LOGOnespalv-maz2

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS KAIMO TINKLO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2021 m. kovo 31 d.  Nr. 3D-199

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 15 d. nutarimu Nr. 1120 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nuostatų patvirtinimo“, 8.2 papunkčiu, Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programa, patvirtinta 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“,

t v i r t i n u  Lietuvos kaimo tinklo 2021 metų veiksmų planą (pridedama).

 

 

 

Žemės ūkio ministras                                                                                              Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro
2021 m
. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-199

 

LIETUVOS KAIMO TINKLO 2021 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Lietuvos kaimo tinklo 2021 metų veiksmų planas (toliau – Veiksmų planas), reglamentuojantis Lietuvos kaimo tinklo veiksmus ir veiklas, įgyvendinamas siekiant Lietuvos kaimo tinklo tikslų, atsižvelgiant į Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programą, patvirtintą Europos Komisijos 2015 m. vasario 13 d. sprendimu Nr. C(2015)842 (toliau – KPP), Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2016 m. lapkričio 23 d. įsakymu Nr. 3D-696 „Dėl Lietuvos kaimo tinklo 2016–2020 metų veiksmų programos patvirtinimo“ (toliau – Veiksmų programa), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 3D-337 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų renginių komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ (toliau – fizinių renginių Įgyvendinimo taisyklės), Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2020 m. spalio 21 d. įsakymu Nr. 3D-715 „Dėl Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 m. programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisyklių, skirtų elektroninėms komunikacijos priemonėms, patvirtinimo“ (toliau – e-priemonių Įgyvendinimo taisyklės).

2. Veiksmų plane vartojami pavadinimų trumpiniai:

2.1EIP – Europos inovacijų partnerystė.

2.2EKPT Europos kaimo plėtros tinklas.

2.3LKT – Lietuvos kaimo tinklas.

2.4Ministerija – Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

2.5VVG – vietos veiklos grupė (-ės).

3. Veiksmų plane vartojamos sąvokos apibrėžtos KPP, Veiksmų programoje.

4. Veiksmų planas įgyvendinamas LKT Sekretoriato ir LKT narių iniciatyva.

5. Veiksmų planu nustatytos šios 2021 metų prioritetinės sritys:

5.1. Informacijos mainų tarp LKT narių skatinimas ir sąlygų jiems sukūrimas.

5.2. Įvairesnius ir skirtingesnius sektorius atstovaujančių LKT narių aktyvumo skatinimas, LKT narystės patrauklumo didinimas.

5.3. Gerųjų KPP pavyzdžių atranka ir viešinimas.

6. Veiksmų planas keičiamas žemės ūkio ministro įsakymu.

7. LKT komunikacijos planas, veiklos (veiklų numeriai nurodyti remiantis Veiksmų programos 1 priedu) ir įgyvendinamos priemonės:

 

Veik-
los
Nr.

Priemonė

Įgyven-
dinimo laikotarpis

Priemonės iniciatorius

Tikslinė grupė

Siektini rodikliai

1.

VEIKLA – KOMUNIKACIJA APIE KAIMO PLĖTRĄ

1.1.

Sekretoriato organizuojami renginiai (virtualūs ir fiziniai), skirti KPP ir LKT aktualijoms

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

Ne mažiau kaip 12 vnt.

1.2.

LKT narių komunikacijos projektuose organizuojami renginiai (teminiai renginiai, renginiai „Atviras ūkis“, renginiai „Gerieji KPP pavyzdžiai“, KPP viešinimo akcijos) pagal fizinių renginių Įgyvendinimo taisykles

I–IV ketv.

LKT nariai

Ne mažiau kaip 60 vnt.

1.3.

LKT narių komunikacijos projektuose sukurti elektroninės komunikacijos produktai (internetiniai seminarai (webinars), komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose, virtualūs turai, audiovizualinė produkcija, ir kt.) pagal e-priemonių Įgyvendinimo taisykles

I–IV ketv.

LKT nariai

Ne mažiau kaip:
24 vnt. internetinių seminarų, 5 vnt. projektų kuriuose įgyvendinama komunikacija internetiniuose socialiniuose tinkluose, 15 vnt. virtualių turų, 15 vnt. audiovizualinės produkcijos.

1.4.

