image001

LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2014 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. V-62 „DĖL VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 12 d. Nr. V-170

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2014 m. balandžio 17 d. įsakymą Nr. V-62 „Dėl Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu preambulę ir ją išdėstau taip:

„Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatymo 7 straipsnio 1 dalies 3 punktu, 7 straipsnio 3 dalimi ir Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3 ir 5 punktais,“.

2. Pakeičiu nurodytu įsakymu patvirtintą Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                                                  Linas Linkevičius

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2014 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. V-62

(Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro

2019 m. birželio 12 d. V-170 redakcija)

 

 

 

 

VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI 

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (toliau – programa) yra Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos (toliau – Ministerija) strateginio veiklos plano dalis. Ji yra įgyvendinama iš Ministerijai patvirtintų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų.

 

2. Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programos įgyvendinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Ministerijos ir Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybių prie tarptautinių organizacijų, konsulinių įstaigų ir specialiųjų misijų (toliau – diplomatinės atstovybės) vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo, programos lėšomis finansuojamų vystomojo bendradarbiavimo projektų (toliau – projektai) administravimo, Ministerijos ir viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros (toliau – CPVA) bendradarbiavimo dėl įsitraukimo į tarptautinių donorų lėšomis finansuojamą vystomojo bendradarbiavimo veiklą, bendrojo finansavimo teikimo ir visuomenės informavimo apie programą tvarką.

3Parama vystymuisi kitais būdais nei per projektus ir bendrąjį finansavimą teikiama vadovaujantis Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 278 „Dėl Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų vystomojo bendradarbiavimo veiklos įgyvendinimo ir humanitarinės pagalbos teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Institucijų tvarkos aprašas), nustatyta tvarka. Pasiūlymus Ministerijos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos teikimo komisijai (toliau – Komisija) dėl paramos vystymuisi kitais būdais teikimo būdų ir priemonių vykdymo teikia Ministerijos Vystomojo bendradarbiavimo departamentas (toliau – Departamentas).

4Apraše vartojamos sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vystomojo bendradarbiavimo ir humanitarinės pagalbos įstatyme (toliau – Įstatymas) ir Institucijų tvarkos apraše.

 

II SKYRIUS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

5. Projektai administruojami vadovaujantis Įstatymu, Institucijų tvarkos aprašu ir Aprašu. Projektams administruoti naudojamos rekomenduojamos formos, reikalingos vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti, patvirtintos užsienio reikalų ministro 2014 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. V-226 „Dėl rekomenduojamų formų, reikalingų vystomojo bendradarbiavimo veiklai įgyvendinti ir informacijai apie suteiktą humanitarinę pagalbą teikti, patvirtinimo.

6Finansiniai reikalavimai projektams, skirtiems dvišalei paramai vystymuisi teikti, yra nustatyti Institucijų tvarkos apraše.

7Projektus administruoja Ministerija ar diplomatinės atstovybės (toliau kartu – tiesiogiai administruojami projektai) arba CPVA. Tiesiogiai administruojami tie projektai, kurie yra išimtinai susiję su diplomatinės tarnybos funkcijomis.

8Komisija sprendžia, kokią programos lėšų dalį skirti tiesiogiai administruojamiems projektams ir kokią programos lėšų dalį skirti projektams, kuriuos administruos CPVA.

 

9Tiesiogiai administruojamų projektų administravimo funkcijas, įskaitant projektų koncepcijų (toliau – koncepcija) ir (arba) projektų paraiškų (toliau – paraiška) administracinį ir turinio vertinimą, atlieka Departamento arba diplomatinių atstovybių darbuotojai, atsakingi už vystomojo bendradarbiavimo veiklos koordinavimą.

10Ministerijos ir CPVA bendradarbiavimo sąlygos, kai projektus administruoja CPVA, nustatomos jungtinės veiklos sutartyje. Šioje sutartyje kartu su Institucijų tvarkos aprašo 19 punkte nurodytomis nuostatomis nurodoma:

10.1. CPVA ir ministerijos darbuotojų darbų pasiskirstymas vertinant paraiškų ir (arba) koncepcijų turinį pagal Aprašo 15.2 papunkčio nuostatas;

10.2. galimybė per metus skelbti daugiau nei vieną kvietimą teikti koncepcijas ir (arba) paraiškas;

10.3kitos Ministerijos ir CPVA bendradarbiavimo sąlygos.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

MINISTERIJOS IR CPVA ADMINISTRUOJAMŲ PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS

 

11Departamentas, vadovaudamasis Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytomis vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis (toliau – Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptys), rengia koncepcijas, kurios bus įtrauktos į kvietimą teikti paraiškas.

