LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 m. RUGSĖJO 10 d. įsakymo nr. 1v-714 „dėl PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2017 m. spalio 25 d. Nr. 1V-734

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Panevėžio regiono integruotą teritorijų vystymo programą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. 1V-714 „Dėl Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos patvirtinimo“:

1.  Pakeičiu 2 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

2.  Pakeičiu 3 priedą ir jį išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                                                             Eimutis Misiūnas

 

 

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

2 priedas

 

 

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO TERITORIJOS VYSTYMO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR PRIEMONĖS

 

1.  Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę

1.       Nustatant tikslą, atlikus stiprybių, silpnybių, galimybių ir grėsmių (toliau – SSGG) analizę, nustatytos problemos (silpnybės) „Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, „Neefektyvi susisiekimo sistema (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“ sprendžiamos išnaudojant galimybes „Panevėžio regioną kertanti į Europos greitkelių sistemą įeinanti automagistralė Via Baltica, plėtojama Panevėžio miesto LEZ padidins Panevėžio regione esančių tikslinių teritorijų investicinį patrauklumą“ ir „Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa“ bei šalinant grėsmę „Lietuvos eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susiję ekonominiai veiksniai sukels ekonominius sunkumus verslui“. Tikslinių teritorijų geografinė padėtis palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų (stiprybė) sudaro prielaidas minėtų silpnybių (problemų) sumažinimui, grėsmių sušvelninimui ir galimybių išnaudojimui.

2.       Įvertinti alternatyvūs tikslai: Padidinti užimtųjų skaičių panaudojant esamą apleistą ir nenaudojamą infrastruktūrą trūkstamų bei naujų paslaugų kūrimui ir verslo plėtrai“ ir „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“. Tikslų alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: tikslas „Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę“ yra optimalus.

3.       Tikslui priskirtas efekto rodiklis: vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis, lyginant su šalies vidurkiu, procentais. Numatyta, kad vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis mažės ir 2023 m. bus ne didesnis, kaip 115 proc. šalies vidurkio.

 

Programos efektas:

Kodas

Efekto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė (2013 m.)

Siekiama reikšmė  (2020 m.)

Siekiama reikšmė (2023 m.)

1-E-1

Vidutinis - Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais.

131

120

115

 

Programos rezultatai:

Kodas

Rezultato rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

Pradinė reikšmė

(2013 m.)

Siekiama reikšmė

(2020 m.)

Siekiama reikšmė

(2023 m.)

1-R-1

Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur

0

4580,00

 

9159,07

1-R-2

Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt.

16,80

16,75

17,50

1-R-3

Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai.

58,78

60,74

61,28

 

Programos efekto ir rezultatų pasiekimo grafikas

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1-E-1

Vidutinis Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse registruotas nedarbo lygis lyginant su šalies rodikliu, procentais

129

128

126

125

123

122

120

118

116

115

1-R-1

Pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas, tūkst. Eur

0

0

0

800,00

2190,07

3090,00

4580,00

6200,00

8450,00

9159,07

1-R-2

Veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000- ui gyventojų, skaičius, vnt.

16,92

14,62

14,98

15,35

15,86

16,12

16,75

17,08

17,26

17,50

1-R-3

Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai.

59,14

59,50

59,64

59,95

60,20

60,45

60,74

60,98

61,18

61,28

 

1.1.    Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui

1. Uždaviniu siekiama išnaudoti atlikus SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono stiprybę – tikslinių teritorijų geografinę padėtį, kuri palanki verslo plėtrai ir investicijų pritraukimui dėl nesunkiai pasiekiamų esančių Panevėžio, Vilniaus ir Rygos miestų rinkų; naujų investicijų pritraukimas ir ekonominės veiklos įvairovės didėjimas mažins grėsmę, kad eksporto kritimas dėl pasaulio ekonomikos sulėtėjimo, su Rusijos ir Ukrainos konfliktu susijusių veiksnių sukels ekonominius sunkumus Panevėžio regiono pramonės įmonėms.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai „Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui“ „Pritaikyti neišnaudotas teritorijas Biržų ir Kupiškio miestuose investicijų pritraukimui“ ir „Padidinti Biržų ir Kupiškio miestų konkurencingumą komercinei veiklai pritaikant nenaudojamus pastatus“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: pritrauktos papildomos materialinės investicijos į tikslines teritorijas. Planuojama, kad 2023 m. į Panevėžio regiono tikslines teritorijas bus pritraukta ne mažiau nei 9159,07 tūkst. Eur papildomų materialinių investicijų.

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas,

matavimo vienetai

Siekiama reikšmė

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.1-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

0

 

643

 

643

 

643

 

643

 

643

 

643

 

643

 

643

1.1-P-2

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, vnt.

0

0

0

1

3

5

9

10

10

10

1.1-P-3

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt.

