LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2012 M. SPALIO 9 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-677 „DĖL KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO“ PAKEITIMO

 

2015 m. birželio 19 d. Nr. ĮV-405

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2012 m. spalio 9 d. įsakymą Nr. ĮV-677 „Dėl kultūros įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo“:

1. Pakeičiu 2.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

2.3. Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai ir kitos darbo apmokėjimo sąlygos taikomos nuo 2015 m. liepos 1 d. neviršijant kultūros įstaigoms valstybės ir savivaldybių biudžetuose darbo užmokesčiui skirtų lėšų.“

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintus Kultūros įstaigų darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir kitas darbo apmokėjimo sąlygas išdėstau nauja redakcija (pridedama).

3. Nurodytuoju įsakymu patvirtintą Pareigybių sąrašą, kuriuo vadovaujantis darbuotojai priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, išdėstau nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Kultūros ministras                                                                                                    Šarūnas Birutis

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-405

redakcija)

 

KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ

TARNYBINIAI ATLYGINIMAI IR KITOS DARBO APMOKĖJIMO SĄLYGOS

I SKYRIUS. NACIONALINIŲ IR VALSTYBINIŲ ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Įstaigų vadovai, meno vadovai, vyriausieji: baletmeisteriai, chormeisteriai, dailininkai, dirigentai, režisieriai

 

14,3–24,3

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, vyriausieji fondų saugotojai

 

13,2–22,0

Baletmeisteriai, chormeisteriai, dirigentai, scenografai, režisieriai, dirbantys su meno kolektyvu

 

12,2–21,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–18,0

Vadovų pavaduotojai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

10,4–16,0

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

12,3–19,2

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

11,5–18,8

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

11,5–15,4

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

11,5–12,0

 

PASTABOS:

1. Šiai įstaigų grupei priskiriamos įstaigos, kurioms pagal Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatymą, Lietuvos Respublikos muziejų įstatymą suteiktas nacionalinės įstaigos statusas, nacionaliniai, valstybės teatrai ir koncertinės įstaigos.

2. Įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

3. Įstaigų vadovai turi teisę, pritarus įstaigos kolegialiam valdymo organui, nustatyti iki 2 tarnybinių atlyginimų dydžio priedus aukščiausiojo profesinio meninio lygio kultūros ir meno darbuotojams. Šie priedai, nurodant mokėjimo terminą, nustatomi atsižvelgiant į vieną ar kelis iš išvardytų profesionalumo įvertinimo kriterijų:

3.1. teatruose ir koncertinėse įstaigose:

‑ pagrindinį kūrybinio darbo krūvį teatrų ir koncertinių įstaigų repertuare (spektakliuose, koncertuose);

‑ pripažinimą Lietuvoje ar tarptautiniu mastu (valstybės apdovanojimai, premijos, dalyvavimas tarptautiniuose prestižiniuose konkursuose, renginiuose);

‑ kitus kolegialių valdymo organų pasiūlytus kriterijus, padedančius įvertinti teatrų ir koncertinių įstaigų darbuotojų profesionalumą;

3.2. muziejuose ir bibliotekose:

‑ informacinio darbo technologijų tobulinimą ir diegimą;

‑ mokslinio bei metodinio pobūdžio publikacijų rengimą ir skelbimą;

‑ paskaitų ar pranešimų rengimą ir skaitymą aukštosiose mokyklose, kultūros darbuotojų tobulinimosi kursuose, seminaruose ar mokslinėse konferencijose;

‑ dalyvavimą įstaigos ar kitų institucijų vykdomose programose;

‑ kitus kolegialių valdymo organų pasiūlytus kriterijus, padedančius įvertinti muziejų ir bibliotekų darbuotojų profesionalumą.

4. Įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi taikant koeficientą 10,8 – 11,2.

6. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

7. Teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

8. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

9. Specialistų, nepriskiriamų kultūros ir meno darbuotojams, tarnautojų ir darbininkų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

II SKYRIUS. BIBLIOTEKŲ VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Grupės

Pirma

Antra

Trečia

Ketvirta

Vadovai

12,8-23,5

12,2–21,2

12,2–19,6

12,2–17,8

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

11,8–21,5

 

11,7-19,8

 

11,7–17,6

 

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–17,8

10,2–16,2

10,2–15,1

10,2–14,1

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

10,4–16,0

 

10,4–14,3

 

10,4–13,2

 

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,5–18,8

11,5–18,7

11,5–17,5

11,5–17,4

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

9,7–11,3

9,7–10,1

 

 

1. Bibliotekos suskirstytos grupėmis:

I grupė – Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme nurodytos valstybinės reikšmės bibliotekos;

II grupė – aukštųjų mokyklų, apskričių viešosios, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos savivaldybių viešosios bibliotekos;

III grupė – savivaldybių viešosios bibliotekos;

IV grupė – aukštesniųjų, profesinių, bendrojo lavinimo mokyklų, kitų švietimo įstaigų, mokslo institucijų ir kitos bibliotekos.

2. Lietuvos aklųjų bibliotekos direktorius ir jo pavaduotojai turi teisę gauti 15 procentų didesnius tarnybinius atlyginimus, o visi kiti darbuotojai – 10 procentų.

3. Bibliotekų vadovams gali būti nustatomi iki tarnybinio atlyginimo dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Bibliotekų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslinį laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

6. Kultūros darbą dirbantiems specialistams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

7. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

* PASTABA.

Rekomenduoti valstybės biudžeto asignavimų valdytojams ir savivaldybėms, esant finansinėms galimybėms, taikyti šią priskyrimo bibliotekų grupėms tvarką:

I grupė – valstybinės reikšmės bibliotekos, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis nei 100;

II grupė – aukštųjų mokyklų, apskričių ir savivaldybių viešosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis nei 50;

III grupė – savivaldybių viešosios ir kitos valstybės ar savivaldybių įsteigtos bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne mažesnis kaip 10 ir ne didesnis kaip 49;

IV grupė – mokyklų (išskyrus aukštųjų), mokslo ir studijų institucijų ir specialiosios bibliotekos, kurių patvirtintas etatų skaičius yra ne didesnis nei 9.

 

III SKYRIUS. MUZIEJŲ, PARODŲ RŪMŲ (CENTRŲ) VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Grupės

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

12,3–23,5

12,2–21,2

12,2–19,7

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams, vyriausieji fondų saugotojai

11,7-21,5

11,7-20,5

11,7-19,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–17,8

10,2–16,2

10,2–15,1

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

10,4–16,0

 

10,4–14,3

 

10,4–13,2

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,5-19,0

11,5-18,9

11,5-18,8

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

9,7–11,3

9,7–10,1

 

PASTABOS:

1. Muziejai, parodų rūmai (centrai) suskirstomi grupėmis:

I grupė – muziejai, parodų rūmai (centrai), turintys ne mažesnius kaip 100 tūkst. eksponatų fondus ir stacionarinių ekspozicijų bendrą plotą, ne mažesnį kaip 1500 kv. metrų, taip pat parodų rūmai, turintys ekspozicijų plotą, atitinkantį šios grupės muziejus;

II grupė – muziejai, parodų rūmai (centrai), turintys ne mažesnius kaip 50 tūkst. eksponatų pagrindinius fondus ir stacionarinių ekspozicijų bendrą plotą, ne mažesnį kaip 750 kv. metrų, taip pat parodų rūmai (centrai), turintys ekspozicijų plotą, atitinkantį šios grupės muziejus;

III grupė – visi kiti muziejai ir parodų rūmai (centrai).

2. Jeigu muziejus turi tik vieną iš nurodytų rodiklių, tai jis priskiriamas žemesnei grupei. Kultūros ministerija muziejus, turinčius ypač unikalius ir svarbius rinkinius, gali priskirti aukštesnei grupei ir pagal vieną iš nurodytųjų rodiklių kultūros ministro įsakymu.

3. Muziejų, parodų rūmų (centrų) vadovams gali būti nustatomi iki tarnybinio atlyginimo dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Muziejų, parodų rūmų (centrų) vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

6. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

IV SKYRIUS. RESTAURATORIŲ, KURIEMS SUTEIKTOS KVALIFIKACINĖS KATEGORIJOS, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Kategorijos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

 

Priemoka (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Ekspertas

15,5-18,8

4,0

Aukščiausia

15,3-18,4

3,3

I kategorija

15,0-17,8

0,7

II kategorija

14,3-16,8

 

III kategorija

12,5-14,2

 

PASTABOS:

1. Kultūros vertybių restauratoriams kvalifikacines kategorijas suteikia kultūros ministras.

2. Restauratoriams, neturintiems kvalifikacinės kategorijos, tarnybinis atlyginimas neturi viršyti 12,4 bazinių mėnesinių algų dydžio.

