Herbas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

DEKRETAS

Dėl DARIAUS JAUNIŠKIO SKYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS SAUGUMO DEPARTAMENTO DIREKTORIUMI IR PIRMO RANGO SUTEIKIMO

 

2015 m. balandžio 13 d. Nr. 1K-288

Vilnius

 

1 straipsnis.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Konstitucijos 77 straipsniu, 84 straipsnio 14 punktu, Lietuvos Respublikos žvalgybos įstatymo 31 straipsnio 2 dalies 1 punktu ir 5 dalimi, 62 straipsnio 2 dalimi ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos Seimo pritarimą:

1) s k i r i u Darių JAUNIŠKĮ Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamento direktoriumi penkeriems metams nuo 2015 m. balandžio 14 d.;

2) s u t e i k i u Dariui JAUNIŠKIUI pirmą rangą.

 

2 straipsnis.

Šis dekretas įsigalioja 2015 m. balandžio 14 d.

 

Respublikos Prezidentė                                                                          Dalia Grybauskaitė