UŽIMTUMO TARNYBOS

PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

 

2021 m. sausio 21 d. Nr. V-27

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi:

1. Tvirtinu Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašą (toliau – Aprašas) (pridedama).

2. Įpareigoju įsakymo rengėją supažindinti visus Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, su šio įsakymo 1 punktu patvirtintu Aprašu.

3. Pavedu Teisės skyriui organizuoti šio įsakymo paskelbimą Teisės aktų registre ir paskelbti jį Užimtumo tarnybos interneto svetainėje.

 

 

 

Direktorė                                                                                                Inga Balnanosienė

 

PATVIRTINTA

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus

2021 m. sausio 21 d. įsakymu Nr. V-27

 

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DARBUOTOJŲ ATŽVILGIU VYKDYTOS LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – visi kartu Darbuotojai) atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo ir šios veiklos priežiūros Užimtumo tarnyboje tvarką.

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos lobistinės veiklos įstatymo 5 straipsnio 4 dalimi ir 11 straipsnio 6 dalimi.

3.  Apraše vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lobistinės veiklos įstatyme.

 

II SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS DEKLARAVIMAS

 

4. Darbuotojų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą Lobistinės veiklos įstatymo ir Aprašo nustatyta tvarka privalo deklaruoti Darbuotojai, kurie pagal teisės aktų nustatyta tvarka jiems suteiktas pareigines funkcijas dalyvauja rengiant, svarstant teisės aktų projektus ir juos priimant (toliau – Deklaruojantis asmuo).

5. Deklaruojantis asmuo privalo deklaruoti jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą dėl kiekvieno teisės akto projekto ne vėliau kaip per septynias dienas nuo lobistinės veiklos dėl konkretaus teisės akto projekto pradžios (žodinio ar rašytinio (taip pat ir elektroninėmis priemonėmis) teisės akto projekto nuostatų aptarimo su lobistu).

6. Deklaruojantis asmuo, deklaruodamas jo atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą, užpildo Aprašo priede nurodytą asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaraciją (toliau – Deklaracija) ir šią Deklaraciją per dokumentų valdymo sistemą Doclogix (toliau – DVS) pateikia susipažinti Užimtumo tarnybos korupcijos prevencijos vyriausiajam specialistui (toliau – Korupcijos prevencijos specialistas).

7. Tais atvejais, kai lobistinė veikla vykdoma iškart kelių Darbuotojų atžvilgiu, pildoma viena Deklaracija, kurioje nurodomi visi Darbuotojai, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla. Tokią Deklaraciją DVS vizuoja visi joje nurodyti Darbuotojai, kurių atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla.

8. Jei Deklaruojančiam asmeniui nėra žinoma visa informacija, kuri turi būti nurodoma Deklaracijoje, Deklaruojantis asmuo turi nurodyti tik tą informaciją, kuri jam yra žinoma ir (arba) viešai skelbiama Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos interneto svetainėje skelbiamame lobistų sąraše.

9. Deklaracijos registruojamos ir saugomos vadovaujantis Deklaracijos pateikimo metu galiojančio Užimtumo tarnybos dokumentacijos plano nustatyta tvarka ir terminais.

10. Lobistine veikla nėra laikoma veikla, nurodyta Lobistinės veiklos įstatymo 7 straipsnyje, taip kaip ji aiškinama Rekomendacinėse gairėse „Dėl lobistinės veiklos ir įtakos teisėkūrai“, patvirtintose Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos 2020 m. gruodžio 16 d. sprendimu KS-171.

