ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-341 „DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS KURŠĖNŲ KOMUNALINIO ŪKIO ATLIEKAMŲ DARBŲ KAINŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. balandžio 24 d. Nr. T-144

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio 2018 m. balandžio 5 d. raštą Nr. 1-212 „Dėl Kuršėnų miesto kapinių priežiūros vienam arui kainos patvirtinimo“, Šiaulių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-341 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės Kuršėnų komunalinio ūkio atliekamų darbų kainų patvirtinimo“ 1.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

1.1. kapinių tvarkymo darbų kaina:

1.1.1. Kuršėnų mieste – 2,22 Eur už arą;

1.1.2. likusioje Šiaulių rajono savivaldybės teritorijoje – 4,20 Eur už val.“

2. Sprendimas įsigalioja 2018 m. gegužės 1 d.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                     Antanas Bezaras