LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVAS

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO – VALSTYBĖS LYGIO EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VALSTYBĖS OPERACIJŲ VADOVO

2020 M. BIRŽELIO 16 D. SPRENDIMO NR. V-1473 „DĖL PREKYBOS, PASLAUGŲ TEIKIMO, VEIKLOS LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ VIETOSE VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ“ PAKEITIMO

 

2020 m. spalio 23 d. Nr. V-2345

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. birželio 16 d. sprendimą Nr. V-1473 „Dėl prekybos, paslaugų teikimo, veiklos laisvalaikio ir pramogų vietose vykdymo būtinų sąlygų“:

1.1. Papildau 11 punktu:

11. Įpareigoti laisvalaikio ir pramogų paslaugas ir veiklą teikiančius ir vykdančius asmenis, paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietų administracijas ar kitus jų veiklą organizuojančius subjektus (toliau – laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai) užtikrinti visų lankytojų registraciją, įsitikinant jų asmens tapatybe.“

1.2. Papildau 12 punktu:

12. Nustatyti, kad laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai, vykdydami lankytojų registravimą, asmens duomenis tvarko šiomis sąlygomis ir tvarka:

12.1. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai tvarko šiuos lankytojo (toliau – duomenų subjektas) asmens duomenis:

12.1.1. vardas, pavardė;

12.1.2. telefono ryšio numeris (asmeninis, darbo, kitas).

12.2. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjai 12.1 papunktyje nurodytus duomenis:

12.2.1. renka tiesiogiai iš duomenų subjekto;

12.2.2. tvarko COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) profilaktikos ir kontrolės priemonių įgyvendinimo tikslais;

12.2.3. saugo 21 dieną nuo apsilankymo dienos, po to iš karto sunaikina;

12.2.4. neatlygintinai teikia NVSC COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) židinio epidemiologinės diagnostikos tikslais;

12.2.5. pateikia NVSC ne vėliau kaip per 2 darbo dienas, gavus prašymą.

12.3. laisvalaikio ir pramogų paslaugų teikėjams draudžiama asmens duomenis tvarkyti kitais tikslais, nei nurodyti šio sprendimo 12.2.2 papunktyje.“

2. N u s t a t a u, kad šis sprendimas įsigalioja 2020 m. spalio 26 d.

 

 

 

Sveikatos apsaugos ministras – valstybės lygio

ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovas                                               Aurelijus Veryga