LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL REIKALAVIMŲ DARBUOTOJŲ, KURIEMS PAVESTA ATLIKTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRĄ AR JUOS PERTVARKYTI, IR DARBŲ SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS VADOVŲ KVALIFIKACIJAI ARBA SPECIALIOMS ŽINIOMS IR ĮGŪDŽIAMS PATVIRTINIMO 

 

2017 m. birželio 29 d. Nr. A1-333

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo 27 straipsnio 4 dalimi:

1Tvirtinu Reikalavimus darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams (pridedama).

2.  Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. liepos 1 d.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                     Linas Kukuraitis 

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo ministro

2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. A1-333

 

REIKALAVIMAI DARBUOTOJŲ, KURIEMS PAVESTA ATLIKTI POTENCIALIAI PAVOJINGŲ ĮRENGINIŲ PRIEŽIŪRĄ AR JUOS PERTVARKYTI, IR DARBŲ SU POTENCIALIAI PAVOJINGAIS ĮRENGINIAIS VADOVŲ KVALIFIKACIJAI ARBA SPECIALIOMS ŽINIOMS IR ĮGŪDŽIAMS

 

1.    Reikalavimai darbuotojų, kuriems pavesta atlikti potencialiai pavojingų įrenginių priežiūrą ar juos pertvarkyti, ir darbų su potencialiai pavojingais įrenginiais vadovų kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams (toliau – Reikalavimai) nustato reikalavimus kvalifikacijai arba specialioms žinioms ir įgūdžiams, kuriuos turi atitikti darbuotojai, prižiūrintys, pertvarkantys potencialiai pavojingus įrenginius ar vadovaujantys darbui su potencialiai pavojingais įrenginiais, nurodytais Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. A1-246 „Dėl Įgaliotų įstaigų prižiūrimų ir valstybės registre registruojamų potencialiai pavojingų įrenginių (nurodant jų parametrus) sąrašo patvirtinimo“ (toliau – PPĮ sąrašas).

2.    Reikalavimuose vartojamos sąvokos:

2.1. Darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas – darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas vadovauti darbui, kuriame naudojamas (-i) potencialiai pavojingas (-i) įrenginys (-iai), atsakingas už tinkamą ir saugų potencialiai pavojingo (-ų) įrenginio (-ių) naudojimą darbo metu.

2.2. Darbuotojas, prižiūrintis ar pertvarkantis potencialiai pavojingą įrenginį, – darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas atlikti potencialiai pavojingo įrenginio priežiūrą, remontą, montavimą ar pagal parengtą projektą atlikti jo pertvarkymą (modifikavimą).

2.3. Potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros meistras – darbuotojas, darbdaviui atstovaujančio asmens paskirtas atsakingu už potencialiai pavojingo įrenginio nuolatinę priežiūrą;

2.4. Kitos Reikalavimuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme, Lietuvos Respublikos potencialiai pavojingų įrenginių priežiūros įstatyme, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatyme apibrėžtas sąvokas.

3Darbuotojas, prižiūrintis ar pertvarkantis potencialiai pavojingą įrenginį:

3.1. PPĮ sąrašo 1 punkte nurodytą pavojingų medžiagų talpyklą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.1.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: chemijos inžinerijos, energetikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.1.2. turėti šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko ar šaltkalvio elektriko kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.1.3. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Cheminių medžiagų vamzdynų ir talpyklų šaltkalvio remontininko mokymo programą;

3.1.4. jeigu pavojingų medžiagų talpykla yra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, turi būti atestuotas energetikos darbuotojas, kuriam suteikta teisė prižiūrėti ar pertvarkyti pavojingų medžiagų talpyklą;

3.2. PPĮ sąrašo 2 punkte nurodytą liftą arba mašininės pavaros keltuvą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.2.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.2.2. turėti liftų elektromechaniko, elektros įrenginių elektromechaniko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko, šaltkalvio elektriko, elektriko, jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko, elektromontuotojo, elektros įrengimų remontininko ar elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.2.3. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Liftų elektromechaniko mokymo programą;

3.3. PPĮ sąrašo 3 punkte nurodytą lynų kelią arba funikulierių, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.3.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.3.2. turėti liftų elektromechaniko, elektros įrenginių elektromechaniko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko, šaltkalvio elektriko, elektriko, jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko, elektromontuotojo, elektros įrengimų remontininko ar elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.3.3. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių elektromechaniko mokymo programą;

3.4. PPĮ sąrašo 4 punkte nurodytą eskalatorių arba judamąjį taką, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.4.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.4.2. turėti liftų elektromechaniko, elektros įrenginių elektromechaniko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko, šaltkalvio elektriko, elektriko, jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko, elektromontuotojo, elektros įrengimų remontininko ar elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.4.3. būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių elektromechaniko mokymo programą arba Liftų elektromechaniko mokymo programą;

