose teikiamos jodinėjimo ar kitos su žirgų sportu susijusios paslaugos, buvimo vietoms nurodyti.

304. Ženklas Nr. 729 „Slidininkų keltuvas“ naudojamas žiemos sporto bazių, kuriose įrengtas slidininkų keltuvas, buvimo vietoms nurodyti.

305. Ženklas Nr. 730 „Autobusų stotis“ naudojamas autobusų stočių buvimo vietoms nurodyti.

306. Ženklas Nr. 731 „Geležinkelio stotis“ naudojamas geležinkelio stočių buvimo vietoms nurodyti.

307. Ženklas Nr. 732 „Transporto priemonių keltas, uostas arba prieplauka“ naudojamas plaukiančių tiltų ar laivų, skirtų transporto priemonėms kelti per jūrą, ežerą, upę ar kitą vandens telkinį, buvimo vietoms nurodyti. Ženklas gali būti naudojamas uostų, prieplaukų arba valčių nuleidimo vietoms nurodyti.

308. Ženklas Nr. 733 „Transporto priemonių ir vairuotojų registras“ naudojamas įstaigų, kuriose registruojamos motorinės transporto priemonės, egzaminuojami vairuotojai ar išduodami vairuotojų pažymėjimai, buvimo vietoms nurodyti.

309. Ženklas Nr. 734 „Privalomosios techninės apžiūros stotis“ naudojamas vietoms, kuriose atliekama privalomoji techninė apžiūra, nurodyti.

310. Ženklas Nr. 735 „Elektromobilių įkrovimo vieta“ naudojamas elektromobilių įkrovimo vietoms iš anksto nurodyti. 

311. Ženklas Nr. 736 „Pramoninė zona“ naudojamas įsikūrusioms gamykloms ar kitiems pramoniniams objektams nurodyti. Po ženklo Nr. 736, žyminčio laisvąją ekonominę zoną, simboliu gali būti įrašyta laisvosios ekonominės zonos abreviatūra „LEZ“.

 

XI SKYRIUS

PAPILDOMŲ LENTELIŲ NAUDOJIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

312. Papildomos lentelės naudojamos ženklų, su kuriais jos įrengiamos, galiojimui patikslinti, apriboti arba papildomai informacijai suteikti.

313. Papildomos lentelės turi būti tvirtinamos po tuo ženklu, kuriam jos skirtos.

314. Papildomos lentelės turi būti tokios dydžio grupės, kaip ir ženklas, kuriam jos skirtos.

315. Papildomas lenteles leidžiama naudoti tik kartu su ženklais.

316. Su vienu ženklu, išskyrus ženklus Nr. 528–531, leidžiama naudoti ne daugiau kaip dvi papildomas lenteles.

317. Papildomų lentelių schemos pateiktos 8 priede.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PAPILDOMŲ LENTELIŲ ĮRENGIMO YPATUMAI

 

318. Papildoma lentelė Nr. 801 „Atstumas iki objekto“ naudojama atstumui iki objekto, pavojingo kelio ruožo arba ruožo, kuriame yra apribotas eismas, nurodyti, kai važiuoti link to objekto ar ruožo reikia tiesiai. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 101–137, 150, 151, 201, 203, 205, 301–309, 311–320, 325, 327, 337–341, 501, 502, 527–532, 546, 555, 556, 609.

319. Papildomos lentelės Nr. 802 ir Nr. 803 „Atstumas iki objekto“ naudojamos atstumui iki objekto, pavojingo kelio ruožo arba ruožo, kuriame yra apribotas eismas, nurodyti, kai važiuoti link to objekto ar ruožo reikia pasukus į dešinę arba į kairę. Lenteles leidžiama naudoti su ženklais Nr. 101–106, 301–309, 311–318, 337–341, 501, 528–530, 532, 546, 555.

320. Papildoma lentelė Nr. 804 „Atstumas iki sankryžos“ turi būti naudojama tik su ženklu Nr. 203 prieš tas sankryžas, prieš kurias yra pastatytas ženklas Nr. 204.

321. Papildoma lentelė Nr. 805 „Galiojimo zona į priekį“ naudojama pavojingo kelio ruožo arba kitų ženklų galiojimo zonos ilgiui nurodyti. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 105, 106, 115–122, 128, 130–137, 150, 319, 331, 528–532, 549, 636.