0

0

5

20

35

50

60

60

60

60

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.1.1.(v) Viešųjų materialinių ir (ar) nematerialinių investicijų (ES, valstybės, savivaldybių biudžetų ir kitų viešųjų lėšų) lėšomis numatomos įgyvendinti priemonės (kurios programos veiksmų plane bus detalizuotos iki veiksmų) (toliau – viešųjų investicijų priemonės):

 

 

 

 

1.1.1.1.  Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas

 

122

 

122

 

104

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 643 m2

 

1.1.2. Priemonės siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.1.2.1. Vietinių įsidarbinimo galimybių gerinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (tikslinės grupės – bedarbiai, ilgalaikiai bedarbiai, neaktyvūs asmenys, jaunimas. Numatomos veiklos – neformalios verslumą skatinančios iniciatyvos, užimtumą skatinančios veiklos. Numatomas rezultatas – padidės tikslinių grupių asmenų  verslumas bei pagerės įsidarbinimo galimybės).

X

X

X

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, 514 vnt.

1.1.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per konkurso būdu atrenkamus veiksmus

 

 

 

 

1.1.3.1. Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (įmonių naudojamų technologijų ir procesų modernizavimas maisto pramonės, medžio apdirbimo ir transporto pramonės, pervežimų paslaugų teikimo, maitinimo paslaugų teikimo, automobilių remonto ir techninio aptarnavimo paslaugų teikimo, virvių pynimo, baldų gamybos, siuvimo, turizmo paslaugų, statybos, mašinų gamybos ir metalo apdirbimo pramonės bei kituose sektoriuose)

X

X

X

Subsidijas gaunančių įmonių skaičius, 10 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

 

122

 

122

 

104

 

 

1.2. Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą

1. Įgyvendinant uždavinį numatyta spręsti atlikus SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono problemą (silpnybę) Panevėžio regiono tikslinių teritorijų mažas patrauklumas gyventi riboja ir verslo plėtros galimybes“, išnaudojant galimybę „Gerėjanti padėtis darbo rinkoje ir didesnis realusis darbo užmokestis skatins gyventojų aktyvumą ir didėjantį privatų vartojimą“. Tinkamai išnaudojus šią galimybę uždavinio įgyvendinimo naudą gaus ekonomikos sektoriai, paremti vidaus paklausa (vietos gyventojų aptarnavimu).

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“, „Vystyti gyventojų traukos zonas atnaujinant miestų viešąsias erdves“ ir „Pagerinti sąlygas verslumui plėtojant Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestų centrines dalis“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: veikiančių ūkio subjektų, tenkančių 1000-ui gyventojų, skaičius, vnt. Planuojama, kad 2023 m. Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse 1000-ui gyventojų teks 17,50 veikiančių ūkio subjektų.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.2-P-1

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, m2

0

 

500

1200

10100

70200

 

106395,85

 

129010,85

 

129010,85

 

129010,85

1.2-P-2

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, vnt.

0

0

300

500

1400

1800

2000

2000

2000

2000

1.2-P-3

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, km

0

0

0,200

0,600

1,100

1,495

1,495

1,495

1,495

1,495

1.2-P-4

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus

0

0

1100

3100

3100

3100

3100

3100

3100

 

3100

 

1.2-P-5

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, vnt.

0

0

1

4

9

 

12

 

13

 

14

 

14

 

14

1.2-P-6

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0,600

3,470

4,920

5,321

5,321

5,321

5,321

 

5,321

 

1.2-P-7

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų, ir (ar) trasų ilgis, km

0

0

0,200

1,500

2,700

2,900

3,025

3,025

3,025

 

3,025

 

1.2-P-8

BIVP projektų veiklų dalyviai (įskaitant visas tikslines grupes), skaičius, vnt.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1028

1.2-P-9

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, m2

0

0

0

0

0

0

600

600

600

600

 

Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.2.1.Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.2.1.1. Biržų miesto traukos zonos tarp Agluonos upės, Gimnazijos g., Maironio g., Vilniaus g., Rinkos g., Apaščios upės vystymas siekiant gerinti gyvenimo kokybę ir didinti verslumą: buvusios estrados teritorijos konversija; viešųjų erdvių regioninio parko ir piliavietės teritorijose modernizavimas; gyvenamosios aplinkos gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose gerinimas; sporto aikštyno prie „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas; vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas; muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūros modernizavimas; nenaudojamo kitos paskirties pastato pritaikymas kultūros reikmėms; gatvių rekonstravimas; pilies tilto kapitalinis remontas.

7 592

7592

6 200

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 95 000  m2

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigos, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 2 vnt.

Rekonstruotų vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo tinklų ilgis, 1,495 km

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 400 vnt.

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,317 km

1.2.1.2. Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms; autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas.

 

 

2 844

 

2 844

 

2 418

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 21 995 m2

 

Pastatyti arba atnaujinti viešieji arba komerciniai pastatai miestų vietovėse, 600 m2

1.2.1.3. Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui; Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g.; transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g.

