HERB21

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. SPALIO 8 D. ĮSAKYMO NR. 493 „DĖL INFORMACIJOS APIE DEGALŲ TAUPYMĄ IR IŠMETAMŲJŲ CO2 DUJŲ KIEKĮ PATEIKIMO VARTOTOJAMS PARDUODANT NAUJUS KELEIVINIUS AUTOMOBILIUS TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. D1-245

Vilnius

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymą Nr. 493 „Dėl Informacijos apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkos patvirtinimo“ ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE DEGALŲ TAUPYMĄ IR IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKIO PATEIKIMO VARTOTOJAMS PARDUODANT NAUJUS KELEIVINIUS AUTOMOBILIUS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

Įgyvendindamas 1999 m. gruodžio 13 d. Europos Parlamento ir Europos Tarybos direktyvos 1999/94/EB dėl vartotojų teisės gauti informaciją apie degalų taupymą ir išmetamųjų CO2 dujų kiekį parduodant naujus keleivinius automobilius (OL 2004 m. specialusis leidimas 15 skyrius, 5 tomas, p. 3) ir 2017 m. gegužės 31 d. Komisijos rekomendacijos (ES) 2017/948 dėl tipo patvirtinimo dokumentuose nurodomų ir pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą matuojamų degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio verčių naudojimo pateikiant informaciją vartotojams pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 1999/94/EB (OL 2017 L 142, p. 100), nuostatas:

1. Tvirtinu Informacijos apie degalų taupymą ir išmetamo anglies dioksido kiekio pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkos aprašą (pridedama).

2. Naujų keleivinių automobilių degalų taupymo ir išmetamųjų CO2 dujų kiekio informacijos pateikimo reikalavimų vykdymą pagal kompetenciją kontroliuoja Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                             Kęstutis Navickas

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 493

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2018 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. D1-245 redakcija)

 

Informacijos apie degalų taupymą ir IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO kiekIO pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkOS APRAŠAS

 

I. Skyrius

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Informacijos apie degalų taupymą ir išmetamo anglies dioksido (toliau – CO2) dujų kiekio pateikimo vartotojams parduodant naujus keleivinius automobilius tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas) tikslas – užtikrinti, kad vartotojai gautų informaciją apie naujų keleivinių automobilių, kurie siūlomi parduoti arba išnuomoti Lietuvos Respublikoje, degalų taupymo ir išmetamo į atmosferą CO2 kiekį.

2.  Šiame  Tvarkos apraše vartojamos sąvokos:

2.1. degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio kortelė – etiketė, kurioje nurodyta vartotojui skirta informacija apie automobilio, prie kurio ji pritvirtinta, oficialiai patvirtintą sunaudojamų degalų bei išmetamo CO2 kiekį;

2.2. degalų taupymo vadovas – kiekvieno automobilio, kurį galima įsigyti naujų automobilių rinkoje, oficialių duomenų apie jo sunaudojamus degalus ir išmetamą CO2 kiekį rinkinys;

2.3. keleivinis automobilis – bet kuri motorinė transporto priemonė, apibrėžta Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklėse (toliau – Taisyklės) patvirtintose Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 (Žin., 2009, Nr. 49-1997), atitinkanti M1 klasę, apibrėžtą Motorinių transporto priemonių ir jų priekabų kategorijų ir klasių pagal konstrukciją reikalavimuose (toliau – Reikalavimai), patvirtintuose Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2008 m. gruodžio 2 d. įsakymu Nr. 2B-479 (Žin., 2008, Nr. 141-5606);

2.4. markė – gamintojo prekės pavadinimas, nurodytas atitikimo sertifikate ir tipo patvirtinimo dokumentuose;

2.5. modelis – komercinis keleivinio automobilio markės, tipo ir atskirais atvejais varianto bei versijos pavadinimas;

2.6. naujas keleivinis automobilis – bet kuris keleivinis automobilis, kurio asmuo dar neįsigijo ir nustatyta tvarka neįregistravo;

2.7. oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis sunaudojamų degalų kiekis, nustatytas po tipo patvirtinimo procedūrų, kurias atliko tipo patvirtinimo institucijos, remdamosi 2007 m. birželio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 715/2007 dėl variklinių transporto priemonių tipo patvirtinimo atsižvelgiant į išmetamųjų teršalų kiekį iš lengvųjų keleivinių ir komercinių transporto priemonių (Euro 5 ir Euro 6) ir dėl transporto priemonių remonto ir priežiūros informacijos prieigos (OL 2007 L 171, p. 1) ir Transporto priemonių atitikties įvertinimo procedūrų aprašu (toliau – Procedūrų aprašas), patvirtintu Valstybinės kelių transporto inspekcijos viršininko 2009 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 2B-250 (Žin., 2009, Nr. 79-3324) ir nurodytas prie EB transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pridėtame dokumente arba atitikties liudijime. Jei vieną modelį sudaro keli variantai ir (arba) versijos, turi būti nurodytas didžiausias oficialiai patvirtintas bet kurio automobilio modelio versijos ir (arba) varianto sunaudojamas degalų kiekis;

