Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2021 M. VASARIO 24 D. NUTARIMO NR. 117 „DĖL 2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMO PAGAL PROGRAMAS“ PAKEITIMO

 

 

 

2021 m. liepos 21 d. Nr. 569

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2021 m. vasario 24 d. nutarimą Nr. 117 „Dėl 2021 metų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto patvirtintų asignavimų paskirstymo pagal programas“:

1. Pakeisti 1 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Pakeisti 2 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministrė Pirmininkė                                                                               Ingrida Šimonytė

 

 

 

Finansų ministrė                                                                                        Gintarė Skaistė

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 569
1 priedas

 

2021 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO PATVIRTINTŲ ASIGNAVIMŲ PASKIRSTYMAS PAGAL PROGRAMAS

 

Progra

mos

kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos

Asignavimai, tūkst. eurų

iš viso

iš jų

išlaidoms

turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

01 01

Lietuvos Respublikos Prezidento institucijos veiklos užtikrinimas

7 015

6 751

4 660

264

Iš viso:

7 015

6 751

4 660

264

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

01 02

Lietuvos Respublikos Seimo ir Seimo kanceliarijos veiklos užtikrinimas

35 212

34 653

27 511

559

Iš viso:

35 212

34 653

27 511

559

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

01 01

Rinkimų ir referendumų organizavimas

3 234

3 204

1 541

30

01 02

Asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

Iš viso:

8 736

8 706

1 541

30

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

01 01

Žmogaus teisių apsauga, pareigūnų piktnaudžiavimo ir biurokratizmo tyrimas

1 296

1 271

1 054

25

Iš viso:

1 296

1 271

1 054

25

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

9 693

9 565

8 282

128

Iš viso:

9 693

9 565

8 282

128

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

01 05

Teisinė ir administracinė valstybinės kalbos priežiūra

443

443

377

01 06

Lietuvių kalbos prestižo stiprinimo programa

127

127

02 10

Valstybinės kalbos vartojimas, norminimas ir sklaida

370

370

Iš viso:

940

940

377

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

2 576

2 446

1 890

130

Iš viso:

2 576

2 446

1 890

130

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

01 01

Akademinės etikos ir mokslo ir studijų procedūrų priežiūra ir tarnybos veiklos efektyvumo gerinimas

241

224

173

17

Iš viso:

241

224

173

17

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

01 01

Tarnybinės etikos normų pažeidimų prevencijos, tyrimo ir lobistinės veiklos priežiūros programa

1 928

1 928

1 026

Iš viso:

1 928

1 928

1 026

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

01 01

Asmenų skundų nagrinėjimas ir pažeidimų tyrimas

462

462

394

Iš viso:

462

462

394

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

01 03

Radijo ir televizijos programų siuntimas komunikacijų tinklais

2 980

2 980

01 05

Visuomenės informavimas radijo ir televizijos komunikacijų tinklais

50 814

44 154

15 900

6 660

Iš viso:

53 794

47 134

15 900

6 660

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

01 01

Viešosios informacijos rengėjų konkursas, programų administravimas, sklaida ir žiniasklaidos analizė

2 736

2 736

107

Iš viso:

2 736

2 736

107

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

01 01

Lietuvos Respublikos jurisdikcijai priklausančių radijo ir (ar) televizijos programų transliuotojų, retransliuotojų ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjų veiklos reguliavimas ir kontrolė

900

876

700

24

Iš viso:

900

876

700

24

Nacionalinė sveikatos taryba

01 01

Nacionalinės sveikatos tarybos tvarios veiklos užtikrinimas

64

64

62

Iš viso:

64

64

62

Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

01 01

Vaiko teisių ir jo teisėtų interesų apsauga ir gynimas

628

628

531

Iš viso:

628

628

531

Nacionalinė šeimos taryba

01 01

Nacionalinės šeimos tarybos veiklos užtikrinimas

112

112

70

Iš viso:

112

112

70

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

01 01

Lygių galimybių užtikrinimas

570

570

422

Iš viso:

570

570

422

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

01 01

Valstybinės kultūros paveldo apsaugos politikos ir strategijos formavimas ir įgyvendinimas

330

330

277

Iš viso:

330

330

277

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

14 787

14 587

7 568

200

Iš viso:

14 787

14 587

7 568

200

Valstybinė energetikos reguliavimo taryba

01 01

Energetikos ir geriamojo vandens rinkos reguliavimas ir priežiūra

7 200

7 000

5 200

200

Iš viso:

