LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m. birželio 30 d. Nr. XII-1919

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo Nr. VIII-840 nauja redakcija

Pakeisti Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymą Nr. VIII-840 ir jį išdėstyti taip:

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO

ĮSTATYMAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

1. Šis įstatymas nustato gyvenamosios vietos deklaravimo sąlygas ir tvarką, gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų pateikimą, apskaitą, tvarkymą ir naudojimą, nevaržant asmenų teisės laisvai kilnotis ir pasirinkti gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje, laisvai išvykti iš Lietuvos Respublikos, išskyrus atvejus, kai šios teisės varžomos kitų įstatymų ir tik jeigu tai būtina valstybės saugumui, žmonių sveikatai apsaugoti, taip pat vykdant teisingumą.

2. Šio įstatymo nuostatos suderintos su šio įstatymo priede nurodytų Europos Sąjungos teisės aktų nuostatomis.

 

2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo sąvokos

1. Benamis – asmuo, neturintis nuosavybės teise patalpos ar pastato ar kitos teisės naudotis tokia patalpa ar pastatu ir gyvenantis laikinojo apgyvendinimo įstaigose ar viešose vietose.

2. Gyvenamosios vietos deklaravimas – gyvenamosios vietos adresą sudarančių ir kitų šiame įstatyme nustatytų duomenų pateikimas gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai. Gyvenamosios vietos adresą sudarantys duomenys yra: savivaldybės pavadinimas; seniūnijos pavadinimas (išskyrus miestuose esančias seniūnijas); gyvenamosios vietovės pavadinimas; gatvės pavadinimas; žemės sklypo ir (ar) pastato numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje; pastato pavadinimas, jeigu suteiktas tuo adresu esančiam adreso objektui; korpuso numeris, jeigu toks suteiktas; patalpos numeris pastate ar korpuse; pašto kodas.

3. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų tvarkymas – gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų rinkimas, įrašymas, kaupimas, apdorojimas, klasifikavimas, grupavimas, saugojimas, teikimas, naudojimas, jungimas, keitimas (papildymas ar taisymas), paskelbimas, paieška, skleidimas, naikinimas, loginės ir (ar) aritmetinės operacijos ar kitoks veiksmas arba nurodytų veiksmų rinkinys.

4. Gyvenamoji vieta – pagrindinė vieta, kurioje asmuo faktiškai dažniausiai gyvena ir su kuria jis yra labiausiai susijęs.

5. Naudingasis būsto plotas – bendras gyvenamųjų kambarių ir kitų būsto patalpų (virtuvių, sanitarinių mazgų, koridorių, įstatytų spintų, šildomų lodžijų ir kitų šiltų pagalbinių patalpų) grindų plotas. Į naudingąjį būsto plotą neįskaitomas balkonų, terasų, rūsių, nešildomų lodžijų grindų plotas. Šis plotas apskaičiuojamas pagal kadastrinių matavimų duomenis. Mažiausias naudingasis būsto plotas asmeniui, būste deklaravusiam gyvenamąją vietą, turi būti ne mažesnis kaip 5 kvadratiniai metrai.

 

3 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo tikslai

Gyvenamosios vietos deklaravimo tikslai yra rinkti ir kaupti duomenis apie asmenų gyvenamąją vietą, gerinti viešąjį administravimą.

 

4 straipsnis. Pareiga deklaruoti gyvenamąją vietą

Lietuvos Respublikoje gyvenantys asmenys privalo šiame įstatyme nustatytomis sąlygomis ir tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą, išskyrus šio įstatymo 8 straipsnyje nustatytas išlygas, arba būti įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

 

II SKYRIUS

GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMAS

 

5 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimas

1. Gyvenamąją vietą privalo deklaruoti:

1) Lietuvos Respublikos piliečiai, gimę ir gyvenantys Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 183 dienoms per metus, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

2) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ilgiau kaip 3 mėnesiams per pusę metų ir Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka įgiję teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

3) užsienio valstybių, ne Europos Sąjungos valstybių narių ar ne Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kuriems Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ nustatyta tvarka yra išduotas dokumentas, patvirtinantis ar suteikiantis teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atvykę gyventi į Lietuvos Respubliką ar keičiantys gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;

4) asmenys, kurie šio įstatymo nustatytais atvejais buvo deklaravę gyvenamąją vietą nustatytam laikotarpiui ar įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą nustatytam laikotarpiui, šiam terminui pasibaigus.