12. Departamentas rengia kvietimo teikti koncepcijas ir (arba) paraiškas, pagal kurias vykdoma Ministerijos ir CPVA administruojamų projektų atranka, projektą ir teikia jį tvirtinti Komisijai. Kvietime turi būti nurodytas projekto administratorius (Ministerija arba CPVA), kuriam bus teikiamos koncepcijos ir (arba) paraiškos.

13. Koncepcijos ir (arba) paraiškos pagal Komisijos patvirtintą kvietimą teikiamos lietuvių arba anglų kalba per vieną mėnesį nuo kvietimo teikti koncepcijas ir (arba) paraiškas paskelbimo Ministerijos vykdomai vystomojo bendradarbiavimo veiklai skirtoje interneto svetainėje www.orangeprojects.lt dienos, jeigu Komisija nenurodo kitaip.

14. Administracinis koncepcijų ir (arba) paraiškų vertinimas atliekamas Institucijų tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

15. Koncepcijų ir (arba) paraiškų turinio vertinimą atlieka:

15.1. kai projekto administratorius yra Ministerija – Ministerijos ir atitinkamos diplomatinės atstovybės darbuotojai, nurodyti Aprašo 15.2 papunktyje;

15.2kai projekto administratorius yra CPVA:

15.2.1. vienas CPVA darbuotojas, vienas Departamento darbuotojas, vienas kito atitinkamo Ministerijos administracijos padalinio, kurio atstovas yra Komisijos narys, darbuotojas, ir diplomatinės atstovybės, akredituotos toje valstybėje, kurioje bus įgyvendinamas projektas (jeigu yra), vadovo paskirtas darbuotojas, kai atliekamas koncepcijos turinio vertinimas;

15.2.2. vienas CPVA darbuotojas, vienas Departamento darbuotojas ir vienas kito atitinkamo Ministerijos administracinio padalinio, kurio atstovas yra Komisijos narys, darbuotojas, kai atliekamas paraiškos turinio vertinimas. Nuomonę dėl paraiškos sąmatos pagrįstumo ir kitų aspektų, kurie gali būti svarbūs Komisijai priimant sprendimą, taip pat teikia diplomatinės atstovybės, akredituotos toje valstybėje, kurioje bus įgyvendinamas projektas (jeigu yra), vadovo paskirtas darbuotojas.

16. Vertinimas nėra atliekamas Komisijos patvirtintoms koncepcijoms, kurias parengė Departamentas.

 

17. Koncepcijų ir (arba) paraiškų turinio vertinimo rezultatus Departamentas arba CPVA teikia svarstyti Komisijai.

18. Komisija, įvertinusi pateiktus vertinimo rezultatus:

18.1. sudaro sąrašą koncepcijų, kurių teikėjams siūloma parengti paraišką arba parengti ją su išlyga (toliau – koncepcijų sąrašas). Šiame sąraše prioriteto tvarka taip pat gali būti išskirtos koncepcijos, kurių teikėjams bus siūloma parengti paraišką arba parengti ją su išlyga tais atvejais, kai koncepcijų sąraše esančios koncepcijos teikėjas atsisako parengti paraišką arba jo parengtai paraiškai nėra rekomenduojama pritarti ar pritarti su išlyga (toliau – koncepcijų rezervo sąrašas). Departamentas perduoda koncepcijų sąrašą CPVA, jei ji yra projekto administratorius, arba Institucijų tvarkos aprašo nustatyta tvarka apie Komisijos sprendimą dėl koncepcijų sąrašo sudarymo informuoja koncepcijų teikėjus, jei projekto administratorius yra Ministerija;

18.2. sudaro sąrašą paraiškų, kurioms rekomenduoja pritarti arba pritarti su išlyga ir teikia rekomendaciją Ministerijos kancleriui sprendimui dėl finansavimo skyrimo paraiškoms įgyvendinti priimti. Šiame sąraše išskiriamos paraiškos, kurioms įgyvendinti Komisija rekomenduoja skirti finansavimą iškart. Sąraše gali būti prioriteto tvarka išdėstomos paraiškos, kurioms įgyvendinti Komisija rekomenduoja skirti finansavimą tik esant Aprašo 20 punkte nurodytoms aplinkybėms (toliau – paraiškų rezervo sąrašas) ir jame nustatyta tvarka.