7 200

7 000

5 200

200

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

01 01

Branduolinės energetikos saugos reglamentavimas ir priežiūra

1 948

1 928

1 717

20

Iš viso:

1 948

1 928

1 717

20

Etninės kultūros globos taryba

01 01

Etninės kultūros valstybinė globa

267

267

229

Iš viso:

267

267

229

Viešųjų pirkimų tarnyba

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

3 033

2 830

2 398

203

Iš viso:

3 033

2 830

2 398

203

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

01 01

Valstybės suvereniteto, ekonominių ir konstitucinių pagrindų saugumas, kova su terorizmu

36 276

32 070

26 238

4 206

Iš viso:

36 276

32 070

26 238

4 206

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

13 105

11 544

9 316

1 561

Iš viso:

13 105

11 544

9 316

1 561

Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnyba

01 02

Saugomų asmenų apsauga

23 455

19 958

15 844

3 497

Iš viso:

23 455

19 958

15 844

3 497

II. MINISTERIJOS

Aplinkos ministerija

01 30

Aplinkos apsaugos kontrolė ir būklės vertinimas, hidrometeorologiniai stebėjimai bei prognozės

36 684

36 654

14 250

30

01 31

Aplinkos taršos mažinimas ir prevencija

172 714

172 104

4 221

610

01 32

Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas

32 205

32 148

7 324

57

02 33

Gamtos išteklių ir paveldo vertybių apsauga

26 371

23 862

7 208

2 509

02 39

Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programa

18 000

16 281

3 781

1 719

02 41

Lietuvos pasiekimų pristatymas pasaulinėse parodose

756

700

87

56

03 37

Teritorijų planavimo, statybos ir būsto politikos įgyvendinimo koordinavimas

60 545

60 539

5 537

6

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

9 692

9 523

7 453

169

Iš viso:

356 967

351 811

49 861

5 156

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

851 441

851 198

24 090

243

Iš viso:

851 441

851 198

24 090

243

Energetikos ministerija

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

334 714

334 504

3 822

210

72 10

Ignalinos programos administravimo Lietuvoje programa

67 446

67 446

Iš viso:

402 160

401 950

3 822

210

Finansų ministerija

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

1 360 392

1 321 530

127 309

38 862

01 04

Skolos valstybės vardu valdymas

378 762

378 762

01 06

Europos Sąjungos nuosavi ištekliai ir narystės mokesčiai bei įnašai Europos Sąjungos ir tarptautinėms finansų institucijoms

605 159

603 409

1 750

Iš viso:

2 344 313

2 303 701

127 309

40 612

Krašto apsaugos ministerija

01 01

Sausumos pajėgos

379 448

216 314

123 742

163 134

01 02

Karinės oro pajėgos

97 654

68 837

29 308

28 817

01 03

Karinės jūrų pajėgos

34 098

26 565

14 868

7 533

01 04

Logistika

200 465

116 365

46 270

84 100

01 05

Krašto apsaugos sistemos personalo rengimas

91 194

61 924

28 856

29 270

01 06

Specialiųjų operacijų pajėgos

38 646

27 709

15 132

10 937

02 01

Centralizuotos tarnybos

104 471

76 961

48 753

27 510

02 02

Krašto apsaugos politikos formavimas ir jos įgyvendinimo organizavimas

47 098

46 833

18 276

265

03 01

Karinės operacijos

55 472

52 808

30 670

2 664

Iš viso:

1 048 546

694 316

355 875

354 230

Kultūros ministerija

01 07

Meno kūrybos plėtra, kūrybinio potencialo stiprinimas, kultūros žinomumo didinimas

50 215

50 027

27 413

188

01 08

Informacijos išteklių visuomenei plėtra, istorinės atminties, tradicijų, kultūros paveldo apsauga ir aktualizavimas

80 419

78 667

25 590

1 752

01 09

Kultūros rėmimo fondas

23 908

23 908

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

81 554

67 466

5 790

14 088

Iš viso:

236 096

220 068

58 793

16 028

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

01 02

Užimtumo didinimas

479 035

478 490

28 539

545

02 08

Socialinė parama

3 707 330

3 707 281

158

49

03 03

Socialinių paslaugų ir integracijos plėtra

198 554

193 360

69 225

5 194

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

16 880

16 693

11 415

187

Iš viso:

