VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
VIRŠININKAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015 M. BALANDŽIO 28 D. ĮSAKYMO

NR. VA-30 „DĖL IŠMANIOSIOS MOKESČIŲ ADMINISTRAVIMO INFORMACINĖS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 18 d. Nr. VA-104

Vilnius

 

 

Pakeičiu Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatus, patvirtintus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. VA-30 „Dėl Išmaniosios mokesčių administravimo informacinės sistemos nuostatų patvirtinimo“:

1Pakeičiu 7 punktą ir jį išdėstau taip:

7. Asmens duomenų tvarkymo i.MAS tikslas užtikrinti tinkamą i.MAS teikiamų e. paslaugų gavėjų ir naudotojų identifikavimą (tapatybės nustatymą), vykdyti duomenų teikimo i.MAS ir jos duomenų naudojimo kontrolę, atlikti duomenų analizę, siekiant nustatyti rizikas mokestinių prievolių vykdymo srityje, mokesčių atotrūkį, bei įvertinti mokesčių mokėtojo rizikingumą ir, atsižvelgiant į jos rezultatus, priimti atitinkamus sprendimus dėl mokesčių mokėtojų kontrolės ir stebėsenos veiksmų, teikti siūlymus dėl mokestinių prievolių vykdymo gerinimo ir mokesčių mokėtojų sąmoningumo didinimo.“

2Pakeičiu 47 punktą ir jį išdėstau taip:

47. i.MAS duomenys turi būti tikslūs ir nuolat atnaujinami. Netikslūs ar neišsamūs duomenys turi būti tikslinami, taisomi, papildomi arba sunaikinami. Detali procedūra, kaip atliekami neteisingų, neišsamių, netikslių duomenų tvarkymai i.MAS duomenų bazėse, nustatoma, vadovaujantis Duomenų saugos nuostatais, Duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje taisyklėmis, patvirtintomis Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-299 „Dėl duomenų tvarkymo Valstybinėje mokesčių inspekcijoje“, ir kitais VMI prie FM teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų tvarkymą.

 

 

 

Viršininkė                                                                                                                Edita Janušienė

 

SUDERINTA                                                              SUDERINTA

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir                            Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos

inovacijų ministerijos                                                    2019 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. 2R-5725 (3.33.E)

2019 m. gruodžio 12 d. raštu Nr. (41.2-91E) 3-4557

 

SUDERINTA                                                              SUDERINTA

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos             Nacionalinio kibernetinio saugumo centro prie

2019 m. gruodžio 13 d. raštu Nr. 1D-6324                  Krašto apsaugos ministerijos

2019 m. gruodžio 5 d. raštu Nr. (4.2 E) 6K-787

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

2019 m. gruodžio 3 d. raštu Nr. ((14.41E)-5K-1918991)-6K-1906358