LIETUVOS VYRIAUSIASIS ARCHYVARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS VYRIAUSIOJO ARCHYVARO 2011 M. KOVO 9 D. ĮSAKYMO NR. V-100 „DĖL BENDRŲJŲ DOKUMENTŲ SAUGOJIMO TERMINŲ RODYKLĖS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2014 m. lapkričio 6 d. Nr. (1.3 E)VE-52

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklę, patvirtintą Lietuvos vyriausiojo archyvaro 2011 m. kovo 9 d. įsakymu Nr. V-100 „Dėl Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklės patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 1 punktą ir jį išdėstau taip:

„1. Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklė (toliau – Rodyklė) nustato valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, įmonių, valstybės įgaliotų asmenų (toliau – įstaigos) dokumentų, sudaromų vykdant vidaus administravimo ir kitas bendrąsias funkcijas, saugojimo terminus.

Rodyklėje nustatyti minimalūs saugojimo terminai taikomi ir nevalstybinių organizacijų, privačių juridinių asmenų veiklos dokumentams, kurių rengimą nustato teisės norminiai aktai. Rodyklėje nenurodytų dokumentų saugojimo terminai nustatomi vadovaujantis Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo 13 straipsnio 1 dalimi.“

2. Pakeičiu lentelės 4 skilties pavadinimą ir jį išdėstau taip:

„saugojimas nuolat

(įstaigų, perduodančių dokumentus

valstybės archyvams)“

3. Papildau 5.71 papunkčiu:

„5.71.

Teisės aktų registre skelbiamų įstaigos teisės aktų, pasirašytų elektroniniu parašu, atspausdinti egzemplioriai

25

(nuo paskelbimo Teisės aktų registre)“

 

 

 

4. Pakeičiu 5.34 papunktį ir jį išdėstau taip:

„5.34.

Įstaigos registravimo Juridinių asmenų registre dokumentai

iki išregistravimo iš registro“

 

 

5. Papildau 5.39 papunkčiu:

„5.39.

Pareigybių (darbuotojų) sąrašai

10

nuolat“

 

6. Pakeičiu 7.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.1.

dėl priėmimo į pareigas, perkėlimo, atleidimo iš pareigų, darbo užmokesčio, atostogų vaikui prižiūrėti, tėvystės atostogų;

50“

 

 

7. Pakeičiu 7.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.1.3.

dėl komandiruočių, papildomų poilsio dienų, sutrumpinto darbo laiko

10“

 

 

8. Pakeičiu 7.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.2.

Asmens bylos dokumentai (su tarnybos (darbo) įstaigoje pradžia, eiga ir pabaiga susiję dokumentai ar jų kopijos)

 

10

(pasibaigus tarnybos (darbo) santykiams)

 

valstybės archyvo sprendimu – nuolat“

 

9. Pripažįstu netekusiu galios 7.4 papunktį.

10. Pakeičiu 7.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.8.

Pretendentų į valstybės tarnautojo pareigas konkurso, atrankos į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso dokumentai (protokolai su prie jų pridedamais dokumentais, raštu atliekamos praktinės užduotys, konkurso, pakaitinio valstybės tarnautojo atrankos ir pokalbio dėl valstybės tarnautojo statuso atkūrimo ar pareigų siūlymo skaitmeniniai garso įrašai)

1

(protokolų išrašai dėl laimėjusiųjų konkursą, atrinktų į pakaitinio valstybės tarnautojo pareigas ir priimtų į valstybės tarnautojo pareigas be konkurso saugomi 7.2 papunktyje nurodytą terminą)“

 

 

11. Pakeičiu 7.12 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.12.

Privačių interesų deklaracijos

3

(po pakeitimo)“

 

 

12. Pakeičiu 7.17 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.17.

Pranešimai dėl valstybės tarnautojo pažymėjimo praradimo

1“

 

 

 

13. Pripažįstu netekusiais galios 7.18, 7.19, 7.20 papunkčius.

14. Pakeičiu 7.33 papunktį ir jį išdėstau taip:

„7.33.