4 401 799

4 395 824

109 337

5 975

Susisiekimo ministerija

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

251 436

251 076

10 505

360

01 09

Susisiekimo valstybinės ir vietinės reikšmės keliais užtikrinimas

632 427

623 158

588

9 269

01 10

Susisiekimo vandens keliais užtikrinimas

43 295

43 295

1 500

01 11

Susisiekimo geležinkeliais užtikrinimas

146 055

146 055

01 12

Susisiekimo oro transportu užtikrinimas

30 591

20 341

51

10 250 

Iš viso:

1 103 804

1 083 925

12 644

19 879

Sveikatos apsaugos ministerija

01 10

Visuomenės sveikatos stiprinimas

156 265

152 596

20 918

3 669

01 11

Valstybinis visuomenės sveikatos stiprinimo fondas

3 351

3 351

46

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

115 080

104 797

3 495

10 283

02 22

Asmens sveikatos priežiūros kokybės užtikrinimas

17 302

17 218

14 725

84

03 18

Nacionalinė vaistų politika

2 791

2 791

2 251

04 01

Sveikatos draudimo sistemos plėtojimas

941 524

941 524

Iš viso:

1 236 313

1 222 277

41 435

14 036

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

11 01

Valstybinės švietimo strategijos įgyvendinimas

236 434

230 718

5 716

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

1 217 786

1 216 630

165 287

1 156

12 01

Studijų ir mokslo plėtra

255 373

255 286

2 736

87

Iš viso:

1 709 593

1 702 634

168 023

6 959

Teisingumo ministerija

01 04

Teisės sistema

9 539

9 451

4 493

88

02 01

Paslaugos gyventojams ir verslui

9 546

9 368

4 393

178

02 07

Paslaugos gerinti ginčų nagrinėjimą

10 632

10 553

3 647

79

03 01

Bausmių sistema

90 665

88 190

65 953

2 475

Iš viso:

120 382

117 562

78 486

2 820

Užsienio reikalų ministerija

02 01

Užsienio reikalų politikos formavimas

16 090

16 090

03 01

Diplomatinės tarnybos veiklos užtikrinimas

76 490

71 794

26 903

4 696

Iš viso:

92 580

87 884

26 903

4 696

Vidaus reikalų ministerija

01 04

Viešosios tvarkos atkūrimas, konvojavimas ir svarbių valstybės objektų apsauga

25 418

23 330

20 152

2 088

01 05

Priešgaisrinė, civilinė sauga ir gelbėjimo darbai

144 260

132 708

82 261

11 552

01 06

Valstybės sienos apsauga

111 326

80 525

64 871

30 801

01 08

Visuomenės saugumo užtikrinimas

246 445

238 249

193 159

8 196

01 09

Nusikalstamų veikų finansų sistemai atskleidimas, tyrimas ir prevencija

10 926

9 885

8 595

1 041

01 12

Vidaus reikalų valstybės informacinių išteklių valdymas, informacinių bei ryšių technologijų plėtra ir sauga

10 622

8 458

2 782

2 164

01 15

Valstybės remiama teisėsaugos ir teisingumo institucijų pareigūnų ir buvusių pareigūnų sveikatos priežiūra ir kitos socialinės garantijos

6 544

6 506

5 078

38

01 17

Lietuvos Respublikos piliečių ir užsieniečių migracijos procesų valdymas

25 203

25 141

8 484

62 

01 51

Sienų valdymo ir vizų priemonės programa

29 000

28 980

25

20

01 57

Vidaus saugumo fondo programa

46 500

46 480

320

20

01 59

Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programa

8 240

8 232

38

8

02 01

Vidaus reikalų ministrui pavestų valdymo sričių valstybės politikos formavimas, įgyvendinimo koordinavimas ir kontrolė

9 893

9 893

4 076

02 07

Valstybės tarnybos politikos įgyvendinimas ir valdymo sistemos tobulinimas

1 588

1 588

1 380

02 11

Vidaus reikalų infrastruktūros gerinimas, centralizuotas priskirtų institucijų ir įstaigų aprūpinimas ir konsoliduotų paslaugų valdymas

3 082

2 780

2 177

302

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

142 029

142 029

1 748

03 53

Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programa

17 200

17 200

03 54

Europos kaimynystės priemonės programa

26 215

26 215

160

Iš viso:

