Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL PARAMOS DOKTORANTAMS IR STUDENTAMS, STUDIJUOJANTIEMS PAGAL PROFESINES STUDIJŲ PROGRAMAS, TEIKIMO IR DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

 

2017 m. liepos 26 d. Nr. 604

Vilnius

 

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 82 straipsnio 5 dalį, Lietuvos Respublikos Vyriausybė  nutaria:

1. Nustatyti, kad:

1.1. visiems nuolatinės studijų formos mokslo ir meno doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (toliau – biudžetas) lėšomis, ar kuriems yra mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje (toliau – studijų stipendija) (toliau kartu vadinami doktorantais), ir nuolatinės studijų formos studentams, studijuojantiems pagal profesinių studijų programas, priimtiems į studijų vietas, kuriose studijos apmokamos biudžeto lėšomis (toliau – profesinių studijų studentai), kas mėnesį teikiama parama studijoms. Paramos studijoms dydis (bazinės socialinės išmokos dydžiais) yra toks:

1.1.1. pirmųjų doktorantūros metų doktorantams – 10,4;

1.1.2. antrųjų ir vėlesnių doktorantūros metų doktorantams – 12,0;

1.1.3. profesinių studijų studentams:

1.1.3.1. medicinos, odontologijos ir veterinarinės medicinos studijų krypčių – 9,6;

1.1.3.2. visų studijų krypčių, išskyrus nurodytąsias šio nutarimo 1.1.3.1 papunktyje – 3,05;

1.2. paramą studijoms doktorantams, kurių doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, teikia doktorantūrą vykdančios mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucija) iš joms paskirtų biudžeto asignavimų, studijų stipendiją gaunantiems doktorantams – Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) iš Švietimo ir mokslo ministerijos jam skirtų biudžeto asignavimų;

1.3. paramą studijoms profesinių studijų studentams teikia aukštosios mokyklos iš joms paskirtų biudžeto asignavimų;

1.4. parama studijoms doktorantams ir profesinių studijų studentams teikiama iki studijų pabaigos, bet ne ilgiau nei doktorantūros ar profesinių studijų trukmė. Doktorantams ir profesinių studijų studentams, išėjusiems akademinių atostogų, už šį laiką parama neteikiama;

1.5. nevykdant doktoranto darbo plano doktorantui:

1.5.1. kurio doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos institucija priima sprendimą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam doktorantui;

1.5.2. gaunančiam studijų stipendiją, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo sustabdo paramos studijoms teikimą šiam doktorantui. Nustačiusi, kad doktorantas vėl vykdo doktoranto darbo planą, institucija per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos raštu apie tai informuoja Fondą, kuris per 2 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo atnaujina paramos studijoms teikimą šiam doktorantui;

1.6. nevykdant studijų programos reikalavimų profesinių studijų studentui, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą sustabdyti paramos studijoms teikimą šiam profesinių studijų studentui. Nustačiusi, kad profesinių studijų studentas vėl vykdo studijų programos reikalavimus, aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo šios aplinkybės nustatymo dienos priima sprendimą atnaujinti paramos studijoms teikimą šiam profesinių studijų studentui. Šio nutarimo 1.1.3.2 papunktyje nurodytam profesinių studijų studentui, kuriam buvo sustabdytas paramos studijoms teikimas, baigus profesinių studijų programą ir įgijus joje nustatytą kvalifikaciją, per 10 darbo dienų nuo minėtos programos baigimo dienos išmokama visa neišmokėta paramos studijoms dalis;

1.7. visų studijų formų doktorantai, kurių doktorantūra apmokama biudžeto lėšomis, ar kuriems yra mokama studijų stipendija, gali gauti Lietuvos mokslo tarybos teikiamą paramą už jų akademinius pasiekimus ir jų akademinių išvykų išlaidoms padengti.

2. Patvirtinti Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašą (pridedama).

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 1 d. nutarimą Nr. 231 „Dėl valstybės paramos rezidentams tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais;

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimą Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ su visais pakeitimais ir papildymais.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Saulius Skvernelis

 

 

 

Švietimo ir mokslo ministrė                                                            Jurgita Petrauskienė


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604

 