322. Papildomos lentelės Nr. 806 „Galiojimo zona į priekį“, Nr. 807 „Galiojimo zona į priekį ir atgal“, Nr. 808 „Galiojimo zonos pabaiga“ naudojamos ženklų Nr. 332–335 galiojimo zonos ilgiui ir krypčiai nurodyti.

323. Papildomos lentelės Nr. 809 „Galiojimo zona į dešinę“, Nr. 810 „Galiojimo zona į kairę“, Nr. 811 „Galiojimo zona į abi puses“ naudojamos ženklų Nr. 332–335 galiojimo zonos ilgiui ir krypčiai nurodyti, kai reikia uždrausti sustoti ar stovėti vienoje aikštės pusėje, jos dalyje, išilgai pastato fasado ir pan. Lentelės Nr. 809–811 taip pat naudojamos ženklų Nr. 528–532, 549 galiojimo zonos ilgiui ir krypčiai nurodyti.

324. Papildomos lentelės Nr. 812 „Galiojimo kryptis į dešinę“, Nr. 813 „Galiojimo kryptis į kairę“, Nr. 814 „Galiojimo kryptis į abi puses“ naudojamos prieš sankryžą (važiuojamųjų dalių susikirtimą) pastatytų ženklų galiojimo krypčiai nurodyti. Lenteles leidžiama naudoti su ženklais Nr. 135, 302–318, 337–341, 528–530, 532.

325. Papildoma lentelė Nr. 815 „Krovininiai automobiliai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 319, 322–324, 329, 332, 333, 401–406, 508–512, 528–530, 539–541, 703–705, 713, 719, 733, 734.

326. Papildoma lentelė Nr. 816 „Transporto priemonės su priekaba“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja automobiliams, traktoriams ir savaeigėms mašinoms su priekaba. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 319, 322–324, 329, 332, 333, 401–406, 508–512, 528–530 ir 540.

327. Papildoma lentelė Nr. 817 „Lengvieji automobiliai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 329, 508–512, 528–530, 532, 541, 703–705, 711, 712, 733, 734.

328. Papildoma lentelė Nr. 818 „Autobusai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja autobusams. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 319, 322–324, 329, 332, 333, 401–406, 508–512, 528–530, 532, 540, 541, 703–705, o pažymint vietas, kurios yra įrengtos autobusų sanitariniams mazgams prižiūrėti, – ir su ženklu Nr. 715.

329. Papildoma lentelė Nr. 819 „Traktoriai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 319, 322–324, 329, 332, 333, 401–406, 508–512, 528, 540, 703–705.

330. Papildoma lentelė Nr. 820 „Motociklai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja motociklams. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 319, 322–324, 329, 332, 333, 401–406, 508–512, 528–530, 540, 704.

331. Papildoma lentelė Nr. 821 „Dviračiai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja dviračiams. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 322, 323, 401–406, 508–512, 528.

332. Papildomos lentelės Nr. 822 „Ne darbo dienos“, Nr. 823 „Darbo dienos“ ir Nr. 824 „Savaitės dienos“ naudojamos ženklo galiojimo laikui darbo, ne darbo ar savaitės dienomis nurodyti. Lenteles leidžiama naudoti su ženklais Nr. 105, 106, 302–313, 318, 322–325, 327, 329, 331–333, 337, 340, 341, 401–406, 528–532, 701, 703–712, 715, 718–724, 726–729, 733, 734. Taip pat su ženklu Nr. 301, kai jis naudojamas ne vienpusio eismo keliuose.

333. Papildoma lentelė Nr. 825 „Savaitės diena“ naudojama savaitės dienai, kurią galioja ženklas, nurodyti. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 302–313, 318, 322–325, 327, 329, 331–333, 337, 340, 341, 401–406, 528–532, 701, 703–712, 715, 718–724, 726–729, 733, 734, taip pat su ženklu Nr. 301, kai jis naudojamas ne vienpusio eismo keliuose.

334. Papildoma lentelė Nr. 826 „Galiojimo laikas“ naudojama valandoms, kuriomis galioja ženklas, nurodyti. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais 105, 106, 302–313, 318, 322–325, 327, 329, 331–335, 337, 340, 341, 401–406, 528, 529, 531, 532, 701–712, 714–724, 726–729, 733, 734, taip pat su ženklu Nr. 301, kai jis naudojamas ne vienpusio eismo keliuose.