864 491

808 199

395 306

56 292

Žemės ūkio ministerija

01 01

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas

975 074

970 956

24 955

4 118

02 01

Žuvininkystės plėtra ir konkurencingumas

26 244

25 118

2 851

1 126

03 01

Žemės tvarkymas ir administravimas bei erdvinės informacijos infrastruktūros vystymas

28 202

26 568

15 609

1 634

04 01

Fitosanitarija, augalų dauginamosios medžiagos ir grūdų kokybės kontrolė, veislių tyrimai

7 160

6 891

5 050

269

Iš viso:

1 036 680

1 029 533

48 465

7 147

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ

INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos statistikos departamentas

01 01

Oficialiosios statistikos tvarkymas ir valstybės duomenų valdysenos informacinės sistemos valdymas

14 388

13 638

9 966

750

Iš viso:

14 388

13 638

9 966

750

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

01 01

Visuomenės poreikius atitinkančių kultūros paslaugų teikimas ir plėtra

8 437

8 073

6 687

364

Iš viso:

8 437

8 073

6 687

364

Lietuvos nacionalinis muziejus

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, tyrimas, išsaugojimo užtikrinimas ir aktualizavimas

5 939

5 289

4 281

650

Iš viso:

5 939

5 289

4 281

650

Lietuvos nacionalinis dailės muziejus

01 01

Muziejaus rinkinių kaupimas, saugojimas, pristatymas ir populiarinimas

7 126

6 956

5 530

170

01 02

Kultūros vertybių skaitmeninimas, skaitmeninio turinio kūrimas ir sklaida

235

235

176

Iš viso:

7 361

7 191

5 706

170

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

01 01

Meno ir kultūros vertybių saugojimas, kaupimas ir populiarinimas

4 221

3 224

2 611

997

Iš viso:

4 221

3 224

2 611

997

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

01 01

Teatro meno pristatymas žiūrovui

14 601

13 701

10 457

900

Iš viso:

14 601

13 701

10 457

900

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

01 02

Teatro meno pristatymas

7 489

3 989

3 189

3 500

Iš viso:

7 489

3 989

3 189

3 500

Nacionalinis Kauno dramos teatras

01 01

Profesionaliojo scenos meno pristatymas visuomenei, edukacinės veiklos

3 242

2 972

2 312

270

Iš viso:

3 242

2 972

2 312

270

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

01 03

Klasikinės ir šiuolaikinės muzikos meno sklaida

5 978

5 958

4 606

20

Iš viso:

5 978

5 958

4 606

20

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

01 01

Vertybių kaupimas, saugojimas, tyrimas ir populiarinimas

3 694

3 594

2 529

100

Iš viso:

3 694

3 594

2 529

100

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

01 02

Nacionalinio dokumentų fondo administravimas

9 739

7 363

5 981

2 376

01 03

Valstybės perduotos savivaldybėms priskirtų archyvinių dokumentų tvarkymo funkcijos koordinavimas

1 567

1 567

Iš viso:

11 306

8 930

5 981

2 376

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

01 01

Tautinių mažumų integracija į Lietuvos visuomenę, išsaugant jų tapatybę

1 317

1 317

321

Iš viso:

1 317

1 317

321

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

01 01

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės bei vartojimo prevencijos įgyvendinimas ir koordinavimas

1 040

1 040

854

Iš viso:

1 040

1 040

854

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

01 01

Duomenų apsaugos valdymas

1 176

1 166

946

10

Iš viso:

1 176

1 166

946

10

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

04 02

Valstybinė maisto ir veterinarinė kontrolė

31 887

30 947

22 242

940

Iš viso:

31 887

30 947

22 242

940

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

01 01

Konstitucinio teisingumo vykdymas

2 101

2 081

1 765

20

Iš viso:

2 101

2 081

1 765

20

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

01 01

Baudžiamojo persekiojimo tobulinimas ir veiksmingumo užtikrinimas

30 151

30 151

29 327

02 02

Viešojo intereso gynimo sistemos sukūrimas ir jos veiksmingumo užtikrinimas

1 663

1 663

1 639

03 03

Administravimo sistemos tobulinimas ir išteklių optimizavimas

5 004

4 945

2 607

59

Iš viso:

36 818

36 759

33 573

59

Nacionalinė teismų administracija

01 01

Teismų savivaldos aptarnavimas ir veiklos užtikrinimas

5 916

5 906

1 971

10

01 02

Teismų centralizuotas aprūpinimas

2 649

1 499

1 150

01 03

Teisėjų ir teismų personalo kvalifikacijos kėlimas

380

380

140

02 01

Teismų informacinių sistemų aptarnavimas ir plėtra

1 966

750

1 216

02 03

Teismų pastatų statyba ir rekonstrukcija

1 451

1 451

02 04

Tarptautinių projektų įgyvendinimas

1 164

1 164

53

Iš viso:

13 526

9 699

2 164

3 827

Teismai

01 02

Teisingumo vykdymas

80 726

80 678

74 142

48

Iš viso:

80 726

80 678

74 142

48

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

01 01

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimas bei įamžinimas

3 033

2 998

2 127

35

01 03

Genocido aukų ir rezistencijos dalyvių materialinis rėmimas

175

175

27

Iš viso:

3 208

3 173

2 154

35

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

01 01

Nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimų Lietuvoje įvertinimas

147

147

95

Iš viso:

147

147

95

Lietuvos administracinių ginčų komisija

01 10

Administracinių ginčų sprendimas išankstine ne teismo tvarka

1 928

1 908

1 685

20

Iš viso:

1 928

1 908

1 685

20

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

01 01

Mokestinių ginčų nagrinėjimas

648

635

551

13

Iš viso:

648

635

551

13

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

01 81

Ryšių valdymas ir kontrolė

8 770

6 281

4 670

2 489

02 82

Geležinkelių transporto rinkos reguliavimas

150

150

132

03 83

Atlyginimo už registro objekto registravimą ir dokumentų teikimą dydžių apskaičiavimo priežiūra

201

193

151

8

Iš viso:

9 121

6 624

4 953

2 497

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

Vilniaus universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

76 510

76 510

01 03

Valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklos užtikrinimas

3 095

2 651

444

01 05

Studentų rėmimas

7 405

7 405

Iš viso:

87 010

86 566

444

Vytauto Didžiojo universitetas

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

2 527

2 527

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

23 958

23 061

897

Iš viso:

26 485

25 588

897

Kauno technologijos universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

32 383

32 383

01 02

Studentų rėmimas

3 146

3 146

Iš viso:

35 529

35 529

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo tyrimų plėtra

26 465

25 292

1 173

01 02

Studentų rėmimas

2 108

2 108

Iš viso:

28 573

27 400

1 173

Klaipėdos universitetas

01 02

Studentų rėmimas

650

650

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

6 683

6 683

Iš viso:

7 333

7 333

Mykolo Romerio universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

5 750

5 381

369

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

814

814

Iš viso:

6 564

6 195

369

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

27 094

27 094

01 02

Studentų rėmimas

2 025

2 025

Iš viso:

29 119

29 119

Vilniaus dailės akademija

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimo sistemos plėtojimas

446

446

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų meninei ir mokslinei veiklai rengimas bei mokslinių tyrimų vykdymas

8 589

8 240

349

Iš viso:

9 035

8 686

349

Lietuvos sporto universitetas

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas ir mokslo plėtojimas

3 376

3 376

01 02

Studentų rėmimas ir jų kreditavimas

454

454

Iš viso:

3 830

3 830

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

01 02

Studentų rėmimas

435

435

01 10

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

8 296

8 296

Iš viso:

8 731

8 731

Lietuvos energetikos institutas

01 01

Mokslo ir studijų sistemos plėtojimas

4 913

4 883

3 970

30

Iš viso:

4 913

4 883

3 970

30

Nacionalinis vėžio institutas

01 10

Onkologijos mokslinių tyrimų plėtojimas

1 715

1 715

1 130

Iš viso:

1 715

1 715

1 130

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

01 01

Lietuvos kultūros paveldo, meno ir filosofijos istorijos tyrimai

1 857

1 857

1 545

Iš viso:

1 857

1 857

1 545

Lietuvos istorijos institutas

01 10

Lietuvos visuomenės ir valstybės raida iki XXI a. pradžios

2 936

2 936

2 335

Iš viso:

2 936

2 936

2 335

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

01 01

Lietuvių literatūros, tautosakos, mitologijos tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas

1 933

1 933

1 686

Iš viso:

1 933

1 933

1 686

Lietuvių kalbos institutas

01 01

Lietuvių kalbos mokslinių tyrimų bei taikomosios veiklos plėtojimas ir sklaida

1 838

1 838

1 544

Iš viso:

1 838

1 838

1 544

Lietuvos socialinių mokslų centras

01 01

Socialiniai mokslų tyrimai

2 280

2 270

1 917

10

Iš viso:

2 280

2 270

1 917

10

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

01 01

Inovatyvių biomedicinos srities mokslinių tyrimų ir bendradarbiavimo su verslu plėtojimas, mokslininkų ir aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

1 538

1 533

1 153

5

Iš viso:

1 538

1 533

1 153

5

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

01 02

Fundamentiniai ir taikomieji agronomijos ir miškų moksliniai tyrimai ir eksperimentinė plėtra

6 152

6 122

4 857

30

Iš viso:

6 152

6 122

4 857

30

Gamtos tyrimų centras

01 01

Šalies mokslo plėtojimas ir mokslinė eksperimentinė plėtra gamtos tyrimų srityse

5 337

5 287

4 216

50

Iš viso:

5 337

5 287

4 216

50

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

01 10

Fundamentinių ir taikomųjų tyrimų plėtra fizinių ir technologijos mokslų srityse

11 584

11 534

8 714

50

Iš viso:

11 584

11 534

8 714

50

Lietuvos mokslų akademija

01 10

Mokslinių tyrimų plėtojimas bei jų rezultatų panaudojimo efektyvumo didinimas

1 115

1 110

729

5

01 11

Mokslo ir studijų sistemos informacinių poreikių tenkinimas

4 513

2 437

2 100

2 076

Iš viso:

5 628

3 547

2 829

2 081

Lietuvos mokslo taryba

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

22 329

22 329

2 370

Iš viso:

22 329

22 329

2 370

Kauno kunigų seminarija

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

112

112

Iš viso:

112

112

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

37

37

Iš viso:

37

37

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

01 01

Aukščiausiosios kvalifikacijos specialistų rengimas

121

121

Iš viso:

121

121

Iš viso:

16 615 287

16 040 226

1 875 872

575 061

 

 

_____________________

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2021 m. liepos 21 d. nutarimo Nr. 569
2 priedas

 

 

2021 METŲ MAKSIMALIOS EUROPOS SĄJUNGOS 2014–2020 METŲ TECHNINĖS PARAMOS VEIKSMŲ PROGRAMAI ADMINISTRUOTI, INFORMUOTI APIE VEIKSMŲ PROGRAMĄ IR VEIKSMŲ PROGRAMAI VERTINTI SKIRIAMOS SUMOS

 

Programos kodas arba finansavimo šaltinio kodas

Valstybės institucijos ir įstaigos / programos / finansavimo šaltinio pavadinimas

Projekto kodas arba techninės paramos, 2021 metais skiriamos techninės paramos gavėjui, paskirtis

Projekto vykdytojo pavadinimas

2021 metų maksimalios techninės paramos sumos, skirtos projektams įgyvendinti, eurais

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

 

01 03

Viešojo sektoriaus priežiūra ir efektyvumo skatinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

1 351 353,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0025

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

238 474,12 

 

Iš viso

1 589 827,45 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

 

01 01

Valstybinės konkurencijos politikos įgyvendinimas užtikrinant ūkio subjektų ir vartotojų apsaugą nuo konkurenciją ribojančių ir (ar) vartotojų interesus pažeidžiančių veiksmų

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

108 062,83 

 

1. 2.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0016

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

19 069,91

 

Iš viso

127 132,74 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

 

01 01

Efektyvus sprendimų priėmimas, veiklos ir pokyčių valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

20142020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

81 131,33 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0026

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

14 317,29 

 

Iš viso

95 448,62 

 

Viešųjų pirkimų tarnyba

 

01 01

Racionalumo ir skaidrumo didinimas viešuosiuose pirkimuose

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

248 531,67

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0007

Viešųjų pirkimų tarnyba

43 858,52  

 

Iš viso

292 390,19 

 

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

 

01 04

Korupcinio pobūdžio nusikalstamų veikų atskleidimas ir tyrimas bei korupcijos prevencija

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

175 662,80 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0028

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

30 999,32 

 

Iš viso

206 662,12 

 

Aplinkos ministerija

 

04 38

Bendrosios aplinkos politikos įgyvendinimo koordinavimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

415 919,54 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

1 495 076,56 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

114 170,52 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

34 011,09 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0014

Aplinkos ministerija

73 389,63 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0015

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

263 837,04 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0011

Aplinkos ministerija

20 147,73 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0013

Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra

6 001,96 

 