Informacijos skelbimas LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Ministerija, Sekretoriatas

Ne mažiau kaip 36 vnt. publikuotų naujienų, pildomos įvairios kitos skiltys.

1.5.

LKT bendro pobūdžio ir teminiai naujienlaiškiai

I–IV ketv.

Sekretoriatas

Ne mažiau kaip 12 vnt.

2.

VEIKLA – PROJEKTŲ PAVYZDŽIŲ PAGAL VISUS KPP PRIORITETUS RINKIMAS

2.1.

KPP gerųjų projektų pavyzdžių kasmetinė atranka-konkursas

IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

1 vnt. (projektai atrenkami įvairiose teminėse kategorijose)

2.2.

Atrinktų KPP gerųjų projektų pavyzdžių bazė-galerija LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Sekretoriatas

1 vnt.

3.

VEIKLA – VVG MOKYMAS IR BENDRADARBIAVIMO TINKLE ORGANIZAVIMAS BEI TECHNINĖ PAGALBA TERITORINIAM IR TARPTAUTINIAM VVG BENDRADARBIAVIMUI

3.1.

LKT virtualus renginys LEADER priemonės aktualijoms pristatyti

I–II ketv.

Sekretoriatas

VVG

1 vnt.

3.2.

LEADER skiltis LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt su pagrindiniais teisės aktais ir informacijos šaltiniais

I–IV ketv.

Sekretoriatas

1 vnt.

4.

VEIKLA – INFORMACIJOS, ŽINIŲ, TYRIMŲ REZULTATŲ IR GEROSIOS PATIRTIES APIE KAIMO PLĖTROS PROCESUS KEITIMOSI IR SKLAIDOS ORGANIZAVIMAS

4.1.

LKT veiklos koordinavimo grupės posėdis

I ketv.

Sekretoriatas

LKT veiklos koordinavimo grupė

1 vnt.

4.2.

KPP ir kitų tyrimų rezultatų sklaida LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

1 vnt.

5.

VEIKLA – KEITIMASIS PROGRAMOS STEBĖSENOS IR VERTINIMO REZULTATAIS IR JŲ SKLAIDA

5.1.

KPP Stebėsenos komiteto veiklos skiltis LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė

1 vnt.

5.2.

KPP užbaigtų tyrimų pristatymo renginys

II–IV ketv.

Sekretoriatas

1 vnt.

6.

VEIKLA – PARAMA INOVACIJOMS IR EIP VEIKLOS GRUPIŲ ORGANIZAVIMUI, INFORMACIJOS APIE EIP SKLAIDA

6.1.

LKT virtualus renginys EIP priemonės aktualijoms pristatyti

I–IV ketv.

Sekretoriatas

LKT nariai, socialiniai partneriai, valdžios institucijos, su KPP įgyvendinimu susijusios kitos organizacijos, galimi pareiškėjai, paramos gavėjai, plačioji visuomenė, EIP veiklos grupės

1 vnt.

6.2.

Lietuvos EIP veiklos grupių veiklos skiltis LKT interneto svetainėje www.kaimotinklas.lt

I–IV ketv.

Sekretoriatas,
EIP veiklos grupės

1 vnt.

9.

VEIKLA – DALYVAVIMAS EUROPOS KAIMO PLĖTROS TINKLO IR KITŲ VALSTYBIŲ NACIONALINIŲ KAIMO TINKLŲ VEIKLOJE

9.1.

Informacijos EKPT teikimas, skirtas bendrajai tinklų statistikai (angl. Common Network Statistics)

II ketv.

EKPT

EKPT

Pagal EKPT poreikį.

9.2.

Informacijos EKPT teikimas, skirtas teminėms apklausoms

I–IV ketv.

 

Pastaba. Prie Veiksmų plano įgyvendinimo prisideda LKT nariai, kurie įgyvendina savo komunikacijos projektus vadovaudamiesi fizinių renginių Įgyvendinimo taisyklėmis ir e-priemonių Įgyvendinimo taisyklėmis. Šios LKT narių komunikacijos veiklos savo esme gali būti naudingos įvairioms Veiksmų programos 1 priede nurodytoms veikloms, tačiau šiuo Veiksmų planu yra laikoma, kad pagrindinė veikla, prie kurios savo įgyvendinamais projektais prisideda LKT nariai, yra veikla Nr. 1 „Komunikacija apie kaimo plėtrą“.

 

______________________________