LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų,  informacijos  ir  kitus  projektus pagal LIFE+  ir  LIFE  programas“ bendrojo finansavimo lėšų preliminarAus sąrašo PATVIRTINIMO

 

2017 m. rugpjūčio 16 d. Nr. D1-664

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. D1-542 „Dėl Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) bendrojo finansavimo lėšų skyrimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir paraiškų projektams finansuoti Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis teikimo Europos Komisijai tvarkos aprašo patvirtinimo“, 37.1 papunkčiu ir atsižvelgdamas į Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) 2017 metų kvietimo bendrojo finansavimo paraiškų vertinimo komiteto sprendimus (2017 m. liepos 24 d. protokolas Nr. D4-126 ir 2017 m. liepos 27 d. protokolas Nr. D4-125):

1.   Tvirtinu pridedamus:

1.1. 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems numatoma skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto programos „Biologinės įvairovės apsauga, kraštovaizdžio tvarkymas ir išsaugojimas“ priemonės „Įgyvendinti aplinkos išsaugojimo, klimato politikos, aplinkos apsaugos technologijų, informacijos ir kitus projektus pagal LIFE+ ir LIFE programas“ bendrojo finansavimo lėšų (toliau – Bendrojo finansavimo lėšos) preliminarų sąrašą (toliau – Preliminarus sąrašas);

1.2. 2017 m. kvietimo Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) lėšomis finansuojamų projektų, kuriems neskiriamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšos, sąrašą.

2.   Nustatau, kad sprendimas skirti Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto Bendrojo finansavimo lėšas šio įsakymo 1.1 papunkčiu patvirtintame Preliminariame sąraše nurodytiems Europos Sąjungos aplinkos ir klimato politikos programos (LIFE) projektams ir šiame sąraše nurodytas Bendrojo finansavimo lėšų kiekis yra preliminarus, o galutinis sprendimas skirti bendrojo finansavimo lėšas bus priimtas ir galutinis lėšų dydis patvirtintas Europos Komisijai atlikus 2017 m. kvietimo LIFE projektų vertinimą ir pakvietus pareiškėjus pasirašyti sutartį tarp Europos Komisijos ir pareiškėjo dėl atitinkamo LIFE projekto įgyvendinimo.

3.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Teisės aktų registre.

4.  Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Žemės ūkio ministras,

pavaduojantis aplinkos ministrą                                                                   Bronius Markauskas