Iš viso

2 422 554,07 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

 

01 05

Ekonomikos plėtros ir konkurencingumo didinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

668 896,70 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

7 741 320,09 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

272 363,66 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

361 929,45 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

206 657,58 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

177 184,44 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

39 416,25 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

19 623,44 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

19 750,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0006

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

118 040,60 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0009

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

1 366 115,32 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0011

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

48 064,17 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0010

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

63 869,91 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0018

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

36 468,98 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0001

viešoji įstaiga Lietuvos verslo paramos agentūra

31 267,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0012

Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūra

6 955,81 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0017

uždaroji akcinė bendrovė „Investicijų ir verslo garantijos“

3 462,96 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0002

Ekonomikos ir inovacijų ministerija

3 485,29 

 

Iš viso

11 184 872,50

 

Energetikos ministerija

 

01 01

Nacionalinės energetikos nepriklausomybės strategijos tikslų įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

140 684,96 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

7 662,55 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0001

Energetikos ministerija

24 826,76 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0014

Energetikos ministerija

1 352,22 

 

Iš viso

174 526,49 

 

Finansų ministerija

 

01 02

Finansų politikos formavimas ir įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

4 278 756,88 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

5 160 617,92

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

196 369,30 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

583 209,69 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

30 413,86 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

254 140,08 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0003

Finansų ministerija

755 074,75 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0021

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

910 697,28 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0012

uždaroji akcinė bendrovė Viešųjų investicijų plėtros agentūra

34 653,41 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0016

Finansų ministerija

102 919,36 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0019

viešoji įstaiga Centrinė projektų valdymo agentūra

5 367,15 

 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0008

Finansų ministerija

44 848,25 

 

Iš viso

12 357 067,93 

 

Kultūros ministerija

 

02 07

Kultūros valdymas, procesų stebėsena, infrastruktūros modernizavimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

180 728,13

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

38 231,70

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0005

Kultūros ministerija

31 893,20 

 

12.0.2-CPVA-V-203-01-0006

Kultūros ministerija

6 890,30 

 

Iš viso

257 743,33 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

 

04 05

Socialinės apsaugos ir darbo politikos įgyvendinimo administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

251 369,64 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

3 705 236,45 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

128 821,32 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

49 440,57 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

168 279,14 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0023

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

44 359,35 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0018

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

653 865,26 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0030

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

22 733,18 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0005

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

8 724,82 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0002

viešoji įstaiga Europos socialinio fondo agentūra

29 696,32 

 

Iš viso

5 062 526,05 

 

Susisiekimo ministerija

 

01 08

Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

371 354,91 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0019

Susisiekimo ministerija

65 533,21 

 

 

Iš viso

436 888,12 

 

Sveikatos apsaugos ministerija

 

02 21

Sveikatos sistemos valdymas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

275 767,48 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

38 306,00 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0008

Sveikatos apsaugos ministerija

48 664,85 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0010

Sveikatos apsaugos ministerija

6 759,88 

 

Iš viso

369 498,21 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

 

11 02

Švietimo, mokslo ir sporto administravimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

481 890,28 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

73 175,14 

 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0022

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

85 039,46 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0004

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija

12 913,26 

 

 

Iš viso

653 018,14 

 

Vidaus reikalų ministerija

 

03 03

Regionų plėtros ir Europos Sąjungos struktūrinės paramos programų įgyvendinimo užtikrinimas

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

824 392,00 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

419 239,27 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

156 988,39 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

122 757,92 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0004

Vidaus reikalų ministerija

145 480,94 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0002

Regioninės plėtros departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

73 983,40 

 

11.0.1-CPVA-V-201-01-0027

Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

27 703,83   

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0009

Vidaus reikalų ministerija

21 633,16 

 

Iš viso

1 792 178,91 

 

Lietuvos mokslo taryba

 

01 01

Šalies mokslo ir studijų sistemos plėtra

 

iš jų:

 

1. 3.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninė parama

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

674 477,61 

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

18 609,40 

 

1. 2.2.7. 2

2014–2020 m. Europos Sąjungos techninės paramos bendrojo finansavimo lėšos

11.0.1-CPVA-V-201-01-0020

Lietuvos mokslo taryba

119 025,46

 

12.0.1-CPVA-V-202-01-0003

Lietuvos mokslo taryba

3 248,01 

 

Iš viso

815 360,48

 

IŠ VISO

37 837 635,35

 

_____________________