 

 

1 094

 

1 094

933

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 1 587m2

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,126 km

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,770 km

1.2.1.4. Centrinės Pasvalio dalies pritaikymas verslo ir gyventojų poreikiams: viešosios infrastruktūros plėtra, muziejaus modernizavimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje, transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g.

1 076

1 076

915

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 6 488,85 m2

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 2000 vnt.

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 8 vnt.

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir  trasų ilgis, 0,970 km

1.2.1.5. Centrinės Rokiškio miesto dalies ir jos prieigų vystymas ir pritaikymas verslo bei gyventojų poreikiams: urbanistinės teritorijos tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra; Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba; Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas, Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas, vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje; sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba, pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Vilties ir Aušros g.

3634

3634

2297

Sukurtos arba atnaujintos atviros erdvės miestų vietovėse, 3 980 m2

Švietimo ir kitų švietimo teikėjų įstaigų, kuriose pagal veiksmų programą ERPF lėšomis sukurta ar atnaujinta ne mažiau nei viena edukacinė erdvė, 4 vnt.

Numatomo apsilankymų remiamuose kultūros ir gamtos paveldo objektuose bei turistų traukos vietose skaičiaus padidėjimas, apsilankymai per metus, 700 vnt.

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 1,19 km

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 1,285km

 

1.2.2. Priemonės, kurių įgyvendinimui numatomos naudoti finansinės priemonės:

 

 

 

 

1.2.2.1. Daugiabučių namų kvartalų renovacija (didinant energijos vartojimo efektyvumą) Biržų ir Kupiškio miestuose.

45 584

45584

13 675

Namų ūkių, priskirtų geresnei energijos vartojimo efektyvumo klasei, skaičius, 2 000 vnt.

1.2.3. Priemonės, siūlomos įgyvendinti per bendruomenės inicijuotos vietos plėtros iniciatyvą:

 

 

 

 

1.2.3.1. Bendruomenių socialinės integracijos didinimas įgyvendinant vietos plėtros strategijas Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose (tikslinės grupės – pagyvenę asmenys, socialinės rizikos asmenys, savanoriai, bendruomenių nariai ir kt.; numatomos veiklos – mokymų, tarpininkavimo ir kitos veiklos. Numatomas rezultatas – sumažės tikslinių grupių asmenų socialinė atskirtis).

X

X

X

BIVP projektų veiklų dalyvių (įskaitant visas tikslines grupes) skaičius, 514 vnt.

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

 

61824

 

61824

 

26435

 

 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus

1. Uždavinys iškeltas įvertinus atliktos SSGG analizę nustatytą Panevėžio regiono silpnybę (problemą) – neefektyvią susisiekimo sistemą (žemesniųjų kategorijų kelių tinkle)“; prielaidas problemos sprendimui sudaro galimybė, kad Panevėžio regiono tikslinėse teritorijose didės alternatyvių automobiliams keliavimo būdų ir priemonių paklausa. Šią paklausą patenkinus, transporto sistema funkcionuos racionaliau ir turės mažesnį poveikį aplinkai.

2. Įvertinti alternatyvūs uždaviniai: „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“, „Plėtoti aplinkai draugiško transporto infrastruktūrą Biržų, Pasvalio ir Rokiškio miestuose“ ir „Pagerinti darbo vietų pasiekiamumą didinant mobilumo galimybes“, kuriuos galima įgyvendinti skirtingomis priemonėmis. Uždavinio alternatyvų pasirinkimo įvertinimo išvada: uždavinys „Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą, skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus“ yra optimalus.

3. Uždaviniui priskirtas rezultato rodiklis: Darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, procentai. Planuojama, kad darbingo amžiaus gyventojų dalis nuo gyventojų skaičiaus savivaldybėse, kuriose įgyvendinamos integruotos teritorinės investicijos, didės ir 2023 m. pasieks 61,28  proc.

 

Produktų sukūrimo grafikas (kaupiamuoju būdu):

Kodas

Rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai

 

 

 

 

Siekiama reikšmė

 

 

 

 

 

 

2014 m.

2015 m.

2016 m.

2017 m.

2018 m.

2019 m.

2020 m.

2021 m.

2022 m.

2023 m.

1.3-P-1

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, vnt.

0

0

0

2

4

4

4

4

4

4

1.3-P-2

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, km

0

0

0

2,035

6,87

6,87

6,87

6,87

6,87

6,875

1.3-P-3

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, km

0

0

0,216

0,470

0,780

0,987

0,987

0,987

0,987

0,987

 


Uždavinio įgyvendinimo priemonės:

Lėšų poreikis (tūkst. eurų)

Iš jų viešosios lėšos (tūkst. eurų)

Iš jų ES lėšos (tūkst. eurų)

Sukuriamas produktas (produkto rodiklio pavadinimas, matavimo vienetai, kiekybinė reikšmė)

1.3.1. Viešųjų investicijų priemonės:

 

 

 

 

1.3.1.1. Viešojo transporto plėtojimas Biržų, Pasvalio ir Rokiškio rajonų savivaldybėse.

 

940,51

 

940,51

 

799,44

Įsigytos naujos ekologiškos viešojo transporto priemonės, 4 vnt.