Taikinimo komisijos, nagrinėjančios kolektyvinius darbo ginčus, dokumentai

3

(priėmus sprendimą)“

 

 

15. Pakeičiu 8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.1.

Metų dokumentacijos planas, dokumentacijos plano papildymų sąrašas

3

(nuo tais metais sudarytų visų bylų apyrašų, naikinimo aktų, kitų apskaitos dokumentų sudarymo)

Pastaba. Dokumentai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per Elektroninio archyvo informacinę sistemą (toliau – EAIS)“

 

 

16. Pakeičiu 8.6 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.6.

Dokumentų registrai (išskyrus nurodytuosius šioje Rodyklėje)

pagal į registrą įrašytų dokumentų saugojimo terminus

nuolat saugomų dokumentų registrai –

valstybės archyvo sprendimu – nuolat“

 

17. Pakeičiu 8.10.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.10.1.

apyrašai;

10

(po į apyrašą įrašytų bylų sunaikinimo)

Pastaba. Apyrašai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS

nuolat saugomų bylų – nuolat

Pastaba. Nuolat saugomų bylų apyrašai saugomi nuolat, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS“

 

18. Pakeičiu 8.10.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.10.3.

naikinimo aktai

 

10

Pastaba. Naikinimo aktai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS“

 

 

19. Pakeičiu 8.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

„8.13.

Nepataisomai sugadintų ar kitaip prarastų dokumentų aktai

pagal dokumentų saugojimo terminus

nuolat saugomų dokumentų – nuolat“

 

20. Papildau 8.18 papunkčiu:

„8.18.

Dokumentų registrų, bylų apyrašų sąrašai

3

(pakeitus sąrašą)

Pastaba. Sąrašai saugomi nustatytą terminą, jei jų duomenys nebuvo derinti per EAIS“

 

 

21. Papildau 10.361 papunkčiu:

„10.36 1.

Viešųjų pirkimų, atliekamų vykdant investicijų projektus, dokumentai

10

(baigus vykdyti investicijų projektą)“

 

 

22. Pakeičiu 10.37 papunktį ir jį išdėstau taip:

„10.37.

Viešųjų ir kitų pirkimų (prekių, darbų, paslaugų) sutartys, prekių, darbų ir paslaugų priėmimo aktai

10

(pasibaigus sutarčiai)“

 

 

23. Pripažįstu netekusiu galios 11.2 papunktį.

24. Pakeičiu 11.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.3.

Darbuotojų saugos ir sveikatos instruktavimų apskaitos dokumentai (žurnalai ir kita)

10

(nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente)“

 

 

25. Pripažįstu netekusiu galios 11.4 papunktį.

26. Pakeičiu 11.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.5.

Gaisrinės saugos instruktažų apskaitos dokumentai (žurnalai ir kita)

10

(nuo paskutinio įrašo apskaitos dokumente)“

 

 

27. Pripažįstu netekusiu galios 11.6 papunktį.

28. Pakeičiu 11.8 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.8.

Įvykių darbe, nelaimingų atsitikimų darbe, nelaimingų atsitikimų pakeliui į darbą ar iš darbo aktų registras

50

(nuo paskutinio įrašo registre)“

 

 

29. Pakeičiu 11.9 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.9.

Nelaimingų atsitikimų (lengvų, sunkių ir mirtinų) darbe aktai ir kiti tyrimo dokumentai

50“

 

 

 

30. Pripažįstu netekusiu galios 11.10 papunktį.

31. Pakeičiu 11.11 papunktį ir jį išdėstau taip:

„11.11.

Profesinių ligų priežasčių tyrimo aktai, profesinių ligų patvirtinimo aktai, Centrinės darbo medicinos ekspertų komisijos išvados ir kiti tyrimo dokumentai

50“

 

 

 

 

 

 

Lietuvos vyriausiasis archyvaras                                                         Ramojus Kraujelis