PARAMOS UŽ AKADEMINIUS PASIEKIMUS IR PARAMOS AKADEMINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMO IR TEIKIMO DOKTORANTAMS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo doktorantams tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato reikalavimus mokslo ir meno doktorantams (toliau – doktorantai), pretenduojantiems gauti Lietuvos mokslo tarybos (toliau – Taryba) konkurso būdu skiriamą ir jai skirtais Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimais teikiamą paramą už akademinius pasiekimus ir paramą jų akademinių išvykų (išvyka į užsienyje vykstantį tarptautinį mokslo ar meno renginį pristatyti savo mokslinių tyrimų ir (ar) meno kūrinių, dalyvavimas užsienyje vykstančiame tarptautiniame seminare ar doktorantams skirtuose mokymuose, stažuotė užsienio mokslo ir studijų ar kitoje mokslinius tyrimus vykdančioje institucijoje) išlaidoms padengti (toliau – parama akademinėms išvykoms), paramos už akademinius pasiekimus ir paramos akademinėms išvykoms skyrimo ir teikimo tvarką.

2. Parama už akademinius pasiekimus ir parama akademinėms išvykoms gali būti skiriamos doktorantams, kurių doktorantūra apmokama Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, ar kuriems yra mokama studijų stipendija.

3. Paramos už akademinius pasiekimus teikimo tikslas – paremti produktyviai dirbančius doktorantus, paramos akademinėms išvykoms tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams kelti jų mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį judumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą.

 

II SKYRIUS

PARAMOS UŽ AKADEMINIUS PASIEKIMUS IR PARAMOS AKADEMINĖMS IŠVYKOMS SKYRIMAS IR TEIKIMAS

 

4. Parama už akademinius pasiekimus ir parama akademinėms išvykoms gali būti skiriamos:

4.1. mokslo doktorantams, vykdantiems mokslinius tyrimus ir turintiems paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų;

4.2. meno doktorantams, vykdantiems tyrimus ir (ar) kuriantiems, atliekantiems ir viešai pristatantiems meno kūrinius ir turintiems kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių (toliau – meno kūriniai).

5. Taryba, suderinusi su Švietimo ir mokslo ministerija, kasmet iki vasario 1 d. nustato lėšų sumą paramai už akademinius pasiekimus ir paramai akademinėms išvykoms.

6. Doktorantams teikiamos paramos už akademinius pasiekimus dydį, ne didesnį kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus, ir paramą už akademinius pasiekimus gaunančių doktorantų skaičių Taryba nustato kasmet iki kovo 1 d., atsižvelgdama į pateiktų prašymų skaičių ir paramai už akademinius pasiekimus numatytą lėšų sumą.

7. Parama už akademinius pasiekimus doktorantui skiriama vieniems kalendoriniams metams, bet ne ilgiau kaip iki institucijos nustatyto doktorantūros pabaigos termino, metinį paramos už akademinius pasiekimus dydį perskaičiuojant proporcingai studijų trukmei tais kalendoriniais metais. Parama akademinėms išvykoms doktorantui gali būti paskirta tik vieną kartą per kalendorinius metus.

8. Parama už akademinius pasiekimus ir parama akademinėms išvykoms doktorantams neskiriamos paskutiniais doktorantūros metais, jeigu jų doktorantūra pasibaigia pirmąjį tų metų ketvirtį.

9. Prašymus skirti paramą už akademinius pasiekimus doktorantai pateikia Tarybai kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 dienos. Prašymus skirti paramą akademinėms išvykoms doktorantai pateikia Tarybai kasmet nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. ir nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 dienos. Minėti prašymai teikiami pagal Tarybos patvirtintas formas, numatančias taip pat ir informacijos pagal Aprašo 10 punkte nurodytus prašymų vertinimo kriterijus pateikimą. Kartu su prašymu doktorantas turi pateikti jo doktorantūros mokslo ir studijų institucijos (toliau – institucija) vadovo pasirašytą rekomendaciją. Doktorantas, kuriam jau buvo paskirta parama už akademinius pasiekimus ar parama akademinėms išvykoms, pakartotinai teikdamas prašymą skirti šią paramą, prašyme negali nurodyti paskelbtų (priimtų spausdinti) mokslinių darbų ar meno kūrinių ir paskelbtų (priimtų spausdinti) tyrimų (toliau – darbai), kurie buvo nurodyti prašyme, pagal kurį jam ši parama buvo paskirta. Jei tokie darbai pakartotiname prašyme yra nurodomi, toks prašymas nagrinėjamas į juos neatsižvelgiant.