1.3.1.2. Pėsčiųjų ir dviračių takų įrengimas Biržų mieste didinant verslo ir bendruomenės poreikiams naudojamų objektų pasiekiamumą.

156

156

76

Įrengtų naujų dviračių ir (ar) pėsčiųjų takų ir trasų ilgis, 0,987 km

1.3.1.3. Biržų g. Pasvalio mieste (pagrindinės gatvės) rekonstrukcija skatinant miesto sąveiką su aplinkinėmis teritorijomis.

816

816

693

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 2,035 km

1.3.1.4. „Mobilumo sąlygų gerinimas Panevėžio rajono savivaldybės gyvenamosiose vietovėse“.

1 390,92

1390,92

1 182,28

Bendras rekonstruotų arba atnaujintų kelių ilgis, 4,840 km

Lėšų poreikis uždaviniui įgyvendinti:

 

3303,43

 

3303,43

 

2750,72

 

 

_________________________

 

 

Panevėžio regiono integruotos teritorijų vystymo programos

3 priedas

 

 

PANEVĖŽIO REGIONO INTEGRUOTOS TERITORIJŲ VYSTYMO PROGRAMOS VEIKSMŲ PLANAS

 

1. Tikslas: Sumažinti nedarbo lygį didinant ekonominį aktyvumą ir gerinant gyvenimo kokybę

 

1.1. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų patrauklumą investicijoms ir darbo vietų kūrimui

 

1.1.1v Veiksmas: Gamybinės teritorijos, esančios Krantinės g., Kupiškio mieste, konversija, prielaidų privačioms investicijoms sudarymas (aplinką žalojančių statinių griovimas, teritorijos sutvarkymas, inžinerinių tinklų perkėlimas, rekonstrukcija ir įrengimas, privažiavimų įrengimas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

 

2016

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.1.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

121 993,15

 

12 199

 

12 199

 

6 100

 

6 100

-

-

-

-

 

103 694

 

 

Iš viso pagal 1.1 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

121 993

12 199

12 199

6 100

6 100

-

-

-

-

103 694

 

1.2.Uždavinys: Vystyti traukos centrus Biržų, Kupiškio, Pasvalio ir Rokiškio miestuose, siekiant skatinti smulkaus ir vidutinio verslo plėtrą bei didinti gyvenamosios aplinkos patrauklumą

 

1.2.1v Veiksmas: Buvusios Biržų miesto estrados teritorijos konversija, pritaikant teritoriją socialinei infrastruktūrai ir bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas privačioms investicijoms (pėsčiųjų takų, poilsio, žaidimų aikštelių, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo, pėsčiųjų tilto per Apaščios upę, infrastruktūros, reikalingos sezoninėms prekybos ar paslaugų vietoms sukurti, įrengimas, želdinių sodinimas, Reformatų g. rekonstrukcija (trinkelių dangos įrengimas)) (veiksmo santrumpa Buvusios Biržų m. estrados teritorijos konversija, pritaikymas soc. infrastruktūrai, bendruomenės veiklai, sudarant prielaidas priv. investicijoms)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos :

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

2 254 433

169 082

169 082

169 083

169 083

-

-

-

-

      1 916 268

 

1.2.2v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų mieste, regioninio parko teritorijoje, modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veiklai,  laisvalaikio užimtumui ir poilsiui (J. Janonio aikštės rekonstrukcija: esamos dangos pakeitimas, pėsčiųjų takų, apšvietimo, želdinių sutvarkymas; skvero Kęstučio g. 1 įrengimas: pėsčiųjų takų, grindinių, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 546 359

115 977

115 977

115 977

115 977

-

-

-

-

1 314 405

 

1.2.3v Veiksmas: Viešųjų erdvių Biržų miesto piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui (teritorijos prie buvusio technikos sporto klubo pastato ir sporto mokyklos pastato sutvarkymas: pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, universalios sporto aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas; automobilių stovėjimo aikštelių prie pilies modernizavimas: 1 automobilių stovėjimo aikštelės rekonstrukcija, 1 automobilių stovėjimo aikštelės įrengimas, apšvietimo įrengimas) (veiksmo santrumpa Viešųjų erdvių Biržų m. piliavietės teritorijoje ir prieigose modernizavimas, pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui, laisvalaikio užimtumui)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2021

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 023 584

76 769

76 769

76 769

76 769

-

-

-

-

870 046

 

1.2.4v Veiksmas: Gyvenamosios aplinkos gerinimas gyvenamuosiuose daugiabučių namų rajonuose Biržų mieste (pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, universalios sporto aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas, mažosios architektūros elementų įrengimas ir kitos viešųjų erdvių infrastruktūros sutvarkymas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