19Atsižvelgdamas į Komisijos rekomendacijas, Ministerijos kancleris priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų paraiškoms įgyvendinti. Jei priimamas sprendimas skirti finansavimą projektų paraiškoms įgyvendinti, Ministerijos kancleris:

19.1su paraiškos teikėju pasirašo projekto įgyvendinimo sutartį, jeigu projektą administruoja Ministerija, arba

19.2su CPVA pasirašo jungtinės veiklos sutarties priedą, kuriuo patvirtina projektų sąrašą, kurio pagrindu CPVA sudaro projektų įgyvendinimo sutartis, jeigu projektus administruoja CPVA.

20Jei įgyvendinant Aprašo 19.1 ir (arba) 19.2 papunkčiuose nurodytus projektus sutaupoma programos lėšų ir (arba) projektams įgyvendinti skiriama papildomų lėšų (toliau kartu – papildomos lėšos), iš jų gali būti skiriamas finansavimas paraiškų rezervo sąraše įrašytoms paraiškoms įgyvendinti. Pirmiausiai projektą įgyvendinti siūloma aukščiausiai paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos teikėjui. Jeigu papildomų lėšų skirta mažiau, negu buvo prašyta aukščiausiai paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos projektui įgyvendinti, paraiškos teikėjui siūloma įgyvendinti projektą su mažesniu finansavimu. Jei paraiškos teikėjas atsisako arba dėl kitų priežasčių nesutinka pasirašyti projekto įgyvendinimo sutarties, projektą įgyvendinti siūloma žemiau paraiškų rezervo sąraše įrašytos paraiškos teikėjui.

21. Paraiškos, parengtos pagal Aprašo 18.1 papunktyje nurodytame koncepcijų sąraše įrašytas koncepcijas, vertinamos Institucijų tvarkos aprašo III skyriuje ir Aprašo antrajame skirsnyje nustatyta tvarka, o Ministerijos kancleris sprendimą dėl finansavimo šiems projektams įgyvendinti skyrimo priima Aprašo 19 punkte nustatyta tvarka.

22Projekto įgyvendinimą prižiūri ir jo pasiektus rezultatus Institucijų tvarkos aprašo nustatyta tvarka vertina Departamento darbuotojai, nurodyti Aprašo 9 punkte, jei projekto administratorius yra Ministerija, arba CPVA darbuotojai, jei projekto administratorius yra CPVA. Jie taip pat teikia projektų vykdymo ataskaitų vertinimus svarstyti Komisijai. Komisija priima sprendimą projekto vykdymo ataskaitai pritarti, pritarti iš dalies arba ją atmesti.

 

23. Komisija, tvirtindama projekto vykdymo ataskaitą ir tarpinę projekto vykdymo ataskaitą (jeigu yra), pripažįsta patirtų išlaidų tinkamumą finansuoti programos lėšomis.

24. Kai projekto vykdymo ataskaitai pritariama ar pritariama iš dalies, projekto vykdytojas privalo grąžinti projekto administratoriui pripažintas netinkamas ir (ar) nepanaudotas, jeigu jos yra, lėšas per veiklų įgyvendinimo patvirtinimo akte nurodytą laiką, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki einamųjų metų gruodžio 1 d., kai projekto administratorius yra Ministerija, o tais atvejais, kai projekto administratorius yra CPVA – ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų iki einamųjų metų gruodžio 1 d. Kai priimamas sprendimas projekto vykdymo ataskaitą atmesti, projekto vykdytojas per Komisijos protokole nurodytą laiką grąžina projekto administratoriui pervestas pinigines lėšas, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

 

25Jei projektas trunka ilgiau negu vienus metus, Komisijos sprendimai dėl projekto vykdymo tarpinio vertinimo priimami šia tvarka:

25.1Komisija, atsižvelgdama į projekto vykdymo tarpinį vertinimą, priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti ir tęsti projektą taip, kaip suplanuota, pritarti jai iš dalies ir tęsti projektą, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, arba ją atmesti ir netęsti projekto;