2. Nepilnamečių gyvenamąją vietą deklaruoja jų tėvai, įtėviai, globėjai (rūpintojai) arba kiti atstovai pagal įstatymą, išskyrus šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nurodytus atvejus.

3. Nepilnamečiai, įgiję visišką civilinį veiksnumą, gyvenamąją vietą deklaruoja patys.

4. Nepilnamečiai, kuriems sukako 16 metų, gyvenamąją vietą deklaruoja patys, jeigu negyvena kartu su tėvais, įtėviais, globėjais (rūpintojais) arba kitais atstovais pagal įstatymą ir pastarieji jų gyvenamosios vietos nedeklaravo.

5. Asmenų, kuriems yra nustatyta globa ar rūpyba, gyvenamąją vietą deklaruoja globėjai (rūpintojai), socialinės globos, sveikatos priežiūros įstaigų, kurioms pavesta eiti globėjų (rūpintojų) pareigas, administracija.

6. Užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, kuriems patvirtinta ar suteikta teisė gyventi Lietuvos Respublikoje, gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigai (toliau – deklaravimo įstaiga) per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotas institucijas. Deklaravimo įstaiga šiems asmenims išduoda dokumentą, patvirtinantį ar suteikiantį teisę gyventi Lietuvos Respublikoje. Šie asmenys, pakeitę gyvenamąją vietą, gyvenamosios vietos deklaraciją pateikia tiesiogiai vienai iš deklaravimo įstaigų.

 

6 straipsnis. Įtraukimas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą 6 mėnesių laikotarpiui pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena, įtraukiami benamiai.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu jie nėra deklaravę gyvenamosios vietos, taip pat įtraukiami:

1) asmenys, kurie buvo globojami (rūpinami) vaikų globos institucijose ar šeimynose, kai jie išleidžiami iš vaikų globos institucijos arba palieka šeimyną, ne ilgesniam kaip 6 mėnesių laikotarpiui – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie faktiškai gyvena;

2) asmenys, kuriems teismo nutartimi paskirtos priverčiamosios stacionarinio stebėjimo specializuotose psichikos sveikatos priežiūros įstaigose medicinos priemonės, šių priemonių taikymo laikotarpiu – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta;

3) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose, visą buvimo šiose įstaigose laikotarpį – pagal savivaldybę, kurios teritorijoje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta arba kurios teritorijoje jie faktiškai gyveno iki suėmimo arba bausmės atlikimo.

3. Šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1 ir 3 punktuose nurodyti asmenys į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami, kai jie deklaravimo įstaigai pateikia šio įstatymo 9 straipsnio 2 dalies 1–7 punktuose nurodytus duomenis.

4. Šio straipsnio 2 dalies 2 punkte nurodyti asmenys į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukiami priverčiamąsias medicinos priemones teikiančios stacionarinio stebėjimo specializuotos psichikos sveikatos priežiūros įstaigos prašymu.

5. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą gali būti įtraukiami tik tie šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodyti asmenys, kurie yra Lietuvos Respublikos piliečiai arba užsienio valstybių piliečiai ar asmenys be pilietybės, turintys Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje arba pažymą Europos Sąjungos valstybės narės piliečio teisei nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje patvirtinti, arba Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelę.

6. Prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą deklaravimo įstaiga privalo išnagrinėti ir priimti sprendimą ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos.

7. Į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą negali būti įtraukti šio straipsnio 2 dalyje nurodyti asmenys, Lietuvos Respublikos teritorijoje nuosavybės teise turintys patalpų ar pastatų.