 

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

230 000

17 250

17 250

17 250

17 250

-

-

-

-

195 500

 

1.2.5v Veiksmas: Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija ir vidinio kiemo sutvarkymas bei pritaikymas bendruomenės veiklai, sveikatinimui ir laisvalaikio užimtumui (sporto aikštyno rekonstrukcija, pėsčiųjų takų, automobilių stovėjimo aikštelės, apšvietimo įrengimas, želdinių sutvarkymas) (veiksmo santrumpa Sporto aikštyno prie Biržų „Saulės“ gimnazijos rekonstrukcija, vidinio kiemo sutvarkymas, pritaikymas bendruomenei, sveikatinimui, laisvalaikiui)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2019

Biržų rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

600 222

45 016

45 016

45 017

45 017

-

-

-

-

510 189

 

1.2.6v Veiksmas: Vandentiekio ir nuotekų surinkimo tinklų renovavimas Biržų mieste, Rotušės g. (planuojamų rekonstruoti vamzdynų ilgis – 1,495 km)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2019

UAB „Biržų vandenys“

AM

5.3.2.

Padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą

R

 

1.2.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

414 750

-

-

-

-

-

-

207 375

207 375

207 375

 

1.2.7v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų Vlado Jakubėno muzikos mokyklos ir Biržų rajono kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas) (veiksmo santrumpa – Vaikų, jaunimo nef. ugdymosi galimybių plėtojimas, modernizuojant Biržų V. Jakubėno muzikos m., Biržų r. kūno kultūros ir sporto centro infrastruktūrą)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

 

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

 

Biržų rajono savivaldybės administracija

ŠMM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.2.7v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

172 649

-

-

25 898

25 898

-

-

-

-

146 751

 

1.2.8v Veiksmas: Nenaudojamo kitos paskirties pastato Biržų mieste, Rotušės g. 2A, pritaikymas kultūros reikmėms

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Biržų rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.8v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

337 511

-

-

50 627

50 627

-

-

-

-

286 884

 

1.2.9v Veiksmas: Biržų miesto D. Poškos–J. Šimkaus–P. Jakubėno ir Žvejų–Ežero g. rekonstravimas (bendras rekonstruotų gatvių ilgis – 1,317 km (D. Poškos g. – 520 m, J. Šimkaus g. – 222 m, P. Jakubėno g. – 130 m, Žvejų – 315 m, Ežero – 130 m); sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – apie 22 proc.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.9v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

(Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos)

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 149 199

-

-

325 258

325 258

86 190

-

-

-

737 751

 

1.2.10v Veiksmas: Biržų pilies tilto Biržų mieste, J. Radvilos g. 3, kapitalinis remontas

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2015

2016

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

-

-

 

1.2.10v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos (KPPP)

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

127 433

-

-

-

-

127 433

127 433

-

-

-

 

1.2.11v Veiksmas: Centrinės Kupiškio miesto dalies viešųjų erdvių modernizavimas ir pritaikymas bendruomenės veikloms (Kupiškio Lauryno Stuokos-Gucevičiaus aikštės rekonstrukcija, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas ir rekonstrukcija, gatvių, šaligatvių remontas, kitos viešųjų erdvių infrastruktūros modernizavimas ar įrengimas (amfiteatro, pėsčiųjų takų, suoliukų, apšvietimo))

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2017

 

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.11v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

2 157 952

161 846

161 846

161 846

161 846

-

-

-

-

1 834 260

 

 

1.2.12v Veiksmas: Autobusų stoties pastato ir viešųjų erdvių Gedimino g. 96, Kupiškio mieste, modernizavimas (autobusų stoties pastato rekonstrukcija, įrengiant patalpas bendruomenių ir verslo poreikiams; teritorijos sutvarkymas, rekonstruojant autobusų atvykimo / išvykimo aikšteles ir įrengiant naujas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2020

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.12v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

761 400

57 105

57 105

57 105

57 105

 

 

 

 

647 190

 

 

1.2.13v Veiksmas: Kupiškio miesto viešųjų erdvių sutvarkymas ir pritaikymas poilsiui, sveikatinimui, užimtumui (viešųjų erdvių modernizavimas (pėsčiųjų takų, suoliukų, šiukšlių dėžių, apšvietimo įrengimas), sporto aikštyno atnaujinimas, treniruoklių įrengimas, vaikų žaidimų aikštelių įrengimas Kupos upės slėnio parko ir buvusių kareivinių teritorijose)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.13v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

318 164

23 862

23 862

23 862

23 862

-

-

-

-

270 440

 

1.2.14v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Kupiškio mieste, K. Šimonio g. (dviračių takų Kupiškio miesto K. Šimonio g. įrengimas, rekonstravimas bei sužymėjimas (770 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti Kraštiečių mikrorajoną su Kupos mikrorajonu ir miesto centru, susijungs su dviračių takais, esančiais A. Purėno g. ir Krantinės g.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.14v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