335. Papildomos lentelės Nr. 827 „Galiojimo laikas ne darbo dienomis“, Nr. 828 „Galiojimo laikas darbo dienomis“, Nr. 829 „Galiojimo laikas savaitės dienomis“ naudojamos dienoms ir valandoms, kuriomis galioja ženklas, nurodyti. Lentelėje Nr. 829 gali būti nurodoma ir viena, ir keletas savaitės dienų. Lenteles leidžiama naudoti su ženklais Nr. 105, 106, 302–313, 318, 322–325, 327, 331–333, 337, 340, 341, 401–406, 528, 529, 531, 532, 701–712, 714–729, 733, 734, taip pat su ženklu Nr. 301, kai jis naudojamas ne vienpusio eismo keliuose.

336. Papildoma lentelė Nr. 830 „Stovėjimo būdas“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad visos transporto priemonės būtų pastatytos važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 528–532, 541.

337. Papildomos lentelės Nr. 831–838 „Stovėjimo būdas“ naudojamos, kai reikia nurodyti, kad stovėti leidžiama tik motorinėms transporto priemonėms, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 tonos, o naudojant kartu su ženklais Nr. 831 ir Nr. 832 – ir jų junginiams su priekabomis, tik taip, kaip parodyta lentelėje. Lenteles leidžiama naudoti su ženklais Nr. 528–532, 541:

337.1. Tais atvejais, kai ženklai su lentelėmis Nr. 830–838 įrengiami kairėje kelio pusėje, šaligatvis ir važiuojamoji dalis turi būti pavaizduoti taip, kad atitiktų realią situaciją (kairėje lentelės pusėje turi būti rodomas šaligatvis, o dešinėje (žemesnė) – važiuojamoji dalis).

337.2. Jeigu tarp šaligatvio ir važiuojamosios dalies transportui stovėti įrengtas specialus paaukštinimas, leidžiama jį pavaizduoti lentelėse, rodant realią situaciją.

338. Papildoma lentelė Nr. 839 „Stovėti išjungus variklį“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 528–532, 541, 549, 711–713.

339. Papildoma lentelė Nr. 840 „Mokamos paslaugos“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad už stovėjimą ar važiavimą reikia mokėti. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 528–530, 532, 541, 622, 623.

340. Papildoma lentelė Nr. 841 „Pavojingas kelkraštis“ naudojama kelio darbų vietose, kai reikia įspėti, kad kelkraštis yra netvirtas, nelygus ar duobėtas ir užvažiuoti ant jo pavojinga. Naudojama kartu su ženklu Nr. 106.

341. Papildoma lentelė Nr. 842 „Pagrindinio kelio kryptis“ turi būti naudojama pagrindinio kelio krypčiai nurodyti su ženklais Nr. 201, kai pagrindinis kelias keičia kryptį. Lentelėje parodytų pagrindinių ir šalutinių kelių skaičius ir jų konfigūracija turi atitikti realią situaciją sankryžoje. Lentelė tvirtinama po ženklu Nr. 201. Papildomą lentelę Nr. 842 Taisyklių 49.2 papunktyje nurodytu atveju leidžiama naudoti su ženklu Nr. 108.

342. Papildoma lentelė Nr. 843 „Pagrindinio kelio kryptis“ turi būti naudojama pagrindinio kelio krypčiai nurodyti su ženklais Nr. 203 ir 204, kai pagrindinis kelias keičia kryptį. Lentelėje turi būti pavaizduota reali sankryžos konfigūracija.

343. Papildoma lentelė Nr. 844 „Neregiai“ naudojama su ženklais Nr. 127, 533 ir 534 prieš pėsčiųjų perėją, kuria vaikšto neregiai ar silpnaregiai.

344. Papildoma lentelė Nr. 845 „Drėgna danga“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas galioja tik esant drėgnai kelio dangai. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 119, 319, 325, 327 ir 329.

345. Papildoma lentelė Nr. 846 „Neįgalieji“ naudojama stovėjimo vietoje, skirtoje tik skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ paženklintoms ar neįgalių asmenų automobilio statymo kortelę turinčioms transporto priemonėms stovėti. Lentelę leidžiama naudoti su ženklu Nr. 528.

346. Papildoma lentelė Nr. 847 „Išskyrus neįgaliuosius“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas negalioja skiriamuoju ženklu „Neįgalusis“ arba neįgalių asmenų automobilių statymo kortele paženklintoms transporto priemonėms. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 322–324, 401–406, 529.

