LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2008 M. BIRŽELIO 28 D.  ĮSAKYMO NR. V-636 „DĖL SIUNTIMŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGOMS GAUTI IŠDAVIMO, ĮFORMINIMO IR ATSAKYMŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2016 m. gruodžio 1 d. Nr. V-1346

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-636 „Dėl Siuntimų asmens sveikatos priežiūros paslaugoms gauti išdavimo, įforminimo ir atsakymų pateikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeičiu 3 punktą ir jį išdėstau taip:

3. Siuntimui prilyginama:

3.1. forma Nr. 113/a „Nėščiosios, gimdyvės ir naujagimio kortelė“, nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“;

3.2. asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), teikiančios stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas, priėmimo-skubiosios pagalbos skyriaus gydytojo sprendimas dėl paciento stacionarizavimo arba stebėjimo paslaugos teikimo, pateiktas formoje Nr. 025/a „Ambulatorinės asmens sveikatos istorija“, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2014 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-120 „Dėl Privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų bei privalomų sveikatos statistikos ataskaitų formų patvirtinimo“ (toliau – forma Nr. 025/a), ir stacionarizavimo atveju – formoje Nr. 003/a „Gydymo stacionare ligos istorija“, nurodytoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakyme Nr. 515 „Dėl sveikatos priežiūros įstaigų veiklos apskaitos ir atskaitomybės tvarkos“ (toliau – forma Nr. 003/a).“

2. Pakeičiu 5.10 papunktį ir jį išdėstau taip:

5.10. siuntimo priežastys ir jų pagrindimas (atsižvelgiant į paciento esamą sveikatos būklę ir numatomą ligos eigą);“.

 

 

 

Laikinai einantis ūkio ministro pareigas

laikinai einantis sveikatos apsaugos ministro pareigas                             Evaldas Gustas