25.2. jeigu Komisija priima sprendimą pritarti tarpinei projekto vykdymo ataskaitai iš dalies ir tęsti projektą, atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytus pakeitimus, projekto administratorius rengia papildomą susitarimą prie projekto įgyvendinimo sutarties ir derina jį su projekto vykdytoju. Jeigu Komisija priima sprendimą atmesti tarpinę projekto vykdymo ataskaitą ir netęsti projekto, projekto administratorius inicijuoja sutarties nutraukimą sutartyje nustatyta tvarka;

25.3. jeigu Komisija priima sprendimą tarpinei projekto vykdymo ataskaitai pritarti iš dalies arba ją atmesti, sprendimo motyvai ir siūlomi pakeitimai (jeigu yra) nurodomi protokole.

26. Projekto, trunkančio ilgiau negu vienus metus, galutinės ataskaitos vertinamos Aprašo 22 punkte nustatyta tvarka.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

PROJEKTŲ ADMINISTRAVIMAS DIPLOMATINĖSE ATSTOVYBĖSE

 

27. Diplomatinės atstovybės projektus administruoja siekdamos reaguoti į trumpalaikius valstybių, kuriose (arba kurioms) diplomatinės atstovybės yra akredituotos, ir kitų valstybių partnerių (jeigu vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdo atstovybės prie tarptautinių organizacijų) poreikius vystomojo bendradarbiavimo politikos srityje.

28. Sprendimą dėl galimybės konkrečioms diplomatinėms atstovybėms vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklą arba dėl vykdomos vystomojo bendradarbiavimo veiklos stabdymo priima Komisija. Diplomatinei atstovybei apie Komisijos sprendimą pranešama per 10 darbo dienų po sprendimo priėmimo.

29. Jeigu Komisija priima sprendimą leisti diplomatinei atstovybei vykdyti vystomojo bendradarbiavimo veiklą, diplomatinė atstovybė kasmet atlieka valstybės, kurioje (arba kuriai) yra akredituota, arba kitos valstybės partnerės (jeigu vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdo atstovybė prie tarptautinės organizacijos) vystomojo bendradarbiavimo poreikių analizę ir parengia vystomojo bendradarbiavimo veiklos planą, kurį teikia suderinti Departamentui.

30. Departamentas, atsižvelgdamas į diplomatinių atstovybių vystomojo bendradarbiavimo veiklos planus (toliau – veiklos planai), kasmet parengia pasiūlymą dėl diplomatinių atstovybių vystomojo bendradarbiavimo veiklos finansavimo ir teikia jį svarstyti Komisijai. Komisija, įvertinusi veiklos planus ir šiame punkte nurodytą pasiūlymą, teikia rekomendacijas Ministerijos kancleriui dėl finansavimo skyrimo veiklos planams įgyvendinti.

31. Diplomatinių atstovybių vystomojo bendradarbiavimo veikla finansuojama ir už lėšų panaudojimą atsiskaitoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų išlaidų sąmatos sudarymo, vykdymo ir finansų apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2005 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-5 „Dėl Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir atstovybių prie tarptautinių organizacijų išlaidų sąmatos sudarymo, vykdymo ir finansų apskaitos taisyklių“, nustatyta tvarka.

32. Vystomojo bendradarbiavimo veiklai vykdyti diplomatinė atstovybė sudaro vystomojo bendradarbiavimo komisiją (toliau – atstovybės komisija). Atstovybės komisiją rekomenduojama sudaryti iš ne mažiau kaip trijų diplomatinės atstovybės darbuotojų. Atstovybės komisijos funkcijos, narių teisės ir pareigos, darbo organizavimo tvarka nustatoma atstovybės komisijos nuostatuose, kuriuos tvirtina diplomatinės atstovybės vadovas.

33. Diplomatinės atstovybės, kuriose nėra galimybės sudaryti atstovybės komisijos, vadovaujasi Komisijos sprendimais ir rekomendacijomis.

34. Diplomatinės atstovybės administruojamų projektų atranka Institucijų tvarkos aprašo nustatyta tvarka vykdoma pagal diplomatinės atstovybės vadovo įsakymu patvirtintą kvietimą teikti paraiškas.

35. Vadovaudamasis Vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptimis, kvietimą teikti paraiškas diplomatinėje atstovybėje rengia ir diplomatinės atstovybės vadovui tvirtinti teikia diplomatinės atstovybės darbuotojas, kuriam pavesta koordinuoti vystomojo bendradarbiavimo veiklą. Šį darbuotoją diplomatinės atstovybės vadovas paskiria savo įsakymu.