 

V SKYRIUS. KULTŪROS CENTRŲ VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Kategorijos

Aukščiausia

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

12,2-20,4

12,2-19,2

12,2-17,8

12,2-16,2

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

11,7-19,0

 

11,7-17,8

 

11,7-17,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–17,8

10,2–16,2

10,2–15,1

10,2–14,1

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

10,4–16,0

 

10,4–14,3

 

10,4–13,2

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

11,5-18,0

 

11,5-17,2

 

11,5-16,9

 

11,5-16,0

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

9,7–13,0

 

9,7–11,3

 

9,7–10,1

 

 

PASTABOS:

1. Kultūros centrai pagal Kultūros ministerijos nustatytus Kategorijų suteikimo kultūros centrams kriterijus yra skirstomi į aukščiausią, pirmą, antrą ir trečią kategorijas.

2. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

3. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

VI SKYRIUS. * KULTŪROS CENTRŲ VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai

(koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Kategorijos

Aukščiausia

Pirma

Antra

Trečia

Vadovai

12,2-23,5

12,2-21,2

12,2-19,7

12,2-19,0

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

11,7-21,5

 

11,7-20,5

 

11,7-19,2

 

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–17,8

10,2–16,2

10,2–15,1

10,2–14,1

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

 

10,4–16,0

 

10,4–14,3

 

10,4–13,2

 

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

 

 

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,5-19,0

11,5-18,9

11,5-18,8

11,5-18,7

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

9,7–11,3

9,7–10,1

 

 

* PASTABA.

Rekomenduoti savivaldybėms, esant finansinėms galimybėms, taikyti VI skyriuje numatytus tarnybinių atlyginimų koeficientus.

 

VII SKYRIUS. SAVIVALDYBIŲ TEATRŲ IR KONCERTINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Įstaigų vadovai, meno vadovai, vyriausieji:

 

baletmeisteriai, chormeisteriai, dailininkai, dirigentai, režisieriai

12,3-23,5

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,7-21,5

Baletmeisteriai, chormeisteriai, dirigentai, scenografai, režisieriai, dirbantys su meno kolektyvu

 

12,2-21,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–17,8

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

10,4–16,0

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,5-19,0

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

 

PASTABOS:

1. Tarnybiniai atlyginimai taikomi savivaldybių teatrams ir koncertinėms įstaigoms, kurie pripažinti teatru ir koncertine įstaiga pagal Teatrų ir koncertinių įstaigų įstatymą.

2. Teatrų ir koncertinių įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

3. Teatrų ir koncertinių įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki tarnybinio atlyginimo dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

4. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

5. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

VIII SKYRIUS. KULTŪROS MINISTERIJOS REGULIAVIMO SFERAI PRISKIRTŲ, BET NENURODYTŲ ŠIO ĮSAKYMO I–VII SKYRIUOSE, VADOVAUJANČIŲJŲ DARBUOTOJŲ TARNYBINIAI ATLYGINIMAI

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Vadovai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

12,2-24,3

Vadovų pavaduotojai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,7-22,0

Vyriausieji buhalteriai ir vidaus audito vadovai

10,2–18,0

Vadovų pavaduotojai nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

10,4–16,0

Struktūrinių padalinių vadovai:

 

priskiriami kultūros ir meno darbuotojams

11,5-19,2

nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams

9,7–13,0

 

PASTABOS:

1. Kultūros ir meno įstaigų vadovų pavaduotojams, struktūrinių padalinių vadovams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

2. Kultūros ir meno įstaigų vadovams gali būti nustatomi iki tarnybinio atlyginimo dydžio priedai, atsižvelgiant į praėjusių metų veiklos rezultatų vertinimo rodiklius (biudžetinės įstaigos tikslų įgyvendinimas pagal atitinkamų metų strateginiame ar metiniame veiklos plane nustatytus vertinimo kriterijus ir (ar) kitus rodiklius). Konkrečius veiklos vertinimo rodiklius nustato biudžetinių įstaigų ir organizacijų savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija.

3. Skyrių, kitų padalinių vadovų pavaduotojų tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10–15 procentų mažesni negu skyrių, kitų padalinių vadovų.