2.8. oficialiai patvirtintas (konkretaus keleivinio automobilio) išmetamas CO2 kiekis – kiekis, išmatuotas remiantis Reglamento (EB) Nr. 715/2007 ir Procedūrų aprašu bei nurodytas prie EB transporto priemonės tipo patvirtinimo liudijimo pridėtame dokumente arba atitikties liudijime. Jei vieną modelį sudaro keli variantai ir (arba) versijos, turi būti nurodytas to automobilio bet kurios versijos ir (arba) varianto išmetamas didžiausias oficialiai patvirtintas CO2 kiekis;

2.9. pardavimo punktas – vieta, pvz., automobilių prekybos salonas arba aikštelė, kur nauji keleiviniai automobiliai yra išstatyti arba siūlomi parduoti ar išnuomoti potencialiems pirkėjams. Į šią sąvoką įeina ir automobilių mugės, kuriose nauji keleiviniai automobiliai pateikiami visuomenei, ir elektroninės prekybos vietos;

2.10. reklaminė literatūra – visa spausdinta medžiaga, naudojama viešai realizuojant bei reklamuojant transporto priemones ir skatinant jų pardavimą visuomenei; ją sudaro techniniai vadovai, brošiūros, skelbimai laikraščiuose, žurnaluose, leidiniai apie prekybą, plakatai;

3. Kitos Tvarkos apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Taisyklėse, Reikalavimuose ir kituose teisės aktuose.

 

II. Skyrius

REIKALAVIMAI NAUJŲ KELEIVINIŲ AUTOMOBILIŲ PARDAVĖJAMS DĖL INFORMACIJOS PATEIKIMO VARTOTOJAMS

 

4. Naujų keleivinių automobilių pardavėjai (toliau – Pardavėjai) privalo užtikrinti, kad:

4.1. pardavimo punkte prie kiekvieno naujo keleivinio automobilio aiškiai matomoje vietoje būtų pateikta degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio vertės kortelė, parengta pagal šio Tvarkos aprašo 1 priedo reikalavimus;

4.2.  elektroninėmis priemonėmis platinamoje reklaminėje medžiagoje, kuri vartotojui užtikrina galimybę parinkti konkrečią transporto priemonės konfigūraciją, ir Pardavėjų interneto tinklalapiuose būtų aiškiai parodoma, kaip nuo pasirenkamo keleivinio automobilio tipo, varianto ir versijos bei įvairios konkrečios įrangos ir pasirenkamųjų priedų priklauso pagal pasaulinę suderintą lengvųjų transporto priemonių bandymo procedūrą (toliau – WLTP) išmatuotos ir tipo patvirtinimo dokumentuose įrašytos degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės.

5. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad, pateikiant vartotojams oficialias degalų sąnaudų ir oficialias savitojo išmetamo CO2 kiekio vertes, būtų nurodomos bent jau bendros oficialios pagal atitinkamą bandymo procedūrą nustatytos degalų sąnaudų ir savitojo išmetamo CO2 kiekio vertės, kurios:

5.1. iki 2018 m. gruodžio 31 d. nustatomos naudojant naujų registruojamų automobilių atitikties liudijimuose įrašytas pagal naująjį Europos važiavimo ciklą (toliau – NEDC) nustatytas vertes;

5.2. nuo 2019 m. sausio 1 d. nustatomos naudojant tik pagal WLTP nustatytas degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertes.

6. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad po 2019 m. sausio 1 d., kai serijos pabaigos transporto priemonių vertės vis dar bus nurodytos tik pagal NEDC, prie tų verčių būtų pateikiama pastaba, kad transporto priemonė yra serijos pabaigos transporto priemonė ir kad tos vertės nėra palyginamos su WLTP vertėmis.

7. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad, laikantis Tvarkos aprašo 2 priedo reikalavimų ir pasitarus su automobilių gamintojais, kasmet būtų sudaromas degalų taupymo vadovas ir vartotojo prašymu nemokamai pateikiamas pardavimo punktuose.

8. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad degalų taupymo vadove, taip pat prekybos vietoje rodomuose plakatuose ar stenduose (stacionariuose ar besikeičiančio vaizdo) būtų pateikta informacija apie atitinkamos transporto priemonės oficialias degalų sąnaudų ir oficialias išmetamo CO2 kiekio vertes. Kai vienas transporto priemonės modelis apima kelių jos variantų ir (arba) versijų grupę, turėtų būti nurodomos transporto priemonės, kurios vertės toje grupėje yra didžiausios, vertės.

9. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad būtų demonstruojami plakatai (arba pateikiama monitoriaus ekrane) su duomenimis apie visų naujų keleivinių automobilių modelių (kiekvienos markės atskirai), išstatytų arba siūlomų parduoti ar išnuomoti pardavimo punkte arba parduodamų šiame pardavimo punkte, oficialiai patvirtintą sunaudojamų degalų ir išmetamo CO2 kiekį. Ši informacija turi būti pateikiama matomoje vietoje, laikantis Tvarkos aprašo  3 priede nustatyto formato.

10. Laikydamiesi Tvarkos aprašo 4 priedo reikalavimų Pardavėjai privalo užtikrinti, kad reklaminėje literatūroje ir kitoje reklaminėje medžiagoje, kurioje pateikiama nuoroda į konkretų naujo keleivinio automobilio modelį, versiją ar variantą, būtų pateikta informacija apie tos transporto priemonės oficialias degalų sąnaudų ir oficialias savitojo išmetamo CO2 kiekio vertes. Kai nurodomas daugiau kaip vienas modelis, Pardavėjai privalo užtikrinti, kad būtų pateikiama informacija apie visų nurodytų transporto priemonių oficialias degalų sąnaudų ir oficialias išmetamo CO2 kiekio vertes arba blogiausios ir geriausios verčių intervalą. Transporto priemonių, kurių tipas patvirtintas remiantis WLTP, blogiausia ir geriausia vertės turėtų atspindėti rinkoje esančių naujų keleivinių automobilių atitikties sertifikate įrašytas vertes.

11. Pardavėjai privalo užtikrinti, kad degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio kortelėse, vadovuose, plakatuose, stenduose arba reklaminėje literatūroje ir medžiagoje nebūtų naudojami šio Tvarkos aprašo reikalavimų neatitinkantys ženklai, simboliai arba įrašai apie sunaudojamą degalų ar išmetamą CO2 kiekį, jei jie galėtų klaidinti potencialius naujų keleivinių automobilių pirkėjus.

12. Siekiant, kad vartotojai galėtų kuo anksčiau gauti informaciją apie realias važiavimo sąlygas, atitinkančias išmetamo CO2 kiekio ir degalų sąnaudų vertes, nustatytas pagal WLTP, Pardavėjai gali iki 2019 m. sausio 1 d. WLTP degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertes pateikti kaip papildomą informaciją nurodydami, kad nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. tam tikrų naujų transporto priemonių tipas tvirtinamas remiantis WLTP – nauja bandymo procedūra degalų sąnaudoms ir išmetamo CO2 kiekiui matuoti. Ši informacija turi būti pateikiama aiškiai ir atskirai nuo kortelių, vadovų, plakatų ar reklaminės literatūros. Pardavėjai kartu privalo nurodyti, kad nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. WLTP visiškai pakeis šiuo metu taikomą NEDC bandymo procedūrą ir kad pagal WLTP išmatuotos degalų sąnaudų ir išmetamo CO2 kiekio vertės daugeliu atvejų yra didesnės už vertes, išmatuotas pagal NEDC.

13. Kai informacija apie degalų sąnaudas ar išmetamo CO2 kiekį, grindžiama pagal savanorišką gamintojų sistemą atliekamų nesuderintų bandymų protokolais, vartotojams pateikiama atskirai nuo degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio kortelių, vadovų, plakatų ar reklaminės literatūros, reikalaujamų pagal šio Tvarkos aprašo reikalavimus, Pardavėjai privalo užtikrinti, kad kartu būtų nurodoma, kad degalų sąnaudų arba išmetamo CO2 kiekio vertės grindžiamos nesuderintų bandymų protokolais ir jos pateikiamos tik informavimo tikslais. Papildomai Pardavėjai privalo nurodyti, kad siekiant palyginti naujo keleivinio automobilio degalų sąnaudų ar išmetamo CO2 kiekio vertes, turi būti naudojamos oficialios degalų sąnaudų arba oficialios išmetamo CO2 kiekio vertės, grindžiamos suderinto ES bandymo protokolu, ir pateikti nuorodą į šias vertes.

14. Pardavėjai gali į degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio kortelę, pridėtą prie kiekvieno naujo automobilio arba į reklaminę literatūrą, įtraukti ir informaciją apie didžiausią realiomis važiavimo sąlygomis išmetamųjų aplinkos oro teršalų, deklaruotų kiekvienos transporto priemonės atitikties liudijime, kiekio vertę.

______________

 

Informacijos apie degalų taupymą ir

išmetamo anglies dioksido  kiekio pateikimo

vartotojams parduodant naujus keleivinius

automobilius tvarkos aprašo

1 priedas

 

DEGALŲ TAUPOS IR IŠMETAMO ANGLIES DIOKSIDO KIEKio kortelės APRAŠAS

 

1. Visos degalų taupos ir išmetamo CO2 kiekio kortelės turi būti vienodo A4 formato (matmenys 297 mm x 210 mm), kad vartotojas galėtų lengvai jas atpažinti.

2. Kiekvienoje kortelėje turi būti nurodyta:

2.1. keleivinio automobilio, prie kurio ji pritvirtinta, modelis ir naudojamų degalų rūšis;

2.2. oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis (litrais 100 (šimtui) kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu), nurodant vieną skaičių po kablelio;

2.3. oficialiai patvirtintas išmetamas CO2 kiekis (gramais kilometrui, g/km), suapvalintas iki sveikojo skaičiaus;

2.4. informacija apie galimybę nemokamai gauti pardavimo punkte degalų taupymo vadovą, kuriame nurodyti visų naujų keleivinių automobilių modelių duomenys;

2.5. informacija apie tai, kad automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamą CO2 kiekį lemia ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo būdas bei kiti netechniniai veiksniai;

2.6. informacija apie tai, kad CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas.

______________

 

Informacijos apie degalų taupymą ir

išmetamo anglies dioksido  kiekio pateikimo

vartotojams parduodant naujus keleivinius

automobilius tvarkos aprašo

2 priedas

 

DEGALŲ TAUPYMO VADOVO APRAŠAS

 

Degalų taupymo vadove turi būti pateikta tokia informacija:

1. Išvardyti visi naujų keleivinių automobilių modeliai, kuriuos kasmet galima įsigyti Lietuvoje, suskirstyti į grupes pagal markę (abėcėlės tvarka). Jei vadovas atnaujinamas daugiau nei kartą per metus, jame turėtų būti visų naujų lengvųjų automobilių modelių, kuriuos galima įsigyti naujų pataisų paskelbimo dieną, sąrašas.

2. Kiekvieno į vadovą įrašyto modelio naudojamų degalų rūšis bei oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų ir išmetamo CO2 kiekis. Oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis nurodomas litrais 100 (šimtui) kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu, nurodant vieną skaičių po kablelio. Oficialiai patvirtintas išmetamas CO2 kiekis nurodomas gramais kilometrui, g/km, suapvalintas iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

3. Dešimties ekonomiškiausių naujų keleivinių automobilių modelių sąrašas, kuriame jie turi būti išvardyti pagal degalų rūšis oficialiai patvirtinto išmetamo CO2 kiekį didėjimo tvarka. Sąraše prie kiekvieno modelio turi būti nurodytas oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų ir išmetamo CO2 kiekis skaičiais.

4. Patarimas automobilininkams, kad tinkamas transporto priemonės naudojimas, reguliari priežiūra ir vairavimo būdas, pvz., vengimas važiuoti labai dideliu arba labai mažu greičiu, ramus stabdymas, tinkamas oro slėgis padangose, laiko, dirbant tuščiąja eiga, sutrumpinimas, neperkrovimas ir pan., leidžia taupyti degalus ir mažinti keleivinio automobilio išmetamo CO2 kiekį.

5. Aiškinimas apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų poveikį, klimato kaitą bei autotransporto priemonių tinkamumą ir nuoroda į įvairias degalų rūšis, kurias vartotojas gali naudoti, bei jų poveikį aplinkai, remiantis naujausia mokslo informacija bei teisės aktų reikalavimais.

6. Nuoroda į nacionalinius tikslus, susijusius su naujų keleivinių automobilių išmetamo CO2 kiekio vidutinėmis vertėmis, ir data, iki kurios reikėtų pasiekti šį tikslą.

