LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIS KOMISARAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS POLICIJOS GENERALINIO KOMISARO 2007 M. RUGPJŪČIO 3 D. ĮSAKYMO NR. 5-V-522 „DĖL LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO NUOSTATŲ IR STRUKTŪROS SCHEMOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. vasario 14 d. Nr. 5-V-137

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos kriminalinės policijos biuro struktūrą, patvirtintą Lietuvos policijos generalinio komisaro 2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-522 „Dėl Lietuvos kriminalinės policijos biuro nuostatų ir struktūros schemos patvirtinimo“, ir išdėstau ją nauja redakcija (pridedama).

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2019 m. balandžio 1 d.

3. S k e l b i u šį įsakymą Policijos departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos interneto svetainėje.

 

 

 

Policijos generalinio komisaro pavaduotojas,

atliekantis policijos generalinio komisaro funkcijas                                                    Edvardas Šileris

 

PATVIRTINTA

Lietuvos policijos generalinio komisaro

2007 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 5-V-522

(Lietuvos policijos generalinio komisaro

2019 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 5-V-137

redakcija)

 

 

LIETUVOS KRIMINALINĖS POLICIJOS BIURO STRUKTŪRA

 

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas ar atskira pareigybė, nepriklausanti

struktūriniam padaliniui

1.

Viršininkas

2.

Viršininko pavaduotojas

3.

Viršininko pavaduotojas

4.

Viršininko pavaduotojas

5.

Veiklos koordinavimo ir kontrolės valdyba

6.

Tarptautinių ryšių valdyba

7.

Kriminalinės žvalgybos mokymo centras (skyriaus teisėmis)

8.

Administravimo valdyba

9.

Informacinių technologijų valdyba

10.

Specialiųjų užduočių 1-oji valdyba

11.

Specialiųjų užduočių 2-oji valdyba

12.

Specialiųjų užduočių 3-ioji valdyba

13.

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 1-oji valdyba (SO1)

14.

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 2-oji valdyba (SO2)

15.

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 3-ioji valdyba (SO3)

16.

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 4-oji valdyba (SO4)

17.

Sunkaus ir organizuoto nusikalstamumo tyrimo 5-oji valdyba (SO5)

 

____________________________________