 

7 straipsnis. Išvykimo iš Lietuvos Respublikos deklaravimas

1. Išvykimą iš Lietuvos Respublikos privalo deklaruoti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose nurodyti asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams.

2. Užsienio valstybėse gyvenantys asmenys, kurie iš Lietuvos Respublikos išvyko trumpiau kaip 6 mėnesiams, tačiau užsienio valstybėje pasiliko ilgiau kaip 6 mėnesius, išvykimą iš Lietuvos Respublikos deklaruoja Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose užsienio valstybėse.

 

8 straipsnis. Atleidimas nuo gyvenamosios vietos deklaravimo

1. Gyvenamosios vietos nedeklaruoja:

1) užsieniečiai, kurie yra užsienio valstybių diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų ir tarptautinių organizacijų atstovybių, akredituotų Lietuvos Respublikoje, darbuotojai (diplomatai, administracinis, techninis ir aptarnaujantis personalas), ir jų šeimos nariai visą akreditavimo laiką;

2) užsieniečiai, kurie yra užsienio valstybių visuomenės informavimo priemonių, akredituotų Lietuvos Respublikoje, atstovai, ir jų šeimos nariai, taip pat užsieniečiai, akredituoti prie valstybės institucijų, ir jų šeimos nariai visą akreditavimo laiką.

2. Tarptautinių sutarčių ir Lietuvos Respublikos įstatymų nustatytais atvejais nuo gyvenamosios vietos deklaravimo gali būti atleidžiami ir kiti asmenys.

 

9 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys

1. Gyvenamosios vietos deklaravimo duomenys (toliau – deklaravimo duomenys) yra sudedamoji informacijos apie Lietuvos Respublikoje gyvenančius asmenis dalis.

2. Deklaruojant gyvenamąją vietą, išvykimą iš Lietuvos Respublikos ar teikiant prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, pateikiami šie deklaravimo duomenys:

1) Lietuvos Respublikoje suteiktas asmens kodas ar neturinčiųjų asmens kodo gimimo data;

2) vardas (vardai);

3) pavardė (pavardės);

4) gyvenamosios vietos deklaracijos ar prašymo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pateikimo data;

5) pilietybė;

6) asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų, taip pat užsieniečių asmens dokumentų, patvirtinančių jų teisėtą atvykimą į Lietuvos Respubliką ir buvimą joje, kurie gali būti naudojami deklaruojant gyvenamąją vietą, duomenys (asmens dokumentą išdavusios valstybės pavadinimas, asmens dokumento rūšis, serija ir numeris, išdavimo data ir galiojimo data);

7) asmens kontaktiniai duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas);

8) gyvenamosios vietos adresas arba savivaldybės pavadinimas (kai asmuo pateikia prašymą įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą), arba valstybės pavadinimas (kai asmuo deklaruoja išvykimą iš Lietuvos Respublikos);

9) duomenys apie patalpos ar pastato savininką (bendraturčius) (jeigu tai fizinis asmuo, – jo vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamoji vieta; jeigu tai juridinis asmuo, – juridinio asmens pavadinimas, kodas, buveinės adresas);

10) duomenys apie naudingąjį būsto plotą; unikalus patalpos ar pastato numeris;

11) data, iki kurios galioja deklaravimo duomenys (kai šiame įstatyme nustatytais atvejais gyvenamoji vieta deklaruojama tam tikram laikotarpiui, taip pat kai asmuo įtraukiamas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą);

12) išvykimo iš gyvenamosios vietos data (nurodoma išvykstant iš Lietuvos Respublikos).

3. Deklaravimo duomenys turi atitikti juos patvirtinančių dokumentų ir valstybės registrų duomenis.

4. Valstybinei (valstybės perduotai savivaldybėms) deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenų tvarkymo funkcijai atlikti registrų ir valstybės informacinių sistemų duomenys teikiami neatlygintinai.