7. Nuoroda į Europos Komisijos degalų taupymo vadovo internetinį variantą, jei toks yra.

______________

 

Informacijos apie degalų taupymą ir

išmetamo anglies dioksido  kiekio pateikimo

vartotojams parduodant naujus keleivinius

automobilius tvarkos aprašo

3 priedas

 

PLAKATO, STENDO ARBA MONITORIAUS, KURIS TURI BŪTI PREKYBOS PUNKTE,

APRAŠAS

 

1. Plakatas arba stendas (statiškas ar besikeičiančio vaizdo) turi atitikti šiuos reikalavimus:

1.1. matmenys ne mažesni kaip 70 cm x 50 cm;

1.2. jame pateikta informacija turi būti lengvai įskaitoma;

1.3. jeigu informacija pateikiama monitoriaus ekrane, jo matmenys turi būti ne mažesni kaip 25 cm x 32 cm. Informacija gali būti rodoma besikeičiančio vaizdo būdu;

1.4. keleivinių automobilių modeliai turi būti suklasifikuoti ir išvardyti atskirai pagal naudojamų degalų rūšis (pvz.: benzinas arba dyzelinas). Kiekvienoje grupėje, sudarytoje pagal degalų rūšis, automobiliai išvardijami pagal išmetamo CO2 kiekį didėjančia tvarka, sąrašą pradedant modeliu, kuris yra ekonomiškiausias;

1.5. sąraše šalia kiekvieno keleivinio automobilio modelio nurodoma jo markė ir oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų bei išmetamo CO2 kiekis skaičiais. Oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų kiekis nurodomas litrais 100 (šimtui) kilometrų, l/100 km, kilometrais vienam litrui, km/l arba atitinkamu jų deriniu, nurodant vieną skaičių po kablelio. Oficialiai patvirtintas išmetamas CO2 kiekis nurodomas gramais kilometrui (g/km) suapvalinus iki artimiausio sveikojo skaičiaus.

 

Siūloma tokia informacijos pateikimo plakate forma:

Degalų rūšis

Markė

Modelis

Išmetamas CO2 kiekis

Sunaudojamų degalų kiekis

Benzinas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

Dyzelinas

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

...

1.

 

 

 

2.

 

 

 

...

 

 

 

 

1.6. turi būti pateikta informacija apie galimybę nemokamai gauti degalų taupymo vadovą, kuriame nurodyti visų naujų keleivinių automobilių modelių duomenys. Naudojant monitorius, ši informacija turi būti matoma nuolatos;

1.7. turi būti pateikta informacija apie tai, kad automobilio sunaudojamų degalų ir išmetamo CO2 kiekiui įtakos turi ne tik automobilio ekonomiškumas, bet ir vairavimo būdas ir kiti netechniniai veiksniai, ir kad CO2 yra pagrindinės šiltnamio efektą sukeliančios dujos, dėl kurių vyksta globalinis klimato atšilimas. Naudojant monitorius, ši informacija turi būti nuolat matoma.

2. Kas šeši mėnesiai informacija plakatuose arba stenduose turi būti atnaujinama. Naudojant monitorius, informacija turi būti atnaujinama kas trys mėnesiai.

3. Plakatas arba stendas gali būti pakeistas monitoriaus ekranu. Tokiu atveju monitoriaus ekranas įrengiamas taip, kad jis patrauktų pirkėjo dėmesį taip, kaip plakatas arba stendas.

______________

 

Informacijos apie degalų taupymą ir

išmetamo anglies dioksido  kiekio pateikimo

vartotojams parduodant naujus keleivinius

automobilius tvarkos aprašo

4 priedas

 

REKLAMINĖJE LITERATŪROJE ir kitoje reklaminėje medžiagoje PATEIKIAMOS informacijos reikalavimai

 

1. Pardavėjas turi užtikrinti, kad visoje reklaminėje literatūroje ir kitoje reklaminėje medžiagoje būtų nurodytas joje aprašomų transporto priemonių oficialiai patvirtintas sunaudojamų degalų ir išmetamas CO2 kiekis.

2. Informacija turi atitikti šiuos reikalavimus:

2.1. privalo būti lengvai įskaitoma;

2.2. turi būti lengvai suprantama;

2.3. turi būti pateikti visų šioje reklaminėje literatūroje nurodytų skirtingų automobilių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys. Jei nurodoma daugiau kaip vienas modelis, pateikiami visų šių modelių oficialūs degalų sunaudojimo duomenys arba nurodomas didžiausias ir mažiausias sunaudojamų degalų kiekis. Sunaudojami degalai išreiškiami litrais šimtui kilometrų (l/100 km), kilometrais vienam litrui (km/l) arba atitinkamu jų deriniu, nurodant bent vieną skaičių po kablelio.

3. Jei reklaminėje literatūroje yra nurodyta tiktai automobilio markė, o ne konkretus modelis, duomenų apie sunaudojamą degalų kiekį pateikti nebūtina.

______________