4. Kitų darbuotojų tarnybiniai atlyginimai nurodyti IX skyriuje.

 

IX SKYRIUS. KULTŪROS ĮSTAIGŲ DARBUOTOJŲ (IŠSKYRUS NURODYTŲ I–VIII SKYRIUOSE) TARNYBINIAI ATLYGINIMAI IR KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

Pareigos

 

Tarnybiniai atlyginimai (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)

Specialistai, priskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

11,5-18,8

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

11,3-15,4

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

11,0-12,0

Specialistai, nepriskiriami kultūros ir meno darbuotojams:

 

įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

9,23–11,4

įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigę kolegijas)

9,17–10,5

įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų

9,0–10,0

Tarnautojai, išskyrus vadovus ir specialistus

8,85–9,0

Darbininkai (su mėnesiniu tarnybiniu atlyginimu)

MMA

 

PASTABOS:

1. Specialistams (kai įstaigoje dirba tik vienas specialistas) tarnybinis atlyginimas nustatomas:

‑ įgijusiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą - 11,5 - 18,8;

‑ įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą (baigusiems kolegijas) - 11,3 - 15,4;

‑ įgijusiems aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 metų - 11,0 - 12,0 bazinės mėnesinės algos dydžio.

2. Specialistams, neturintiems aukštesniojo išsilavinimo, tarnybiniai atlyginimai nustatomi 10,8 bazinės mėnesinės algos dydžio.

3. Specialistams nustatytąja tvarka gali būti suteikiamos šios kategorijos: vyriausiasis (aukščiausios kategorijos) specialistas, vyresnysis (vadovaujantysis) specialistas, specialistas.

4. Kultūros darbą dirbantiems specialistams, turintiems mokslo laipsnį, prie tarnybinio atlyginimo gali būti nustatomas 1,0 bazinės mėnesinės algos dydžio priedas.

5. Aukštos kvalifikacijos darbininkams, dirbantiems atsakingus darbus, galima nustatyti tarnybinį atlyginimą iki 8,8 koeficiento, kurio pagrindu imama bazinė mėnesinė alga.

6. Vyresniųjų buhalterių, atliekančių vyriausiojo buhalterio funkcijas (kai yra tik vienas apskaitos darbuotojas), taip pat esant vienam vidaus audito specialistui tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip vyriausiųjų buhalterių arba vidaus audito tarnybos vadovo.

7. Savivaldybių teatrų ir koncertinių įstaigų atlikėjams – baleto artistams, Nacionalinėje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokykloje įgijusiems baleto artisto kvalifikaciją, tarnybiniai atlyginimai nustatomi kaip specialistams, įgijusiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą.

 

X SKYRIUS. KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ SU MENO MĖGĖJŲ KOLEKTYVAIS*, TARNYBINIAI ATLYGINIMAI IR KITOS APMOKĖJIMO SĄLYGOS

 

Išsilavinimas

 

Tarnybinio

atlyginimo

sudedamosios

dalys

Įgiję aukštąjį universitetinį išsilavinimą

 

 

I

Įgiję aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą

(baigę kolegijas)

 

II

Įgiję aukštesnįjį išsilavinimą ar specialųjį vidurinį, įgytą iki 1995 m.

III

Specialistai, neturintys aukštesniojo išsilavinimo

 

IV

A. Kolektyvo meno vadovo bazinis tarnybinio atlyginimo dydis (koeficientai bazinės mėnesinės algos dydžiais)*

 

 

12,3-13,4

 

 

10,7

 

 

10,6

 

 

10,4

B. Kolektyvų meninis lygis (kategorija):*

 

 

 

 

I

+3

+3

+2,2

+1,5

II

+2

+2

+1

+0,5

III

+1

+1

+0,7

+0,25

IV

-

-

-

-

C. Kolektyvo dalyvių skaičius*:

 

 

 

 

2–10

-

-

-

-

10–30

+1

+1

+1

+0,25

30–50

+2

+1,5

+1,5

+0,4

Per 50

+2,4

+1,7

+1,7

+0,5

 

PASTABOS: *Apmokėjimo sąlygos taikomos meno mėgėjų kolektyvų vadovų chorų, liaudiškų šokių grupių, ansamblių, pučiamųjų instrumentų orkestrų, liaudies instrumentų orkestrų, ansamblių, dainų ir šokių ansamblių, folkloro ansamblių, grupių, liaudiškos muzikos kapelų, tradicinių kapelų, teatrų, vokalinių ansamblių, vienarūšių ir mišrių liaudies instrumentų grupių ir kt. meno kolektyvų, dalyvaujančių Lietuvos dainų švenčių, Moksleivių dainų švenčių programose, vadovams ir meno specialistams.