5. Deklaravimo duomenų teikimo deklaravimo įstaigai tvarką nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

10 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo tvarka

1. Asmuo deklaruoja tik vieną gyvenamąją vietą, net jeigu vienu metu gyvena keliose vietose.

2. Pakeitusiais deklaruotą gyvenamąją vietą nelaikomi:

1) Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ir konsulinėse įstaigose bei atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, tarptautinėse organizacijose dirbantys asmenys, nurodyti šio įstatymo 5 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 3 punktuose, ir kartu su jais išvykę šeimos nariai visą jų darbo šiose įstaigose ar organizacijose laiką;

2) asmenys, atliekantys privalomąją karo tarnybą arba alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą;

3) asmenys, kurie gydosi stacionarinėse sveikatos priežiūros įstaigose;

4) nuolatinės studijų formos studentai mokymosi Europos Sąjungos valstybėse narėse ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybėse narėse laikotarpiu;

5) asmenys, laikomi tardymo izoliatoriuose ir pataisos įstaigose;

6) jūrininkai, dirbantys plaukiojančiuose jūrų laivuose.

3. Asmenys, nurodyti šio straipsnio 2 dalyje, deklaruoja gyvenamąją vietą tuo atveju, jeigu ją pakeičia arba jeigu nutrūksta jų ryšiai su ankstesne gyvenamąja vieta.

4. Asmenys, kurie yra deklaravę gyvenamąją vietą ir kurių gyvenamoji vieta nesikeičia pasikeitus buto, pastato numeriui, gatvės, gyvenamosios vietovės ar teritorijos administracinio vieneto pavadinimui, gyvenamosios vietos iš naujo nedeklaruoja. Gyvenamosiose vietovėse, kuriose pastatų numeriai ir (ar) patalpų numeriai yra suteikti pirmą kartą, asmenų deklaruotos gyvenamosios vietos adresai yra keičiami (tikslinami) pateikus deklaravimo įstaigai asmens arba patalpos ar pastato savininko (bendraturčio) prašymą.

5. Deklaruojant gyvenamąją vietą, deklaravimo įstaigai turi būti pateiktas patalpos ar pastato savininko (bendraturčių) arba jo įgalioto asmens parašu patvirtintas sutikimas, kad asmuo apsigyventų savininkui (bendraturčiams) priklausančioje patalpoje ar pastate, arba kitas dokumentas, patvirtinantis asmens teisę gyventi toje patalpoje ar pastate. Jeigu pateiktame dokumente yra nurodyta data, iki kurios leista gyventi nurodytoje patalpoje ar pastate, arba jeigu savininkas (bendraturčiai) nurodė tokią datą gyvenamosios vietos deklaracijoje, deklaravimo duomenys galioja ne ilgiau kaip iki nurodytos datos.

6. Asmuo laikomas deklaravusiu gyvenamąją vietą nuo asmens deklaravimo duomenų įrašymo į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą dienos.

7. Jeigu šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje nustatytu atveju gyvenamosios vietos deklaracija pateikiama deklaravimo įstaigai per Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotas institucijas, institucija, priėmusi užsienio valstybės piliečio ar asmens be pilietybės gyvenamosios vietos deklaraciją, deklaravimo įstaigai ją pateikia ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo gyvenamosios vietos deklaracijos priėmimo dienos.

8. Gyvenamosios vietos deklaravimo taisykles priima Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

11 straipsnis. Deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ir naikinimas

1. Deklaravimo duomenys taisomi, keičiami ir naikinami, jeigu:

1) gyvenamąją vietą deklaravęs asmuo deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti neteisingus jo deklaravimo duomenis;

2) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą ištaisyti ar pakeisti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio asmens pateiktus neteisingus deklaravimo duomenis;

3) patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) deklaravimo įstaigai pateikia prašymą panaikinti jam priklausančioje patalpoje ar pastate savo gyvenamąją vietą deklaravusio ir ją pakeitusio (išvykusio) asmens deklaravimo duomenis.