36. Paraiškos diplomatinei atstovybei teikiamos lietuvių arba anglų kalba. Paraiškos diplomatinei atstovybei taip pat gali būti teikiamos ir kita užsienio kalba, jeigu tokią galimybę diplomatinė atstovybė numatė kvietime teikti paraiškas.

37. Paraiškas diplomatinei atstovybei gali teikti:

37.1Lietuvos Respublikos fiziniai ir juridiniai asmenys;

37.2valstybės, kurioje (arba kuriai) diplomatinė atstovybė yra akredituota, juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys;

37.3valstybių partnerių juridiniai asmenys, kitos organizacijos, jų padaliniai ir fiziniai asmenys (jeigu vystomojo bendradarbiavimo veiklą vykdo diplomatinė atstovybė prie tarptautinės organizacijos).

38. Paraiškų turinio vertinimo rezultatus svarsto atstovybės komisija arba Komisija. Atstovybės komisija ar Komisija sudaro sąrašą paraiškų, kurioms rekomenduoja pritarti, pritarti su išlyga arba atmesti, ir teikia rekomendaciją diplomatinės atstovybės vadovui sprendimui dėl finansavimo skyrimo paraiškoms įgyvendinti priimti. Šiame sąraše Aprašo 18.2 papunktyje nustatyta tvarka gali būti išskiriamas paraiškų rezervo sąrašas.

39. Atsižvelgdamas į atstovybės komisijos ar Komisijos rekomendaciją, diplomatinės atstovybės vadovas priima sprendimą dėl finansavimo skyrimo projektų paraiškoms įgyvendinti ir sudaro sutartį su projekto vykdytoju.

40. Projekto įgyvendinimą prižiūri ir jo pasiektus rezultatus Institucijų tvarkos aprašo nustatyta tvarka vertina diplomatinės atstovybės darbuotojas, kuriam pavesta koordinuoti vystomojo bendradarbiavimo veiklą.

41. Pagal projektų įgyvendinimo sutartis projektus finansuoja ir mokėjimus projekto vykdytojui vykdo diplomatinė atstovybė. Jeigu projekto vykdytojas yra Lietuvos Respublikos fizinis arba juridinis asmuo, diplomatinė atstovybė raštu gali kreiptis į Ministerijos Finansų departamentą su prašymu pervesti lėšas projekto vykdytojui pagal sudarytą projekto įgyvendinimo sutartį arba projekto veiklų įgyvendinimo aktą. Tokiu atveju ji turi pateikti projekto įgyvendinimo sutarties arba projekto veiklų įgyvendinimo akto originalą ar patvirtintą kopiją.

42. Diplomatinė atstovybė kaupia ir sistemina informaciją apie projektų įgyvendinimą, saugo susirašinėjimą su projektų vykdytojais, koncepcijas ir paraiškas, sutartis, vykdymo ataskaitas ir projektų išlaidas pagrindžiančius dokumentus, jeigu jie neturi būti perduoti Ministerijos Finansų departamentui.

43. Diplomatinė atstovybė ne vėliau kaip iki einamųjų metų liepos 15 d. Departamentui pateikia informaciją apie projektų įgyvendinimo eigą ir panaudotas lėšas.

44. Projekto vykdymo ataskaitos vertinimai teikiami svarstyti atstovybės komisijai ar Komisijai, kuri priima sprendimą projekto vykdymo ataskaitai pritarti, pritarti iš dalies ar atmesti. Kai priimamas sprendimas projekto vykdymo ataskaitai pritarti iš dalies ar ją atmesti, sprendime nurodomi motyvai. Atstovybės komisija ar Komisija pripažįsta išlaidų tinkamumą finansuoti programos lėšomis.

45. Kai priimamas sprendimas projekto vykdymo ataskaitai pritarti arba pritarti iš dalies, diplomatinės atstovybės vadovas su projekto vykdytoju pasirašo veiklų įgyvendinimo patvirtinimo aktą, kuriame nurodomos projekto vykdytojo grąžintinos lėšos, jeigu jos yra, ir grąžinimo terminas (bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki einamųjų metų gruodžio 1 d.).  Kai priimamas sprendimas projekto vykdymo ataskaitą atmesti, projekto vykdytojas per atstovybės komisijos ar Komisijos protokole nurodytą laiką grąžina pervestas pinigines lėšas, bet ne vėliau kaip prieš 5 darbo dienas iki einamųjų metų gruodžio 1 d.