347. Papildoma lentelė Nr. 848 „Apledėjęs kelias“ naudojama kelio ruožui, kuris dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego, pažymėti. Rekomenduojama naudoti prieš tiltus, viadukus, estakadas, kelio ruožus su aukštu pylimu ir panašiai, kur kelio dangos ar statinių konstrukcija, svyruojant aplinkos temperatūrai, peršąla greičiau negu prieš tai esančiame kelio ruože. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 103, 119, 546, taip pat su ženklais Nr. 123–125, kai jie įrengiami prieš tiltus, viadukus ar estakadas. Tuo metų laikotarpiu, kai kelio dangos temperatūra ištisą parą būna tik teigiama, lenteles Nr. 848, o kai jos naudojamos su ženklu Nr. 119, ir šį ženklą rekomenduojama nuimti arba uždengti.

348. Papildomos lentelės Nr. 849 „Suslėgtosios gamtinės dujos“, Nr. 850 „Suskystintos naftos dujos“, Nr. 851 „Degalų rūšys“ naudojamos su ženklu Nr. 703 dujų ir kitokių degalų, kurių yra degalinėje, rūšims nurodyti.

349. Papildoma lentelė Nr. 852 „Mopedai“ naudojama, kai reikia parodyti, kad ženklas galioja tik mopedams. Naudojamas su tais pačiais ženklais kaip ir papildoma lentelė Nr. 820.

350. Papildoma lentelė Nr. 853 „Išskyrus dviratininkus“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas negalioja dviratininkams. Lentelę Nr. 853 leidžiama naudoti su ženklais Nr. 301, 302, 503.

351. Papildoma lentelė Nr. 854 „Elektromobiliai“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad stovėjimo vieta skirta elektromobiliams stovėti tik jų įkrovimo metu.

352. Papildoma lentelė Nr. 855 „Išskyrus elektromobilius“ naudojama, kai reikia nurodyti, kad ženklas negalioja elektromobiliams. Lentelę Nr. 855 leidžiama naudoti su ženklais Nr. 322–324, 401–406.

353. Papildoma lentelė Nr. 856 „Dviračių eismas“ naudojama, kai reikia informuoti apie kryptis, kuriomis vyksta dviračių eismas. Lentelę leidžiama naudoti su ženklais Nr. 129, 203, 204.

354. Papildoma lentelė Nr. 857 „Gyvenamosios transporto priemonės“ naudojama, kai reikia parodyti, kad ženklas galioja tik gyvenamosioms transporto priemonėms.

 

XII SKYRIUS

VERTIKALUSIS ŽENKLINIMAS

 

355. Ženklinimas 2.1 „Įstrižos juodos ir baltos juostos“ naudojamas kelio statinių (tiltų, viadukų atramų, aptvarų (atitvarų) galinių dalių, gabarito vartų (8 pav.) ir pan.) vertikaliesiems elementams pažymėti:

355.1. Ženklinimas, kai juodos ir baltos juostos žemėja iš kairės į dešinę, naudojamas kairėje, o kai juostos žemėja iš dešinės į kairę – dešinėje važiuojamosios dalies pusėje. Ženklinimas, kai juodos ir baltos juostos iš centro žemėja į abi puses, naudojamas kliūtims ar statiniams, kurie apvažiuojami iš abiejų pusių, paženklinti (6 pav.).

355.2. Ženklinimą 2.1 privaloma naudoti visada, kai atstumas nuo statinio iki važiuojamosios dalies krašto yra ne didesnis nei 1 m arba kai statinys yra kelkraštyje. Prireikus ženklinimu 2.1 gali būti ženklinami ir toliau nuo važiuojamosios dalies nutolę, tačiau pavojingi eismui statiniai.

355.3. Ženklinimo 2.1 baltų ir juodų juostų plotis priklauso nuo ženklinamo ploto dydžio (6 pav.): kai H < 2,0 m, o B ≤ 0,3 m, a = 0,1 m; kai H < 2,0 m, B > 0,3 m, a = 0,15 m.

355.4. Kai kelio statinio vertikalaus paviršiaus plotas yra didelis, leidžiama paženklinti tik 0,5 m pločio ir 2 m aukščio arčiau prie važiuojamosios dalies esančius statinio kraštus.