2. Prašymą ištaisyti, pakeisti ar panaikinti deklaravimo duomenis nagrinėja ir sprendimą dėl deklaravimo duomenų taisymo, keitimo ir panaikinimo priima deklaravimo įstaiga.

3. Deklaravimo įstaiga, naudodamasi kitais valstybės registrais ir klasifikatoriais, gali tikrinti deklaravimo duomenų teisingumą ir turi teisę pareikalauti, kad deklaravęs gyvenamąją vietą asmuo arba patalpos ar pastato savininkas (bendraturtis) pateiktų deklaravimo duomenis patvirtinančius ar paneigiančius dokumentus.

4. Deklaravimo įstaiga deklaravimo duomenis taip pat panaikina, kai:

1) Europos Sąjungos valstybių narių ar Europos laisvosios prekybos asociacijos valstybių narių piliečiai, jų šeimos nariai neteko teisės gyventi Lietuvos Respublikoje;

2) panaikinamas užsieniečiui išduotas leidimas gyventi Lietuvos Respublikoje;

3) atsisakoma išduoti ar pakeisti užsieniečiui leidimą gyventi Lietuvos Respublikoje;

4) pasibaigia užsieniečiui išduoto leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje ar Sąjungos piliečio šeimos nario leidimo gyventi šalyje kortelės galiojimo laikas;

5) Lietuvos Respublikos pilietybės įstatymo nustatytais pagrindais asmuo netenka Lietuvos Respublikos pilietybės, jeigu šis asmuo per 3 mėnesius nuo sprendimo dėl Lietuvos Respublikos pilietybės netekimo įsigaliojimo dienos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka nepateikia prašymo dėl dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, išdavimo.

5. Asmens deklaravimo duomenys nustoja galioti, kai asmuo miršta.

 

12 straipsnis. Teisė gauti informaciją

1. Patalpos ar pastato savininkas (bendraturčiai) ar jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie jam priklausančioje patalpoje ar pastate gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis ir jam priklausančioje patalpoje ar pastate gyvenamąją vietą deklaravusių asmenų asmens duomenis.

2. Asmuo, deklaravęs gyvenamąją vietą, patalpos ar pastato savininkas (bendraturčiai) arba jo (jų) įgaliotas asmuo turi teisę iš deklaravimo įstaigos gauti informaciją apie neteisingų deklaravimo duomenų ištaisymą, pakeitimą ar panaikinimą.

3. Deklaravimo įstaigos atsisakymas suteikti šio straipsnio 1 ir 2 dalyse nurodytą informaciją gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo ir Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

13 straipsnis. Gyvenamosios vietos deklaravimo terminas

1. Asmenys, privalantys deklaruoti gyvenamąją vietą, ją deklaruoja per 15 darbo dienų nuo pareigos deklaruoti gyvenamąją vietą atsiradimo.

2. Užsienio valstybės piliečiai ir asmenys be pilietybės, nurodyti šio įstatymo 5 straipsnio 6 dalyje, gyvenamosios vietos deklaracijas pateikia dokumento, patvirtinančio ar suteikiančio teisę gyventi Lietuvos Respublikoje, atsiėmimo Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro įgaliotoje institucijoje dieną.

3. Asmenys, išvykstantys iš Lietuvos Respublikos ilgiau kaip 6 mėnesiams, deklaruoja gyvenamosios vietos pakeitimą ne anksčiau kaip 7 darbo dienos iki išvykimo.

