LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. D1-481 „dėl ELEkTROS IR ELEKTRONINĖS ĮRANGOS BEI JOS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ pakeitimo

 

2015 m. birželio 22 d. Nr. D1-482

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr. D1-481 „Dėl Elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“:

1.1. pakeičiu 16 punktą ir jį išdėstau taip:

16. Elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti surenkamos atskirai ir nemaišomos su kitomis atliekomis. Jeigu metalo laužo priėmimo metu nustatoma, kad metalo lauže yra elektros ir elektroninės įrangos atliekų, elektros ir elektroninės įrangos atliekos turi būti atskiriamos priėmimo metu ir registruojamos priėmimo dokumentuose nurodant elektros ir elektroninės įrangos atliekų kiekį bei atliekų kodą.“;

1.2. papildau 161 punktu:

161. Jeigu elektros ir elektroninės įrangos atliekos surenkamos už jas sumokant atliekų turėtojui, pirkimo-pardavimo faktą patvirtinančiame dokumente be privalomų apskaitos dokumentų rekvizitų taip pat turi būti nurodytas perkamos elektros ir elektroninės įrangos bei jos atliekų pavadinimas, atliekos kodas, duomenys apie pardavėją (juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, o superkant iš fizinių asmenų – pardavėjo vardas, pavardė, gyvenamoji vieta, jo asmenybę patvirtinančio dokumento pavadinimas ir numeris).“;

1.3. papildau 201 punktu:

201. Elektros ir elektroninės įrangos atliekų apdorojimo metu susidariusios atliekos turi būti laikomos atskirai nuo kitų įmonės veiklos metu susidariusių atliekų.“.

2.  N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2015 m. spalio 1 d.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                                                              Kęstutis Trečiokas