355.5. Prireikus statiniui paženklinti gali būti naudojami 0,35 m pločio ir 0,7 m aukščio arba 0,45 m pločio ir 0,9 m aukščio stačiakampiai skydai su ženklinimu 2.1 (ženklinimo juostų pločiai atitinkamai yra 0,1 m ir 0,15 m), jie tvirtinami ant statinio arba statomi prieš pat kelio statinį 0,10–0,30 m aukštyje nuo važiuojamosios dalies krašto.

355.6. Ženklinimo 2.1 baltos juostos turi atspindėti šviesą;

355.7. Ženklinimą 2.1 taip pat galima naudoti skiriamosiose juostose, kelių išsišakojimo vietose su ženklais Nr. 407–409.

 

6 pav. Ženklinimas 2.1

 

356. Ženklinimas 2.2 „Vertikalios juodos ir baltos juostos“ naudojamas virš važiuojamosios dalies esančių tiltų, viadukų, tunelių, gabarito vartų (8 pav.) ir kitų konstrukcijų apatiniam kraštui paženklinti, kai atstumas nuo jų iki važiuojamosios dalies yra mažesnis kaip 5 m. Ženklinimas 2.2 nudažomas ar įrengiamas ties eismo juostos viduriu. Leidžiama ženklinimą naudoti per visą važiuojamosios dalies plotį. Baltos ženklinimo juostos turi atspindėti šviesą. Ženklinimo matmenys pateikti 7 paveiksle.

 

7 pav. Ženklinimas 2.2

 

8 pav. Gabarito vartai

 

357. Ženklinimas 2.3 „Horizontalios juodos ir baltos juostos“ naudojamas šviesoforų, kelio ženklų atramoms iškiliose saugumo salelėse, skiriamojoje kelio juostoje ir pan. paženklinti. Kai ženklinimu pažymimi nešviečiantys įrenginiai, baltos juostos turi atspindėti šviesą. Kai ženklinimo juostų ilgis B yra didesnis negu 0,3 m, jų plotis a turi būti 0,15 m, kitais atvejais a = 0,1 m (9 pav.).

 

9 pav. Ženklinimas 2.3

 

358. Ženklinimas 2.4 „Įstriža plati juoda juosta“ naudojamas signaliniams stulpeliams, užtvarams, aptvėrimams (atitvarams) atramoms ir pan. paženklinti. Ant kairėje važiuojamosios dalies pusėje įrengiamų signalinių stulpelių turi būti naudojamas ženklinimas, kai juoda juosta žemėja iš kairės pusės į dešinę, o ant dešinėje kelio pusėje įrengiamų signalinių stulpelių – kai juoda juosta žemėja iš dešinės pusės į kairę (13 pav.).

359. Ženklinimas 2.5 „Horizontalios plačios brūkšninės linijos“ naudojamas šoniniams atitvarų paviršiams paženklinti ties jų pradžia, mažesnio kaip 50 m spindulio kelio vingiuose ir kitose pavojingose vietose (stačiose nuokalnėse). Ženklinimas ties atitvaro pradžia turi būti ne trumpesnis kaip 12 m, o jo plotis – toks pats kaip atitvaro šoninio paviršiaus. Ženklinimo matmenys pateikti 10 paveiksle:

 

10 pav. Ženklinimas 2.5

 

359.1. Kartu su ženklinimu 2.5 turi būti naudojami šviesos atšvaitai, kurie įrengiami ant šoninio atitvarų paviršiaus ties juodomis ženklinimo linijomis ne rečiau kaip kas 6 m. Atitvaro pradžioje turi būti ne mažiau kaip trys tokie atšvaitai, kurie išdėstomi ne rečiau kaip kas 3 m. Atšvaitų spalvos turi atitikti signaliniuose stulpeliuose įrengiamų šviesos atšvaitų spalvas pagal Taisyklių 365 punkte ir 365.2 papunktyje pateiktus nurodymus.

359.2. Metalinius apsauginius atitvarus leidžiama įrengti ir be ženklinimo 2.5, naudojant tik šviesos atšvaitus.

360. Ženklinimas 2.6 „Horizontali ištisinė juoda linija“ naudojamas šoniniams atitvarų paviršiams paženklinti tose vietose, kuriose nenaudojamas ženklinimas 2.5. Ženklinimo matmenys pateikti 11 paveiksle:

360.1. Kartu su ženklinimu 2.6 turi būti naudojami šviesos atšvaitai, kurie tvirtinami šoniniame atitvarų paviršiuje ne mažesniu kaip 50 m atstumu vienas nuo kito. Atšvaitų spalvos turi atitikti signaliniuose stulpeliuose įrengiamų šviesos atšvaitų spalvas pagal Taisyklių 365 punkte ir 365.2 papunktyje pateiktus nurodymus.