Kolektyvo vadovo tarnybinis atlyginimas nustatomas taip:

A (bazinis tarnybinio atlyginimo dydis) + vienas iš B dalies punktų (priedas už kolektyvo meninį lygį, nustatomą pagal Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2008 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. ĮV-145 „Dėl Kategorijų suteikimo mėgėjų meno kolektyvams pagal meninį lygį, veiklą ir pasiektus rezultatus nuostatų patvirtinimo“ + vienas iš C dalies punktų (priedas už kolektyvo dalyvių skaičių). Tarnybinio atlyginimo dydis, nustatytas sudedamųjų dalių A+B+C sumos pagrindu negali viršyti IX skyriuje nurodytų maksimalių dydžių.

__________________

 


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2012 m. spalio 9 d. įsakymu Nr. ĮV-677

(Lietuvos Respublikos kultūros ministro

2015 m. birželio 19 d. įsakymo Nr. ĮV-405

redakcija)

 

PAREIGyBIŲ SĄRAŠAS, KURIUO VADOVAUJANTIS DARBUOTOJAI PRISKIRIAMI KULTŪROS IR MENO DARBUOTOJAMS

„Akompaniatorius

Architektas

Archyvaras (kultūros įstaigose ir valstybės archyvuose)

Atlikėjai: aktoriai, dainininkai, muzikantai, šokėjai ar kiti asmenys, vaidinantys, dainuojantys, skaitantys, deklamuojantys, kitaip atliekantys literatūros, meno, folkloro kūrinius ar cirko numerius

Asistentas: baletmeisterio, chormeisterio, dailininko, dirigento, režisieriaus

Baletmeisteris

Bibliografas, bibliotekininkas

Choreografas

Chormeisteris

Chorvedys

Dailininkas, dailininkas: scenografas, dekoratorius, fotografas, šviesos, kostiumų, grimo ir pan.

Dizaineris

Dirigentas

Dailėtyrininkas

Ekskursijų vadovas

Etnografas

Folkloristas

Fotografas

Inspektorius: baleto, choro, orkestro, trupės

Inžinierius: bibliotekinių, muziejinių procesų automatizavimo

Kapelmeisteris

Koncertmeisteris, koncertmeisteris akompaniatorius

Kultūrinių renginių organizatorius

Koordinatorius, kuratorius: kultūrinių renginių, parodų

Meno vadovas

Metodininkas

Muziejininkas

Muzikologas lektorius

Muzikos instrumentų derintojas

Paminklotvarkininkas

Redaktorius

Repetitorius: baleto, vokalo

Restauratorius (kilnojamųjų muziejinių vertybių ir archyvinių dokumentų)

Režisierius

Režisieriaus padėjėjas

Saugotojas: fondų, kolekcijų

Struktūrinių padalinių vadovai kultūrinei veiklai

Vadovai (bibliotekų, kultūros centrų, muziejų, koncertinių įstaigų, muzikinių kolektyvų, teatrų ir kitų kultūros įstaigų) ir jų pavaduotojai kultūrinei veiklai

Vadovai mėgėjų meno kolektyvų

Vedėjai: archyvo, literatūrinės, muzikinės, pastatyminės dalies

Vertėjas

Būrelių, studijų vadovai

Kultūrinės veiklos vadybininkai

Kultūros projektų vadovai

 

Teatruose ir koncertinėse įstaigose:

Administratorius

Inžinierius: garso, šviesos, scenos

Operatorius: garso, šviesos

Režisierius: garso, šviesos

Struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų

 

Kultūros centruose:

Inžinierius: garso, šviesos, scenos

Struktūrinių padalinių vadovai: garso, šviesos, scenos įrengimų

 

Nacionalinėse kultūros ir meno įstaigose:

Tyrėjas, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo 4 straipsnyje.“

 

_________________

 

Kultūros ministras                                                                               Šarūnas Birutis