62 494

-

-

9 374

9 374

-

-

-

-

53 120

 

1.2.15v Veiksmas: Transporto infrastruktūros modernizavimas Kupiškio mieste, S. Dariaus ir S. Girėno g., Topolių g. ir Račiupėnų g. (gatvių rekonstrukcija pagal D2 kategorijos gatvėms taikomus reikalavimus. Planuojamų rekonstruoti gatvių ilgis – 2,126 km (Račiupėnų g.  – 800 m, S. Dariaus ir S. Girėno g. – 680 m, Topolių g. – 646 m); planuojamas sutrumpėjęs kelionės laikas rekonstruotomis gatvėmis – 20,90 proc.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Kupiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.15v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos (KPPP)

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

713 414

-

-

53 506

53 506

53 506

53 506

-

-

606 402

 

1.2.16v Veiksmas: Pasvalio miesto viešosios infrastruktūros plėtros II etapas (Vilniaus g. (nuo Vytauto Didžiojo aikštės iki Taikos g.) šaligatvių, gatvių dangos atnaujinimas, automobilių stovėjimo vietų įrengimas, apšvietimo ir lietaus nuotekų tinklų įrengimas, mažosios architektūros elementų atnaujinimas; Taikos g. dalies (nuo Vilniaus g. iki Gėlių g.) šaligatvių atnaujinimas; aplink stotį esančių šaligatvių dalies (nuo Panevėžio g. iki Turgaus g. ir Taikos g.) šaligatvio atnaujinimas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2017

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.16v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

434 433

32 559

32 559

32 877

32 877

 

 

 

 

368 997

 

1.2.17v Veiksmas: Pasvalio krašto muziejaus modernizavimas (įrengiant modernų kultūros populiarinimo, edukacijos centrą)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

 

2017

 

2019

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.17v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

337 511

-

-

50 627

50 627

-

-

-

-

286 884

 

1.2.18v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Pasvalio muzikos mokykloje su dailės skyriumi (edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2020

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

ŠMM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.2.18v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

226 395

-

-

33 959

33 959

-

-

-

-

192 436

 

1.2.19v Veiksmas: Dviračių transporto infrastruktūros plėtra Taikos ir Mūšos g. Pasvalio mieste (dviračių takų Pasvalio miesto Taikos ir  Mūšos  g. įrengimas, sužymėjimas. Projekto metu numatoma įrengti – dviračių takus Taikos (650 m) ir Mūšos g. (320 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti nuo priemiestinių Diliauskų ir Aukštikalnių sodų gyvenviečių link Pasvalio miesto ribų nutiestus pėsčiųjų ir dviračių takus su Pasvalio miesto centru)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.19v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

76 151

-

-

11 423

11 423

-

-

-

-

64 728

 

1.2.20v Veiksmas: Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Respublikos–Aušros–Parko–Taikos–Vilties–P. Širvio–Jaunystės–Panevėžio–Perkūno–Kauno–J. Basanavičiaus–Ąžuolų–Tyzenhauzų–Pievų–Juodupės–Laisvės g. sutvarkymas ir plėtra, III etapas“ (planuojamos veiklos:  P. Širvio g. nuo sankirtos su Vilties g. iki Jaunystės g. šaligatvių kairės ir dešinės pusių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. nuo sankirtos su P. Širvio g. iki sankirtos su Panevėžio g. kairės ir dešinės pusių šaligatvių sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Panevėžio g. (nuo PC „Cento“ iki sankirtos su Respublikos g.) vienos pusės šaligatvio sutvarkymas ir apšvietimo įrengimas; Jaunystės g. atkarpos nuo Jaunystės g. sankirtos su P. Širvio g. iki lopšelio-darželio „Varpelis“ dešinės pusės šaligatvio įrengimas ir kairės pusės apšvietimo įrengimas;  atliekų aikštelių Rokiškio mieste prie Aušros g. 26 ir Vilties g. 42 gyvenamųjų namų įrengimas, Rokiškio miesto senamiesčio teritorijos prie Respublikos g. sutvarkymas ir infrastruktūros atnaujinimas) (veiksmo santrumpa Priemonės „Urbanistinės teritorijos Rokiškio mieste tarp Panevėžio regiono ITVP 1.2.20 v veiksme nurodytų gatvių sutvarkymas ir plėtra, III etapas“)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2018

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

VRM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.20v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

533 718

40 029

40 029

40 029

40 029

-

-

-

-

453 660

 

1.2.21v Veiksmas: Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, ir kiemo rekonstravimas bei modernizavimas bei priestato statyba (esamo Rokiškio rajono savivaldybės Juozo Keliuočio viešosios bibliotekos pastato Rokiškyje, Nepriklausomybės aikštės 16, rekonstravimas, naujo priestato statyba bei turimo kiemo ir jame esančių statinių rekonstrukcija) (veiksmo santrumpa J. Keliuočio viešosios bibliotekos pastato (Rokiškio m., Nepriklausomybės a. 16), kiemo rekonstravimas, modernizavimas, priestato statyba)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2019

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

KM

7.1.1.