 

III SKYRIUS

LOBISTINĖS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

11. Aprašo nuostatų laikymąsi Užimtumo tarnyboje koordinuoja ir kontroliuoja Korupcijos prevencijos specialistas.

12. Korupcijos prevencijos specialistas:

12.1. prižiūri, ar Deklaruojantys asmenys laiku ir tinkamai pateikia Deklaracijas;

12.2. jeigu yra gauta pagrįsta informacija apie tai, kad Deklaruojantis asmuo nesilaiko Aprašo nuostatų, informuoja Deklaruojantį asmenį apie Apraše jam nustatytas pareigas;

12.3. jeigu yra gauta pagrįsta informacija, kad galimai buvo pažeistas Lobistinės veiklos įstatymas, kreipiasi į Vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją;

12.4. konsultuojasi su Vyriausiąja tarnybinės etikos komisija dėl tinkamo, savalaikio ir proporcingo Lobistinės veiklos įstatymo įgyvendinimo Užimtumo tarnyboje.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

13. Deklaruojančių asmenų užpildytos Deklaracijos viešai neskelbiamos. Su Deklaruojančių asmenų užpildytomis Deklaracijomis be šių asmenų tiesioginių vadovų taip pat turi teisę susipažinti Užimtumo tarnybos direktorius Užimtumo tarnybai pavestų funkcijų vykdymo užtikrinimo tikslu. Šiame punkte nurodytus asmenis su Deklaracijomis supažindina Korupcijos prevencijos specialistas. Su Deklaracijomis susipažinę asmenys turi užtikrinti šių Deklaracijų duomenų konfidencialumą.

14. Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos prašymu informacija apie Deklaruojančių asmenų deklaruotą jų atžvilgiu vykdytą lobistinę veiklą teisės aktų nustatyta tvarka pateikiama Vyriausiajai tarnybinės etikos komisijai, kuri įstatymų nustatyta tvarka prižiūri lobistinę veiklą.

15. Už Deklaracijos nepateikimą, pavėluotą Deklaracijos pateikimą, žinomai neteisingą deklaruotinų duomenų nurodymą arba deklaruotinų duomenų nenurodymą (išskyrus atvejus, kai Deklaruojantis asmuo dėl objektyvių priežasčių nežino šių duomenų) teisės aktų nustatyta tvarka atsako Deklaruojantis asmuo.

______________

 

Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministerijos darbuotojų

atžvilgiu vykdytos lobistinės veiklos deklaravimo

tvarkos aprašo

priedas

 

 

ASMENS, KURIO ATŽVILGIU VYKDYTA LOBISTINĖ VEIKLA, DEKLARACIJA

 

20..... m................... d. Nr.

 

Asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, pareigos, vardas, pavardė

Lobistinės veiklos pradžios data

Lobisto vardas, pavardė (kai lobistas fizinis asmuo) arba pavadinimas, juridinio asmens vardu lobistinę veiklą vykdančio juridinio asmens dalyvio, valdymo organo nario ar darbuotojo vardas, pavardė

Lobistinės veiklos užsakovo vardas, pavardė ar pavadinimas

Lobistinės veiklos naudos gavėjo vardas, pavardė ar pavadinimas

Teisės akto, teisės akto projekto, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, pavadinimas

Teisės aktu, teisės akto projektu, dėl kurio vykdyta lobistinė veikla, lobisto norimo pakeisti dalyko trumpas apibūdinimas

Ar asmeniui, kuriam lobistine veikla buvo siekiama daryti įtaką, buvo pateiktas konkretus teisės akto projektas ir siūloma inicijuoti šio teisės akto projekto svarstymą

Taip/ne (nereikalingą žodį išbraukti)

Ar tai yra papildoma (ne pirma) lobistinė veikla dėl to paties teisės akto projekto

Taip*/ne (nereikalingą žodį išbraukti)

 

Papildomi komentarai

*Jeigu tai yra papildoma lobistinė veikla dėl to paties teisės akto projekto, nurodykite ankstesnės/ ankstesnių asmens, kurio atžvilgiu vykdyta lobistinė veikla, deklaracijos/ deklaracijų registracijos numerį/ numerius ir datą/ datas

 

 

_____________________                                                         __________________________

Asmens pareigos                                                                                 Vardas, pavardė