LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO
IR LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO
2009 M. GRUODŽIO 1 D. ĮSAKYMO NR. V-977/A1-657 „DĖL NEDARBINGUMO PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMO GRIPO EPIDEMIJOS LAIKOTARPIU LAIKINOSIOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 30 d. Nr. V-1528/A1-699

Vilnius

 

1. P a k e i č i a m e  Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. gruodžio 1 d. įsakymą Nr. V-977/A1-657 „Dėl Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pakeičiame preambulę ir ją išdėstome taip:

„Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo 8 straipsnio 6 dalimi ir atsižvelgdami į tai, kad gripo epidemijos metu labai padaugėja į pirminės ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros (toliau – PAASP) paslaugas teikiančias asmens sveikatos priežiūros įstaigas besikreipiančių sergančių žmonių dėl nedarbingumo pažymėjimo, pateisinančio dirbančio asmens neatvykimą į darbą ir siekdami padėti sergantiesiems ir apsaugoti sveikuosius nuo galimo užkrėtimo bei sumažinti PAASP paslaugas teikiančių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbo krūvį,“.

1.2. Pakeičiame nurodytuoju įsakymu patvirtintą Nedarbingumo pažymėjimų išdavimo gripo epidemijos laikotarpiu laikinosios tvarkos aprašą ir 6 punkto antrąją pastraipą išdėstome taip:

„Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinis skyrius, gavęs prašymą skirti ligos socialinio draudimo išmoką (toliau – ligos išmoka), išsiaiškina, ar švietimo įstaigoje nustatytas infekcijos plitimą ribojantis režimas ir ar prižiūrimas vaikas yra tos įstaigos sąrašuose. Ligos išmoka skiriama bendra tvarka pasibaigus priežiūros laikotarpiui, pateikus darbdavio užpildytą pranešimą (forma NP–SD) apie asmens nedarbo laikotarpį vaiko priežiūros metu“.

2. Šis įsakymas įsigalioja 2017 m. sausio 1 d.

 

 

Sveikatos apsaugos ministras                                                                                      Aurelijus Veryga

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                                         Linas Kukuraitis