46. Diplomatinė atstovybė ne vėliau kaip iki gruodžio 1 d. Departamentui pateikia informaciją apie einamaisiais metais panaudotas lėšas.

47Diplomatinė atstovybė parengia ir iki kitų metų sausio 31 d. Departamentui pateikia praėjusių metų diplomatinės atstovybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitą. Joje turi būti nurodyta:

47.1bendras gautų paraiškų skaičius, kiek paraiškų buvo patvirtinta ir kiek atmesta;

47.2trumpa informacija apie vykdytus projektus ir jų rezultatus;

47.3įvertinimas, kokį poveikį vykdyti projektai turėjo valstybei, kurioje (arba kuriai) diplomatinė atstovybė yra akredituota, arba valstybei partnerei, kuriai skirtus projektus vykdė atstovybė prie tarptautinės organizacijos;

47.4problemos, su kuriomis buvo susidurta įgyvendinant projektus, ir pasiūlymai, kaip jų išvengti ateityje (jeigu buvo).

47.5. trumpa informacija apie diplomatinei atstovybei skirtas ir panaudotas lėšas;

 

48Diplomatinės atstovybės vystomojo bendradarbiavimo veiklos ataskaitą, atsižvelgdama į Departamento rekomendacijas, vertina Komisija.

 

III SKYRIUS

ĮSITRAUKIMAS Į TARPTAUTINIŲ DONORŲ LĖŠOMIS FINANSUOJAMĄ VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO VEIKLĄ

 

49. Ministerija dalyvauja tarptautinių donorų finansuojamuose vystomojo bendradarbiavimo projektuose ir pagal kompetenciją konsultuoja dalyvavimu tokiuose projektuose suinteresuotas valstybės ir savivaldybių institucijas ir įstaigas (toliau – institucija), nevyriausybines ir verslą vienijančias organizacijas.

50. CPVA renka ir savo interneto svetainėje skelbia informaciją apie numatomus skelbti ir (arba) paskelbtus tarptautinių donorų, valstybių partnerių ir paramos sričių konkursus. Prireikus informacija apie konkursus institucijoms gali būti platinama ir kitais būdais (elektroniniu paštu, telefonu).

51. Ministerija, vykdydama nacionalinio Europos Sąjungos (toliau – ES) Dvynių programos koordinatoriaus funkcijas, yra atsakinga už:

51.1. kontaktų su Europos Komisija palaikymą ES Dvynių programos klausimais;

51.2. Lietuvos atstovavimo Europos Komisijos organizuojamuose ES Dvynių programos tinklo renginiuose užtikrinimą;

51.3. bendradarbiavimą su diplomatinėmis atstovybėmis ES Dvynių projektų paraiškų parengimo ir pristatymo, taip pat įgyvendinamų ES Dvynių projektų matomumo užtikrinimo klausimais;

51.4. nacionalinio ES Dvynių programos tinklalapio priežiūrą;

51.5. sprendimų dėl įgaliotosios institucijos statuso priėmimą ir informacijos apie priimtą sprendimą perdavimą Europos Komisijai.

52. CPVA, vykdydama Įstatymo 7 straipsnio 3 dalies 2 ir 3 punktuose numatytas funkcijas, atlieka ES Dvynių programos administratoriaus funkcijas ir yra atsakinga už:

52.1. projektų kvietimų ir kitos susijusios informacijos platinimą institucijoms;

52.2. nacionalinio ES Dvynių programos kontaktinių asmenų tinklo institucijose atnaujinimą ir plėtrą;

52.3. pagalbą pasiūlymą rengiančioms institucijoms sudaryti konsorciumą;

52.4. institucijos (-ų) parengto projekto pasiūlymo atitikties ES Dvynių programos vadove nurodytiems projektų tinkamumo kriterijams (pagal Dvynių vadovo priedus C6 ir C6bis) vertinimą ir parengto projekto pasiūlymo pateikimą Europos Komisijai ar kitai atsakingai institucijai;

52.5. institucijų konsultavimą dėl įgaliotosios institucijos statuso ir išvados dėl įgaliotosios institucijos statuso pateikimą Ministerijai;

52.6. institucijų darbuotojų mokymų ir (ar) metodinės medžiagos apie projektų rengimą ir įgyvendinimą rengimą.

