LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMO FINANSAVIMO SKYRIMO PROJEKTUI

NR. 06.2.1-TID-R-511-51-0004 „BIRŽŲ MIESTO D. POŠKOS–J. ŠIMKAUS–P. JAKUBĖNO IR ŽVEJŲ–EŽERO GATVIŲ REKONSTRAVIMAS“

 

2022 m. gegužės 11 d. Nr. 3-245

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą, taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 528 „Dėl atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą ir rengiantis įgyvendinti 2021–2027 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programą“, 6.2.11 papunkčiu ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 1K-316 „Dėl Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių patvirtinimo“, 196.3 papunkčiu ir 206 punktu, atsižvelgdamas į 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1, patvirtinto Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2016 m. balandžio 25 d. įsakymu Nr. 3-140(1.5 E) „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 06.2.1-TID-R-511 priemonės „Vietinių kelių vystymas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo Nr. 1 patvirtinimo“, 62 punktą, Panevėžio regiono projektų sąrašą, patvirtintą Panevėžio regiono plėtros tarybos 2016 m. lapkričio 30 d. sprendimu Nr. 51/4S-49 „Dėl 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ įgyvendinimo priemonės Nr. 06.2.1-TID-R-511 „Vietinių kelių vystymas“ iš ES struktūrinių fondų lėšų siūlomų bendrai finansuoti Panevėžio regiono projektų sąrašo Nr. 06.2.1-TID-R-511-51 patvirtinimo“, viešosios įstaigos Centrinės projektų valdymo agentūros 2022 m. gegužės 3 d. raštu Nr. 2022/2-2133 „Dėl išvados dėl prašymo skirti papildomą finansavimą pateikimo“ pateiktą išvadą dėl prašymo skirti papildomą finansavimą:

1. Skiriu šio įsakymo priede nurodytam projektui papildomą nustatyto dydžio finansavimą iš 2014−2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 6 prioriteto „Darnaus transporto ir pagrindinių tinklų infrastruktūros plėtra“ 6.2.1 konkrečiam uždaviniui „Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones“ įgyvendinti valstybės biudžete Susisiekimo ministerijai pagal programos „Transporto ir ryšių politikos įgyvendinimas“ (programos kodas 10.001) priemonę „Finansuoti vietinės reikšmės kelių, ekologiško viešojo transporto plėtrą ir darnaus judumo priemonių įgyvendinimą savivaldybėse“ (programos priemonės kodas 10.001.11.01.09); finansavimo šaltinis 1.3.2.7.1 („2014−2020 m. ES struktūrinė parama“); išlaidų klasifikacija pagal valstybės funkcijas 4.5.1.2 („Kelių transporto plėtra, kontrolė ir priežiūra“); ekonominė klasifikacija 2.9.2.2.1.01 („Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms“) numatytų lėšų.

2. Informuoju, kad šis sprendimas gali būti apskųstas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Susisiekimo ministras                                                                                                Marius Skuodis