360.2. Metalinius apsauginius atitvarus leidžiama įrengti ir be ženklinimo 2.6, naudojant tik šviesos atšvaitus.

 

11 pav. Ženklinimas 2.6

 

361. Ženklinimas 2.7 „Horizontalios brūkšninės baltos ir juodos linijos“ naudojamas iškilių saugumo salelių borteliams, taip pat gatvės borteliams, kur posūkio spindulys yra mažesnis negu 50 m ir kitose pavojingose vietose, paženklinti:

361.1. Ženklinant iškilių saugumo salelių bortelius, kai važiavimo greitis didesnis kaip 50 km/h, juodų linijų ilgis turi būti 1,0 m, priešingu atveju – 0,5 m. Baltos linijos turi būti du kartus ilgesnės už juodas (12 pav.). Linijų plotis turi būti lygus bortelio aukščiui arba 0,15 m.

361.2. Iškilių saugumo salelių borteliai gali būti įrengiami ir nenaudojant ženklinimo Nr. 2.7, tačiau įrengiant juose šviesos atšvaitus arba stulpelius su šviesos atšvaitais.

 

12 pav. Ženklinimas 2.7

 

362. Signaliniai stulpeliai su vertikaliuoju ženklinimu 2.4 ir atšvaitais skirti išoriniam kelkraščių kraštui pažymėti, kad jis būtų geriau matomas tamsiu paros metu ir blogomis meteorologinėmis sąlygomis. Taip pat signaliniais stulpeliais žymimos pralaidų vietos, sankryžos, nuovažos, apsauginių atitvarų galai kelkraščiuose ir lėtėjimo (greitėjimo) juostų pločio pokyčių vietos.

363. Signalinių stulpelių aukštis magistraliniuose keliuose turi būti 0,9 m nuo dangos krašto paviršiaus, krašto ir mažesnės reikšmės keliuose – 1,1 m.

364. Signaliniai stulpeliai statomi nesutvirtintoje kelkraščio dalyje arba skiriamojoje juostoje ne arčiau kaip 0,5 m atstumu nuo važiuojamosios dalies krašto. Signalinių stulpelių geometriniai matmenys turi būti tokie, kaip pavaizduota 13 paveiksle.

 

13 pav. Signalinių stulpelių matmenys

 

365. Kairėje važiuojamosios dalies pusėje įrengiamų signalinių stulpelių ženklinimo viduryje turi būti baltos spalvos šviesos atšvaitai, o dešinėje važiuojamosios dalies pusėje įrengiamų signalinių stulpelių ženklinimo viduryje turi būti oranžinės spalvos šviesos atšvaitai:

365.1. Keliuose su skiriamąja juosta šviesos atšvaitai naudojami tik toje stulpelio pusėje, iš kurios vyksta eismas.

365.2. Kitokios spalvos ar formos šviesos atšvaitai gali būti naudojami ant stulpelių, įrengiamų sankryžose, įvažiavimo į kelią iš šalia esančių teritorijų ar išvažiavimo iš kelio į šalia esančias teritorijas vietose.

366. Reikalavimai signalinių stulpelių ir jų atšvaitų spalvinėms, atspindžio bei kitoms savybėms pateikti Lietuvos standarte LST EN 12899-3:2008 „Nuolatiniai vertikalieji kelio ženklai. 3 dalis. Atspindimieji kelio posūkio ženklai ir atgalinio atspindžio atšvaitai“.

 

XIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

367. Ženklus draudžiama įrengti pagamintus ar sukomponuotus ryškiaspalviuose skyduose. Draudžiama kitoje ženklo pusėje, kuri nenaudojama eismui organizuoti, naudoti šviesą atspindinčias medžiagas.

368. Draudžiama įrengti Kelių eismo taisyklėse ir Taisyklėse nenurodytus ženklus arba vertikalųjį ženklinimą. Už Taisyklių nuostatų pažeidimus kelio valdytojas atsako Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nustatyta tvarka.

______________