53. CPVA prašymu Ministerija gali prisidėti prie Aprašo 52 punkte nurodytų funkcijų atlikimo.

 

IV SKYRIUS

BENDROJO FINANSAVIMO TEIKIMAS

 

54. Ministerija gali teikti bendrąjį finansavimą tarptautiniams projektams ar programoms iš programos lėšų. Informacija apie bendrąjį finansavimą skelbiama Ministerijos vykdomai vystomojo bendradarbiavimo veiklai skirtoje interneto svetainėje (www.orangeprojects.lt). Šioje interneto svetainėje nurodomas Departamento nustatytas terminas, per kurį institucijos, nevyriausybinės ir verslą vienijančios organizacijos Ministerijai raštu gali teikti prašymus skirti bendrąjį finansavimą (toliau – prašymas). Prašyme nurodoma prašoma skirti bendrojo finansavimo suma. Kartu su prašymu pateikiama kitam donorui teikto projekto ar programos paraiškos kopija ir patvirtinimas, kad institucijos, nevyriausybinės ar verslą vienijančios organizacijos (toliau – prašymą pateikęs subjektas) paraiška buvo atrinkta tam projektui ar programai įgyvendinti. Prašymai, pateikti nesilaikant Departamento nustatyto termino, nenagrinėjami.

55. Departamentas gali paprašyti prašymą pateikusio subjekto per 5 darbo dienas nuo Departamento kreipimosi išsiuntimo pateikti klausimo svarstymui reikalingą papildomą informaciją. Departamentas, gavęs reikalingą informaciją, klausimą dėl bendrojo finansavimo skyrimo teikia svarstyti Komisijai, kuri teikia rekomendaciją Ministerijos kancleriui dėl viso ar dalinio bendrojo finansavimo programai ar projektui skyrimo. Jei per šiame punkte nurodytą terminą prašymą pateikęs subjektas nepateikia Departamentui reikalingos papildomos informacijos, prašymas nenagrinėjamas.

56. Apie Ministerijos sprendimą dėl bendrojo finansavimo Departamentas prašymą pateikusį subjektą informuoja ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo Aprašo 54 punkte nurodyto termino teikti prašymus pabaigos dienos.

57. Jeigu Ministerijos kancleris priima sprendimą skirti visą ar dalinį bendrąjį finansavimą, tarp Ministerijos ir prašymą pateikusio subjekto sudaroma sutartis. Joje nurodomi projekto ar programos įgyvendinimo terminai, kokiomis dalimis vykdytojui bus pervedamas Ministerijos skirtas bendrasis finansavimas ir kaip vykdytojas atsiskaitys už projekto ar programos įgyvendinimą.

58. Už projektų ar programų bendrojo finansavimo lėšų panaudojimą atsiskaitoma pagal užsienio reikalų ministro patvirtintą formą. Projekto ar programos vykdytojas Ministerijai turi grąžinti nepanaudotas ar ne pagal paskirtį panaudotas bendrojo finansavimo lėšas.

 

V SKYRIUS

VISUOMENĖS INFORMAVIMAS APIE PROGRAMOS ĮGYVENDINIMĄ

 

59. Departamentas informaciją apie programą ir jos įgyvendinimą skelbia Ministerijos interneto svetainėje (www.urm.lt) ir Ministerijos vykdomai vystomojo bendradarbiavimo veiklai skirtoje interneto svetainėje (www.orangeprojects.lt).

60. Informacija apie diplomatinės atstovybės administruojamus projektus skelbiama diplomatinės atstovybės interneto svetainėje.

61. Teikiant dvišalę paramą vystymuisi, sutartyje turi būti numatyta, kad projekto vykdytojas informaciją apie vykdomus projektus po sutarties pasirašymo skelbtų savo interneto svetainėje (jeigu yra), taip pat, jeigu yra galimybė, viešintų kitose visuomenės informavimo priemonėse, naudodamas Ministerijos ar diplomatinės atstovybės ir programos logotipus ir nurodydamas, kad projektas finansuojamas iš programos lėšų, ir kitais būdais užtikrintų programos matomumą projekte.

 

__________________