LIETUVOS RESPUBLIKOS

KREDITO UNIJŲ ĮSTATYMO NR. I-796 49, 60 IR 66 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m. balandžio 17 d. Nr. XIII-1100

Vilnius

 

 

 

 

1 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 49 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

49 straipsnis. Klientų interesų apsauga“.

2. Papildyti 49 straipsnį 3 dalimi:

3. Kredito unija privalo priežiūros institucijos nustatyta tvarka nagrinėti klientų skundus (prašymus), susijusius su kredito unijos teikiamomis finansinėmis paslaugomis ir (arba) su klientais sudarytomis sutartimis, kuriomis kredito unija galėjo pažeisti sutarties su klientu ar teisės aktų reikalavimus (toliau – skundas). Kredito unija privalo išnagrinėti rašytinį kliento skundą ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo skundo gavimo dienos pateikti išsamų, motyvuotą, dokumentais pagrįstą atsakymą raštu popieriuje ar naudodama kitą patvariąją laikmeną, jeigu dėl to susitarė klientas ir kredito unija. Išskirtiniais atvejais, kai dėl priežasčių, kurių kredito unija negali kontroliuoti, atsakymo neįmanoma pateikti per 15 darbo dienų, ji turi išsiųsti negalutinį atsakymą aiškiai nurodžiusi atsakymo į skundą vėlavimo priežastis ir terminą, iki kurio klientas gaus galutinį atsakymą. Bet kuriuo atveju galutinio atsakymo pateikimo terminas neturi viršyti 35 darbo dienų. Kredito unija klientų skundus nagrinėja neatlygintinai.“

 

2 straipsnis. 60 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio 1 dalies 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8) laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose centrinėje kredito unijoje bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu;“.

 

3 straipsnis. 66 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 66 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

66 straipsnis. Laikinas teisės disponuoti lėšomis ir kitu turtu apribojimas

1. Jeigu priežiūros institucija pritaiko šio įstatymo 60 straipsnio 1 dalies 8 punkte nurodytą poveikio priemonę, kredito unija laikinai neturi teisės disponuoti lėšomis, esančiomis sąskaitose centrinėje kredito unijoje bei kitose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu turtu, kurie nurodyti priežiūros institucijos sprendime.

2. Priežiūros institucijos sprendimas laikinai apriboti teisę disponuoti lėšomis, esančiomis centrinėje kredito unijoje bei kitose Lietuvos Respublikoje įsteigtose kredito, mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigose, ir kitu Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiu turtu laikomas turto arešto aktu ir teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka registruojamas Turto arešto aktų registre. Priežiūros institucijos sprendime turi būti nurodyti duomenys, reikalingi priežiūros institucijos sprendimui įregistruoti Turto arešto aktų registre. Turto arešto aktų registrą reglamentuojančių teisės aktų nustatytais atvejais priežiūros institucijos sprendimas Turto arešto aktų registre gali būti įregistruotas laikinai.“

 

4 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis ir šio straipsnio 2 dalis įsigalioja 2018 m. rugpjūčio 1 d.

2. Kredito unijos licencija, išduota iki 2018 m. liepos 31 d., suteikia teisę teikti visas Lietuvos Respublikos mokėjimo įstaigų įstatymo 5 straipsnyje nurodytas mokėjimo paslaugas. Lietuvos bankas pakeičia įrašus kredito unijų licencijose, išduotose iki 2018 m. liepos 31 d.

3. Priežiūros institucija iki 2018 m. liepos 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentė                                                                                        Dalia Grybauskaitė