LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2015 M. GRUODŽIO 28 D. ĮSAKYMO NR. A1-804 „DĖL EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO 2016–2018 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO“ PAKEITIMO 

 

2017 m. birželio 5 d. Nr. A1-275

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2015 m. gruodžio 28 d. įsakymą Nr. A1-804 „Dėl Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų patvirtinimo ir Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“ ir jį išdėstau nauja redakcija (Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatai nauja redakcija nedėstomi):

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO 2016–2018 METAIS PROJEKTŲ ATRANKOS KONKURSO ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR EMOCINĖS PAGALBOS TELEFONU TEIKIMO PROJEKTŲ VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDARYMO

 

Įgyvendindama Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. rugsėjo 24 d. įsakymu Nr. A1-462 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2014–2016 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 2.1.2 papunkčio priemonę ir Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 20142020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2017 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. A1–182 „Dėl Valstybinės smurto artimoje aplinkoje prevencijos ir pagalbos teikimo nukentėjusiems asmenims 2014–2020 metų programos įgyvendinimo 2017–2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“, 1 priedo 2.1.4 papunkčio priemonę:

1. T v i r t i n u Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus (pridedama).

2. S u d a r a u šios sudėties Emocinės pagalbos telefonu teikimo projektų vertinimo ir atrankos komisiją (toliau – komisija):

Violeta Toleikienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento direktorė (komisijos pirmininkė);

Daiva Junevičienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Šeimos politikos skyriaus vyriausioji specialistė (komisijos pirmininko pavaduotoja);

Almira Gecevičiūtė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Socialinės aprėpties departamento Socialinių paslaugų skyriaus patarėja (komisijos sekretorė);

Evelina Firaitė – Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pagalbos vaikams skyriaus vedėja;

Jurgita Liaugminė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Bendruomenių reikalų skyriaus vyriausioji specialistė;

Asta Šidlauskienė – Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šeimos ir bendruomenių departamento Vaikų skyriaus vyriausioji specialistė.

3. P a v e d u įsakymo vykdymo kontrolę viceministrui pagal veiklos sritį.“

2. P a k e i č i u nurodytu įsakymu patvirtintus Emocinės pagalbos telefonu teikimo 2016–2018 metais projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatus:

2.1. Pakeičiu 6 punktą ir jį išdėstau taip:

6. Didžiausia vienam projektui galima skirti suma – 411 000 eurų.“

2.2. Pakeičiu 14.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.2. emocinę pagalbą telefonu vaikams ne trumpiau nei 10 valandų per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai. Bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne trumpesnis kaip 308 valandos. Teikdamas emocinę pagalbą telefonu vaikams, pareiškėjas turi bendradarbiauti su VVTAĮT Pagalbos vaikams linija;“.

2.3. Pakeičiu 14.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.3. emocinę pagalbą telefonu jaunimui ir suaugusiems krizę išgyvenantiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 3 konsultantai ar savanoriai, o bendras konsultantų ar savanorių teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne trumpesnis kaip 735 valandos;“.

2.4. Pakeičiu 14.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.4. emocinę pagalbą telefonu moterims ir smurtą artimoje aplinkoje patyrusiems asmenims ne trumpiau nei 24 valandas per parą vienu metu teiktų ne mažiau nei 2 konsultantai ar savanoriai, o bendras konsultantų ar savanorių paslaugos teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne mažesnis kaip 350 valandų;“.

2.5. Pakeičiu 14.5 papunktį ir jį išdėstau taip:

14.5. emocinę pagalbą telefonu nors viena iš gausiausių Lietuvoje gyvenančių tautinių mažumų kalba teiktų ne trumpiau nei 3 valandas per parą, ne mažiau nei 1 konsultantas ar savanoris, o bendras konsultanto (-ų) ar savanorio (-ių) teikiamos nurodytos paslaugos teikimo laikas per savaitę – ne trumpesnis kaip 20 valandų;“.

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras                                                     Linas Kukuraitis