 

14 straipsnis. Deklaravimo įstaigos

1. Deklaravimo įstaigos yra deklaravimo duomenis ir (ar) gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą tvarkančios institucijos:

1) deklaruojant gyvenamąją vietą ne elektroniniu būdu, išskyrus šios dalies 2 punkte numatytus atvejus, ar tvarkant gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, savivaldybėse, kuriose yra įsteigtos seniūnijos, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina seniūnija arba savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimu seniūnija ir kitas savivaldybės administracijos padalinys, o savivaldybėse, kuriose seniūnijos neįsteigtos, arba savivaldybių teritorijose, kurios nepriskirtos seniūnijoms, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina kitas savivaldybės administracijos padalinys;

2) asmenims, kurie išvykimo iš Lietuvos Respublikos prieš išvykdami nedeklaravo, deklaruojant gyvenamąją vietą ne elektroniniu būdu, deklaravimo įstaigos funkciją įgyvendina Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ir konsulinės įstaigos užsienio valstybėse.

2. Deklaruojant gyvenamąją vietą elektroniniu būdu, deklaravimo įstaigos darbuotojai nedalyvauja ir gyvenamosios vietos deklaravimo procedūros įgyvendinamos elektroninėmis priemonėmis.

3. Asmens, deklaravusio gyvenamąją vietą, prašymu deklaravimo įstaiga išduoda jo deklaruotą gyvenamąją vietą patvirtinančią pažymą, o į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą įtraukto asmens prašymu – pažymą, patvirtinančią, kad šis asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą. Išduodamų pažymų formą nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

III SKYRIUS

DEKLARAVIMO DUOMENŲ APSKAITA, TVARKYMAS, NAUDOJIMAS

 

15 straipsnis. Deklaravimo duomenų apskaita

Deklaravimo duomenų apskaitą tvarko Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija.

 

16 straipsnis. Deklaravimo duomenų tvarkymas

Deklaravimo duomenys tvarkomi vadovaujantis šiuo įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

17 straipsnis. Deklaravimo duomenų naudojimas

Deklaravimo duomenys naudojami Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18 straipsnis. Atsakomybė

Asmenys, pažeidę šį įstatymą, gyvenamosios vietos deklaravimo tvarką ar pateikę melagingus deklaravimo duomenis, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

19 straipsnis. Deklaravimo įstaigos sprendimų apskundimo tvarka

Deklaravimo įstaigų sprendimai, priimti pagal šį įstatymą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Lietuvos Respublikos

gyvenamosios vietos

deklaravimo įstatymo

priedas

 

ĮGYVENDINAMI EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTAI

 

1. 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2004/38/EB dėl Sąjungos piliečių ir jų šeimos narių teisės laisvai judėti ir gyventi valstybių narių teritorijoje, iš dalies keičianti Reglamentą (EEB) Nr. 1612/68 ir panaikinanti Direktyvas 64/221/EEB, 68/360/EEB, 72/194/EEB, 73/148/EEB, 75/34/EEB, 75/35/EEB, 90/364/EEB, 90/365/EEB ir 93/96/EEB (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 5 tomas, p. 46).“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnį, įsigalioja 2016 m. sausio 1 d.

2. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą pagal savivaldybę, kurios teritorijoje jie gyvena, privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo nustatyta tvarka deklaruoti savo gyvenamąją vietą arba, jeigu atitinka šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo 6 straipsnio 1 ar 2 dalyje nustatytas sąlygas, pateikti prašymus įtraukti į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą.

3. Asmenys, kurie iki šio įstatymo įsigaliojimo deklaruodami savo gyvenamąją vietą nebuvo nurodę visų gyvenamosios vietos adresą sudarančių duomenų (buvo nurodyta tik gyvenamoji vietovė), privalo per 6 mėnesius, įsigaliojus šiam įstatymui, kreiptis į gyvenamosios vietos deklaravimo įstaigą dėl deklaruotos gyvenamosios vietos adreso pakeitimo (tikslinimo).

 

3 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo Nr. VIII-1602 pripažinimas netekusiu galios

Pripažinti netekusiu galios Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo įgyvendinimo įstatymą Nr. VIII-1602 su visais pakeitimais ir papildymais.

 

4 straipsnis. Pasiūlymas Lietuvos Respublikos Vyriausybei ir jos įgaliotoms institucijoms

Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir jos įgaliotos institucijos iki 2015 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė