Logo  Description automatically generated

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2011 M. LIEPOS 29 D. NUTARIMO NR. O3-235 „DĖL ELEKTROS ENERGIJOS ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO PRIE ELEKTROS TINKLŲ ĮKAINIŲ NUSTATYMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO 

 

2021 m. rugpjūčio 31 Nr. O3E-1066

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 4 punktu, Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 9 straipsnio 3 dalies 9 punktu, Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. 1-127 „Dėl Elektros energijos gamintojų ir vartotojų elektros įrenginių prijungimo prie elektros tinklų tvarkos aprašo patvirtinimo“, 45 punktu ir atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m. rugpjūčio 30 d. pažymą
Nr.
O5E-984 „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos metodikų pakeitimo“,
Taryba n u t a r i a:

Pakeisti Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodiką, patvirtintą Tarybos nutarimu Nr. O3-235 „Dėl Elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimo“ (toliau – Metodika):

1.   Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba (toliau – Taryba), vadovaudamasi Metodika, nustato vartotojų elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų įkainius, o elektros tinklų operatoriai (toliau – operatoriai, perdavimo sistemos operatorius, skirstomųjų tinklų operatoriai) apskaičiuoja vartotojų, gamintojų ir elektros energiją iš atsinaujinančių išteklių gaminančių vartotojų (toliau – gaminantys vartotojai), asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, elektros energijos įrenginių prijungimo prie elektros energijos tinklų bei kitų prijungimo paslaugų kainas (prijungimo įmokas).“

2.   Pakeisti 3.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

3.1. Prijungimo paslauga – naujų vartotojų, gaminančių vartotojų ar asmenų, siekiančių tapti gaminančiais vartotojais, asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, ar gamintojų elektros energetikos įrenginių prijungimo prie elektros tinklų, esamų vartotojų naujų įrenginių prijungimo bei su tuo susijusių operatorių elektros tinklų darbų atlikimo, kai yra didinama arba mažinama vartotojų įrenginių galia, keičiama tiekimo patikimumo kategorija, vienfazis atvadas keičiamas trifaziu arba trifazis atvadas keičiamas vienfaziu, paslauga, taip pat skirstomųjų tinklų įrengimas statytojo (užsakovo) prašymu nenumačius vartotojų (parengiant teritorijos infrastruktūrą būsimai plėtrai) bei skirstomųjų tinklų rekonstravimas ir perkėlimas.“

3.   Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

7. Elektros energijos vartotojui ir operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, sumokėjus preliminarią prijungimo įmoką, operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti. Vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo kaina (prijungimo įmoka) yra lygi rangovo, laimėjusio operatoriaus paskelbtą viešąjį pirkimą dėl vartotojo elektros energijos įrenginių prijungimo prie tinklo, atliktų darbų bei operatoriaus ir (ar) rangovo sunaudotų medžiagų ir kitų išlaidų, tiesiogiai susijusių su vartotojo elektros įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui (išskyrus kompensacijas, mokamas žemės ar nekilnojamojo turto savininkams už operatoriaus naudai nustatytus servitutus ir specialiąsias žemės naudojimo sąlygas), archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei), faktinei kainai.“

4.   Pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip:

18. Metodikos 14–16 punktai taikomi būsimiems (potencialiems) vartotojams ir (ar) gamintojams, kurie elektros įrenginius įrengia per 5 metus nuo operatorių elektros tinklų plėtros darbų užbaigimo.“

5.   Papildyti 201 punktu:

201. Metodikos 8.18.4 papunkčiuose nurodytiems vartotojams, pageidaujantiems prie elektros skirstomųjų tinklų prijungti energijos kaupimo įrenginius, taikomos Metodikos II skyriaus nuostatos.“

6.   Papildyti V1 skyriumi:

V1 Skyrius
ENERGIJOS kaupimo ĮRENGINIŲ PRIJUNGIMO prie operatorių elektros tinklų ĮKAINIŲ NUSTATYMO TVARKA

 

351. Asmeniui, pageidaujančiam prijungti energijos kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, ir perdavimo sistemos operatoriui teisės aktų nustatyta tvarka pasirašius prijungimo prie elektros tinklų paslaugos suteikimo sutartį, asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, su perdavimo sistemos operatoriaus pritarimu ar perdavimo sistemos operatorius organizuoja viešąjį pirkimą šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie elektros tinklo darbų rangovui išrinkti. Jei viešąjį pirkimą energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie perdavimo tinklo darbų rangovui išrinkti organizuoja ne asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius, o perdavimo sistemos operatorius, prie kurio tinklo energijos kaupimo įrenginiai yra prijungiami, perdavimo sistemos operatorius šio asmens prašymu, Apraše nustatyta tvarka privalo šiam asmeniui pateikti informaciją, susijusią su viešuoju pirkimu ir rangos darbų vykdymu.

352. Asmenų, pageidaujančių prijungti energijos kaupimo įrenginius, energijos kaupimo įrenginių prijungimo paslaugos prie tinklų kaina (prijungimo įmoka) nustatoma pagal rangovo, laimėjusio skirstomųjų tinklų operatoriaus, o, kai energijos kaupimo įrenginiai prijungiami prie perdavimo tinklo, perdavimo sistemos operatoriaus arba asmens, pageidaujančio prijungti kaupimo įrenginius prie perdavimo tinklo, paskelbtą viešąjį pirkimą dėl šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie tinklų, atliktų rangos darbų ir sunaudotų medžiagų bei kitų operatoriaus išlaidų, tiesiogiai susijusių su energijos kaupimo įrenginių prijungimu (pvz., kapitalizuotų darbuotojų darbo užmokesčio sąnaudų, kurios nebuvo įvertintos skirstymo ar perdavimo paslaugų kainose, išlaidų valstybės institucijų leidimams, pažymoms, notarinių sandorių sudarymui, servituto registravimui, archeologiniams tyrinėjimams, projektavimo darbams, techninei priežiūrai, techninio prižiūrėtojo draudimui, projekto ekspertizei) faktinę kainą. Kai asmuo pageidauja prijungti kaupimo įrenginius prie skirstomųjų tinklų, skirstomųjų tinklų operatorius gali pasitelkti viešųjų pirkimų būdu atrinktus rangovus, su kuriais yra sudarytos ilgalaikės rangos darbų sutartys.

353. Asmuo, kurio energijos kaupimo įrenginiai jungiami tiesiogiai prie perdavimo tinklo, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos). Prijungimo įmoka dengiama asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, mokėjimais rangovui, laimėjusiam šio asmens paskelbtą viešąjį pirkimą, kai energijos kaupimo įrenginius įrengiantis asmuo teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja viešąjį pirkimą šio asmens energijos kaupimo įrenginių prijungimo prie tinklo darbų rangovui išrinkti.

354. Asmuo, kurio energijos kaupimo įrenginiai jungiami prie elektros skirstomųjų tinklų, išskyrus Metodikos 8.18.4 papunkčiuose nurodytus vartotojus, moka 100 proc. faktinės prijungimo prie tinklo kainos (prijungimo įmokos).

355. Išlaidas, patiriamas dėl asmens, pageidaujančio prijungti energijos kaupimo įrenginius, pasirinkto kito, nei operatorius nustatė prijungimo sąlygose, prijungimo taško, apmoka asmuo, pageidaujantis prijungti energijos kaupimo įrenginius.

356. Operatoriai teisės aktų nustatyta tvarka teikia suinteresuotiems asmenims visą informaciją, susijusią su energijos kaupimo įrenginių prijungimu prie elektros tinklų, įskaitant techninius reikalavimus, prijungimo terminus ir (ar) informaciją apie reikalingas investicijas.“

 

 

 

 

Tarybos pirmininkas                                                                                           Renatas Pocius