10. Doktorantų prašymus nagrinėja ir vertina Taryba, vadovaudamasi skaidrumo, viešumo, objektyvumo ir nediskriminavimo principais pagal šiuos prašymų vertinimo kriterijus:

10.1. doktorantų mokslinių publikacijų, tyrimų publikacijų ir (ar) meno kūrinių kiekį ir lygį;

10.2. doktorantų mokslinės ir (ar) meninės veiklos kokybę ir reikšmingumą;

10.3. tarptautinio mokslo ar meno renginio, seminaro, doktorantų mokyklos ar stažuotės institucijos, į kurią vykstama, mokslinį ar meninį lygį ir doktoranto dalyvavimo būdą (prašymų skirti paramą akademinėms išvykoms atveju).

11. Nutarimą dėl paramos už akademinius pasiekimus skyrimo Taryba priima kasmet iki kovo 1 d., nutarimą dėl paramos akademinėms išvykoms skyrimo – kasmet atitinkamai iki vasario 1 d. ir liepos 1 dienos. Apie paskirtą paramą už akademinius pasiekimus ir paramą akademinėms išvykoms Taryba per 3 darbo dienas nuo jos paskyrimo praneša institucijoms, kurios per 3 darbo dienas nuo pranešimo gavimo informuoja doktorantus apie jiems paskirtą paramą, ir paskelbia Tarybos interneto svetainėje.

12. Paramą už akademinius pasiekimus doktorantams Taryba moka lygiomis dalimis iki kiekvieno ketvirčio paskutinio mėnesio paskutinės dienos.

13. Doktorantams, kurie apgynė daktaro disertaciją ar meno projektą anksčiau negu institucijos nustatytas doktorantūros pabaigos terminas, Taryba per mėnesį nuo pranešimo apie apgintą daktaro disertaciją gavimo dienos išmoka likusią skirtos paramos už akademinius pasiekimus dalį.

14. Paramos akademinėms išvykoms dydis – ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių. Parama akademinėms išvykoms skiriama:

14.1. kelionės išlaidoms padengti, akademinės išvykos dalyvio mokesčiui (jei toks yra) sumokėti;

14.2. doktoranto gyvenamojo ploto nuomos, vizos (jei jos reikia), draudimo, vietinio transporto ir dienpinigių (ar maitinimo) išlaidoms (toliau – kitos išlaidos) padengti.

15. Parama akademinėms išvykoms teikiama išlaidų kompensavimo ir avansinio apmokėjimo tvarka. Paramos konkrečiai akademinei išvykai teikimo tvarka ir avansu skiriamų lėšų dydis nustatomi Tarybos patvirtintos formos paramos akademinėms išvykoms skyrimo sutartyje tarp Tarybos, institucijos ir doktoranto (toliau – sutartis). Sutartyje nustatomi paramos lėšų pervedimo sąlygos ir terminai. Avansu skiriamos lėšos kelionės išlaidoms padengti ir akademinės išvykos dalyvio mokesčiui (jei toks yra) sumokėti, jei lėšos pagal sutartį gali būti pervestos institucijai, iki ji patiria šias išlaidas. Avansu pervestomis lėšomis padengus doktoranto kelionės išlaidas ir akademinės išvykos dalyvio mokestį (jei toks yra), likusios lėšos gali būti panaudotos kitoms išlaidoms padengti, jei jos numatytos sutartyje.

16. Ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nuo doktoranto grįžimo iš akademinės išvykos dienos doktorantas privalo pateikti institucijai jo patirtas išlaidas pateisinančius dokumentus, o ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo jo grįžimo iš akademinės išvykos dienos – pateikti Tarybai jo akademinės išvykos dalykinę ataskaitą. Ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo doktoranto grįžimo iš akademinės išvykos dienos institucija pateikia Tarybai doktoranto paramos akademinėms išvykoms lėšų panaudojimo ataskaitą ir dokumentų, pateisinančių jos patirtas išlaidas patvirtintas kopijas. Institucijos patirtas išlaidas Taryba kompensuoja neviršijant Finansų ministerijos nustatytų dienpinigių ir gyvenamojo ploto nuomos normų.

17. Doktorantui išėjus akademinių atostogų ar nutraukus doktorantūrą, institucija per 5 darbo dienas nuo išėjimo akademinių atostogų ar doktorantūros nutraukimo dienos raštu apie tai praneša Tarybai, kuri šiam doktorantui nutraukia paramos už akademinius pasiekimus teikimą. Tais pačiais metais, kuriais doktorantas išėjo akademinių atostogų, jam grįžus iš akademinių atostogų, institucija per 5 darbo dienas nuo grįžimo iš akademinių atostogų dienos raštu apie tai praneša Tarybai, kuri šiam doktorantui atnaujina paramos už akademinius pasiekimus teikimą.

 

_________________