Padidinti ūkinės veiklos įvairovę ir pagerinti sąlygas investicijų pritraukimui, siekiant kurti naujas darbo vietas tikslinėse teritorijose

R

 

1.2.21v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 267 087

780 000

-

200 203

200 203

-

-

-

-

286 884

 

1.2.22v Veiksmas: Rokiškio miesto Kauno ir Perkūno gatvių dalių rekonstravimas (eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako įrengimas, švieslentės momentinio važiavimo greičio matavimui įrengimas, gatvių apšvietimo rekonstravimas), gatvių dangos rekonstravimas, lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rezultato rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) –0,8 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotomis gatvėmis laikas – 20 proc.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.22v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

883 861

-

-

132 579

132 579

-

-

 

 

751 282

 

1.2.23v Veiksmas: Rokiškio miesto Aušros g. (nuo sankirtos su J. Gruodžio g. iki sankirtos su Kauno g.) rekonstravimas (planuojamas eismo saugumo priemonių diegimas (pėsčiųjų ir dviračių tako 2,5 m pločio įrengimas, gatvės apšvietimo rekonstravimas), gatvės dangos rekonstravimas (važiuojamoji dalis – 5,5 m), lietaus nuotekų sistemos įrengimas. Siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 0,39 km; sutrumpėjęs kelionės rekonstruota gatve laikas – 20 proc.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2019

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.2.23v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

399 009

-

-

59 851

59 851

-

-

-

-

339 158

 

1.2.24v Veiksmas: Vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio rajono kūno kultūros ir sporto centre, Rudolfo Lymano muzikos mokykloje, Rokiškio jaunimo centre, Rokiškio choreografijos mokykloje (neformalaus ugdymo edukacinių erdvių atnaujinimas ir ugdymo aplinkos modernizavimas) (veiksmo santrumpa – Vaikų, jaunimo nef. ugdymosi galimybių plėtra Rokiškio r. kūno kultūros ir sporto, Rokiškio jaunimo c., R. Lymano muzikos, Rokiškio choreografijos m.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

 

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

 

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

ŠMM

9.1.3.

Padidinti bendrojo ugdymo ir neformaliojo švietimo įstaigų (ypač vykdančių ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas) tinklo veiklos efektyvumą

R

 

1.2.24v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

436 305

-

-

65 446

65 446

-

-

-

-

370 859

 

1.2.25v Veiksmas: Sveikatingumo, rekreacijos ir sporto komplekso baseino statyba Rokiškyje (numatoma įrengti 25 m ilgio, 4 takų baseiną su papildoma infrastruktūra (pirčių kompleksu, baseinėliu vaikams ir kt.))

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2015

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

KKSD

-

-

 

1.2.25v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos:

ES lėšos:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 685 043

2 607 000

-

1 078 043

1 078 043

-

-

-

-

-

 

1.2.26v Veiksmas: Pėsčiųjų ir dviračių takų plėtra Rokiškio miesto Vilties ir Aušros g. (numatoma įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus Vilties g. (885 m) ir Aušros g. (apie 400 m). Minėtų takų atkarpos leis sujungti pėsčiųjų ir dviračių takus, vedančius nuo gyvenamojo mikrorajono iki miesto centro bei rekreacinių ir priemiestinių teritorijų. Siektini rodikliai: gyventojų, besinaudojančių pėsčiųjų ir dviračių takais, skaičius per metus: 10000)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2018

2020

Rokiškio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.2.26v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

116 210

-

-

17 432

17 432

 

 

 

 

98 778

 

 

Iš viso pagal 1.2 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

20 285 287

3 260 305

739 495

2 277 971

2 277971

267 129

180 939

207 375

207 375

12 810 247

 

1.3. Uždavinys: Padidinti tikslinių teritorijų ekonominį aktyvumą skatinant sąveiką su aplinkiniais miestais ir mažinant pasiekiamumo netolygumus

 

1.3.1v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto Biržų mieste plėtra,  įsigyjant ekologiškas transporto priemones (veiksmas prisidės prie viešuoju transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2016

2018

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.1v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

313 504

-

-

47 026

47 026

-

-

-

-

266 478

 

1.3.2v Veiksmas: Ekologiško viešojo transporto plėtra Pasvalio rajono savivaldybėje (planuojami  rezultatai: įsigytas vienas hibridinis autobusas, vidutinis metinis pervežtų keleiviu skaičius 740310, iš jų: mieste 6452 keleiviai; priemiestyje- 96858 keleiviai; moksleivių - 637000 (sąrašinis pervežamas moksleivių skaičius priemiestyje))

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.2v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