3.5. PPĮ sąrašo 5 punkte nurodytą kėlimo įrenginį, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.5.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, pramonės inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.5.2. turėti liftų elektromechaniko, elektros įrenginių elektromechaniko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko, šaltkalvio elektriko, elektriko, jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko, elektromontuotojo, elektros įrengimų remontininko ar elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.5.3. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų elektriko mokymo programą arba Kėlimo įrenginių šaltkalvio montuotojo mokymo programą;

3.6. PPĮ sąrašo 6 punkte nurodytą pramoginį įrenginį, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

3.6.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

3.6.2. turėti liftų elektromechaniko, elektros įrenginių elektromechaniko, automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko, šaltkalvio, šaltkalvio remontininko, technikos šaltkalvio remontininko, šaltkalvio elektriko, elektriko, jėgos ir apšvietimo tinklų elektriko, elektromontuotojo, elektros įrengimų remontininko ar elektros mašinų remonto elektrošaltkalvio kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą profesinio mokymo programą;

3.6.3. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų elektriko mokymo programą arba Kėlimo įrenginių šaltkalvio montuotojo mokymo programą.

4Potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros meistras:

4.1. atsakingas už PPĮ sąrašo 1 punkte nurodytos pavojingų medžiagų talpyklos nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.1.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: chemijos inžinerijos, energetikos inžinerijos, mechanikos inžinerijos, gamybos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.1.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Pavojingų medžiagų talpyklų priežiūros meistro mokymo programą;

4.1.3. jeigu pavojingų medžiagų talpykla yra energetikos įrenginys, kaip nustatyta Lietuvos Respublikos energetikos įstatyme, turi būti atestuotas energetikos darbuotojas, kuriam suteikta teisė prižiūrėti ar pertvarkyti pavojingų medžiagų talpyklą;

4.2. atsakingas už PPĮ sąrašo 2 punkte nurodyto lifto arba mašininės pavaros keltuvo nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.2.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.2.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Liftų priežiūros meistro mokymo programą;

4.3. atsakingas už PPĮ sąrašo 3 punkte nurodyto lynų kelio arba funikulieriaus nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.3.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.3.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Lynų kelių priežiūros meistro mokymo programą;

4.4. atsakingas už PPĮ sąrašo 4 punkte nurodyto eskalatoriaus arba judamojo tako nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.4.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.4.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Eskalatorių priežiūros meistro mokymo programą;

4.5. atsakingas už PPĮ sąrašo 5 punkte nurodyto kėlimo įrenginio nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.5.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, pramonės inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.5.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo įrenginių priežiūros meistro mokymo programą;

4.6. atsakingas už PPĮ sąrašo 6 punkte nurodyto pramoginio įrenginio nuolatinę priežiūrą, turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

4.6.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal bent vieną studijų programą iš šių studijų krypčių: mechanikos inžinerijos, elektros inžinerijos, elektronikos inžinerijos, statybos inžinerijos, transporto inžinerijos, arba šių studijų krypčių studijų rezultatus atitinkančią studijų programą, arba kvalifikaciją, įgytą baigus atitinkamą inžinerijos srities aukštesniųjų studijų programą;

4.6.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Pramoginių įrenginių priežiūros meistro mokymo programą.

5Darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas, vadovaujantis darbui su PPĮ sąrašo 5.1 papunktyje nurodytu (-ais) mašininės pavaros kėlimo kranu (-ais), turi atitikti bent vieną iš šių reikalavimų:

5.1. turėti aukštojo mokslo kvalifikaciją, įgytą pagal technologijos mokslų srities studijų programą;

5.2. turi būti įgijęs specialių žinių ir įgūdžių pagal Kėlimo kranų darbo vadovo mokymo programą;

5.3. jeigu kranai (-as) naudojami statybos darbams atlikti, turi turėti Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 12 straipsnyje nustatytą statybos techninės veiklos pagrindinės srities (statybos darbai) vadovo kvalifikaciją.

6.  Darbuotojas, prižiūrintis ar pertvarkantis potencialiai pavojingą įrenginį, potencialiai pavojingo įrenginio priežiūros meistras, darbo su potencialiai pavojingu įrenginiu vadovas turi turėti atitinkamą kvalifikaciją patvirtinantį diplomą, atestatą ar kvalifikacijos pažymėjimą arba įgytas specialias žinias ir įgūdžius patvirtinantį profesinio mokymo teikėjo išduotą pažymėjimą, arba energetikos darbuotojo pažymėjimą.

_________________________