Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2012 M. GRUODŽIO 5 D. NUTARIMO NR. 1450 „DĖL DIDMENINĖS IR MAŽMENINĖS PREKYBOS TABAKO GAMINIAIS LICENCIJAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO IR KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS NUTARIMŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS“ PAKEITIMO

 

2014 m. rugpjūčio 20 d. Nr. 769
Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 5 d. nutarimą Nr. 1450 „Dėl Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisyklių patvirtinimo ir kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“:

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Nustatyti, kad teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai, gavę licencijas išduodančių institucijų prašymus, privalo per 10 darbo dienų pagal kompetenciją pranešti joms, ar Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, pageidaujantis įsigyti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, ir Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigtas juridinis asmuo ar kita organizacija ar jų filialas, pageidaujantis įsigyti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija (išskyrus atvejus, kai mokesčių, delspinigių, baudų mokėjimas atidėtas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka arba dėl šių mokesčių, delspinigių, baudų vyksta mokestinis ginčas), ar nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui. Jeigu institucija, į kurią kreiptasi dėl informacijos pateikimo, licenciją išduodančios institucijos prašytos informacijos nepateikia ir nepraneša apie objektyvias priežastis, dėl kurių 10 darbo dienų termino informacijai pateikti nepakanka, laikoma, kad ta institucija prašytos informacijos, dėl kurios įmonei negalėtų būti išduota licencija, neturi.“

2. Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Didmeninės ir mažmeninės prekybos tabako gaminiais licencijavimo taisykles:

2.1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Taisyklėse vartojamos sąvokos:

2.1. Sandėlis, iš kurio vykdoma tabako gaminių didmeninė prekyba, – Nekilnojamojo turto registre įregistruota kaip sandėlis patalpa, turinti atskirą įėjimą, izoliuota nuo kitų patalpų atitvarinėmis konstrukcijomis, atitinkančiomis nustatytus apsaugos reikalavimus, skirta tik tabako gaminiams laikyti, rūšiuoti, komplektuoti ir parduoti licencijų verstis didmenine ar mažmenine prekyba tabako gaminiais turėtojams ir užsienio juridiniams asmenims.

2.2. Automobilinė parduotuvė – registruota transporto priemonė, įrengta kaip maisto ir ne maisto prekių pardavimo vieta, iš kurios savivaldybės tarybos nustatyta tvarka aptarnaujami miestelių ir kaimų gyventojai.

Kitos Taisyklėse vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatyme (toliau – Tabako kontrolės įstatymas).“

2.2. Pripažinti netekusiu galios 3.3 papunktį.

2.3. Pakeisti 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4. Licencijos verstis didmenine prekyba tabako gaminiais gali būti išduodamos Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, o licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais – Lietuvos Respublikoje įsteigtiems juridiniams asmenims ir užsienio juridinių asmenų filialams, kitose Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėse įsteigtiems juridiniams asmenims ar kitoms organizacijoms ir jų filialams (toliau kartu – juridiniai asmenys ir užsienio juridinių asmenų filialai).“

2.4. Pakeisti 6.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

6.3. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo, kuriam išduota licencija, pavadinimas, teisinė forma, kodas ir buveinė;“.

2.5. Pakeisti 7 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

7. Licencijoje verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais nurodoma:“.

2.6. Pripažinti netekusiu galios 7.8 papunktį.

2.7. Pakeisti 10.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

10.1. patikrina Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo registravimo faktą patvirtinančius ir kitus jo registravimo duomenis (licencijos prašytojo pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę) Juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, kitoje Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos ir jų filialų – jų registravimo Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės juridinių asmenų registro tvarkytojo interneto svetainėje, o jeigu atitinkamo registro Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvėje nėra arba registre pateikiamos informacijos nepakanka, kreipiasi su prašymu suteikti atitinkamą informaciją apie šiuos licencijų prašytojus į konkrečios Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės atsakingą instituciją Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. kovo 9 d. nutarimo Nr. 185 „Dėl Europos Sąjungos vidaus rinkos informacinės sistemos naudojimo Lietuvos Respublikoje“ nustatyta tvarka per Vidaus rinkos informacinę sistemą. Jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas pateikia paraišką gauti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, patikrinamas ir sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, registravimo Nekilnojamojo turto registre faktas;“.