313 504

-

-

47 026

47 026

-

-

-

-

266 478

 

1.3.3v Veiksmas: Vietinio susisiekimo viešojo transporto priemonių Rokiškio rajone atnaujinimas (veiksmas prisidės prie viešuoju transportu vežamų keleivių skaičiaus didinimo. Konkretūs sprendiniai bus nustatyti parengus investicinį projektą ir pasirinkus optimalią jo įgyvendinimo alternatyvą. Siektinas rodiklis: viešuoju miesto transportu vežamų keleivių skaičius per metus – 150000)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Rokiškio rajono savivaldybės administracija 

SM

4.5.1. Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.3v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

313 504

-

-

47 026

47 026

 

 

 

 

266 478

 

1.3.4v Veiksmas: Dviračių ir pėsčiųjų tako Biržų mieste, J. Basanavičiaus, Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g., prie Širvėnos ežero įrengimas (II etapas) (planuojama įrengti pėsčiųjų ir dviračių taką Biržų mieste nuo tilto J. Basanavičiaus g., Malūno, Atgimimo ir Jaunimo g. iki pėsčiųjų tilto per ežerą bei atokvėpio aikštelę; įgyvendinant I etapo projektą takas buvo įrengtas nuo Kęstučio g. pagal Agluonos upę ir dalį Širvėnos ežero, Reformatų ir Bielinio g. iki J. Basanavičiaus g. tilto; siektini rodikliai: įrengta naujų dviračių ir pėsčiųjų takų – 0,987 km)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2019

Biržų rajono savivaldybės administracija

SM

4.5.1.

Skatinti darnų judumą ir plėtoti aplinkai draugišką transportą siekiant sumažinti anglies dioksido išmetimus

R

 

1.3.4v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

156 000

-

-

84 986

84 986

-

-

 

 

71 014

 

1.3.5v Veiksmas: Pasvalio miesto Biržų g. rekonstravimas I etapas (projektu numatomi pasiekti rezultatai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 2,035 km, sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Pasvalio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemones

R

 

1.3.5v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai (eurais)

Iš viso veiksmui įgyvendinti

Valstybės biudžeto lėšos

Savivaldybės biudžeto lėšos

Kitos viešosios lėšos

Privačios lėšos

ES lėšos

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

815 603

-

-

61 170

61 170

61 170

61 170

-

-

693 263

 

1.3.6v Veiksmas: Vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimas Panevėžio rajone (Liekupio g. dalyje Paliūniškio k. (Karsakiškio seniūnija),  Kęstučio g. Krekenavos mstl. (Krekenavos seniūnija), Mickiemės g. Mickiemės k. (Naujamiesčio seniūnija), Sodų g. Skaistgirių k., Saulės g. Skaistgirių k. (Paįstrio seniūnija), Žalioji g. Molainių k., Trako g. Bernatonių k. (Panevėžio seniūnija), Šilo g. dalies Pašilių II k. (Ramygalos seniūnija), Paupio g. Velželio k., Savanorių g. Vyčių k., Kęstučio g. Vyčių k. (Velžio seniūnija)) (siektini rodikliai: rekonstruoti esami automobilių keliai (savivaldybių keliai ir gatvės) – 4 840 m; sutrumpėjęs kelionės rekonstruotais automobilių keliais laikas – 21,90 proc.) (veiksmo santrumpa Gatvių rekonstravimas Panevėžio r. sav. Paliūniškio, Mickiemės, Skaistgirių, Molainių, Bernatonių, Pašilių II, Velželio, Vyčių k. ir Krekenavos mstl.)

Pradžia (metai)

Pabaiga (metai)

Vykdytojas

Ministerija

Veiksmų programos konkretaus uždavinio numeris ir pavadinimas

Veiksmo atrankos būdas (R,V, –)

2017

2018

Panevėžio rajono savivaldybės administracija

SM

6.2.1.

Padidinti regionų judumą plėtojant regionų jungtis su pagrindiniu šalies transporto tinklu ir diegiant eismo saugos priemone

R

 

1.3.6v Veiksmo lėšų poreikis ir finansavimo šaltiniai

Iš viso veiksmui įgyvendinti (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų bendrasis finansavimas (toliau – BF):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

1 390 917

-

-

208 638

208 638

-

-

-

-

1 182 279

 

Iš viso pagal 1.3 uždavinį (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

3 303 032

0

0

491 314

491 314

61 170

61 170

 

 

2 745 990

 

Iš viso pagal veiksmų planą (Eur):

Valstybės biudžeto lėšos (Eur):

Savivaldybės biudžeto lėšos (Eur):

Kitos viešosios lėšos (Eur):

Privačios lėšos (Eur):

ES lėšos (Eur):

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

Iš viso:

iš jų BF:

 

23 710 312

 

3 272 504

 

751 694

 

2 775 385

 

2 775 385

 

328 299

 

242 109

 

207 375

 

207 375

 

15 659 931

__________________________