LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 2 D. ĮSAKYMO NR. 1-298 „DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 27 d. Nr. 1-130

Vilnius

 

 

P a k e i č i u  2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo planą, patvirtintą Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 1-298 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu I skyriaus ketvirtojo skirsnio 5 punktą ir jį išdėstau taip:

5.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.317

„Sunaudotas galutinės energijos kiekis paslaugų ir namų ūkių sektoriuose“

tūkst. tne

1 948

1 680

P.S.316

„Miestai, kuriuose sumažintos miestų apšvietimo eksploatavimo ir energijos sąnaudos“

skaičius

0

3

P.B.234

„Bendras metinis šiltnamio efektą sukeliančių dujų sumažėjimas“

t CO2 ekvivalentu

0

10 400

P.B.232

„Metinis pirminės energijos suvartojimo viešuosiuose pastatuose sumažėjimas“

kWh/per metus

0

32 258 065

2.  Pakeičiu I skyriaus šeštojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai, eurais                                                                                   

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.                                                                                                                                                              Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

69 508 805

0

69 508 805

0

0

0

69 508 805

2.                                                                                                                                                              Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

0

0

0

0

0

0

0

3.                                                                                                                                                              Iš viso

69 508 805

0

69 508 805

0

0

0

69 508 805

3.  Pakeičiu I skyriaus septintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.320

„Elektros energijos tiekimo kokybės pagerėjimas (SAIDI)“

minutės

70,4

70

P.B.233

„Papildomai prie pažangiųjų tinklų prijungtų vartotojų skaičius“

vartotojai

0

10 000

P.S.320

„Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos, sukuriant bent 3 naujas pažangiojo elektros tinklo technines-funkcines savybes“

skaičius

0

15

4.  Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.319

„Energijos suvartojimas namų ūkiuose (neprijungtuose prie centralizuotų šilumos tinklų)“

Tūkst. tne

450

310

P.S.317

„Namų ūkiai, kuriuose padidintas atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo efektyvumas“

Namų ūkiai

0

4 200

5.  Pakeičiu I skyriaus devintojo skirsnio 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Priemonės finansavimo šaltiniai, eurais                                                                                   

Projektams skiriamas finansavimas

Kiti projektų finansavimo šaltiniai

ES struktūrinių fondų

lėšos – iki

Nacionalinės lėšos

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos – iki

 

Projektų vykdytojų lėšos

Iš viso – ne mažiau kaip

Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

1.                                                                                                                                                              Priemonės finansavimo šaltiniai, neįskaitant veiklos lėšų rezervo ir jam finansuoti skiriamų lėšų

10 747 792

0

0

0

0

0

0

2.                                                                                                                                                              Veiklos lėšų rezervas ir jam finansuoti skiriamos nacionalinės lėšos

4 252 208

0

0

0

0

0

0

3.                                                                                                                                                              Iš viso

15 000 000

0

0

0

0

0

0

6.  Pakeičiu II skyriaus pirmojo skirsnio 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6.  Priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodikliai

Stebėsenos rodiklio kodas

Stebėsenos rodiklio pavadinimas

Matavimo vienetas

Tarpinė reikšmė 2018 m. gruodžio 31 d.

Galutinė reikšmė 2023 m. gruodžio 31 d.

R.S.344

„Herfindahl-Hirschman energijos

importo indeksas

Lietuvos elektros

energijos rinkoje“

HHI

indeksas

3 400

2 800

P.S.345

„Nutiestų ir (arba) rekonstruotų elektros perdavimo linijų ilgis“

km

75

500

P.S.344

„Įrengtos naujos ir (arba) atnaujintos transformatorių pastotės ir (arba) skirstyklos“

skaičius

1

32

 

 

 

Energetikos ministras                                                                           Žygimantas Vaičiūnas

 

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2018 m. balandžio16 d. raštu Nr. ((24.37)-5K-1805779)6K-1802142