2.8. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

11. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per paslaugų ir gaminių kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) pateikia:

11.1. paraišką gauti licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, kurioje nurodoma:

11.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, elektroninio pašto adresas (jeigu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi), sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, adresai ir patalpų pažymėjimas plane, taip pat patalpų, kuriose įrengti šie sandėliai, unikalus numeris;

11.1.2. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);

11.1.3. kokiu būdu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją;

11.2. sandėlių, iš kurių bus vykdoma didmeninė prekyba tabako gaminiais ir (ar) kuriuose šie gaminiai bus laikomi, Nekilnojamojo daikto registro ir kadastro dokumentų – patalpų plano iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos; pastato vidaus plotų eksplikavimo iš nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų bylos – kopijas, patvirtintas Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovo ar jo įgalioto asmens parašu ir tikrumo žyma.“

2.9. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

12. Juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis gauti licenciją verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia:

12.1. paraišką, kurioje nurodoma:

12.1.1. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);

12.1.2. juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo vadovų vardai, pavardės ir asmens kodai (jeigu asmens kodas nesuteiktas, nurodoma gimimo data);

12.1.3. kokios rūšies licencijos prašoma;

12.1.4. tabako gaminių prekybos vieta, kurioje tabako gaminiai bus parduodami vartotojams, ir jos pavadinimas (jeigu tabako gaminių prekybos vietai suteiktas pavadinimas); jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas numato prekiauti tabako gaminiais iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse, nurodoma transporto priemonė, jos pavadinimas (jeigu pavadinimas suteiktas) ir registravimo valstybinis numeris;

12.1.5. tabako gaminių prekybos vietos adresas, išskyrus tuos atvejus, kai prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės arba keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse; jeigu prekiauti tabako gaminiais numatoma iš automobilinės parduotuvės, vietoj tabako gaminių prekybos vietos adreso nurodomi automobilinės parduotuvės aptarnaujamų miestelių ir (ar) kaimų pavadinimai;

12.1.6. sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresas (nurodomas tais atvejais, kai tabako gaminių prekybos vietos ir sandėlio, kuriame laikomi ir paskirstomi tabako gaminiai, adresai skirtingi, taip pat kai prekiauti tabako gaminiais numatoma keleiviams vežti skirtose transporto priemonėse);

12.1.7. kokiu būdu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti licenciją;

12.2. valstybės, kurioje yra įsisteigęs kitos Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės juridinis asmuo ar kita organizacija ir jų filialas, kompetentingos institucijos išduotą dokumentą, patvirtinantį, kad šiam juridiniam asmeniui ar kitai organizacijai ar jų filialui, taip pat jų vadovams nėra įsiteisėjusio apkaltinamojo teismo nuosprendžio dėl bausmės skyrimo, įsiteisėjusio teismo nutarimo, nutarties dėl nuobaudos skyrimo už tabako gaminių kontrabandą, falsifikuotų tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą, tabako gaminių pardavimą, laikymą ar gabenimą be tabako gaminių įsigijimą patvirtinančių juridinę galią turinčių dokumentų, taip pat tabako gaminių be specialių ženklų – banderolių – neteisėtą laikymą, gabenimą ar pardavimą, ir jo vertimą į lietuvių kalbą (pateikia Europos ekonominės erdvės susitarimo dalyvės juridinis asmuo ar kita organizacija ir jų filialas, prašantys išduoti Taisyklių 3.2 papunktyje nurodytą licenciją).“

2.10. Pakeisti 23 punkto pirmąją pastraipą ir ją išdėstyti taip:

23. Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas, norintis patikslinti jo turimą licenciją verstis didmenine prekyba tabako gaminiais, licencijas išduodančiai institucijai raštu ar elektroninėmis priemonėmis per atstumą, tiesiogiai arba per kontaktinį centrą pateikia:“.

2.11. Pakeisti 23.1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens ar užsienio juridinio asmens filialo pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė ir elektroninio pašto adresas (jeigu juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas jį turi);“.

2.12. Pakeisti 23.1.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

23.1.5. kokiu būdu Lietuvos Respublikoje įsteigtas juridinis asmuo ar užsienio juridinio asmens filialas norėtų gauti patikslintą licenciją;“.

2.13. Pakeisti 31.3 papunktį ir jį išdėstyti taip:

31.3. apskųsti licencijas išduodančios institucijos sprendimus, kai jis mano, kad jo teisės ar įstatymų saugomi teisėti interesai pažeisti, Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.“

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                      Algirdas Butkevičius

 

 

 

Teisingumo ministras,

pavaduojantis ūkio ministrą                                                            Juozas Bernatonis